28.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/29


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2310

(2022. gada 18. oktobris),

ar ko attiecībā uz tīrvērtes sliekšņa vērtību pozīcijām, kas tiek turētas ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu līgumos un citos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos, groza Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 10. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013 (2) cita starpā ir precizētas tīrvērtes sliekšņu vērtības tīrvērtes pienākuma mērķiem.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 4. punkta ceturto daļu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) ir periodiski jāpārskata minēto tīrvērtes sliekšņu vērtības un jāierosina regulatīvie tehniskie standarti to grozīšanai. Pirms šīs pārskatīšanas ir jāapspriežas ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK) un citām attiecīgajām iestādēm un vajadzības gadījumā ir jāņem vērā finanšu darījumu partneru savstarpējā saistība.

(3)

Attiecībā uz dažām trešo valstu jurisdikcijām vēl nav pieņemts lēmums par līdzvērtīgumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 2.a pantā. Rezultātā līgumi, kas izpildīti minēto trešo valstu jurisdikciju tirgos, tiek uzskatīti par ārpusbiržas līgumiem, un, lai gan tiem tīrvērti veic atzīti CCP, tos ieskaita tīrvērtes sliekšņos. Turklāt preču cenas pēdējā laikā ir palielinājušās, ko ievērojami saasinājusi neprovocētā un nepamatotā Krievijas militārā agresija pret Ukrainu. Minēto iemeslu dēļ ir attiecīgi jākoriģē pašreizējais slieksnis preču atvasinātajiem instrumentiem. Tāpēc tīrvērtes sliekšņa vērtība pozīcijām, kas tiek turētas ārpusbiržas preču atvasinātajos instrumentos, būtu jāpalielina no 3 miljardiem EUR līdz 4 miljardiem EUR.

(4)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šī regula ir balstīta uz ziņojumu un uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6)

EVTI rīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu par tīrvērtes sliekšņiem dažādām aktīvu kategorijām un jo īpaši par tīrvērtes sliekšņiem preču atvasināto instrumentu aktīvu kategorijām. Ņemot vērā grozījuma ierobežoto darbības jomu un tā steidzamību strauji augošo preču cenu dēļ, būtu ļoti nesamērīgi, ja EVTI veiktu papildu atklātu sabiedrisko apspriešanu par šo regulatīvo tehnisko standartu projektu. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. panta 4. punkta ceturto daļu EVTI apspriedās ar ESRK un lūdza ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu.

(7)

Ņemot vērā preču cenu neseno pieaugumu un tā ietekmi uz nefinanšu darījumu partneriem, kas izveido ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu pozīcijas, pēc iespējas ātrāk jākoriģē tīrvērtes sliekšņa vērtība pozīcijām, kuras nefinanšu darījumu partneri tur ārpusbiržas preču atvasinātajos instrumentos. Ņemot vērā pašreizējo enerģētikas krīzi un inflāciju, EVTI novērtē pārskatītā sliekšņa ietekmi un ierosina grozījumus, ja to uzskata par nepieciešamu un lietderīgu. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Deleģētajā regulā (ES) Nr. 149/2013

Deleģētās regulas (ES) Nr. 149/2013 11. panta e) punktu aizstāj ar šādu:

“e)

bruto nosacītā vērtība EUR 4 miljardi ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu līgumiem un citiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas nav minēti a)–d) apakšpunktā.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 149/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismu, tīrvērtes pienākumu, publisko reģistru, pieeju tirdzniecības vietai, nefinanšu darījuma partneriem un riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris (OV L 52, 23.2.2013., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).