17.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 269/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1950

(2022. gada 14. oktobris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 atjauno kreozota kā 8. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Aktīvā viela kreozots ir iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā lietošanai 8. produkta veida biocīdos, un tāpēc uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. panta pamata uzskatāms, ka tā ar minētās direktīvas I pielikumā noteiktajiem nosacījumiem ir apstiprināta saskaņā ar minēto regulu.

(2)

2016. gada 27. oktobrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums uz kreozota apstiprinājuma atjaunošanu attiecībā uz lietošanu 8. produkta veida biocīdos. Šo pieteikumu kā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, izvērtēja Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde.

(3)

2019. gada 16. septembrī kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza ieteikumu par kreozota apstiprinājuma atjaunošanu. Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības Polijas kompetentā iestāde 2020. gada 30. janvārī ir pārņēmusi kompetentās iestādes, kas veic novērtēšanu, lomu attiecībā uz pieteikumu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 3. punktu Aģentūra 2020. gada 4. decembrī pieņēma atzinumu (3), ko Biocīdu komiteja formulējusi, ņemot vērā iestādes, kas veica novērtēšanu, secinājumus.

(5)

Atbilstoši minētajam atzinumam kreozots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (4) ir klasificēts par 1.B kategorijas kancerogēnu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (5) XIII pielikumu atbilst noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vielas un ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) vielas kritērijiem. Tāpēc kreozots atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 12. panta 1. punktu izslēgšanas kritērijiem atbilstošu aktīvo vielu apstiprinājumu var atjaunot tikai tad, ja aktīvā viela joprojām atbilst vismaz vienam no minētās regulas 5. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

(7)

Komisija ar Aģentūras atbalstu veica sabiedrisko apspriešanu, lai savāktu informāciju par to, vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti.

(8)

Aģentūras atzinumu un sabiedriskajā apspriešanā sniegto informāciju ar dalībvalstīm apsprieda Biocīdu pastāvīgajā komitejā. Dalībvalstīm arī tika lūgts norādīt, vai tās uzskata, ka vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem to attiecīgajā teritorijā būtu izpildīts, un sniegt pamatojumu.

(9)

No apkopotās informācijas un dalībvalstu paustajiem viedokļiem izriet, ka kreozots un ar kreozotu apstrādāta koksne daudzās dalībvalstīs joprojām ir vajadzīgi dzelzceļa gulšņiem un elektrolīniju vai sakaru līniju balstiem.

(10)

Ar kreozotu saturošiem produktiem apstrādātu koksni dzelzceļa gulšņu izgatavošanai no koka izmanto dažādu tehnisku iemeslu dēļ (neliels svars salīdzinājumā ar betona gulšņiem un attiecīgi viegla apkope, laba izturība, garš paredzamais kalpošanas ilgums dzelzceļa infrastruktūrai, kas izbūvēta, lai kalpotu vairākas desmitgades, ilgtspējīgs materiāls). Dzelzceļa gulšņi no koka ir izmantojami ļoti elastīgi (piemēram, nepieejamās zonās, pārmijās, tuneļos, tiltos, neliela rādiusa līkumos). Turklāt dzelzceļa gulšņu lietošanas klase ir drošībai kritiski svarīga lietošanas joma, uz kuru var attiekties dzelzceļa infrastruktūras tipa apstiprinājuma vai sertifikācijas prasības tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar cilvēku (pasažieru, vilcienu operatoru utt.) un dzelzceļa aprīkojuma, proti, vilcienu un infrastruktūras, drošību. Laba vilcienu infrastruktūras darbība ir būtiska pienācīgai sabiedrības funkcionēšanai un saimnieciskajai darbībai. Tiek izstrādāti alternatīvi biocīdi koka dzelzceļa gulšņu apstrādei, un nesen vairākās dalībvalstīs ir atļauts viens produkts, kas satur vara hidroksīda, DDA karbonāta un penflufēna maisījumu. Tomēr, lai testētu šos alternatīvos produktus un gūtu pietiekamu pieredzi, kā arī lai pārliecinātos, ka tie atbilst paredzētajam dzelzceļa gulšņu ekspluatācijas ilgumam, ir vajadzīgs laiks.

(11)

Dzelzceļa gulšņiem izmantotajai koksnei ir alternatīvi materiāli, tostarp betons, tērauds vai kompozītmateriāli, piemēram, ar šķiedru armēts putu uretāns, un katram no tiem ir savas priekšrocības (piemēram, ar kreozotu apstrādātiem dzelzceļa gulšņiem līdzīgas mehāniskās īpašības un ilgizturība) un trūkumi (piemēram, atsevišķu sliežu ceļu uzturēšana nepieejamās zonās, pārmijās, tuneļos, sekundārajās līnijās; izmaksas; lielāka negatīvā vidiskā pēda nekā koksnei; dažādu balasta prasību dēļ grūtības sliežu ceļu tehniskajā apkopē, kas neļauj koka gulšņus jaukt ar gulšņiem, kas izgatavoti no citiem materiāliem). Atļaujas neatjaunošana kreozotam kā aktīvajai vielai lietošanai biocīdos dzelzceļa gulšņu koksnes apstrādei radītu nopietnu tehnisku un ekonomisku ietekmi uz dzelzceļa infrastruktūras operatoriem dažās dalībvalstīs, kurās aizstāšana pašlaik būtu tehniski vai ekonomiski sarežģīta.

(12)

Ar kreozotu saturošiem produktiem apstrādātu koksni elektrolīniju vai sakaru līniju balstu izgatavošanai izmanto dažādu tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, neliels svars salīdzinājumā ar betona balstiem un attiecīgi viegla apkope, laba izturība, garš paredzamais kalpošanas ilgums elektrolīniju vai sakaru infrastruktūrai, kas izbūvēta, lai kalpotu vairākas desmitgades, ilgtspējīgs materiāls). Tiek izstrādāti alternatīvi biocīdi koka balstu apstrādei, un nesen vairākās dalībvalstīs ir atļauts produkts, kas satur vara hidroksīda, DDA karbonāta un penflufēna maisījumu. Daži citi biocīdi, kuru pamatā ir vara savienojumi vai ceturtējie amonija savienojumi kā aktīvās vielas, ir sasnieguši atļaujas piešķiršanas procedūras pēdējo posmu. Tomēr, lai pārbaudītu šos alternatīvos produktus un gūtu pietiekamu pieredzi, ir vajadzīgs laiks.

(13)

Inženiertehnisko līniju balstiem izmantotajai koksnei pastāv alternatīvi materiāli, tostarp tērauds, betons, stiklšķiedra, kompozītmateriāli vai kompozīta aizsarguzmavas, ko apliek ap apstrādātajiem koka balstiem. Katrai no šīm alternatīvām ir priekšrocības (piemēram, stingrība; nemainīgas fizikālās īpašības, uguns izplatīšanās palēnināšana) un trūkumi (piemēram, vajadzība veikt papildu testēšanu, iespējams īsāks kalpošanas laiks vai citi tehniski apsvērumi, dārdzība salīdzinājumā ar koka balstiem). Cita alternatīva ir pārvades kabeļu ierīkošana pazemē, jo īpaši pilsētās un pilsētvidē, lai gan šī iespēja var kļūt tehniski sarežģītāka atkarībā no dabiskā reljefa, kas tīklam jāšķērso (piemēram, attālos rajonos vai kalnos), un ierīkošana un uzturēšana var šķist sarežģītāka, dārgāka un var nebūt iespējama visos apstākļos. Neatjaunojot atļauju kreozota izmantošanai koka balstiem, dažās dalībvalstīs, kurās aizstāšana ar citiem materiāliem vai pazemes pārvades kabeļu ierīkošana pašlaik būtu tehniski vai ekonomiski sarežģīta, tiktu radīta ekonomiska ietekme uz elektrolīniju vai sakaru infrastruktūras operatoriem un problēmas saistībā ar dažu pārvades kabeļu uzturēšanu (piemēram, grūti pieejamās teritorijās, ātrā reaģēšana spēcīgu vētru gadījumā).

(14)

Aģentūra identificēja cilvēka veselībai radītos riskus, ko kreozotu saturošu biocīdu lietošana dzelzceļa gulšņu un elektrolīniju vai sakaru līniju balstu apstrādei rada darbiniekiem, kuri atbildīgi par koksnes apstrādi, un balstu uzstādītājiem, kā arī riskus, ko rada plašas sabiedrības ekspozīcija. Būtu jāīsteno riska mazināšanas pasākumi, lai pēc iespējas ierobežotu eksponētību kreozotam, piemēram, būtu jāizmanto mehanizēti vai automatizēti procesi, lai izvairītos no manuālas rīkošanās ar apstrādātu koksni, darba ņēmējiem būtu jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi, un būtu jānodrošina, ka apstrādātā koksne glabāšanas laikā nav pieejama plašai sabiedrībai. Ir identificēti arī riski videi, jo kreozots ir PBT/vPvB, un būtu jāveic riska mazināšanas pasākumi, lai, cik vien iespējams, ierobežotu vides eksponētību kreozotam, piemēram, paredzot, ka rūpnieciska izmantošana jāveic norobežotā teritorijā vai uz cietas necaurlaidīgas pamatnes ar apvaļņojumu; lai nenotiktu tieša noplūde augsnē, kanalizācijā vai ūdenī, tikko apstrādātu koksni pēc apstrādes jāglabā zem nojumes un/vai uz cietas ūdensnecaurlaidīgas pamatnes; un jebkādas produkta lietošanā radušās noplūdes jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.

(15)

Pamatojoties uz savākto informāciju, tiek secināts, ka kreozota neapstiprināšana par aktīvo vielu lietošanai biocīdos radītu nesamērīgu negatīvu ietekmi uz sabiedrību salīdzinājumā ar risku, ko rada vielas izmantošana tādas koksnes apstrādei, kuru izmanto dzelzceļa gulšņu un elektrolīniju vai sakaru līniju balstu izgatavošanai. Tādējādi attiecībā uz minētajiem lietojumiem ir izpildīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunkta nosacījums.

(16)

Tāpēc ir lietderīgi atjaunot kreozota apstiprinājumu lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievēroti konkrēti nosacījumi.

(17)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a), d) un e) apakšpunktu kreozots ir aizstājama viela, un tāpēc saskaņā ar minētās regulas 10. panta 4. punktu atjaunošanas periodam nevajadzētu pārsniegt 7 gadus.

(18)

Lai cilvēku un vides eksponētību samazinātu līdz minimumam, biocīdi būtu jāatļauj tikai koksnes apstrādei ar vakuumspiediena piesūcināšanu rūpnieciskās iekārtās, lai ražotu dzelzceļa gulšņus vai elektrolīniju vai sakaru līniju balstus. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā būtu jāizvērtē, vai minētās regulas 5. panta 2. punkta nosacījumi ir izpildīti. Būtu jāparedz, ka biocīdus var atļaut lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais nosacījums ir izpildīts.

(19)

Lai nodrošinātu, ka produktus piegādā tikai izmantošanai rūpnieciskās iekārtās, būtu jāatļauj laist tirgū produktus tikai tādā iepakojumā, kura ietilpība ir 200 litri vai lielāka, un nedrīkstētu atļaut produktus piedāvāt tirgū plašai sabiedrībai.

(20)

Turklāt, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni cilvēka veselībai, dzīvnieku veselībai un videi, ar kreozotu apstrādātas koksnes laišana tirgū būtu jāpakļauj nosacījumiem. Jo īpaši, lai nodrošinātu, ka ar kreozotu apstrādāta koksne tiek laista tirgū tikai tajās dalībvalstīs, kurās varētu atļaut lietot kreozotu saturošus biocīdus, ja Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētais nosacījums ir izpildīts, būtu jādara publiski pieejami to dalībvalstu saraksti, kurās ir atļauts laist tirgū dzelzceļa gulšņus vai elektrolīniju vai sakaru līniju balstus. Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai to svītro no jebkura no šiem sarakstiem, lai koksni, kas apstrādāta attiecīgajam(-iem) lietojumam(-iem), vairs nevarētu laist minētās dalībvalsts tirgū. Turklāt personai, kas ir atbildīga par tādas koksnes laišanu tirgū, kura apstrādāta ar kreozotu, būtu jānodrošina, ka minētās apstrādātās koksnes marķējumā ir iekļauti īpaši paziņojumi, kuru mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un vidi, izvairīties no apstrādātās koksnes neatļautas izmantošanas, un jānodrošina, ka apstrādāta koksne tiek laista tirgū tikai dalībvalstīs, kas iekļautas šādos sarakstos, un dalībvalstīs, kuras ir svītrotas no saraksta, apstrādāta koksne tiek laista tirgū noteiktu laika posmu.

(21)

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (izstāšanās līgums) un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu Regula (ES) Nr. 528/2012, kā arī uz to balstītie Komisijas akti pēc izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Šā iemesla dēļ to valstu sarakstos, kurās apstrādātu koksni drīkst laist tirgū, vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj arī Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju.

(22)

Attiecībā uz citiem kreozota lietojumiem, izņemot koksnes apstrādi dzelzceļa gulšņu un elektrolīniju vai sakaru līniju balstu izgatavošanai, kā minēts atļaujas atjaunošanas pieteikumā, nav pierādīts, ka kāds no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem būtu izpildīts. Jo īpaši attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzēto nosacījumu nav pierādīts, ka, neatjaunojot atļauju kreozota kā aktīvās vielas izmantošanai biocīdos minētajiem lietojumiem, varētu nesamērīgi negatīvi ietekmēt sabiedrību salīdzinājumā ar kreozota lietošanas radītajiem riskiem un ar kreozotu apstrādātas koksnes radītajiem riskiem. Ir pieejamas piemērotas un pietiekamas alternatīvas, kas jau tiek īstenotas gandrīz visās dalībvalstīs, un tās var īstenot visā Savienībā. Lai dotu uzņēmējiem pietiekami daudz laika pielāgoties šajā īstenošanas regulā noteiktajām prasībām, būtu jānosaka pārejas periods, pēc kura koksni, kas apstrādāta ar kreozotu saturošiem biocīdiem, vairs nelaiž tirgū, izņemot dzelzceļa gulšņus un elektrolīniju vai sakaru līniju balstus. Tāds pats laikposms būtu jāpiemēro ar kreozotu apstrādātu dzelzceļa gulšņu un elektrolīniju un sakaru līniju balstu laišanai tirgū dalībvalstīs, kuras nav iekļautas sarakstos attiecībā uz attiecīgajiem lietošanas veidiem.

(23)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1839 (6) termiņš, līdz kuram kreozots apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, tika pagarināts līdz 2022. gada 31. oktobrim. Minētā apstiprinājuma atjaunošanas pieteikuma izskatīšana tagad ir pabeigta, tāpēc ir lietderīgi atcelt Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1839.

(24)

Kreozotam, tā savienojumiem un ar tiem apstrādātai koksnei piemēro Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā noteiktos ierobežojumus. Šī regula neietekmē pienākumu ievērot minētos ierobežojumus.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās biocīdu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kreozota kā 8. produkta veida biocīdos lietojamas aktīvās vielas apstiprinājumu atjauno ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1839 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(3)  Biocīdu komitejas (BPC) atzinums par aktīvās vielas kreozota apstiprinājuma atjaunošanas pieteikumu, 8. produkta veids ECHA/BPC/274/2020, pieņemts 2020. gada 4. decembrī.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1839 (2021. gada 15. oktobris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram kreozots apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos (OV L 372, 20.10.2021., 27. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Kreozots

IUPAC nosaukums:

Kreozots

EK Nr.: 232-287-5

CAS Nr.: 8001-58-9

100 % (masas)

Kreozots satur mazāk par:

0,005 % (masas) benz[a]pirēna

3 % (masas) ar ūdeni ekstrahējamu fenolu

2029. gada 31. oktobris

8

Kreozotu uzskata par aizstājamu vielu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a), d) un e) apakšpunktu.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, izpilda šādus nosacījumus:

1)

produktus var atļaut tikai koksnes apstrādei ar vakuumspiediena piesūcināšanu rūpnieciskās iekārtās, lai izgatavotu dzelzceļa gulšņus, elektrolīniju vai sakaru līniju balstus;

2)

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētais nosacījums ir izpildīts;

3)

produktus var atļaut lietot tikai tajās dalībvalstīs, kurās Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētais nosacījums ir izpildīts;

4)

produktus var laist tirgū tikai tādā iepakojumā, kura ietilpība ir 200 litri vai lielāka, un tos nedara pieejamus tirgū plašai sabiedrībai;

5)

novērtējot produkta atļaujas pieteikumus, īpašu uzmanību pievērš:

a)

profesionālajiem lietotājiem,

b)

sekundārai sabiedrības eksponētībai,

c)

augsnes un ūdeņu segmentam,

d)

riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikumā ietverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

6)

atļauto produktu marķējumā un attiecīgā gadījumā drošības datu lapās norāda, ka rūpnieciskā uzklāšana notiek slēgtā teritorijā vai uz stingras necaurlaidīgas pamatnes ar apvaļņojumu, ka tikko apstrādāta koksne pēc apstrādes uzglabājama nojumē un/vai uz stingras necaurlaidīgas pamatnes, lai novērstu tiešu noplūdi augsnē, kanalizācijā vai ūdenī, un ka nopilējušais vai notecējušais produkts tiek savākts atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.

Lai apstrādātus izstrādājumus varētu laist tirgū, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

Aģentūra līdz 2023. gada 31. janvārim, pamatojoties uz dalībvalstu pieprasījumiem, savā tīmekļa vietnē dara publiski pieejamu:

a)

to dalībvalstu sarakstu, kurās drīkst laist tirgū ar kreozotu apstrādātus dzelzceļa gulšņus,

b)

to dalībvalstu sarakstu, kurās drīkst laist tirgū ar kreozotu apstrādātus elektrolīniju vai sakaru līniju balstus;

2)

no 2023. gada 30. aprīļa dalībvalstīs, kas iekļautas attiecīgajā šā punkta 1. apakšpunktā minētajā sarakstā, drīkst laist tirgū tikai ar kreozotu apstrādātus dzelzceļa gulšņus vai elektrolīniju vai sakaru līniju balstus. Dalībvalsts var lūgt Aģentūru jebkurā laikā svītrot to no attiecīgā saraksta. Ja Aģentūra dalībvalsti no kāda no sarakstiem svītro, norāda svītrošanas datumu un apstrādātos izstrādājumus, kas paredzēti attiecīgajam lietojumam, vairs nelaiž minētās dalībvalsts tirgū 180 dienas pēc svītrošanas dienas;

3)

par apstrādātā izstrādājuma laišanu tirgū atbildīgā persona nodrošina, ka minētā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir sniegta informācija, kas minēta Regulas (ES) Nr. 528/2012 58. panta 3. punkta otrajā daļā;

4)

par apstrādātā izstrādājuma laišanu tirgū atbildīgā persona nodrošina, ka minētā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir paziņojums: “Apstrādāta koksne glabāšanas laikā nedrīkst būt pieejama plašai sabiedrībai. Jāveic pasākumi, lai novērstu neatļautu piekļuvi. Apstrādāta koksne jāuzglabā uz cietas necaurlaidīgas pamatnes vai uz absorbējoša materiāla, lai novērstu noplūdi vidē, un zem nojumes vai pārklāta ar brezentu. Visas noplūdes vai kontaminētie materiāli šādās vietās jāsavāc un jālikvidē kā bīstamie atkritumi.”;

5)

no 2023. gada 30 aprīļa par apstrādātā izstrādājuma laišanu tirgū atbildīgā persona nodrošina, ka minētā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir paziņojums: attiecīgi “Atļauts lietot tikai par dzelzceļa gulsni” vai “Atļauts lietot tikai par elektrolīniju vai sakaru līniju balstu”;

6)

no 2023. gada 30 aprīļa par apstrādātā izstrādājuma laišanu tirgū atbildīgā persona nodrošina, ka minētā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir paziņojums: “Drīkst laist tirgū tikai dažās Eiropas Savienības dalībvalstīs: informācija par to, kurās valstīs laišana tirgū atļauta, pieejama Eiropas Ķimikāliju aģentūras tīmekļa vietnē.”


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.