28.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/438

(2023. gada 24. februāris),

ar kuru piešķir konkrētu dalībvalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 lūgto atkāpi, lai varētu izmantot līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, informācijas apmaiņai un glabāšanai attiecībā uz Importa kontroles sistēmas 2 2. laidienu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 1174)

(Autentisks ir tikai teksts dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, nīderlandiešu, poļu, rumāņu, vācu un zviedru valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu saistībā ar 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Muitas kodeksa komiteju,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts nosaka, ka visa informācijas apmaiņa muitas dienestu starpā un starp uzņēmējiem un muitas dienestiem, kā arī šādas informācijas glabāšana, kas prasīta muitas tiesību aktos, jāveic, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes. Šajā nolūkā un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 2. punktu Komisija izstrādā kopējas datu prasības.

(2)

Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 4. punkts nosaka, ka Komisija izņēmuma gadījumos var pieņemt lēmumu, kas vienai vai vairākām dalībvalstīm ļauj atkāpties no elektronisko datu apstrādes metožu izmantošanas informācijas apmaiņai un glabāšanai, ja šāda atkāpe ir pamatota ar konkrētu situāciju dalībvalstī, kura lūdz atkāpi, un ja tā ir piešķirta uz precizētu laikposmu.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/2151 (2) ir izveidota darba programma par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (“darba programma”). Darba programmā ir uzskaitītas izstrādājamās elektroniskās sistēmas un datumi, kad sagaidāms, ka tās kļūs ekspluatējamas. Darba programmā cita starpā ir precizēta Importa kontroles sistēmas 2 (“IKS2”) īstenošana un tās ieviešanas laikposms saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punktu, 16., 46., 47. un 127.–132. pantu.

(4)

Turklāt Regulas (ES) Nr. 952/2013 278. panta 3. punkta b) apakšpunktā ir noteikts termiņš, līdz kuram ar ievešanas kopsavilkuma deklarācijām un riska analīzi saistīto noteikumu īstenošanas nolūkā attiecībā uz preču ievešanu Savienības muitas teritorijā pagaidu kārtā var izmantot līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

(5)

Saskaņā ar darba programmu dalībvalstīm jābūt gatavām no 2023. gada 1. marta ieviest valsts preču ievešanas sistēmu kā IKS2 2. laidiena valsts komponentu, lai apmainītos ar un uzglabātu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas, kas ievāktas no uzņēmējiem par precēm, kuras pārvadā pa gaisu, un tām jārada iespēja uzņēmējiem pieslēgties minētajai sistēmai ieviešanas laikposmā, kas ilgst līdz 2023. gada 2. oktobrim, un no to pieslēgšanās dienas izmantot šo sistēmu ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai.

(6)

Tomēr ir bijuši trīs nozīmīgi un daļēji neparedzēti notikumi, kas būtiski ietekmē dalībvalstu resursus un rada tām papildu problēmas: Covid-19 pandēmija būtiski aizkavēja IT izstrādi Austrijā, Francijā, Grieķijā un Nīderlandē. Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības un izrietošā muitas deklarāciju skaita pieauguma rezultātā Francija un Nīderlande bija spiestas pārdalīt resursus un prioritātes. Krievijas iebrukuma Ukrainā radītās finansiālās ietekmes uz kaimiņvalstu vai ģeogrāfiski tuvo valstu veiktajām muitas darbībām dēļ vēl vairāk pasliktinājās situācija Austrijā un tai bija nepieciešami papildu resursi. Konkrētāk, iepriekš minēto notikumu rezultātā radās ar iepirkumiem un konkursiem, kā arī ar budžetu un personālu saistītas grūtības, kas būtiski ietekmēja dalībvalstu spēju ievērot termiņus, kā norādījusi Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Luksemburga, Polija, Rumānija un Zviedrija.

(7)

Šo īpašo notikumu rezultātā ievērojami ir aizkavējusies notiekošā IT izstrāde un dažām dalībvalstīm nav iespējams līdz 2023. gada 1. martam pabeigt tādu IT līdzekļu ieviešanu, kas paredzēti IKS2 2. laidiena valsts preču ievešanas sistēmas komponentam. Tāpēc 2022. gada 16. maijā Igaunija, 2022. gada 19. maijā Nīderlande, 2022. gada 25. maijā Rumānija, 2022. gada 3. jūnijā Grieķija, 2022. gada 7. jūnijā Francija, 2022. gada 23. septembrī Dānija, 2022. gada 28. oktobrī Austrija, 2022. gada 15. decembrī Zviedrija, 2022. gada 19. decembrī Beļģija, 2022. gada 22. decembrī Luksemburga, 2022. gada 23. decembrī Horvātija un 2023. gada 23. janvārī Polija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 4. punkta otro daļu lūdza atļauju izmantot informācijas apmaiņas un glabāšanas līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes.

(8)

Saskaņā ar minētās regulas 6. panta 4. punkta trešo daļu šādai atkāpei nevajadzētu skart nedz informācijas apmaiņu starp dalībvalsti, kurai tā adresēta, nedz arī informācijas apmaiņu un glabāšanu citās dalībvalstīs, kas tiek veikta tiesību aktu muitas jomā piemērošanas nolūkā. Austrijai, Beļģijai, Dānijai, Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Luksemburgai, Nīderlandei, Polijai, Rumānijai un Zviedrijai Regulas (ES) Nr. 952/2013 278.a pantā noteiktā progresa ziņošanas procesa ietvaros ir jāpaziņo Komisijai par progresu, kas panākts IKS2 2. laidiena valsts preču ievešanas sistēmas ieviešanā attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu. Ir jānodrošina valsts plānošanas informācijas paziņošana un apmaiņa saskaņā ar Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/2151 4. pantu.

(9)

Ņemot vērā IKS2 sistēmas nozīmi integrētas ES pieejas izveidē, kas stiprinātu muitas riska pārvaldību, un pirmsierašanās drošības un drošuma nodrošināšanā, vienlaikus veicinot likumīgas tirdzniecības brīvu plūsmu, kā arī IKS2 sistēmas būtības un sarežģītības dēļ izmaiņas, kas nepieciešamas saskaņošanai ar Savienības Muitas kodeksu, ietekmē arī citas ar to saistītās vai no tās atkarīgās IT sistēmas. Tādēļ atkāpes ilgumam nevajadzētu pārsniegt absolūto minimumu. Ņemot vērā iepriekš minēto un ārkārtas notikumus, kuru dēļ dalībvalstīs ir aizkavējusies ar IKS2 2. laidienu saistītā IT izstrāde, un šīs izstrādes pašreizējo stadiju, atkāpe būtu jāpiemēro ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis informācijas apmaiņas un glabāšanas līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, attiecībā uz Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (3) 182. pantā paredzētās elektroniskās sistēmas (“IKS2”) 2. laidiena kopīgo komponentu var izmantot līdz 2023. gada 30. jūnijam ar noteikumu, ka tādu līdzekļu izmantošana, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, neietekmē informācijas apmaiņu starp dalībvalsti un citām dalībvalstīm vai informācijas apmaiņu un glabāšanu citās dalībvalstīs muitas tiesību aktu piemērošanas nolūkā.

2.   Lai izpildītu 1. punktā paredzēto nosacījumu, dalībvalstis izmanto Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 36. panta 1. un 2. punktā minēto elektronisko sistēmu (“Muitas riska pārvaldības sistēma”), lai apmainītos ar informāciju šādi:

a)

to dalībvalstu muitas dienesti, kurām ievešanas kopsavilkuma deklarācijas ziņas paziņotas ar IKS2 starpniecību, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 186. panta 2. punkta a) apakšpunktā, paziņo savas riska analīzes rezultātus pirmajai ievešanas muitas iestādei dalībvalstī, kurai piešķirta 1. punktā paredzētā atkāpe;

b)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 186. panta 7. punkta pirmajā daļā minētā pirmā ievešanas muitas iestāde paziņo par ieteikumu par preču kontroli Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 186. panta 7. punkta otrajā daļā minētajai tās dalībvalsts muitas iestādei, kurai piešķirta 1. punktā paredzētā atkāpe;

c)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 186. panta 7. punkta otrajā daļā minētā muitas iestāde dalībvalstī, kurai piešķirta 1. punktā paredzētā atkāpe, paziņo b) apakšpunktā minēto lēmumu par preču kontroli visām tām muitas iestādēm, kuras iespējams, ir iesaistītas preču pārvietošanā;

d)

tās dalībvalsts muitas iestāde, kurai piešķirta 1. punktā paredzētā atkāpe, paziņo tās veiktās kontroles rezultātus pārējo dalībvalstu muitas dienestiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 186. panta 7.a punktu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 30. jūnijam.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Dānijas Karalistei, Igaunijas Republikai, Grieķijas Republikai, Francijas Republikai, Horvātijas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Rumānijai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2023. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Paolo GENTILONI


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151 (2019. gada 13. decembris), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (OV L 325, 16.12.2019., 168. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).