16.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/960

(2023. gada 1. februāris),

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/588 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz vidējā dienas darījumu skaita aprēķinu ikgadējo piemērošanas sākuma datumu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem cenas izmaiņas minimālā soļa nolūkā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (1) un jo īpaši tās 49. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/588 (2) ir noteikts cenas izmaiņas minimālā soļa režīms attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem. Saskaņā ar minētās deleģētās regulas 3. panta 1. punktu katru gadu līdz 1. martam kompetentā iestāde attiecībā uz konkrētu akciju vai depozitāro sertifikātu publicē aprēķinus par vidējo dienas darījumu skaitu minētajam finanšu instrumentam. Saskaņā ar minētās deleģētās regulas 3. panta 4. punktu tirdzniecības vietas izmanto šos aprēķinus, lai noteiktu cenas izmaiņas minimālo soli, kurš jāpiemēro no 1. aprīļa pēc minētās publicēšanas. Šis datums, t. i., katra gada 1. aprīlis, rada grūtības tirdzniecības vietām un to locekļiem vai dalībniekiem ieviest nepieciešamās izmaiņas to IT sistēmās un infrastruktūrā. Jo īpaši, ja 1. aprīlis ir nedēļas vidū, nepieciešamās izmaiņas ir jāievieš naktī. Tādējādi tirdzniecības vietām laiks savu IT sistēmu un infrastruktūras atjaunināšanai un testēšanai ir ierobežots. Ir lietderīgi atļaut tirdzniecības vietām un to locekļiem vai dalībniekiem izmantot nedēļas nogali, lai veiktu nepieciešamos pielāgojumus savās IT sistēmās un infrastruktūrā. Tāpēc publicētie dati būtu jāpiemēro no katra gada aprīļa pirmās pirmdienas. Turklāt šāds grozījums nodrošina saskaņotību ar publicēto aprēķinu piemērošanu atbilstoši Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/587 17. panta 2. punktam (3). Minētajā deleģētajā regulā, kas grozīta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/944 (4), 17. panta 2. punktā noteikts, ka aprēķinus par no likviditātes viedokļa visbūtiskāko tirgu, vidējo dienas apgrozījumu un darījumu vidējo vērtību, kas publicēti līdz 1. martam, piemēro no aprīļa pirmās pirmdienas pēc minētās publicēšanas.

(2)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2017/588 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde.

(4)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Deleģētajā regulā (ES) 2017/588

Deleģētās regulas (ES) 2017/588 3. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Tirdzniecības vietas piemēro tā likviditātes diapazona cenas izmaiņas minimālo soli, kas atbilst vidējam dienas darījumu skaitam, kurš publicēts saskaņā ar 1. punktu, no aprīļa pirmās pirmdienas pēc minētās publicēšanas.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 1. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/588 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgotiem fondiem (OV L 87, 31.3.2017., 411. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju (OV L 87, 31.3.2017., 387. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/944 (2023. gada 17. janvāris), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/587 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza un labo attiecībā uz dažām pārredzamības prasībām, kas piemērojamas darījumiem ar kapitāla vērtspapīru instrumentiem (OV L 131, 16.5.2023., 1 lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).