6.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 171/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1416

(2023. gada 5. jūlijs),

ar ko atjauno atļauju Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 93/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 93/2012 (2) Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 (iepriekš taksonomiski identificēti kā Lactobacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866) preparātu bija atļauts 10 gadus lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums uz to, lai atjaunotu atļauju Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparātus lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un ir lūgts minētās piedevas klasificēt kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas minētās regulas 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2022. gada 27. septembra atzinumā (3) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pierādījumus, par to, ka, ievērojot pašlaik atļautos lietošanas nosacījumus, Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparāts joprojām ir drošs visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Lietotāju drošības sakarā Iestāde pauda, ka preparāts nav ādas kairinātājs, taču būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru. Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus nedz par preparāta potenciālu kairināt acis, nedz par tā potenciālu sensibilizēt ādu.

(5)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 (4) 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003, uzskatīja, ka iepriekšējā novērtējumā izdarītie secinājumi un ieteikumi ir derīgi un attiecināmi uz pašreizējo pieteikumu.

(6)

Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparātu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētā preparāta atļauja būtu jāatjaunina.

(7)

Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi uz piedevas lietotāju, veselību. Šiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar pārējās Savienības tiesību aktos noteiktās darba ņēmēju drošības prasības.

(8)

Ņemot vērā, ka atļauja Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparātu lietot par barības piedevu tiek atjaunota, Īstenošanas regula (ES) Nr. 93/2012 būtu jāatceļ.

(9)

Drošuma apsvērumi neliek Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparāta atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atjauninātās atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificētā, pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas” piederošā preparāta atļauja ir atjaunota, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 93/2012 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā specificēto preparātu un šo preparātu saturošo barību, kas ražoti un marķēti pirms 2024. gada 26. jūlija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2023. gada 26. jūlija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 5. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 93/2012 (2012. gada 3. februāris) par atļauju izmantot Lactobacillus plantarum (DSM 8862 un DSM 8866) kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām (OV L 33, 4.2.2012., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2022; 20(10):7604.

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg svaiga materiāla

Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k20812

Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866

Piedevas sastāvs

Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 preparāts, kas satur vismaz 3 × 1011 KVV/g piedevas (attiecība 1:1)

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 un DSM 8866 šūnas

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšanas metode (barības piedevā):

Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15787)

Identificēšana:

pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE) vai DNS sekvencēšanas metodes.

Visu sugu dzīvnieki

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus.

2.

Piedevas minimālā deva, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevu: 3 × 108 KVV kilogramā (attiecība 1:1) svaiga materiāla

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 26. jūlijs


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en