23.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 135/53


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/989

(2023. gada 22. maijs),

ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1321/2014 (2) noteiktas prasības gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanai, tai skaitā attiecībā uz kvalifikāciju un licencēm, kādām jābūt personālam, kas atbild par ražojumu nodošanu ekspluatācijā pēc tehniskās apkopes.

(2)

Termins “sarežģīts ar dzinēju darbināms gaisa kuģis” jeb “komplekss gaisa kuģis ar dzinēju” tika definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 (3) 3. panta j) punktā, bet tika atcelts ar Regulu (ES) 2018/1139. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 140. panta 2. punkta b) apakšpunktu Regula (ES) Nr. 1321/2014 jāpielāgo Regulai (ES) 2018/1139 attiecībā uz minētā termina definīciju.

(3)

Lai uzlabotu tehniskās apkopes licencēšanas un apmācības sistēmas efektivitāti, jāievieš izmaiņas prasībās par tehniskās apkopes licencēm un mācību organizācijām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 1321/2014 III pielikumā (66. daļa) un IV pielikumā (147. daļa).

(4)

Jo īpaši jāatvieglo gaisa kuģa tipa kvalifikācijas atzīmes iekļaušana tehniskās apkopes licencēs, ja nav saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1321/2014 IV pielikumu apstiprinātu organizāciju, kas piedāvā attiecīgā gaisa kuģa tipa apmācību, nodrošinot tāda paša līmeņa drošumu un vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Nepieciešams arī atjaunināt gaisa kuģa tehniskajā apkopē iesaistītā sertificējošā personāla pamatapmācības programmu, uzlabot tādas apmācības darba vietā efektivitāti, kura nepieciešama pirmajai tipa kvalifikācijas atzīmei tehniskās apkopes licences kategorijā, un ieviest jaunas apmācības metodes un mācību tehnoloģijas, kā arī citus uzlabojumus, kas ir daļa no attiecīgajā pielikumā iekļauto noteikumu regulāras atjaunināšanas.

(5)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1321/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Grozījumi ir balstīti uz Atzinumu Nr. 07/2022 (4), ko Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra ir sniegusi atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1139 75. panta 2. punkta b) apakšpunktam un 76. panta 1. punktam.

(7)

Attiecībā uz tehniskās apkopes mācību organizācijām un licencēšanas iestādēm būtu jāparedz pietiekams pārejas periods, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajiem noteikumiem un procedūrām, kas ieviestas ar šo regulu.

(8)

Regula (ES) Nr. 1321/2014 tika grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1360 (5), lai iekļautu atsauces uz datiem un informāciju, ko izmanto lidojumderīguma uzturēšanai saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 (6) jauno Ib pielikumu.

(9)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1360 tika netīši svītroti Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) M.A.302. iedaļas d) punkta 3. apakšpunkts un minētās regulas Vb pielikuma (ML daļa) ML.A.302. iedaļas c) punkta 3.–9. apakšpunkts, kurus vajadzēja saglabāt. Tāpat arī ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1360 Regulas (ES) Nr. 1321/2014 I pielikuma (M daļa) M.A.502. iedaļai tika netīši pievienots vēl viens e) punkts, nevis tas tika aizstāts.

(10)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1321/2014 būtu attiecīgi jālabo.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza šādi:

1)

2. pantu groza šādi:

a)

t) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“t)

lidojumderīguma uzturēšanas vadības sistēmu saskaņošana” ir koordinēts process divu vai vairāku organizāciju lidojumderīguma uzturēšanas vadības sistēmu mijiedarbībai un informācijas un metožu kopīgošanai, lai sasniegtu kopīgus vai saskanīgus drošuma un atbilstības uzraudzības mērķus;”;

b)

pievieno šādu u) apakšpunktu:

“u)

“komplekss gaisa kuģis ar dzinēju” ir:

i)

lidmašīna:

kuras maksimāli pieļaujamā sertificētā pacelšanās masa pārsniedz 5 700 kg vai

kuras maksimālā sertificētā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā deviņpadsmit, vai

kura sertificēta ekspluatācijai ar apkalpi vismaz divu pilotu sastāvā, vai

kurai uzstādīts(-i) turboreaktīvais(-ie) dzinējs(-i) vai vairāk par vienu turbopropelleru dzinēju; vai

ii)

sertificēts helikopters:

kura maksimāli pieļaujamā pacelšanās masa pārsniedz 3 175 kg vai

kura maksimālā pasažieru sēdvietu konfigurācija ir vairāk nekā deviņas, vai

kuru ekspluatē apkalpe vismaz divu pilotu sastāvā; vai

iii)

tiltrotoru gaisa kuģis;”;

2)

6. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Prasības, kas piemērojamas mācību organizācijām un kompetentajām iestādēm, kuras izsniedz licences”;

b)

pievieno šādu 4., 5. un 6. punktu:

“4.   Jebkuru pamatapmācības kursu vai tā daļu, kas tika uzsākti pirms 2024. gada 12. jūnija, ieskaitot jebkuru saistīto eksāmenu, pabeidz pirms 2026. gada 12. jūnija. Attiecīgās atzīšanas apliecības arī izsniedz līdz 2026. gada 12. jūnijam.

5.   Šā panta 4. punktā minētās atzīšanas apliecības izsniedz saskaņā ar šīs regulas redakciju, kas piemērojama līdz 2024. gada 12. jūnijam.

6.   Lai izsniegtu vai mainītu gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci saskaņā ar III pielikumu (66. daļa) pēc 2024. gada 12. jūnija, kompetentā iestāde pieņem pieteikuma iesniedzēja pamatzināšanu pārbaudes eksaminācijas statusu saskaņā ar šīs regulas redakciju, kas piemērojama pirms 2024. gada 12. jūnija, kā atbilstīgu šīs regulas prasībām tās redakcijā, ko piemēro, sākot no 2024. gada 12. jūnija.”

;

3)

III pielikumu (66. daļa) groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

4)

IV pielikumu (147. daļa) groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Regulu (ES) Nr. 1321/2014 labo šādi:

1)

I pielikumu (M daļa) labo saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

2)

Vb pielikumu (ML daļa) labo saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro, sākot no 2024. gada 12. jūnija.

Tomēr 1. panta 1. punktu un 2. pantu piemēro, sākot no 2023. gada 12. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 22. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1321/2014 (2014. gada 26. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (OV L 362, 17.12.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1360 (2022. gada 28. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza attiecībā uz samērīgāku prasību īstenošanu gaisa kuģiem, ko izmanto sporta un atpūtas aviācijā (OV L 205, 5.8.2022., 115. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1321/2014 III PIELIKUMU (66. daļa) groza šādi:

1)

pielikuma satura rādītāju groza šādi:

a)

pēc 66.B.1. iedaļas iekļauj šādu 66.B.2. iedaļu:

“66.B.2.

Līdzekļi atbilstības panākšanai”;

b)

pēc 66.B.130. iedaļas iekļauj šādu 66.B.135. iedaļu:

“66.B.135.

Procedūra, lai apstiprinātu apmācības kursus, kam pamatā ir multimediju izmantošana (MBT)”;

c)

III papildinājuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

“III papildinājums. Gaisa kuģa tipa apmācība un tipa novērtēšanas standarts: apmācība darbavietā (OJT)”;

d)

IV papildinājuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

“IV papildinājums. Pieredzes un pamatzināšanu moduļi vai daļēji moduļi, kas nepieciešami 66. daļā minētās gaisa kuģa tehniskās apkopes licences paplašināšanai”;

e)

pievieno šādu IX papildinājuma nosaukumu:

“IX papildinājums. Novērtēšanas metode apmācībai, kam pamatā ir multimediju izmantošana (MBT)”;

2)

66.A.5. iedaļu groza šādi:

a)

1. apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1. grupa: kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju; vairāku dzinēju helikopteri; gaisa kuģi, kuri nav lidmašīnas ar virzuļdzinējiem, ar maksimālo sertificēto darbības augstumu virs FL290; gaisa kuģi, kas aprīkoti ar lidojuma vadības elektrisko sistēmu (Fly-by-Wire); gāzes dirižabļi, kas nav ELA2 gāzes dirižabļi.”;

b)

2. punkta i) apakšpunkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

tās lidmašīnas ar turbīndzinējiem, ko Aģentūra iedalījusi šajā apakšgrupā to mazākās sarežģītības dēļ.”;

3)

66.A.10. iedaļas e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)

Ja pieteikuma iesniedzējs, kas lūdz izdarīt izmaiņas pamatkategorijās, kvalificējas šādām izmaiņām ar 66.B.105. iedaļā minētās procedūras palīdzību dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kura izsniedza licenci, tad tehniskās apkopes organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) vai Vd pielikumu (CAO daļa), nosūta gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci kopā ar EASA 19. veidlapu kompetentajai iestādei, kas minēta 66.1. iedaļā, lai tā attiecīgi ar zīmogu un parakstu apstiprinātu izmaiņas vai izdotu licenci atkārtoti.”;

4)

66.A.20. iedaļas a) punkta 7. apakšpunktam pievieno šādu daļu:

“C kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licence, kas izdota attiecībā uz kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju, ietver C kategorijas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences tiesības arī attiecībā uz citiem gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju.”;

5)

66.A.25. iedaļu aizstāj ar šādu:

“66.A.25.

Pamatzināšanu prasības

a)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences pieteikuma iesniedzējs ar eksāmenu palīdzību pierāda zināšanu līmeni saistītajos mācību priekšmetu moduļos saskaņā ar I papildinājumu (attiecas uz A, B1, B2, B2L, B3 un C kategorijas licencēm) vai VII papildinājumu (attiecas uz L kategorijas licencēm).

b)

Pamatzināšanu pārbaudes eksāmeni atbilst standartam, kas noteikts šā pielikuma II papildinājumā (attiecas uz A, B1, B2, B2L, B3 un C kategorijas licencēm) vai VIII papildinājumā (attiecas uz L kategorijas licencēm), un tos vada kāda no šīm vienībām:

1)

mācību organizācija, kas apstiprināta saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa);

2)

kompetentā iestāde;

3)

attiecībā uz L kategorijas licencēm cita organizācija saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar kompetento iestādi.

c)

Pamatzināšanu pārbaudes eksāmeni jānokārto 10 gadu laikā pirms datuma, kad iesniegts gaisa kuģa tehniskās apkopes licences pieteikums vai pieteikums par kategorijas vai apakškategorijas pievienošanu šādai licencei. Ja pamatzināšanu pārbaudes eksāmeni nav nokārtoti minētajā 10 gadu periodā, pieteikuma iesniedzējs var iegūt kredītpunktus par pamatzināšanu pārbaudes eksāmeniem saskaņā ar d) punktu.

10 gadu derīguma termiņa prasība attiecas uz katru atsevišķa moduļa eksāmenu, izņemot tos moduļa eksāmenus, kas ir nokārtoti kā daļa no citas kategorijas licences un licence jau ir izsniegta.

d)

Pieteikuma iesniedzējs var lūgt kompetentajai iestādei pilnīgi vai daļēji ieskaitīt pamatzināšanu prasību kredītpunktus par:

1)

pamatzināšanu pārbaudes eksāmeniem, kas tika nokārtoti vairāk nekā 10 gadus pirms pieteikuma iesniegšanas gaisa kuģa tehniskās apkopes licences saņemšanai (sk. c) punktu);

2)

jebkuru citu valsts tehnisko apmācību un eksāmenu, ko kompetentā iestāde uzskata par līdzvērtīgu attiecīgajām šajā pielikumā noteiktajām pamatzināšanu prasībām.

Pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par piešķirtajiem kredītpunktiem, atsaucoties uz ziņojumu par piešķirtajiem eksaminācijas kredītpunktiem, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde saskaņā ar šā III pielikuma (66. daļa) B iedaļas E apakšiedaļu.

e)

Pamatapmācības kursu bez šā pielikuma I papildinājuma 1. un 2. moduļa uzskata par pilnu pamatapmācības kursu, kas apstiprināts saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa) tikai tad, ja pieteikuma iesniedzējs turpmākajā eksāmenā pierāda zināšanas par šiem moduļiem un kompetentā iestāde attiecīgi piešķir kredītpunktus.

f)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs, kurš piesakās citas kategorijas vai apakškategorijas pievienošanai, ar eksāmenu papildina zināšanu līmeni, kas atbilst attiecīgajiem mācību priekšmetu moduļiem saskaņā ar I papildinājumu (A, B1, B2, B2L, B3 un C kategorijas licencēm) vai VII papildinājumu (L kategorijas licencēm).

IV papildinājumā ir detalizēti aprakstīti I papildinājuma (B1, B2, B2L, B3 un C kategorijas licencēm) vai VII papildinājuma (L kategorijas licencēm) moduļi, kas nepieciešami, lai saskaņā ar šo pielikumu izdotai esošai licencei pievienotu jaunu kategoriju vai apakškategoriju.”;

6)

66.A.30. iedaļu groza šādi:

a)

a) punkta 2. apakšpunkta b) punkta otro un trešo daļu svītro;

b)

a) punkta 3., 4. un 5. apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“3)

C kategorijas gadījumā attiecībā uz kompleksiem gaisa kuģiem ar dzinēju (Complex Motor-powered Aircraft, CMPA):

i)

trīs gadu pieredze B1.1, B1.3 vai B2 kategorijas tiesību izmantošanā kā palīgpersonālam vai gan kā palīgpersonālam, gan kā sertificējošajam personālam saskaņā ar II pielikuma (145. daļa) 145.A.35. iedaļu tehniskās apkopes organizācijā, strādājot ar CMPA, tai skaitā 12 mēnešu pieredze bāzes tehniskās apkopes palīgpersonāla amatā; vai

ii)

piecu gadu pieredze B1.2, B1.4 vai L5 kategorijas tiesību izmantošanā kā palīgpersonālam vai gan kā palīgpersonālam, gan kā sertificējošajam personālam saskaņā ar II pielikuma (145. daļa) 145.A.35. iedaļu tehniskās apkopes organizācijā, strādājot ar CMPA, tai skaitā 12 mēnešu pieredze bāzes tehniskās apkopes palīgpersonāla amatā; vai

iii)

pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir zinātniskais grāds, trīs gadus ilga pieredze, strādājot gaisa kuģu tehniskās apkopes vidē un pildot tādus reprezentatīvās izvēles uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar gaisa kuģa tehnisko apkopi, ieskaitot sešus mēnešus ilgu iesaisti bāzes tehniskās apkopes uzdevumu veikšanā ekspluatācijā esošiem CMPA;

iv)

lai paplašinātu apstiprināto C kategoriju, kura attiecas uz citiem gaisa kuģiem, kas nav CMPA, iekļaujot CMPA:

a)

divu gadu pieredze B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B2 vai L5 kategorijas tiesību izmantošanā kā palīgpersonālam vai gan kā palīgpersonālam, gan kā sertificējošajam personālam saskaņā ar II pielikuma (145. daļa) 145.A.35. iedaļu tehniskās apkopes organizācijā, strādājot ar CMPA, tai skaitā sešu mēnešu pieredze bāzes tehniskās apkopes palīgpersonāla amatā; vai

b)

pieteikuma iesniedzējiem, kuriem ir C kategorijas licence, pamatojoties uz zinātnisko grādu, divus gadus ilga pieredze, strādājot gaisa kuģu tehniskās apkopes vidē un pildot tādus reprezentatīvās izvēles uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar gaisa kuģa tehnisko apkopi, ieskaitot trīs mēnešus ilgu iesaisti bāzes tehniskās apkopes uzdevumu veikšanā ekspluatācijā esošiem CMPA;

4)

C kategorijas gadījumā attiecībā uz citiem gaisa kuģiem, kas nav CMPA:

i)

trīs gadu pieredze B1, B2, B2L, B3 vai L kategorijas tiesību izmantošanā kā palīgpersonālam vai gan kā palīgpersonālam, gan kā sertificējošajam personālam saskaņā ar II pielikuma (145. daļa) 145.A.35. iedaļu tehniskās apkopes organizācijā, strādājot ar gaisa kuģiem, kas nav CMPA, tai skaitā sešu mēnešu pieredze bāzes tehniskās apkopes palīgpersonāla amatā; vai

ii)

zinātniskā grāda īpašniekiem trīs gadus ilga pieredze, strādājot gaisa kuģu tehniskās apkopes vidē un pildot tādus reprezentatīvās izvēles uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar gaisa kuģu tehnisko apkopi, ieskaitot sešus mēnešus ilgu iesaisti bāzes tehniskās apkopes uzdevumu veikšanā ekspluatācijā esošiem gaisa kuģiem, kas nav CMPA;

5)

zinātniskais grāds ir iegūts atbilstošā tehniskā disciplīnā, un to ir piešķīrusi universitāte vai jebkura cita kompetentās iestādes atzīta augstākās izglītības iestāde.”;

c)

e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)

neskarot a) punktu, var atzīt arī pieredzi gaisa kuģu tehniskajā apkopē, kas gūta organizācijās, kuras nav apstiprinātas saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) vai Vd pielikumu (CAO daļa), ja šāda tehniskā apkope ir līdzvērtīga tai, kura prasīta šajā pielikumā, kā to noteikusi kompetentā iestāde.

Tomēr jāpierāda papildu pieredze organizācijās, kas apstiprinātas saskaņā ar II vai Vd pielikumu, vai neatkarīga sertificējošā personāla uzraudzībā.”;

7)

66.A.40. iedaļas b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

Gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētājs aizpilda attiecīgās EASA 19. veidlapas daļas (sk. V papildinājumu) un kopā ar licences turētāja kopiju iesniedz to tai kompetentajai iestādei, kura izdevusi sākotnējo gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci, ja vien turētājs nestrādā saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) vai Vd pielikumu (CAO daļa) apstiprinātā tehniskās apkopes organizācijā, kuras pašraksturojumā ir iekļauta procedūra, ar kuru šī organizācija var iesniegt vajadzīgo dokumentāciju gaisa kuģa tehniskās apkopes licences turētāja vārdā.”;

8)

66.A.45. iedaļas d) punktu groza šādi:

a)

pirmās daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

sekmīgi nokārtots attiecīgās B1, B2 vai C kategorijas gaisa kuģa tipa novērtējums saskaņā ar šā pielikuma III papildinājumu (66. daļa);”;

b)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Personai, kura C kategorijas kvalifikācijas atzīmi ieguvusi akadēmiski, kā norādīts 66.A.30. iedaļas a) punkta 5. apakšpunktā, pirmais attiecīgā gaisa kuģa tipa novērtējums ir B1 vai B2 kategorijas līmenī.”;

9)

66.A.45. iedaļas h) punkta ii) apakšpunkta 3. apakšpunkta trešo daļu svītro;

10)

iekļauj šādu 66.B.2. iedaļu:

“66.B.2.

Līdzekļi atbilstības panākšanai

a)

Aģentūra izstrādā pieņemamus līdzekļus atbilstības panākšanai (Acceptable Means of Compliance, AMC) (turpmāk “AMC”), ko var izmantot, lai panāktu atbilstību Regulai (ES) 2018/1139 un tās deleģētajiem un īstenošanas aktiem.

b)

Lai panāktu atbilstību šai regulai, var izmantot alternatīvus līdzekļus atbilstības panākšanai.

c)

Kompetentās iestādes informē Aģentūru par alternatīvajiem līdzekļiem atbilstības panākšanai, ko izmanto to uzraudzībā esošās personas vai pašas kompetentās iestādes, lai panāktu atbilstību šai regulai.”;

11)

66.B.105. iedaļu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“66.B.105.

Procedūra, kas jāievēro, izdodot gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci ar atbilstīgi II pielikumam (145. daļa) vai Vd pielikumam (CAO daļa) apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas palīdzību”;

b)

a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

Tehniskās apkopes organizācija, kura apstiprināta saskaņā ar II pielikumu (145. daļa) vai Vd pielikumu (CAO daļa) un kuru kompetentā iestāde ir pilnvarojusi šīs darbības veikšanai, i) var sagatavot gaisa kuģa tehniskās apkopes licenci kompetentās iestādes vārdā vai ii) sniegt ieteikumus kompetentajai iestādei attiecībā uz privātpersonas iesniegtu pieteikumu gaisa kuģa tehniskās apkopes licences saņemšanai, lai kompetentā iestāde var sagatavot un izdot šādu licenci.”;

12)

66.B.110. iedaļas d) punktu aizstāj ar šādu:

“d)

Pieredzes un pamatzināšanu moduļi vai daļējie moduļi, kas nepieciešami, lai saskaņā ar šo pielikumu izdotai esošai licencei pievienotu jaunu licences kategoriju vai apakškategoriju, ir aprakstīti IV papildinājuma tabulās.”;

13)

66.B.130. iedaļai pievieno šādu c) punktu:

“c)

IV pielikuma (147. daļa) III papildinājumā iekļauto atzīšanas sertifikātu jeb apliecību (Certificate of Recognition, CoR) (EASA 149.b veidlapa) izmanto, lai atzītu vai nu tipa kvalifikācijas apmācības teorētiskās daļas, vai praktiskās daļas, vai gan teorētiskās, gan praktiskās daļas apguvi.”;

14)

pievieno šādu 66.B.135. iedaļu:

“66.B.135.

Procedūra, lai apstiprinātu apmācības kursus, kam pamatā ir multimediju izmantošana (MBT).

Kompetentā iestāde ikreiz, kad tā apstiprina kursus, to starpā apmācības kursus, kam pamatā ir multimediju izmantošana (MBT) un kas tiek pasniegti fiziskā vidē vai virtuālā vidē, vai arī abās, pārbauda, vai gaisa kuģa pamatapmācība un gaisa kuģa tipa apmācība atbilst attiecīgi I papildinājumam un III papildinājumam.

Apstiprināšanas procedūrā iekļauj IX papildinājuma principus un kritērijus.”;

15)

66.B.200. iedaļu groza šādi:

a)

c) un d) punktu aizstāj ar šādiem:

“c)

Pamata eksaminācijā ievēro standartu, kas norādīts attiecīgi I un II vai VII un VIII papildinājumā.”;

IV pielikuma (147. daļa) III papildinājumā minēto atzīšanas apliecību (CoR) (EASA 148.b veidlapa) izmanto, lai apliecinātu pamateksāmenu nokārtošanu.

d)

Tipa apmācības eksāmenos un tipa novērtējumos ievēro III papildinājumā noteikto standartu.

IV pielikuma (147. daļa) III papildinājumā minēto atzīšanas apliecību (CoR) (EASA 149.b veidlapa) izmanto, lai apliecinātu gaisa kuģa tipa apmācības vai tipa novērtējumu pabeigšanu.”;

b)

g) punktu aizstāj ar šādu:

“g)

Novērtēšanas laikā kandidātam var būt pieejami tikai eksaminācijas dokumenti, izņemot specifisko dokumentāciju, kas vajadzīga tipa novērtējumiem.”;

16)

E apakšiedaļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Šajā apakšiedaļā ir noteiktas eksaminācijas kredītpunktu piešķiršanas procedūras atbilstoši 66.A.25. iedaļas d) punktam.”;

17)

pielikuma 66.B.400. iedaļai pievieno šādu d) punktu:

“d)

Ja pieteikuma iesniedzējs atsaucas uz ziņojumu par kredītpunktiem, ko apstiprinājusi cita kompetentā iestāde, licencētāja iestāde izskata šādu ziņojumu par kredītpunktiem un vēršas pie citas iestādes pēc padoma, kā izmantot ziņojumu par kredītpunktiem.”;

18)

66.B.405. iedaļas a) punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šajā salīdzinājumā norāda, vai atbilstība ir pierādīta, un ietver katra paziņojuma pamatojumu, kā arī iespējamos nosacījumus vai papildu apsvērumus, vai arī abus.”;

19)

I papildinājumu groza šādi:

a)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Sadalījums moduļos

Kvalifikācijai par mācību pamatpriekšmetiem katras gaisa kuģa tehniskās apkopes licences kategorijas vai apakškategorijas gadījumā jāatbilst turpmāk sniegtajai matricai, kurā attiecīgie priekšmeti atzīmēti ar “X”, savukārt “neattiecas” nozīmē, ka mācību priekšmeta modulis nav nedz piemērojams, nedz prasīts.

Mācību priekšmeta modulis

B1.1

A1

B1.2

A2

B1.3

A3

B1.4

A4

B3

B2

B2L

C

Turbīndzinējs

Virzuļdzinējs

Turbīndzinējs

Virzuļdzinējs dzinējs

Nehermetizētas virzuļdzinēju lidmašīnas,

MTOM ≤ 2 t

1.

MATEMĀTIKA

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

FIZIKA

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

ELEKTROTEHNIKAS PAMATI

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

ELEKTRONIKAS PAMATI

X

(neattiecas uz A1)

X

(neattiecas uz A2)

X

(neattiecas uz A3)

X

(neattiecas uz A4)

X

X

X

X

5.

CIPARU TEHNIKAS/ELEKTRONISKO INSTRUMENTU SISTĒMAS

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

MATERIĀLI UN KOMPONENTI

X

X

X

X

X

X

X

X

7.

TEHNISKĀS APKOPES PRAKSE

X

X

X

X

X

X

X

X

8.

AERODINAMIKAS PAMATI

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

CILVĒKA FAKTORI

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

AVIĀCIJAS TIESĪBU AKTI

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

LIDMAŠĪNAS AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

X

X

neattiecas

neattiecas

X

neattiecas

neattiecas

11., 15., 17.

kā daļa no B1.1

vai

11., 16., 17.

kā daļa no B1.2,

vai

12. un 15.

kā daļa no B1.3

vai

12. un 16.

kā daļa no B1.4,

vai

13. un 14.

kā daļa no B2

12.

HELIKOPTERA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

neattiecas

neattiecas

X

X

neattiecas

neattiecas

neattiecas

13.

GAISA KUĢA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

X

X

14

. PIEDZIŅA

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

X

X

15.

GĀZTURBĪNU DZINĒJS

X

neattiecas

X

neattiecas

neattiecas

neattiecas

neattiecas

16.

VIRZUĻDZINĒJS

neattiecas

X

neattiecas

X

X

neattiecas

neattiecas

17.

PROPELLERIS

X

X

neattiecas

neattiecas

X

neattiecas

neattiecas

1. MODULIS.   MATEMĀTIKA

1. MODULIS. MATEMĀTIKA

LĪMENIS

A

B1

B2

B2L

B3

1.1.

Aritmētika

1

2

1.2.

Algebra

 

 

a)

vienkāršas algebriskās izteiksmes;

1

2

b)

vienādojumi.

1

1.3.

Ģeometrija

 

 

a)

vienkāršas ģeometriskas konstrukcijas;

1

b)

grafiskais attēlojums;

2

2

c)

trigonometrija.

2

2.   MODULIS. FIZIKA

2. MODULIS. FIZIKA

LĪMENIS

A

B3

B1

B2

B2L

2.1.

Viela

1

2

2.2.

Mehānika

 

 

2.2.1.

Statika

1

2

2.2.2.

Kinētika

1

2

2.2.3.

Dinamika

 

 

a)

masa, spēks un enerģija;

1

2

b)

kinētiskā enerģija un tās saglabāšana.

1

2

2.2.4.

Hidrodinamika

 

 

a)

smagums un blīvums;

2

2

b)

viskozitāte, saspiežamības ietekme uz šķidrumiem, statiskais, dinamiskais un kopējais spiediens.

1

2

2.3.

Termodinamika

 

 

a)

temperatūra;

2

2

b)

karstums

1

2

2.4.

Optika (gaisma)

2

2.5.

Viļņveida kustība un skaņa

2

3. MODULIS.   ELEKTROTEHNIKAS PAMATI

3. MODULIS. ELEKTROTEHNIKAS PAMATI

LĪMENIS

A

B1

B2

B2L

B3

3.1.

Elektrona teorija

1

1

1

3.2.

Statiskā elektrība un vadīšana

1

2

1

3.3.

Elektrotehniskā terminoloģija

1

2

1

3.4.

Elektrības ražošana

1

1

1

3.5.

Līdzstrāvas elektrības avoti

1

2

2

3.6.

Līdzstrāvas ķēdes

1

2

1

3.7.

Pretestība/rezistors

 

 

 

a)

pretestība;

2

1

b)

rezistori.

1

3.8.

Jauda

2

1

3.9.

Elektriskā kapacitāte/kondensators

2

1

3.10.

Magnētisms

 

 

 

a)

magnētisma teorija;

2

1

b)

magnetodzinējspēks.

2

1

3.11.

Induktivitāte/induktors

2

1

3.12.

Līdzstrāvas motora/ģeneratora teorija

2

1

3.13.

Maiņstrāvas teorija

1

2

1

3.14.

Rezistīvās (R), kapacitatīvās (C) un induktīvās (L) ķēdes

2

1

3.15.

Transformatori

2

1

3.16.

Filtri

1

3.17.

Maiņstrāvas ģeneratori

2

1

3.18.

Maiņstrāvas motori

2

1

4. MODULIS.   ELEKTRONIKAS PAMATI

4. MODULIS. ELEKTRONIKAS PAMATI

LĪMENIS

A

B1

B3

B2

B2L

4.1.

Pusvadītāji

 

 

 

4.1.1.

Diodes

 

 

 

a)

apraksts un parametri;

2

2

b)

darbība un funkcija.

2

4.1.2.

Tranzistori

 

 

 

a)

apraksts un parametri;

1

2

b)

uzbūve un darbība.

2

4.1.3.

Integrālās shēmas

 

 

 

a)

pamata apraksts un darbība;

1

2

b)

apraksts un darbība.

2

4.2.

Iespiedshēmu plates

1

2

4.3.

Servomehānismi

 

 

 

a)

principi;

1

2

b)

uzbūve, darbība un lietojums.

2

5. MODULIS.   CIPARU TEHNIKAS/ELEKTRONISKO INSTRUMENTU SISTĒMAS

5. MODULIS. CIPARU TEHNIKAS/ELEKTRONISKO INSTRUMENTU SISTĒMAS

LĪMENIS

A

B3

B1

B2

B2L

5.1.

Elektronisko instrumentu sistēmas

1

1

1

1

5.2.

Skaitīšanas sistēmas

1

2

5.3.

Datu pārrēķins

1

2

5.4.

Datu kopnes

2

2

5.5.

Loģiskās shēmas

 

 

 

 

a)

pazīšana un lietojumi;

2

2

b)

loģisko diagrammu interpretācija.

2

5.6.

Datora pamatstruktūra

 

 

 

 

a)

datorterminoloģija un datortehnoloģija;

1

1

2

2

b)

datora darbība.

2

5.7.

Mikroprocesori

2

5.8.

Integrālās shēmas

2

5.9.

Multipleksēšana

2

5.10.

Šķiedru optika

1

2

5.11.

Elektroniskie displeji

1

1

2

2

5.12.

Ierīces, kas jutīgas pret elektrostatiskajiem lādiņiem

1

1

2

2

5.13.

Programmatūras vadības kontrole

1

2

2

5.14.

Elektromagnētiskā vide

1

2

2

5.15.

Tipiskās elektroniskās/digitālās gaisa kuģu sistēmas

1

1

1

1

6. MODULIS.   MATERIĀLI UN KOMPONENTI

6. MODULIS. MATERIĀLI UN KOMPONENTI

LĪMENIS

A

B1

B3

B2

B2L

6.1.

Aviobūves materiāli: melnie metāli

 

 

 

a)

leģētie tēraudi, kurus lieto aviobūvē;

1

2

1

b)

melno metālu pārbaude;

1

1

c)

remonta un pārbaudes procedūras.

2

1

6.2.

Aviobūves materiāli: krāsainie metāli

 

 

 

a)

raksturlielumi;

1

2

1

b)

krāsaino metālu pārbaude;

1

1

c)

remonta un pārbaudes procedūras.

2

1

6.3.

Aviobūves materiāli: kompozītie un nemetāliskie

 

 

 

6.3.1

Kompozītie un nemetāliskie materiāli, kas nav koks un audums

 

 

 

a)

raksturlielumi;

1

2

2

b)

defektu atklāšana;

1

2

c)

remonta un pārbaudes procedūras.

2

1

6.3.2.

Koka konstrukcijas

1

1

6.3.3.

Auduma pārklājums

1

6.4.

Korozija

 

 

 

a)

ķīmijas pamati;

1

1

1

b)

korozijas veidi.

2

3

2

6.5.

Stiprinājumi

 

 

 

6.5.1.

Skrūvju vītnes

2

2

2

6.5.2.

Bultskrūves, tapskrūves un skrūves

2

2

2

6.5.3.

Slēgierīces

2

2

2

6.5.4.

Aviācijas kniedes

1

2

1

6.6.

Caurules un savienojumi

 

 

 

a)

identifikācija;

2

2

2

b)

standarta savienojumi.

2

2

1

6.7.

Atsperes

2

1

6.8.

Gultņi

1

2

2

6.9.

Transmisija

1

2

2

6.10.

Vadības troses

1

2

1

6.11.

Elektriskie kabeļi un savienotāji

1

2

2

7. MODULIS.   TEHNISKĀS APKOPES PRAKSE

7. MODULIS. TEHNISKĀS APKOPES PRAKSE

LĪMENIS

A

B1

B3

B2

B2L

7.1.

Drošības pasākumi: gaisa kuģis un darbnīca

3

3

3

7.2.

Darbnīcas prakse

3

3

3

7.3.

Instrumenti

3

3

3

7.4.

(Rezervēts)

7.5.

Inženiertehniskie rasējumi, diagrammas un standarti

1

2

2

7.6.

Pielaides un sēžas

1

2

1

7.7.

Elektroinstalāciju starpsavienojumu sistēma (ESS)

1

3

3

7.8.

Kniedēšana

1

2

7.9.

Caurules un šļūtenes

1

2

7.10.

Atsperes

1

2

7.11.

Gultņi

1

2

7.12.

Transmisija

1

2

7.13.

Vadības troses

1

2

7.14.

Darbs ar materiāliem

 

 

 

7.14.1.

Skārds

2

7.14.2.

Kompozītie un nemetāliskie materiāli

2

7.14.3.

Piedevu izgatavošana

1

1

1

7.15.

(Rezervēts)

7.16.

Gaisa kuģa svars un smaguma centrs

 

 

 

a)

smaguma centra aprēķināšana;

2

2

b)

gaisa kuģa svēršana.

2

7.17.

Darbības ar gaisa kuģi un glabāšana

2

2

2

7.18.

Demontāžas, apskates, remonta un montāžas metodes

 

 

 

a)

defektu veidi un vizuālās pārbaudes metodes;

2

3

3

b)

vispārējās remonta metodes, konstrukcijas remonta rokasgrāmata;

2

c)

nesagraujošās pārbaudes metodes;

2

1

d)

demontāžas un atkārtotas montāžas metodes;

2

2

2

e)

defektu novēršanas metodes.

2

2

7.19.

Ārkārtas gadījumi

 

 

 

a)

apskates pēc zibens spērieniem un HIRE iespiešanās;

2

2

2

b)

pārbaudes pēc tādiem ārkārtas gadījumiem kā smagnēja nosēšanās un lidojums vētras laikā.

2

2

7.20.

Tehniskās apkopes procedūras

1

2

2

7.21.

Dokumentācija un komunikācija

1

2

2

8. MODULIS.   AERODINAMIKAS PAMATI

8. MODULIS. AERODINAMIKAS PAMATI

LĪMENIS

A

B3

B1

B2

B2L

8.1.

Atmosfēras fizika

1

2

Starptautisko atmosfēras standartu (International Standard Atmosphere, ISA) lietojums aerodinamikā

8.2.

Aerodinamika

1

2

8.3.

Lidojuma teorija

1

2

8.4.

Liela ātruma gaisa plūsma

1

2

8.5.

Lidojuma stabilitāte un dinamika

1

2

9. MODULIS.   CILVĒKA FAKTORI

9. MODULIS. CILVĒKA FAKTORI

LĪMENIS

VISI

9.1.

Vispārēji

2

9.2.

Cilvēka veiktspēja un ierobežojumi

2

9.3.

Sociālā psiholoģija

1

9.4.

Faktori, kas ietekmē veiktspēju

2

9.5.

Fiziskā vide

1

9.6.

Uzdevumi

1

9.7.

Komunikācija

2

9.8.

Cilvēka kļūdas

2

9.9.

Drošības vadība

2

9.10.

“Melnais saraksts” un riska mazināšana

2

10. MODULIS.   AVIĀCIJAS TIESĪBU AKTI

10. MODULIS. AVIĀCIJAS TIESĪBU AKTI

LĪMENIS

A

B1

B2

B2L

B3

10.1.

Tiesiskais regulējums

1

1

10.2.

Sertificējošais personāls: tehniskā apkope

2

2

10.3.

Apstiprinātās tehniskās apkopes organizācijas

2

2

10.4.

Neatkarīgs sertificējošais personāls

3

10.5.

Gaisa kuģu ekspluatācija

1

1

10.6.

Gaisa kuģu, daļu un ierīču sertifikācija

2

2

10.7.

Lidojumderīguma uzturēšana

2

2

10.8.

Lidojumderīguma uzturēšanas uzraudzības principi

1

1

10.9.

Tehniskās apkopes un sertifikācijas prasības, kas pārsniedz pašreizējos ES noteikumus (ja šādas prasības nav aizstātas ar ES prasībām)

1

10.10.

Aviācijas tehniskās apkopes kiberdrošība

1

1

11. MODULIS.   LIDMAŠĪNAS AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

11. MODULIS. LIDMAŠĪNAS AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

LĪMENIS

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

11.1.

Lidojuma teorija

 

 

 

 

 

a)

lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces;

1

1

2

2

1

b)

lidmašīna, citas aerodinamiskās ierīces.

1

1

2

2

1

11.2.

Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas (ATA 51)

 

 

 

 

 

a)

vispārīgie jēdzieni;

2

2

2

2

2

b)

lidojumderīguma prasības konstrukcijas izturības ziņā;

2

2

2

2

2

c)

būvniecības metodes.

1

1

2

2

2

11.3.

Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas: lidmašīnas

 

 

 

 

 

11.3.1.

Fizelāža, durvis, logi ( ATA 52/53/56)

1

1

2

2

1

a)

būvniecības principi;

b)

gaisa kuģu vilkšanas ierīces;

1

1

1

1

1

c)

durvis.

1

1

2

1

11.3.2.

Spārni ( ATA 57)

1

1

2

2

1

11.3.3.

Stabilizatori ( ATA 55)

1

1

2

2

1

11.3.4.

Lidojuma vadības virsmas ( ATA 55/57)

1

1

2

2

1

11.3.5.

Gondolas/piloni ( ATA 54)

1

1

2

2

1

11.4.

Gaisa kondicionēšana un kabīnes hermetizācija ( ATA 21)

 

 

 

 

 

a)

hermetizācija;

1

1

3

3

b)

gaisa padeve;

1

3

c)

gaisa kondicionēšana;

1

3

d)

drošības un brīdināšanas sistēmas;

1

1

3

3

e)

apkures un ventilācijas sistēma.

1

3

1

11.5.

Instrumenti/radioelektroniskās sistēmas

 

 

 

 

 

11.5.1.

Instrumentu sistēmas ( ATA 31)

1

1

2

2

2

11.5.2

Radioelektroniskās sistēmas

1

1

1

1

1

Turpmāk minēto sistēmu izvietojumu un darbības pamati:

automātiskais lidojums (ATA 22);

sakaru sistēmas (ATA 23);

navigācijas sistēmas (ATA 34).

11.6.

Elektroenerģija ( ATA 24)

1

1

3

3

3

11.7.

Iekārtas un aprīkojums (ATA 25)

 

 

 

 

 

a)

avārijas iekārtas;

2

2

2

2

2

b)

kabīnes un kravas izvietojums.

1

1

1

1

11.8.

Ugunsdrošība (ATA 26)

 

 

 

 

 

a)

uguns un dūmu atklāšanas un ugunsdzēsības sistēmas;

1

1

1

1

b)

pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts.

1

1

1

1

1

11.9.

Lidojuma vadības ierīces (ATA 27)

1

1

3

3

2

a)

primārās un sekundārās lidojuma vadības ierīces;

b)

iedarbināšana un aizsardzība;

1

3

c)

sistēmas vadība;

1

3

d)

līdzsvarošana un nivelēšana.

1

1

3

3

2

11.10.

Degvielas sistēmas (ATA 28, ATA 47)

1

1

3

3

1

a)

sistēmu izvietojums;

b)

degvielas lietošana;

1

1

3

3

1

c)

indikācijas un brīdinājumi;

1

1

3

3

1

d)

speciālās sistēmas;

1

3

e)

līdzsvarošana.

1

3

11.11.

Hidrauliskā enerģija (ATA 29)

1

1

3

3

2

a)

sistēmas apraksts;

b)

sistēmas vadība (1);

1

1

3

3

2

c)

sistēmas vadība (2).

1

3

11.12.

Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30)

1

1

3

3

1

a)

principi;

b)

atledošanas sistēmas;

1

1

3

3

1

c)

pretapledošanas sistēmas;

1

3

d)

stiklu tīrītāji;

1

1

3

3

1

e)

pretlietus hermetizācijas sistēmas.

1

3

11.13.

Šasija (ATA 32)

2

2

3

3

2

a)

apraksts;

b)

sistēmas vadība;

2

2

3

3

2

c)

gaisa–zemes regulators;

2

3

d)

astes aizsardzība.

2

2

3

3

2

11.14.

Lukturi (ATA 33)

2

2

3

3

2

11.15.

Skābeklis (ATA 35)

1

1

3

3

2

11.16.

Pneimatika/vakuums (ATA 36)

 

 

 

 

 

a)

sistēmas;

1

1

3

3

2

b)

sūkņi.

1

1

3

3

2

11.17.

Ūdens/atkritumi (ATA 38)

 

 

 

 

 

a)

sistēmas;

2

2

3

3

2

b)

korozija.

2

2

3

3

2

11.18.

Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)

1

2

11.19.

Integrāla modulāra aviācijas elektronika (ATA 42)

 

 

 

 

 

a)

vispārējs sistēmas apraksts un teorija;

1

2

b)

tipiskie sistēmu izvietojumi.

1

2

11.20.

Kabīnes sistēmas (ATA 44)

1

2

11.21.

Informācijas sistēmas (ATA 46)

1

2

12. MODULIS.   HELIKOPTERA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

12. MODULIS. HELIKOPTERA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

LĪMENIS

A3

A4

B1.3

B1.4

12.1.

Lidojuma teorija: nesējskrūves aerodinamika

1

2

12.2.

Lidojuma vadības sistēmas (ATA 67)

2

3

12.3.

Lāpstu iestatīšana un vibrāciju analīze (ATA 18)

1

3

12.4.

Transmisija

1

3

12.5.

Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas (ATA 51)

 

 

a)

vispārīgais jēdziens;

2

2

b)

galveno elementu izgatavošanas metodes.

1

2

12.6.

Gaisa kondicionēšana (ATA 21)

 

 

12.6.1.

Gaisa padeve

1

2

12.6.2.

Gaisa kondicionēšana

1

3

12.7.

Instrumenti/radioelektroniskās sistēmas

 

 

12.7.1.

Instrumentu sistēmas (ATA 31)

1

2

12.7.2.

Radioelektroniskās sistēmas

1

1

 

Turpmāk minēto sistēmu izvietojumu un darbības pamati:

 

automātiskais lidojums (ATA 22);

 

sakaru sistēmas (ATA 23);

 

navigācijas sistēmas (ATA 34).

12.8.

Elektroenerģija (ATA 24)

1

3

12.9.

Iekārtas un aprīkojums (ATA 25)

 

 

a)

avārijas iekārtas;

sēdekļi, drošības jostas un siksnas;

celšanas sistēmas.

2

2

b)

avārijas peldēšanas sistēmas;

kabīnes izkārtojums, kravas stiprināšana;

aprīkojuma izvietojums;

kabīnes aprīkojuma iemontēšana.

1

1

12.10.

Ugunsdrošība (ATA 26)

1

3

a)

Uguns un dūmu atklāšanas un ugunsdzēsības sistēmas.

b)

pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti.

1

1

12.11.

Degvielas sistēmas (ATA 28)

1

3

12.12.

Hidrauliskā enerģija (ATA 29)

1

3

12.13.

Aizsardzība pret apledojumu un lietu ( ATA 30)

1

3

12.14.

Šasija (ATA 32)

a)

sistēmas apraksts un darbība;

2

3

b)

sensori.

2

3

12.15.

Lukturi (ATA 33)

2

3

12.16.

(Rezervēts)

2

3

12.17.

Integrāla modulāra aviācijas elektronika (ATA 42)

 

 

a)

vispārējs sistēmas apraksts un teorija;

1

2

b)

tipiskie sistēmu izvietojumi.

1

2

12.18.

Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)

1

2

centrālie tehniskās apkopes datori;

datu ielādēšanas sistēma;

elektroniskās bibliotēkas sistēma.

12.19.

Informācijas sistēmas (ATA 46)

1

2

13. MODULIS.   GAISA KUĢA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

S/N: sakari un navigācija; Instr.: instrumenti; A/L: automātiskais lidojums; Uzr.: uzraudzība; G/S: gaisa kuģu korpusu konstrukcijas un sistēmas.

13. MODULIS. GAISA KUĢA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

LĪMENIS

B2

B2L (pamata)

B2L

(S/N)

B2L

(Instr.)

B2L

A/L

B2L

(Uzr.)

B2L

(G/S)

13.1.

Lidojuma teorija

 

 

 

 

 

 

 

a)

lidmašīnas aerodinamika un vadības ierīces;

1

1

b)

nesējskrūves aerodinamika.

1

1

13.2.

Gaisa kuģu korpusu konstrukcijas: vispārīgie jēdzieni (ATA 51)

 

 

 

 

 

 

 

a)

vispārīgais jēdziens;

2

2

b)

konstrukcijas sistēmu pamati;

1

1

13.3.

Automātiskais lidojums (ATA 22)

 

 

 

 

 

 

 

a)

automātiskās lidojumu vadības sistēmu pamati;

3

3

b)

automātiskās dzinēju vadības sistēmas un automātiskās nosēšanās sistēmas.

3

3

13.4.

Sakari/navigācija ( ATA 23/34)

 

 

 

 

 

 

 

a)

sakaru un navigācijas sistēmu pamati;

3

3

b)

gaisa kuģu uzraudzības sistēmu pamati.

3

3

13.5.

Elektroenerģija (ATA 24)

3

3

13.6.

Iekārtas un aprīkojums (ATA 25)

3

13.7.

Lidojuma vadības ierīces

 

 

 

 

 

 

 

a)

primārās un sekundārās lidojuma vadības ierīces (ATA 27);

2

2

b)

iedarbināšana un aizsardzība;

2

2

c)

sistēmas vadība;

3

3

d)

rotorplāna lidojuma vadības ierīces (ATA 67).

2

2

13.8.

Instrumenti (ATA 31)

3

3

13.9.

Lukturi (ATA 33)

3

3

13.10.

Borta tehniskās apkopes sistēmas (ATA 45)

3

13.11.

Gaisa kondicionēšana un kabīnes hermetizācija (ATA 21)

 

 

 

 

 

 

 

a)

hermetizācija;

3

3

b)

gaisa padeve;

1

1

c)

gaisa kondicionēšana;

3

3

d)

drošības un brīdināšanas sistēmas.

3

3

13.12.

Ugunsdrošība (ATA 26)

 

 

 

 

 

 

 

a)

uguns un dūmu atklāšanas sistēma un ugunsdzēsības sistēmas;

3

3

b)

pārnēsājamais ugunsdzēsības aparāts.

1

1

13.13.

Degvielas sistēmas (ATA 28, ATA 47)

 

 

 

 

 

 

 

a)

sistēmas izvietojums;

1

1

b)

degvielas lietošana;

2

2

c)

indikācijas un brīdinājumi;

3

3

d)

speciālās sistēmas;

1

1

e)

līdzsvarošana.

3

3

13.14.

Hidrauliskā enerģija (ATA 29)

 

 

 

 

 

 

 

a)

sistēmas izvietojums;

1

1

b)

sistēmas vadība (1);

3

3

c)

sistēmas vadība (2).

3

3

13.15.

Aizsardzība pret apledojumu un lietu (ATA 30)

 

 

 

 

 

 

 

a)

principi;

2

2

b)

atledošanas sistēmas;

3

3

c)

pretapledošanas sistēmas;

2

2

d)

stiklu tīrīšanas sistēmas;

1

1

e)

hermetizācija pret lietu.

1

1

13.16.

Šasija (ATA 32)

 

 

 

 

 

 

 

a)

apraksts;

1

1

b)

sistēma;

3

3

c)

gaisa–zemes regulators.

3

3

13.17.

Skābeklis (ATA 35)

3

3

13.18.

Pneimatika/vakuums (ATA 36)

2

 

2

13.19.

Ūdens/atkritumi (ATA 38)

2

2

13.20.

Integrāla modulāra aviācijas elektronika (ATA 42)

 

 

a)

vispārējs sistēmas apraksts un teorija;

3

b)

tipiskie sistēmu izvietojumi.

3

13.21.

Kabīnes sistēmas (ATA 44)

3

13.22.

Informācijas sistēmas (ATA 46)

3

14. MODULIS.   PIEDZIŅA

14. MODULIS. PIEDZIŅA

LĪMENIS

B2

B2L (instrumenti)

B2L (gaisa kuģu korpusu konstrukcijas un sistēmas)

14.1.

Dzinēji

 

a)

turbīndzinēji;

1

b)

palīgdzinēji (Auxiliary Power Unit, APU)

1

c)

virzuļdzinēji;

1

d)

elektriskie un hibrīdie dzinēji;

2

e)

dzinēja vadība.

2

14.2.

Elektriskās/elektroniskās dzinēja indikācijas sistēmas

2

14.3.

Propellera sistēmas

2

14.4.

Palaišanas un aizdedzes sistēmas

2

15. MODULIS.   GĀZTURBĪNU DZINĒJS

15. MODULIS. GĀZTURBĪNU DZINĒJS

LĪMENIS

A1

A3

B1.1

B1.3

15.1.

Pamati

1

2

15.2.

Dzinēja darbība

2

15.3.

Ieplūde

2

2

15.4.

Kompresori

1

2

15.5.

Degkamera

1

2

15.6.

Turbīnu sekcija

2

2

15.7.

Izpūtējs

1

2

15.8.

Gultņi un blīvējumi

2

15.9.

Eļļošanas līdzekļi un degviela

1

2

15.10.

Eļļošanas sistēmas

1

2

15.11.

Degvielas sistēmas

1

2

15.12.

Gaisa padeves sistēmas

1

2

15.13.

Palaišanas un aizdedzes sistēmas

1

2

15.14.

Dzinēja indikācijas sistēmas

1

2

15.15.

Alternatīvas turbīnu konstrukcijas

1

15.16.

Turbopropelleru dzinēji

1

2

15.17.

Turbovārpstas dzinēji

1

2

15.18.

Palīgdzinēji (APU)

1

2

15.19.

Spēka iekārtas uzstādīšana

1

2

15.20.

Ugunsdrošības sistēmas

1

2

15.21.

Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes

1

3

15.22.

Dzinēja glabāšana un konservācija

2

16. MODULIS.   VIRZUĻDZINĒJS

16. MODULIS. VIRZUĻDZINĒJS

LĪMENIS

A2

A4

B1.2

B1.4

B3

16.1.

Pamati

1

2

16.2.

Dzinēja darbība

1

2

16.3.

Dzinēja uzbūve

1

2

16.4.

Dzinēja degvielas padeves sistēmas

 

 

16.4.1.

Karburatori

1

2

16.4.2.

Degvielas iesmidzināšanas sistēmas

1

2

16.4.3.

Elektroniskā dzinēja vadība

1

2

16.5.

Palaišanas un aizdedzes sistēmas

1

2

16.6.

Ieplūdes, izplūdes un dzesēšanas sistēmas

1

2

16.7.

Kompresori/turbokompresori

1

2

16.8.

Eļļošanas līdzekļi un degviela

1

2

16.9.

Eļļošanas sistēmas

1

2

16.10.

Dzinēja indikācijas sistēmas

1

2

16.11.

Spēka iekārtas uzstādīšana

1

2

16.12.

Dzinēja darbības uzraudzība un darbināšana uz zemes

1

3

16.13.

Dzinēja glabāšana un konservācija

2

16.14.

Alternatīvas virzuļdzinēja konstrukcijas

1

1

17. MODULIS.   PROPELLERIS

17. MODULIS. PROPELLERIS

LĪMENIS

A1

A2

B1.1

B1.2

B3

17.1.

Pamati

1

2

17.2.

Propellera uzbūve

1

2

17.3.

Propellera soļa vadība

1

2

17.4.

Propellera sinhronizēšana

2

17.5.

Propellera aizsardzība pret apledojumu

1

2

17.6.

Propellera apkope

1

3

17.7.

Propellera glabāšana un konservācija

1

2”;

b)

pievieno šādu 3. punktu:

“3.

Pamatapmācības metodes

Visam kursam vai katram tā modulim vai apakšmodulim nosaka piemērotu apmācības metodi vai metožu kombināciju, ņemot vērā katra apmācības posma darbības jomu un mērķus un ņemot vērā pieejamo apmācības metožu priekšrocības un ierobežojumus.

Lai sasniegtu apmācības mērķus fiziskā vai virtuālā kontrolētā vidē, var izmantot metodes, kam pamatā ir multimediju izmantošana (MBT).”;

20)

II papildinājumu groza šādi:

a)

1.4. punktu aizstāj ar šādu:

“1.4.

Piemēroti esejas tipa jautājumi jāizveido un jānovērtē, izmantojot I papildinājumā iekļautā 7. moduļa mācību programmu.”;

b)

1.11., 1.12. un 1.13. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.11.

Moduļa eksāmenu var kārtot atkārtoti ne agrāk kā 90 dienas pēc datuma, kad attiecīgā moduļa eksāmens netika nokārtots, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar IV pielikumu (147. daļa) apstiprināta tehniskās apkopes mācību organizācija vada atkārtotu apmācības kursu, kas ir īpaši pielāgots konkrētajā modulī nenokārtoto mācību priekšmetu apguvei, un nenokārtoto moduli var kārtot vēlreiz pēc 30 dienām.

1.12.

Pamatzināšanu pārbaudes eksāmenus, kuru maksimālais atļautais izpildes laiks pārsniedz 90 vai 180 minūtes, var sadalīt attiecīgi divos vai trijos daļējos eksāmenos.

Ikvienam daļējam eksāmenam jāatbilst šādām prasībām:

a)

tam jāpapildina pārējie kandidāta kārtotie daļējie eksāmeni, nodrošinot, ka daļējo eksāmenu kombinācija atbilst mācību priekšmeta moduļa eksaminācijas prasībām;

b)

tā izpildei jābūt atvēlētam līdzīgam laika periodam;

c)

tas tiek uzskatīts par nokārtotu, ja pareizas atbildes sniegtas uz 75 % vai vairāk jautājumu;

d)

tas ietver vairākus jautājumus ar četriem atbilžu variantiem;

e)

tam jābūt norādītam tajā pašā atzīšanas apliecībā, kas izdota pēc pēdējā daļējā eksāmena sekmīgas nokārtošanas. Atzīšanas apliecībā norāda daļējo eksāmenu datumus un rezultātus, neaprēķinot rezultātu vidējo vērtību;

f)

tas jākārto tās pašas organizācijas vadībā, ievērojot parastos eksāmenu noteikumus par nesekmīgu eksāmenu atkārtotu kārtošanu.

1.13.

Maksimālais katra eksāmena atkārtošanas mēģinājumu skaits ir trīs mēģinājumi 12 mēnešu periodā.

Pieteikuma iesniedzējs apstiprinātajai tehniskās apkopes mācību organizācijai vai kompetentajai iestādei, kurai tas iesniedzis pieteikumu par eksamināciju, iesniedz rakstisku apliecinājumu par iepriekšējo 12 mēnešu laikā veikto mēģinājumu skaitu un to datumiem, norādot organizāciju vai kompetento iestādi, kurā šie mēģinājumi notika. Apstiprinātā tehniskās apkopes mācību organizācija vai kompetentā iestāde ir atbildīga par attiecīgajos laika periodos veikto eksāmena kārtošanas mēģinājumu skaita pārbaudi.”;

c)

pievieno šādu 1.14. punktu:

“1.14.

Lai gan ir pieņemts, ka mācību viela, uz kuru attiecas jautājumi, var būt tāda pati, MBT mācību programmas ietvaros izmantotos jautājumus neiekļauj eksāmenos.”;

d)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Jautājumu skaits modulī

2.1.

1. MODULIS. MATEMĀTIKA

A kategorija: 16 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 20 minūtes.

B1, B2, B2L un B3 kategorija: 32 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 40 minūtes.

2.2.

2. MODULIS. FIZIKA

A un B3 kategorija: 32 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 40 minūtes.

B1, B2 un B2L kategorija: 52 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 65 minūtes.

2.3.

3. MODULIS. ELEKTROTEHNIKAS PAMATI

A kategorija: 20 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 25 minūtes.

B3 kategorija: 24 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 30 minūtes.

B1, B2 un B2L kategorija: 52 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 65 minūtes.

2.4.

4. MODULIS. ELEKTRONIKAS PAMATI

B1 un B3 kategorija: 20 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 25 minūtes.

B2 un B2L kategorija: 40 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 50 minūtes.

2.5.

5. MODULIS. CIPARU TEHNIKAS/ELEKTRONISKO INSTRUMENTU SISTĒMAS

A un B3 kategorija: 20 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 25 minūtes.

B1 kategorija: 40 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 50 minūtes.

B2 un B2L kategorija: 72 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 90 minūtes.

2.6.

6. MODULIS. MATERIĀLI UN KOMPONENTI

A kategorija: 52 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 65 minūtes.

B1 un B3 kategorija: 80 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 100 minūtes.

B2 un B2L kategorija: 60 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 75 minūtes.

2.7.

7. MODULIS. TEHNISKĀS APKOPES PRAKSE

A kategorija: 76 jautājumi ar atbilžu variantiem un 2 esejas tipa jautājumi.

Atvēlētais laiks: 95 minūtes un 40 minūtes.

B1 un B3 kategorija: 80 jautājumi ar atbilžu variantiem un 2 esejas tipa jautājumi.

Atvēlētais laiks: 100 minūtes un 40 minūtes.

B2 un B2L kategorija: 60 jautājumi ar atbilžu variantiem un 2 esejas tipa jautājumi.

Atvēlētais laiks: 75 minūtes un 40 minūtes.

2.8.

8. MODULIS. AERODINAMIKAS PAMATI

A, B3, B1, B2 un B2L kategorija: 24 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 30 minūtes.

2.9.

9. MODULIS. CILVĒKA FAKTORI

A, B1, B3, B2 un B2L kategorija: 28 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 35 minūtes.

2.10.

10. MODULIS. AVIĀCIJAS TIESĪBU AKTI

A kategorija: 32 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 40 minūtes.

B1, B3, B2 un B2L kategorija: 44 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 55 minūtes.

2.11.

11. MODULIS. LIDMAŠĪNAS AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

A1 kategorija: 108 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 135 minūtes.

A2 kategorija: 72 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 90 minūtes.

B1.1 kategorija: 140 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 175 minūtes.

B1.2 kategorija: 100 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 125 minūtes.

B3 kategorija: 60 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 75 minūtes.

2.12.

12. MODULIS. HELIKOPTERA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

A kategorija: 100 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 125 minūtes.

B1.3 un B1.4 kategorija: 128 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 160 minūtes.

2.13.

13. MODULIS. GAISA KUĢA AERODINAMIKA, STRUKTŪRAS UN SISTĒMAS

B2 kategorija: 188 jautājumi ar atbilžu variantiem, bet nav esejas tipa jautājumu.

Atvēlētais laiks: 235 minūtes.

B2L kategorija:

Sistēmas kvalifikācijas atzīme

Atbilžu variantu jautājumu skaits