24.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 109/69


PADOMES LĒMUMS

(2023. gada 21. marts),

ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekli no Igaunijas

(2023/C 109/02)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Savienībā (1) un jo īpaši tās 23. un 24. pantu,

ņemot vērā kandidātu sarakstus, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības,

tā kā:

(1)

Padome ar 2022. gada 20. septembra (2) un 2022. gada 25. oktobra lēmumu (3) ir iecēlusi Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un locekļu aizstājējus uz laikposmu no 2022. gada 25. septembra līdz 2024. gada 24. septembrim.

(2)

Igaunijas valdība ir izvirzījusi kandidātu brīvajai amata vietai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekli uz laikposmu līdz 2024. gada 24. septembrim ieceļ šādu personu:

I.

DARBA DEVĒJU ASOCIĀCIJU PĀRSTĀVJI

Dalībvalsts

Locekļi

Igaunija

Jüri SULIN kungs

2. pants

Vēl neizraudzītos locekļus un locekļu aizstājējus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV L 141, 27.5.2011., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (2022. gada 20. septembris), ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV C 393, 13.10.2022., 5. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (2022. gada 25. oktobris), ar ko ieceļ Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevējas komitejas locekļus un locekļu aizstājējus no Dānijas, Grieķijas, Horvātijas, Itālijas, Kipras, Luksemburgas, Maltas, Portugāles un Vācijas (OV C 481, 19.12.2022., 1. lpp.).