24.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/410

(2022. gada 19. decembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza attiecībā uz Apvienoto Arābu Emirātu, Gibraltāra, Kongo Demokrātiskās Republikas, Mozambikas un Tanzānijas iekļaušanu Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I tabulā un Nikaragvas, Pakistānas un Zimbabves svītrošanu no minētās tabulas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir efektīvi jāaizsargā savas finanšu sistēmas integritāte un pienācīga darbība un savs iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu. Direktīva (ES) 2015/849 tāpēc paredz, ka Komisijai ir jāidentificē valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai.

(2)

Augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības, ir norādītas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2).

(3)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un no tās izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu un tirgus atvērtības pakāpi, draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktu Komisija ņem vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši jaunākos Finanšu darījumu darba grupas (FATF) publiskos paziņojumus, FATF pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

(5)

Kopš pēdējiem grozījumiem Regulā (ES) 2016/1675 FATF ir būtiski atjauninājusi tās pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu. 2022. gada marta plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Apvienotos Arābu Emirātus (AAE) un svītroja no tā Zimbabvi. 2022. gada jūnija plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Gibraltāru. 2022. gada oktobra plenārsēdē FATF sarakstā iekļāva Kongo Demokrātisko Republiku, Mozambiku un Tanzāniju un svītroja no tā Nikaragvu un Pakistānu. Visas minētās izmaiņas Komisija izvērtēja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu.

(6)

AAE 2022. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas finanšu darījumu darba grupu, lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš tā laika AAE ir uzrādījuši pozitīvu progresu, tostarp nodrošinot papildu resursus finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU), lai stiprinātu FIU veikto analīzi, un sniedzot finanšu ziņas tiesībaizsardzības iestādēm un prokuroriem nolūkā apkarot augsta riska apdraudējumus, ko rada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. AAE būtu jāturpina darbs pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) ar gadījumu izpētes un statistikas palīdzību uzskatāmi parādot, ka pastāvīgi palielinās izejošo savstarpējās tiesiskās palīdzības pieprasījumu skaits teroristu finansēšanas, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un augsta riska predikatīvu nodarījumu izmeklēšanas jomā, 2) uzlabojot un uzturot dažādu noteiktu nefinanšu uzņēmumu un profesiju (DNFBP) nozaru un iestāžu kopīgu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas riskiem, 3) parādot, ka palielinās to ziņojumu skaits par aizdomīgiem darījumiem, kurus sniedz finanšu iestādes un DNFBP, 4) nodrošinot detalizētāku izpratni par juridisko personu un attiecīgā gadījumā juridisku veidojumu ļaunprātīgas izmantošanas risku attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, 5) demonstrējot finanšu ziņu plašāku izmantošanu, lai novērstu augsta riska apdraudējumus, ko rada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, un uzskatāmi parādot, ka pastāvīgi palielinās efektīvas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas gadījumu skaits nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas dažādu veidu lietās, kuras atbilst AAE riska profilam, un 6) proaktīvi apzinot un apkarojot izvairīšanos no sankcijām, tostarp uzskatāmi parādot labāku izpratni par izvairīšanos no sankcijām privātajā sektorā. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, bažas, kuru dēļ FATF iekļāva Apvienotos Arābu Emirātus sarakstā, vēl nav pilnībā kliedētas. Pamatojoties uz to, AAE būtu jāuzskata par valsti, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(7)

Gibraltārs 2022. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un MONEYVAL – Eiropas Padomes Ekspertu komiteju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanai –, lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš tā savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2019. gada decembrī Gibraltārs ir panācis progresu attiecībā uz ievērojamu skaitu tā savstarpējā novērtējuma ziņojumā ieteikto darbību, tādām kā jauna valsts riska izvērtējuma pabeigšana, tehnisko nepilnību novēršana attiecībā uz uzskaiti, kas saistīta ar faktiskajiem īpašniekiem, pārredzamības prasību ieviešana attiecībā uz nominālajiem akcionāriem un direktoriem, finanšu ziņu vākšanas vienības stiprināšana un savas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanas politikas uzlabošana atbilstoši riskiem. Gibraltāram būtu jāturpina darbs pie rīcības plāna īstenošanas, tostarp 1) nodrošinot, ka nebanku finanšu iestāžu un dažādu DNFBP uzraudzības iestādes izmanto virkni efektīvu, samērīgu un atturošu sankciju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas pārkāpumu gadījumos, un 2) uzskatāmi parādot, ka tas aktīvāk un veiksmīgāk panāk galīgos konfiskācijas spriedumus kriminālprocesos vai civilprocesos, pamatojoties uz finanšu izmeklēšanu. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, bažas, kuru dēļ FATF iekļāva Gibraltāru sarakstā, vēl nav pilnībā kliedētas. Pamatojoties uz to, Gibraltārs būtu jāuzskata par trešās valsts jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(8)

Kongo Demokrātiskā Republika 2022. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un FATF līdzīgu reģionālo struktūru Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš tās savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2020. gada oktobrī Kongo Demokrātiskā Republika ir panākusi progresu attiecībā uz dažām ziņojumā ieteiktajām darbībām, tostarp nosakot noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju par politikas prioritāti. Kongo Demokrātiskā Republika turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) pabeidzot valsts riska izvērtējumu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu un pieņemot valsts stratēģiju nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanai, 2) ieceļot uzraudzības iestādes visām DNFBP nozarēm un izstrādājot un īstenojot uz risku balstītu uzraudzības plānu, 3) atvēlot pienācīgus resursus finanšu ziņu vākšanas vienībai un stiprinot tās spēju veikt operatīvo un stratēģisko analīzi, 4) stiprinot to iestāžu spējas, kas iesaistītas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, un 5) uzskatāmi parādot, ka tiek efektīvi īstenotas mērķtiecīgās sankcijas attiecībā uz teroristu un ieroču izplatīšanas finansēšanu. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, bažas, kuru dēļ FATF iekļāva Kongo Demokrātisko Republiku sarakstā, vēl nav pilnībā kliedētas. Pamatojoties uz to, Kongo Demokrātiskā Republika būtu jāuzskata par valsti, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(9)

Mozambika 2022. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grupu (ESAAMLG), lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš tās savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2021. gada aprīlī Mozambika ir panākusi progresu attiecībā uz dažām savstarpējā novērtējuma ziņojumā ieteiktajām darbībām tās sistēmas uzlabošanai, tostarp pabeidzot valsts riska izvērtējumu un stiprinot līdzekļu konfiskācijas darbu. Mozambika turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas: 1) nodrošinot sadarbību un koordināciju starp attiecīgajām iestādēm, lai īstenotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas stratēģiju un politiku, pamatojoties uz risku, 2) rīkojot apmācību visām tiesībaizsardzības iestādēm par savstarpēju tiesisko palīdzību, lai uzlabotu pierādījumu vākšanu par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to izņemšanu/konfiskāciju, 3) atvēlot pienācīgus finanšu resursus un cilvēkresursus uzraudzītājiem, izstrādājot un īstenojot uz risku balstītu uzraudzības plānu, 4) atvēlot pienācīgus resursus iestādēm, lai sāktu vākt pietiekamu, precīzu un aktuālu informāciju par juridisku personu faktiskajiem īpašniekiem, 5) palielinot finanšu ziņu vākšanas vienības cilvēkresursus un iestādēm nosūtīto finanšu ziņu daudzumu, 6) uzskatāmi parādot tiesībaizsardzības iestāžu spēju efektīvi izmeklēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas lietas, izmantojot finanšu ziņas, 7) veicot visaptverošu teroristu finansēšanas riska izvērtējumu un sākot īstenot visaptverošu valsts teroristu finansēšanas novēršanas stratēģiju, 8) palielinot izpratni par mērķtiecīgajām sankcijām attiecībā uz teroristu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, un 9) veicot teroristu finansēšanas riska izvērtējumu bezpeļņas organizācijām saskaņā ar FATF standartiem un izmantojot to par pamatu informēšanas plāna izstrādei. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, bažas, kuru dēļ FATF iekļāva Mozambiku sarakstā, vēl nav pilnībā kliedētas. Pamatojoties uz to, Mozambika būtu jāuzskata par valsti, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(10)

Tanzānija 2022. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un ESAAMLG, lai stiprinātu sava nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma efektivitāti. Kopš tās savstarpējā novērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2021. gada aprīlī Tanzānija ir panākusi progresu attiecībā uz dažām ziņojumā ieteiktajām darbībām tās sistēmas uzlabošanai, tostarp izveidojot tiesisko regulējumu attiecībā uz teroristu finansēšanu un mērķtiecīgām finanšu sankcijām, kā arī izplatot finanšu ziņu vākšanas vienības stratēģisko analīzi. Tanzānija turpinās darbu pie sava FATF rīcības plāna īstenošanas: 1) uzlabojot uz finanšu iestāžu un DNFBP uzraudzību, pamatojoties uz risku, tostarp veicot pārbaudes atbilstoši riska pakāpei un piemērojot efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas par neatbilstību, 2) uzskatāmi parādot iestāžu spēju efektīvi veikt virkni izmeklēšanu un kriminālvajāšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju saskaņā ar valsts riska profilu, 3) uzskatāmi parādot, ka tiesībaizsardzības iestādes veic pasākumus, lai identificētu, izsekotu, izņemtu un konfiscētu noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma rīkus, 4) veicot visaptverošu teroristu finansēšanas riska izvērtējumu un sākot īstenot visaptverošu valsts teroristu finansēšanas novēršanas stratēģiju, kā arī uzskatāmi parādot spēju veikt teroristu finansēšanas izmeklēšanu un veikt kriminālvajāšanu saskaņā ar valsts riska profilu, 5) palielinot privātā sektora un kompetento iestāžu informētību par mērķtiecīgām finanšu sankcijām attiecībā uz teroristu un ieroču izplatīšanas finansēšanu, un 6) veicot teroristu finansēšanas riska izvērtējumu bezpeļņas organizācijām saskaņā ar FATF standartiem un izmantojot to par pamatu informēšanas plāna izstrādei. Neraugoties uz šo apņemšanos un progresu, bažas, kuru dēļ FATF iekļāva Tanzāniju sarakstā, vēl nav pilnībā kliedētas. Pamatojoties uz to, Tanzānija būtu jāuzskata par valsti, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(11)

Tādējādi Komisijas izvērtējumā secināts, ka Apvienotie Arābu Emirāti, Gibraltārs, Kongo Demokrātiskā Republika, Mozambika un Tanzānija būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikcijām, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā paredzētajiem kritērijiem.

(12)

Komisija ir izskatījusi progresu to valstu stratēģisko nepilnību novēršanā, kuras bija uzskaitītas Regulā (ES) 2016/1675, bet kuras FATF 2022. gada martā, jūnijā un oktobrī svītroja no saraksta. Lai atjauninātu Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu, kā prasīts Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā, Komisija ir izskatījusi Nikaragvas, Pakistānas un Zimbabves panākto progresu.

(13)

FATF ir atzinīgi novērtējusi Nikaragvas, Pakistānas un Zimbabves ievērojamo progresu attiecīgo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu uzlabošanā. Tā ir norādījusi, ka Nikaragva, Pakistāna un Zimbabve ir izveidojušas tiesisko un regulatīvo sistēmu, kura ļauj izpildīt saistības, kas noteiktas to attiecīgajos rīcības plānos attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc uz Nikaragvu, Pakistānu un Zimbabvi vairs neattiecas FATF uzraudzība, ko tā īsteno atbilstīgi pašreizējam procesam nolūkā pasaules mērogā panākt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas prasību izpildi. Nikaragvai būtu jāturpina sadarboties ar FATF līdzīgu reģionālo struktūru Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lai vēl vairāk uzlabotu savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu, tostarp nodrošinot, ka tās veiktā bezpeļņas organizāciju pārraudzība ir balstīta uz risku izvērtējumiem un atbilst FATF standartiem. Pakistāna turpinās sadarboties ar Āzijas un Klusā okeāna valstu grupu, kas ir FATF līdzīga reģionālā struktūra, lai turpinātu uzlabot savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmu. Zimbabvei būtu jāturpina sadarboties ar ESAAMLG, lai turpinātu uzlabot savu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmu, tostarp nodrošinot, ka tās veiktā bezpeļņas organizāciju pārraudzība ir balstīta uz risku izvērtējumiem un atbilst FATF standartiem.

(14)

Komisijas veiktais pieejamās informācijas izvērtējums ļauj secināt, ka Nikaragvai, Pakistānai un Zimbabvei vairs nav stratēģisku nepilnību to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Nikaragva, Pakistāna un Zimbabve ir stiprinājušas to nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti un novērsušas saistītās tehniskās nepilnības, lai izpildītu saistības, kas noteiktas to rīcības plānos attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām.

(15)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tabulu Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punktā aizstāj ar šīs regulas pielikumā esošo tabulu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“Nr.

Augsta riska trešā valsts (1)

1.

Afganistāna

2.

Barbadosa

3.

Burkinafaso

4.

Kambodža

5.

Kaimanu Salas

6.

Kongo Demokrātiskā Republika

7.

Gibraltārs

8.

Haiti

9.

Jamaika

10.

Jordānija

11.

Mali

12.

Maroka

13.

Mozambika

14.

Mjanma

15.

Panama

16.

Filipīnas

17.

Senegāla

18.

Dienvidsudāna

19.

Sīrija

20.

Tanzānija

21.

Trinidāda un Tobāgo

22.

Uganda

23.

Apvienotie Arābu Emirāti

24.

Vanuatu

25.

Jemena


(1)  Neskarot Spānijas Karalistes juridisko nostāju attiecībā uz suverenitāti un jurisdikciju saistībā ar Gibraltāra teritoriju.”