23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/26


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 319, 2022. gada 13. decembris )

3. lappusē 12. apsvērumā:

tekstu:

“(12)

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad attiecībā uz jau piešķirtu finansiālo palīdzību un attiecībā uz finansiālo palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko izveido instrumentu atbalsta sniegšanai Ukrainai 2023. gadam (makrofinansiālā palīdzība +) (7), šī regula būtu jāpiemēro tikai tādām finansiālās palīdzības programmām, kuru pamatakti stājas spēkā 2022. gada 9. novembrī vai vēlāk.

lasīt šādi:

“(12)

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad attiecībā uz jau piešķirtu finansiālo palīdzību un attiecībā uz finansiālo palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2463 (7), šī regula būtu jāpiemēro tikai tādām finansiālās palīdzības programmām, kuru pamatakti stājas spēkā 2022. gada 9. novembrī vai vēlāk.