1.6.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 142/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/1060

(2023. gada 30. maijs)

par saskaņotu standartu testēšanas metodēm un prasībām, ar ko apliecina, ka plastmasas korķīši un vāciņi neatdalās no dzērienu taras, un kas izstrādāts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 īstenošanas vajadzībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 (2) 6. panta 4. punktu vienreizlietojamie plastmasas izstrādājumi, kas norādīti minētās direktīvas 6. panta 1. punktā un kas atbilst saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir publicētas atsauces, ir uzskatāmi par atbilstošiem minētās direktīvas 6. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

(2)

Komisija ar Īstenošanas lēmumu C(2020) 7244 (3) lūdza Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) izstrādāt jaunu saskaņoto standartu dažu veidu vienreizlietojamai dzērienu plastmasas tarai, kuras tilpums nepārsniedz trīs litrus un kurai ir plastmasas korķīši un vāciņi, Direktīvas (ES) 2019/904 6. panta 1. punkta īstenošanas vajadzībām.

(3)

Pamatojoties uz Īstenošanas lēmumā C(2020) 7244 izteikto pieprasījumu, CEN izstrādāja jauno saskaņoto standartu EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

Komisija kopā ar CEN ir novērtējusi, vai minētais CEN izstrādātais standarts atbilst Īstenošanas lēmumā C(2020) 7244 izklāstītajam pieprasījumam.

(5)

Saskaņotais standarts EN 17665:2022+A1:2023 atbilst tā aptvertajām prasībām, kuras noteiktas Direktīvā (ES) 2019/904. Tāpēc atsauces uz minēto standartu ir lietderīgi publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(6)

Atbilstība kādam saskaņotajam standartam ļauj prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktu pamatprasībām no dienas, kad atsauce uz šādu standartu ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tāpēc šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiek publicēta atsauce uz saskaņoto standartu “EN 17665:2022+A1:2023. Iepakojums. Testēšanas metodes un prasības, lai apliecinātu, ka plastmasas korķīši un vāciņi neatdalās no dzērienu taras”, kas izstrādāts Direktīvas (ES) 2019/904 īstenošanas vajadzībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 30. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/904 (2019. gada 5. jūnijs) par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (OV L 155, 12.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums C(2020) 7244 (2020. gada 27. oktobris) par standartizācijas pieprasījumu Eiropas Standartizācijas komitejai attiecībā uz dažu veidu vienreizlietojamo dzērienu plastmasas taru, kuras tilpums nepārsniedz trīs litrus un kurai ir plastmasas korķīši un vāciņi, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 īstenošanas vajadzībām.