17.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/363

(2022. gada 31. oktobris),

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza un labo attiecībā uz informācijas saturu un noformējumu saistībā ar informācijas atklāšanu pirmslīguma dokumentos un periodiskos ziņojumos par finanšu produktiem, kas iegulda vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskajās darbībās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (1) un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta ceturto daļu, 8. panta 4. punkta ceturto daļu, 9. panta 5. punkta ceturto daļu, 9. panta 6. punkta ceturto daļu, 10. panta 2. punkta ceturto daļu, 11. panta 4. punkta ceturto daļu un 11. panta 5. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288 (2) noteikts tās informācijas saturs un noformējums, kas saistīta ar principu “nenodari būtisku kaitējumu”. Tajā arī precizēts informācijas saturs, metodoloģija un noformējums saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī informācijas saturs un noformējums saistībā ar finanšu produktu vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnē un periodiskos ziņojumos. Turklāt attiecībā uz finanšu produktiem, kas iegulda saimnieciskā darbībā, kura veicina vides mērķa sasniegšanu Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17) punkta nozīmē, Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288 ir arī precizēta informācija par taksonomijas atbilstības pakāpi, kas jāatklāj pirmslīguma dokumentos un periodiskajos ziņojumos.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1214 (3) ar īpašu atsauci uz fosilās gāzes un kodolenerģijas nozarēm tika pieņemta 2022. gada 9. martā.

(3)

Komisija aicināja Eiropas uzraudzības iestādes kopīgi ierosināt Deleģētās regulas (ES) 2022/1288 grozījumus attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskos ziņojumos par finanšu produktu ieguldījumiem fosilās gāzes un kodolenerģijas darbībās.

(4)

Minētie grozījumi ir nepieciešami, lai palielinātu pārredzamību un tādējādi palīdzētu finanšu tirgu dalībniekiem un ieguldītājiem apzināt vides ziņā ilgtspējīgas ar fosilo gāzi un kodolenerģiju saistītas darbības, kurās iegulda finanšu produkti. Detalizētākas informācijas sniegšanai par ieguldījumiem minētajās darbībās arī būtu jāveicina ieguldītājiem atklātās informācijas salīdzināmība. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt pārredzamību attiecībā uz ieguldījumiem vides ziņā ilgtspējīgās fosilās gāzes un kodolenerģijas darbībās visā attiecīgo finanšu produktu dzīves ciklā, pirmslīguma dokumentos un periodiskos ziņojumos. Šāda informācija būtu jāiekļauj arī tīmekļa vietnēs. Eiropas uzraudzības iestādes norādīja, ka pārredzamība attiecībā uz ieguldījumiem nozarēs un apakšnozarēs, kas saistītas ar fosilās gāzes un kodolenerģijas darbībām, jau ir daļa no noteikumiem par periodiskiem ziņojumiem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2022/1288.

(5)

Jāprecizē, ka, lai sāktu piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 (4) 6. pantu, nav svarīgi, vai finanšu produkts apņemas ieguldīt saimnieciskajās darbībās, kas veicina vides mērķa sasniegšanu Regulas (ES) 2019/2088 2. panta 17) punkta nozīmē.

(6)

Turklāt Eiropas uzraudzības iestādes norādīja, ka ir nepieciešamas divas izmaiņas savstarpējās atsaucēs periodiskajā informācijas atklāšanā, ņemot vērā, ka tās ir kļūdainas.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza un jālabo Deleģētā regula (ES) 2022/1288.

(8)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (turpmāk “Eiropas uzraudzības iestādes”).

(9)

Eiropas uzraudzības iestāžu apvienotā komiteja, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 54. pantā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (6) 54. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (7) 54. pantā, ir lūgusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas un Aroda pensiju nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu, un Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu, konsultāciju.

(10)

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288 ir ierobežoti pašreizējā tiesiskā regulējuma pielāgojumi, un tie ir nepieciešami, lai informācijas atklāšanas regulējumu saskaņotu ar Deleģēto regulu (ES) 2022/1214, kas jāpiemēro no 2023. gada 1. janvāra. Ņemot vērā grozījumu ierobežoto darbības jomu un nepieciešamību nodrošināt juridisko noteiktību un saskaņotību ar Deleģēto regulu (ES) 2022/1214 un (ES) 2022/1288 piemērošanu, būtu nesamērīgi, ja Eiropas uzraudzības iestādes rīkotu atklātu sabiedrisko apspriešanu vai veiktu iespējamo saistīto izmaksu un ieguvumu analīzi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288

Deleģēto regulu (ES) 2022/1288 groza šādi:

1)

regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunkta vajadzībām piemēro visu turpmāk minēto:

a)

finanšu tirgus dalībnieki izmanto:

i)

to pašu galveno darbības rādītāju apkopotajiem ieguldījumiem nefinanšu uzņēmumos;

ii)

to pašu galveno darbības rādītāju apkopotajiem ieguldījumiem tā paša veida finanšu uzņēmumos;

b)

apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kas veic nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas darbības, galvenais darbības rādītājs var apvienot ieguldījumu un parakstīšanas galvenos darbības rādītājus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2178 6. pantu;

c)

ja finanšu produkti iegulda vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās, kas norādītas Deleģētās regulas (ES) 2021/2139 I un II pielikuma 4.26., 4.27. un 4.28. iedaļā, vai vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās, kas norādītas minēto pielikumu 4.29., 4.30. un 4.31. iedaļā, grafiskajos attēlojumos atsevišķi attēlo apkopoto ieguldījumu proporciju:

i)

vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās, kas norādītas minēto pielikumu 4.26., 4.27. un 4.28. iedaļā;

ii)

vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās, kas norādītas minēto pielikumu 4.29., 4.30. un 4.31. iedaļā.”

;

2)

regulas 55. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā minētajiem finanšu produktiem finanšu tirgus dalībnieki iedaļā “Kāds bija ar ilgtspēju saistīto ieguldījumu proporcionālais daudzums?” IV pielikuma veidnē iekļauj visu turpmāk minēto informāciju:”;

b)

panta 2. punktam pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

ja periodiskā ziņojuma aptvertā perioda laikā finanšu produkti veica ieguldījumus vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās, kas norādītas Deleģētās regulas (ES) 2021/2139 I un II pielikuma 4.26., 4.27. un 4.28. iedaļā, vai vides ziņā ilgtspējīgās saimnieciskās darbībās, kas norādītas minēto pielikumu 4.29., 4.30. un 4.31. iedaļā, grafiskajos attēlojumos atsevišķi attēlo:

i)

apkopojumu par vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām, kas norādītas minēto pielikumu 4.26., 4.27. un 4.28. iedaļā;

ii)

apkopojumu par vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskām darbībām, kas norādītas minēto pielikumu 4.29., 4.30. un 4.31. iedaļā.”;

3)

regulas II līdz V pielikumu aizstāj ar šīs regulas I līdz IV pielikumu.

2. pants

Labojumi Deleģētajā regulā (ES) 2022/1288

Deleģēto regulu (ES) 2022/1288 labo šādi:

1)

regulas 55. panta 1. punkta b) apakšpunktā iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv)

informāciju, kas minēta 15. panta 3. punkta b) apakšpunktā;”;

2)

regulas 62. panta 1. punkta b) apakšpunktā iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv)

informāciju, kas minēta 15. panta 3. punkta b) apakšpunktā;”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 31. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1288 (2022. gada 6. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informācijas saturu un noformējumu saistībā ar principu “nenodari būtisku kaitējumu”, precizē informācijas saturu, metodoloģiju un noformējumu saistībā ar ilgtspējas rādītājiem un negatīvu ietekmi uz ilgtspēju, kā arī informācijas saturu un noformējumu saistībā ar vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu mērķu veicināšanu pirmslīguma dokumentos, tīmekļa vietnēs un periodiskos ziņojumos (OV L 196, 25.7.2022., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1214 (2022. gada 9. marts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2021/2139 attiecībā uz saimnieciskajām darbībām noteiktās enerģētikas nozarēs un Deleģēto regulu (ES) 2021/2178 attiecībā uz īpašām informācijas atklāšanas prasībām par šīm saimnieciskajām darbībām (OV L 188, 15.7.2022., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Veidne Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā minēto finanšu produktu informācijas atklāšanai pirms līguma noslēgšanas

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


II PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Veidne Regulas (ES) 2019/2088 9. panta 1.–4.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 5. panta pirmajā daļā minēto finanšu produktu informācijas atklāšanai pirms līguma noslēgšanas

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


III PIELIKUMS

““IV PIELIKUMS

Veidne periodiskai informācijas atklāšanai par finanšu produktiem, kas minēti Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


IV PIELIKUMS

““V PIELIKUMS

Veidne periodiskai informācijas atklāšanai par finanšu produktiem, kas minēti Regulas (ES) 2019/2088 9. panta 1.–4.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 5. panta pirmajā daļā

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21