27.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/20


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/419

(2023. gada 24. februāris),

ar ko īsteno 8.a pantu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1) un jo īpaši tās 8.a pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006.

(2)

Pamatojoties uz Lēmuma 2012/642/KĀDP (2) pārskatīšanu, Padome ir nolēmusi, ka tajā izklāstītie ierobežojošie pasākumi būtu jāatjauno līdz 2024. gada 28. februārim.

(3)

Būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz 21 fizisku personu un divām juridiskām personām, kas ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 24. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu groza šādi:

1)

tabulā “A. Fiziskās personas, kas minētas 2. panta 1. punktā” 10., 17., 20., 22., 35., 39., 41., 42., 64., 65., 71., 73., 75., 78., 85., 87., 89., 90., 123., 125. un 179. ierakstu aizstāj ar šādiem ierakstiem:

 

Vārds, uzvārds

(Baltkrievu valodas transliterācija)

(Krievu valodas transliterācija)

Vārds, uzvārds

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Amats(-i): bijušais iekšējo karaspēka daļu komandiera vietnieks

Dzimšanas datums: 18.3.1967.

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Iekšlietu ministrijas (IeM) iekšējo karaspēka daļu komandiera vietnieks, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko vadīja IeM spēki, jo sevišķi viņa pakļautībā esošās iekšējās karaspēka daļas, pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Ar Aliaksandr Lukashenka dekrētu viņš 2022. gada martā tika pārcelts militārajā rezervē. Viņam ir tiesības valkāt militāro formastērpu un zīmotnes.

2.10.2020.

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Amats(-i): Minskas Moskovski rajona Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Minskas Moskovski rajona Iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā rajonā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas Moskovski rajona Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs.

2.10.2020.

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Amats(-i): Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs

Bijušais Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs, bijušais Izmeklēšanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Dzimšanas datums: 26.1.1972.

Dzimšanas vieta: Gomel/Homyel, Gomel/Homyel reģiona/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja vietnieks un Sabiedrības drošības policijas vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu pret miermīlīgiem protestētājiem minētajā reģionā/oblast pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, kuras laikā jo īpaši notika patvaļīga aizturēšana, pārmērīga spēka lietošana un slikta izturēšanās, tostarp spīdzināšana.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Gomel/Homyel reģiona/Oblast izpildkomitejas Iekšlietu departamenta vadītāja pirmais vietnieks, Sabiedrības drošības policijas vadītājs.

2.10.2020.

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Amats(-i): bijušais OMON (Milicijas speciālo uzdevumu vienība) vadītājs Vitebsk/Viciebsk

Dzimšanas datums: 20.9.1975.

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais OMON spēku komandieris Vitebskā (Vitebsk/Viciebsk), viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko Vitebskā vadīja OMON spēki pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem.

2.10.2020.

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Amats(-i): bijusī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sekretāre

Dzimšanas datums: 1.7.1971.

Dzimums: sieviete

Kā bijusī CVK sekretāre, viņa bija atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās vadība jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Amats(-i): bijusī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle

Dzimšanas datums: 6.8.1959.

Dzimšanas vieta: Podilsk, Odessa reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Ukraina)

Dzimums: sieviete

Kā bijusī CVK kolēģijas locekle, viņa bija atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Amats(-i): bijušais Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) loceklis

Dzimšanas datums: 19.2.1979.

Dzimšanas vieta: Lyuban, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais CVK kolēģijas loceklis viņš bija atbildīgs par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu norises procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Amats(-i): bijusī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) locekle

Dzimšanas datums: 26.9.1970.

Dzimums: sieviete

Kā bijusī CVK kolēģijas locekle, viņa bija atbildīga par pārkāpumiem 2020. gada prezidenta vēlēšanu procesā, par tā neatbilstību starptautiskajiem godīguma un pārredzamības pamatstandartiem un par vēlēšanu rezultātu falsificēšanu.

CVK un tās kolēģija jo īpaši nepamatoti atteicās vēlēšanām reģistrēt dažus opozīcijas kandidātus un noteica nesamērīgus ierobežojumus novērotājiem vēlēšanu iecirkņos. Turklāt CVK rīcības rezultātā tās pārraudzībā esošo vēlēšanu komisiju locekļu izvēle bija tendencioza.

2.10.2020.

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Amats(-i): ministrs–padomnieks Baltkrievijas vēstniecībā Maskavā (Krievija), bijušais informācijas ministra pirmais vietnieks.

Dzimšanas datums: 30.5.1972.

Dzimšanas vieta: Baranavichy, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā informācijas ministra pirmais vietnieks, viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību, un jo īpaši par Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pārtraukt piekļuvi neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežot piekļuvi internetam, lai piekļuves pārtraukšanu kā represijas līdzekli vērstu pret pilsonisko sabiedrību, miermīlīgiem demonstrantiem un žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā ministrs–padomnieks Baltkrievijas vēstniecībā Maskavā, Krievijā.

17.12.2020.

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Amats(-i): prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks, bijušais informācijas ministrs

Dzimšanas datums: 31.10.1972.

Dzimšanas vieta: Stolin, Brest reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā informācijas ministrs, viņš bija atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību, un jo īpaši par Informācijas ministrijas lēmumu Baltkrievijā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām pārtraukt piekļuvi neatkarīgām tīmekļa vietnēm un ierobežot piekļuvi internetam, lai piekļuves pārtraukšanu kā represijas līdzekli vērstu pret pilsonisko sabiedrību, miermīlīgiem demonstrantiem un žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks.

17.12.2020.

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Amats(-i): Iekšlietu ministrijas Akadēmijas publiskās milicijas vadītāja vietnieks. policijas pulkvedis, bijušais Iekšlietu ministrijas Galvenā departamenta vadītāja vietnieks un Tiesībaizsardzības departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 3.10.1974.

Dzimums: vīrietis

Iepriekš būdams vadošā amatā kā Iekšlietu ministrijas Galvenā departamenta vadītāja vietnieks un Tiesībaizsardzības departamenta vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko policijas spēki īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, jo īpaši, patvaļīgi arestējot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī veicot iebiedēšanu un vardarbību, kas vērsta pret žurnālistiem.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Iekšlietu ministrijas Akadēmijas publiskās milicijas vadītāja vietnieks, un viņam joprojām ir policijas pulkveža dienesta pakāpe.

17.12.2020.

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Amats(-i): Minskas pilsētas izpildkomitejas GUVD (Galvenā iekšlietu pārvalde) Likuma un kārtības aizsardzības un pārkāpumu novēršanas direktorāta vadītāja vietnieks, bijušais Masu pasākumu departamenta vadītāja vietnieks

Dzimšanas datums: 26.7.1977.

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Minskas pilsētas izpildkomitejas GUVD Masu pasākumu departamenta vadītāja vietnieks, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko vietējo iestāžu aparāts īstenoja pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām, īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp, viņus spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Tika dokumentēts, ka viņš pats personīgi piedalījās nelikumīgā miermīlīgu protestētāju apcietināšanā.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas pilsētas izpildkomitejas GUVD (Galvenā iekšlietu pārvalde) Likuma un kārtības aizsardzības un pārkāpumu novēršanas direktorāta vadītāja vietnieks.

17.12.2020.

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Amats(-i): bijušais policijas pulkvedis, Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītājs

Dzimšanas datums: 23.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Minskas Sovetsky rajona policijas departamenta vadītājs, viņš bija atbildīgs par represiju un iebiedēšanas kampaņu, ko pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām īstenoja viņa pakļautībā esošie vietējie policijas spēki, īpaši, patvaļīgi aizturot miermīlīgus demonstrantus un slikti izturoties pret viņiem, tostarp spīdzinot, kā arī iebiedējot žurnālistus un vardarbīgi izturoties pret viņiem.

Pēc liecinieku teiktā viņš ir personīgi pārraudzījis nelikumīgi apcietināto protestētāju spīdzināšanu un piedalījies tajā.

17.12.2020.

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Amats(-i): Minskas Tsentralny rajona tiesas priekšsēdētājs, bijušais Minskas Moskovski rajona tiesas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 16.5.1988.

Dzimums: vīrietis

Kā bijušais Minskas Moskovski rajona tiesas priekšsēdētājs, viņš bija atbildīgs par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem. Ir ziņots, ka viņa pārraudzībā notiekošajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību pārkāpumi un balstīšanās uz viltus liecinieku izteikumiem.

Viņam bija nozīmīga loma protestētāju, žurnālistu un opozīcijas līderu apcietināšanā pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas Tsentralny rajona tiesas priekšsēdētājs.

17.12.2020.

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Amats(-i): Minskas Kastrychnitski rajona juridiskās palīdzības biroja advokāte, bijusī Minskas centra rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 14.1.1984.

Dzimums: sieviete

Kā bijusī Minskas centra rajona tiesas tiesnese viņa bija atbildīga par vairākiem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem, opozīcijas līderiem, aktīvistiem un protestētājiem, jo īpaši par opozīcijas prezidenta kandidāta Viktar Babarika notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajos tiesas procesos tika pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

Tādējādi viņa ir atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represiju veicināšanu pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņa joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas Kastrychnitski rajona juridiskās palīdzības biroja advokāte.

17.12.2020.

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Amats(-i): uzņēmējs, Amkodor holding valdes priekšsēdētājs, akcionārs uzņēmumos SV Maschinen GmbH, UAB EM System, Anulatrans SIA, Amkodor-Tsentr, OOO Iskamed un OOO PMI Inzhiniring

Dzimšanas datums: 12.1.1959.

Dzimšanas vieta: Bolshoe Babino, Orsha Rayon, Vitebsk/Viciebsk reģions/Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: vīrietis

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas darbojas Baltkrievijā, ar darījumu interesēm būvniecības, mašīnbūves, lauksaimniecības un citās jomās.

Tiek ziņots, ka viņš ir viena no personām, kas bija vislielākā ieguvēja no privatizācijas, kura notika laikā, kad Lukashenka bija prezidents. Viņš ir arī bijušais Lukashenka atbalstošās sabiedriskās organizācijas “Belaya Rus” prezidija loceklis un bijušais Baltkrievijas Republikas Uzņēmējdarbības attīstības padomes loceklis.

2020. gada jūlijā viņš publiski nosodīja opozīcijas protestus Baltkrievijā, tādējādi atbalstot Lukashenka režīma represiju politiku, kas vērsta pret miermīlīgiem protestētājiem, demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Viņam joprojām ir darījumu intereses Baltkrievijā.

17.12.2020.

89.

Natallia Mikhailauna BUHUK

Natalia Mikhailovna BUGUK

Наталля Мiхайлаўна БУГУК

Наталья Михайловна БУГУК

Amats: Minskas pilsētas tiesas tiesnese, bijusī Minskas Fruzensky rajona tiesas tiesnese

Dzimšanas datums: 19.12.1989.

Dzimšanas vieta: Minsk, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijusī Minskas Frunzensky rajona tiesas tiesnese Natallia Buhuk bija atbildīga par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret žurnālistiem un protestētājiem, konkrēti par Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova notiesāšanu. Ir ziņots, ka viņas pārraudzībā notikušajos tiesas procesos bijuši tiesību uz aizstāvību un tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumi.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņa joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas pilsētas tiesas tiesnese.

21.6.2021.

90.

Alina Siarhieeuna KASIANCHYK

Alina Sergeevna KASYANCHYK

Алiна Сяргееўна КАСЬЯНЧЫК

Алина Сергеевна КАСЬЯНЧИК

Amats: Minskas pilsētas prokuratūras prokurore, bijusī Minskas Frunzensky rajona tiesas prokurora asistente

Dzimšanas datums: 12.3.1998.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijusī Minskas Frunzensky rajona tiesas prokurora asistente Alina Kasianchyk bija pārstāvējusi Lukashenka režīmu politiski motivētos tiesas procesos pret žurnālistiem, aktīvistiem un protestētājiem. Konkrēti, balstoties uz nepamatotām apsūdzībām “sazvērestībā” un “sabiedriskās kārtības traucēšanā”, viņa par miermīlīgu protestu filmēšanu ir tiesājusi žurnālistes Katsiaryna Bakhvalava (Andreyeva) un Darya Chultsova. Viņa ir tiesājusi arī Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus par, piemēram, dalību miermīlīgos protestos un par noslepkavotā protestētāja Aliaksandr Taraikousky piemiņas godināšanu. Viņa pastāvīgi ir tiesnesim lūgusi piespriest ilgus cietumsodus.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņa joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Minskas pilsētas prokuratūras prokurore.

21.6.2021.

104.

Andrei Vaclavavich HRUSHKO

Andrei Vatslavovich GRUSHKO

Андрэй Вацлававiч ГРУШКО

Андрей Вацлавович ГРУШКО

Amats: Brest pilsētas Leninsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks, bijušais Brest pilsētas Leninsky rajona tiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 24.1.1979.

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Brest pilsētas Leninsky rajona tiesas tiesnesis Andrei Hrushko ir atbildīgs par daudziem politiski motivētiem spriedumiem pret miermīlīgiem protestētājiem, konkrēti, par aktīvistu, kuri atzīti par politieslodzītajiem, un nepilngadīgo notiesāšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Pašlaik viņš ir Brest pilsētas Leninsky rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieks.

21.6.2021.

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Amats(-i): uzņēmējs, Synesis LLC akcionārs un bijušais vadītājs

Dzimšanas datums: 9.11.1978.

Dzimšanas vieta: bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievija, Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3091178A002VF5

Kā bijušais Synesis LLC vadītājs un bijušais vairākuma akcionārs, Alexander Shatrov bija atbildīgs par minētā uzņēmuma lēmumu Baltkrievijas iestādēm nodrošināt pārraudzības platformu Kipod, kas var veikt meklēšanu videoierakstos un analizēt tos, un izmantot sejas atpazīšanas programmatūru. Tādējādi viņš veicina valsts aparāta pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju īstenotās represijas. Synesis apgalvo, ka ir pārtraucis nodrošināt Baltkrievijas iestādēm Kipod platformu, bet saskaņā ar ByPOL ziņojumiem valsts drošības aģentūras joprojām izmanto Kipod.

Synesis ir viens no Hi-Tech Park, kas izveidots ar Aliaksandr Lukashenka dekrētu, rezidentiem, un tādējādi tam ir daudzas priekšrocības, tostarp atbrīvojumi no ienākuma nodokļa, PVN, ārzonas nodokļa, muitas nodokļiem u. c.

Synesis LLC un tā meitasuzņēmums Panoptes ir guvuši labumu no dalības republikas drošības uzraudzības sistēmā. Arī citi uzņēmumi, kuri ir piederējuši Shatrov vai kuros viņš ir bijis līdzīpašnieks, piemēram, BelBet un Synesis Sport, gūst labumu no valdības līgumiem.

Viņš nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros viņš kritizēja tos, kas protestē pret Lukashenka režīmu, un relativizēja demokrātijas trūkumu Baltkrievijā. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Viņš joprojām ir Synesis LLC akcionārs.

21.6.2021.

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Amats(-i): uzņēmējs, Slavkali akcionārs un valdes priekšsēdētājs, JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt Grad valdes priekšsēdētājs un akcionārs.

JSC NKNeftisa valdes loceklis un akcionārs

Dzimšanas datums: 9.5.1958.

Dzimšanas vieta: Akmolinsk, bijusī PSRS (tagad Kazahstāna)

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievija

Mikhail Gutseriev ir ievērojams Krievijas uzņēmējs, kuram Baltkrievijā ir darījumu intereses enerģētikas, potašas ieguves, viesmīlības un citās nozarēs. Viņš ir Aliaksandr Lukashenka sens paziņa un, pateicoties minētajai draudzībai, ir uzkrājis ievērojamu bagātību un ieguvis ietekmi Baltkrievijas politiskajā elitē. Gutseriev kontrolētais uzņēmums Safmar bija vienīgais Krievijas naftas uzņēmums, kas piegādāja naftu Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām 2020. gada sākumā, kad Baltkrievijas un Krievijas attiecībās enerģētikas jomā valdīja krīze.

Gutseriev arī atbalstīja Lukashenka strīdos ar Krieviju par naftas piegādēm. Gutseriev ir valdes priekšsēdētājs un akcionārs uzņēmumā Slavkali, kurš būvē Nezhinsky potašas ieguves un pārstrādes rūpnīcu, kas izvietota Starobinsky kālija sāls atradnē netālu no Lyuban. Tā ir lielākā investīcija Baltkrievijā, kuras apjoms ir 2 miljardi USD. Lukashenka apsolīja par godu Gutseriev pārdēvēt Lyuban pilsētu par “Gutserievsk”.

Citi viņa uzņēmumi Baltkrievijā ir bijuši arī degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes, viesnīca, biznesa centrs un lidostas terminālis Minskā. Lukashenka aizstāvēja Gutseriev, kad pret viņu Krievijā tika uzsākta kriminālizmeklēšana. Lukashenka arī pateicās Gutseriev par finansiālajiem ieguldījumiem labdarībā un par miljardiem dolāru vērtām investīcijām Baltkrievijā. Tiek ziņots, ka Gutseriev ir dāvinājis Lukashenka luksusa dāvanas.

Tāpat Gutseriev paziņoja, ka viņam pieder rezidence, kas de facto pieder Lukashenka, un tādējādi viņš piesedza Lukashenka laikā, kad žurnālisti sāka pētīt Lukashenka aktīvus. Gutseriev2020. gada 23. septembrī piedalījās Lukashenka slepenajā inaugurācijā. 2020. gada oktobrī Lukashenka un Gutseriev piedalījās pareizticīgo baznīcas atklāšanā, ko bija sponsorējis Gutseriev.

Saskaņā ar mediju ziņojumiem 2020. gada augustā, kad no darba tika atlaisti streikojošie Baltkrievijas valstij piederošo mediju darbinieki, atlaisto darbinieku aizstājēji – Krievijas mediju darbinieki – uz Baltkrieviju tika nogādāti ar Gutseriev piederošu lidmašīnu un izmitināti Gutseriev piederošajā Minsk Renaissance Hotel. Gutseriev Covid-19 krīzes laikā palīdzēja Baltkrievijai iegūt datortomogrāfijas iekārtas. Tādējādi Mikhail Gutseriev gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

21.6.2021.

129.

Aleh Mikalaevich, BELIAKOU

Oleg Nikolaevich BELIAKOV

Алег Мiĸалаевiч БЕЛЯКОЎ

Олег Ниĸолаевич БЕЛЯКОВ

Amats: Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas Ideoloģiskā darba un personāla atbalsta direkcijas vadītājs, bijušais Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums:

Dzimšanas vieta:

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Aleh Beliakou bija atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņš ir atbildīgs par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņš turpina aktīvi darboties Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas Ideoloģiskā darba un personāla atbalsta direkcijas vadītājs.

21.6.2021.

131.

Andrei Mikalaevich DAILIDA

Andrei Nikolaevich DAILIDA

Андрэй Мiкалаевiч ДАЙЛIДА

Андрей Ниĸолаевич ДАЙЛИДА

Amats: Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas Sagādes departamenta vadītājs, bijušais Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks

Dzimšanas datums: 1.7.1974.

Dzimšanas vieta:

Pase: KH2133825

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Kā bijušais Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta, kura pakļautībā ir aizturēšanas vietas, priekšnieka vietnieks Andrei Dailida bija atbildīgs par necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos, tostarp spīdzināšanu, pret iedzīvotājiem, kas piedalījās miermīlīgos protestos pēc 2020. gada prezidenta vēlēšanām un tika aizturēti un ievietoti minētajās aizturēšanas vietās pēc tam, kad Lukashenka bija ar uzrunu vērsies pie Iekšlietu ministrijas amatpersonām.

Savā amatā viņš ir atbildīgs par ieslodzījuma apstākļiem Baltkrievijas cietumos, tostarp par aizturēto iedalīšanu atkarībā no tā, kāda veida slikta izturēšanās un spīdzināšana pret viņiem tiek vērsta, piemēram, verbāla vardarbība, izolēšana sodīšanas nolūkā, zvanu un apmeklējumu aizliegums, kropļošana, piekaušana un nežēlīga spīdzināšana. Pildot sava amata pienākumus kā Iekšlietu ministrijas Sodu izpildes departamenta priekšnieka vietnieks, viņš 2020. gada decembrī saņēma prezidenta ordeni par kalpošanu tēvzemei un tādējādi guva labumu no Lukashenka režīma.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Viņš joprojām aktīvi darbojas Lukashenka režīmā kā Baltkrievijas Iekšlietu ministrijas Sagādes departamenta vadītājs.

21.6.2021.

179.

Andrei Andreevich PRAKAPUK

Andrey Andreevich PROKOPUK

Андрэй Андрэевiч ПРАКАПУК

Андрей Андреевич ПРОКОПУК

Amats: Republikas unitārā uzņēmuma “Brest Center for Standardization, Metrology and Certification” direktors, bijušais Baltkrievijas Republikas Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta direktora vietnieks

Finanšu policijas pulkvedis

Dzimšanas datums: 22.7.1973.

Dzimšanas vieta: Kobrin, Brest apgabals, Baltkrievija

Adrese: 22 Mira St., apt. 88, Priluki, Minsk Region, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Personas identifikācijas numurs: 3220773C061PB1

Kā bijušais Baltkrievijas Republikas Valsts kontroles komitejas Finanšu izmeklēšanas departamenta direktora vietnieks Andrei Prakapuk bija atbildīgs par politiski motivētām minētā departamenta kampaņām pret žurnālistiem un neatkarīgiem Baltkrievijas medijiem. Viņš personiski apstiprināja lēmumu veikt kratīšanu neatkarīgā medija TUT.by telpās un ierosināja lietu tiesā pret TUT.by un TUT.by nodarbinātiem žurnālistiem, kā arī bloķēja piekļuvi TUT.by tīmekļa vietnei.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā arī par nopietnu tiesiskuma apdraudēšanu.

Viņš turpina aktīvi darboties Lukashenka režīmā kā republikas unitārā uzņēmuma “Brest Center for Standardization, Metrology and Certification” direktors.

2.12.2021.

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Amats(-i): Open Joint Stock Company “Belaruskali” ģenerāldirektors, JSC Belarussian Potash Company uzraudzības padomes priekšsēdētājs.

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas padomes Pastāvīgās komitejas loceklis ārlietās un valsts drošības jautājumos

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Dzimšanas vieta: Apdzīvota vieta Pogost, Soligorsk rajons, Minsk province, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievija

Ivan Galavatyi ir valstij piederošā uzņēmuma Belaruskali ģenerāldirektors; uzņēmums ir galvenais Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Viņš ir Republikas Nacionālās asamblejas padomes loceklis, kā arī ieņem vairākus citus augstus amatus Baltkrievijā. Turklāt viņš ir JSC Belarussian Potash Company uzraudzības padomes priekšsēdētājs. Savas karjeras laikā ir saņēmis vairākus valsts apbalvojumus, tostarp tieši no Aliaksandr Lukashenka. Viņš ir cieši saistīts ar Lukashenka un viņa ģimenes locekļiem. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Belaruskali darbiniekiem, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atņemtas prēmijas, un viņi tika atlaisti no darba. Lukashenka pats personīgi draudēja aizstāt streikotājus ar kalnračiem no Ukrainas. Tādējādi Ivan Galavatyi ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

3.6.2022.”;

2)

tabulas “B. Juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas minētas 2. panta 1. punktā” 5. un 29. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Nosaukums

(Baltkrievu valodas transliterācija)

(Krievu valodas transliterācija)

Nosaukums

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“5.

SYNESIS LLC

ООО “Синезис”

Adrese: 220005, Minsk, Platonova 20B Baltkrievija; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Krievija.

Reģistrācijas Nr. (УНН/ИНН): 190950894 (Baltkrievija); 7704734000/

770301001 (Krievija).

Tīmekļa vietne: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Tālr.: +375 (17) 240-36-50

E-pasta adrese: yuriy.serbenkov@synesis.by

Synesis LLC Baltkrievijas varas iestādēm ir nodrošinājusi Kipod pārraudzības platformu, kas var veikt meklēšanu videoierakstos un analizēt tos, un izmantot sejas atpazīšanas programmatūru, kas tādējādi padara šo uzņēmumu atbildīgu par valsts aparāta veiktajām represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Baltkrievijā. Uzņēmuma Synesis izstrādātās sistēmas lietotāju sarakstā ir uzskaitīta Baltkrievijas Valsts drošības komiteja (KGB) un Iekšlietu ministrija.

Synesis apgalvo, ka ir pārtraucis nodrošināt Baltkrievijas iestādēm Kipod platformu, bet saskaņā ar ByPOL ziņojumiem valsts drošības aģentūras joprojām izmanto Kipod.

Synesis ir viens no Hi-Tech Park, kas izveidots ar Aliaksandr Lukashenka dekrētu, rezidentiem, un tādējādi tam ir daudzas priekšrocības, tostarp atbrīvojumi no ienākuma nodokļa, PVN, ārzonas nodokļa, muitas nodokļiem u. c.

Tādēļ uzņēmums gūst labumu no biedrošanās ar Lukashenka režīmu un atbalsta to.

17.12.2020.

29.

Joint Stock Company “Belarusian Potash Company”

ААТ “Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО “Белорусская калийная компания”

Adrese: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.9.2013.

Reģistrācijas numurs: 192050251

Tālr.: +375 (17) 309-30-10; +375 (17) 309-30-30

E-pasta adrese: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company ir Baltkrievijas valsts potašas ražotāja Belaruskali eksportētājs. Belaruskali ir viens no lielākajiem Lukashenka režīma ieņēmumu avotiem. Belarusian Potash Company nodrošinātās piegādes veido 20 % no globālā potašas eksporta.

Valsts ir garantējusi Belarusian Potash Company monopoltiesības eksportēt kālija mēslošanas līdzekļus. Baltkrievijas iestāžu nodrošinātā preferenciālā režīma dēļ uzņēmums gūst ievērojamus ieņēmumus. Tādējādi Belarusian Potash Company gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.”