14.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 268/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1941

(2022. gada 13. oktobris)

par aizliegumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punktu ievest, pārvietot, turēt, pavairot vai izlaist konkrētus kaitīgos organismus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 30. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

2021. gadā vairākas dalībvalstis paziņoja Komisijai, ka tādu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumos, kuru izcelsme ir trešās valstīs, oficiāli apstiprināta tādu kaitīgo organismu klātbūtne, kas nav uzskaitīti kā Savienības karantīnas organismi, kā aizsargājamās zonas karantīnas organismi vai Savienībā reglamentēti nekarantīnas organismi saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072 (2) un kas nav reglamentēti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 30. panta 1. punktu.

(2)

Pamatojoties uz datiem no sākotnējiem riska novērtējumiem vai riska analīzēm, ko līdz šim veikušas kompetentās iestādes un organizācijas, Komisija secina, ka minētie kaitīgie organismi atbilst Regulas (ES) 2016/2031 I pielikuma 3. iedaļas 2. apakšiedaļā noteiktajiem kritērijiem.

(3)

Daži kaitīgie organismi, attiecībā uz kuriem kompetentās iestādes ir veikušas darbības saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 29. panta 1. punktu, ir Chloridea virescens, Leucinodes orbonalis, Leucinodes pseudorbonalis, Resseliella citrifrugis un Spodoptera ornithogalli. Minētie kaitīgie organismi vairākas reizes ir pārtverti uz Savienības robežām, un nav zināms, ka tie būtu konstatēti Savienības teritorijā.

(4)

Nīderlande attiecībā uz Savienības teritoriju ir veikusi sākotnēju riska novērtējumu attiecībā uz Chloridea virescens (3) un kaitīgo organismu riska analīzi attiecībā uz Amerikas Spodoptera sugām, arī Spodoptera ornithogalli (4). Abos gadījumos secināts, ka minētie kaitīgie organismi attiecībā uz Savienības teritoriju atbilst Regulas (ES) 2016/2031 I pielikuma 1. iedaļā izklāstītajiem karantīnas organismu kritērijiem. Tomēr, lai atbalstītu to iekļaušanu Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 II pielikumā, ir vajadzīgs sīkāks riska novērtējums.

(5)

Pamatojoties uz kaitīgo organismu kategorizāciju, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) veikusi attiecībā uz Leucinodes orbonalis (5) un Leucinodes pseudorbonalis (6), minētie kaitīgie organismi attiecībā uz Savienības teritoriju atbilst Regulas (ES) 2016/2031 I pielikuma 1. iedaļā izklāstītajiem karantīnas organismu kritērijiem. Tomēr ir norādīts uz neskaidrībām par to ietekmi sakarā ar klimatisko piemērotību. Pašlaik tiek veikts sīkāks novērtējums par klimatisko piemērotību un novērtējums par klimata pārmaiņu ietekmi uz minēto kaitīgo organismu ieviešanos Savienībā un to tālāko ietekmi.

(6)

Pamatojoties uz Iestādes veikto kaitīgo organismu kategorizāciju, jāsecina, ka Resseliella citrifrugis (7) attiecībā uz Savienības teritoriju atbilst Regulas (ES) 2016/2031 I pielikuma 1. iedaļā izklāstītajiem karantīnas organismu kritērijiem. Pašlaik tiek veikts sīkāks riska novērtējums attiecībā uz šā kaitīgā organisma iekļūšanas un izplatīšanās ceļiem.

(7)

Minētie kaitīgie organismi vairākkārt pārtverti uz Savienības robežām, un no valstīm, par kurām zināms, ka tajās ir minētie kaitīgie organismi, joprojām tiek importēti lieli to saimniekaugu daudzumi, lai gan tie attiecībā uz Savienības teritoriju rada augstu fitosanitāro risku. Tāpēc tiek uzskatīts, ka pastāv tūlītēji draudi, ka minētie kaitīgie organismi varētu iekļūt Savienības teritorijā. Tāpēc ir lietderīgi uz laiku aizliegt to iekļūšanu Savienībā, kamēr nav veikta pilnīga riska analīze. Attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem par to pazīmēm vai simptomiem būtu jāveic arī uz risku balstīti apsekojumi, kā noteikts Regulas (ES) 2016/2031 22. panta 1. punktā.

(8)

Šī regula būtu jāpiemēro pietiekami ilgi, lai varētu pabeigt minētos riska novērtējumus un analīzes.

(9)

Šīs regulas noteikumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kaitīgo organismu aizliegums

Pielikumā uzskaitītos kaitīgos organismus neieved, nepārvieto, netur, nepavairo un neizlaiž Savienības teritorijā.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro līdz 2027. gada 31. maijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Quickscan Chloridea virescens | Publication | NVWA-English.

(4)  American Spodoptera species risk assessment | Publication | NVWA-English.

(5)  EFSA PLH ekspertu grupa (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ekspertu grupa augu veselības jautājumos). Scientific Opinion on the pest categorisation of Leucinodes orbonalis (Zinātnisks atzinums par kaitīgā organisma Leucinodes orbonalis kategorizāciju), EFSA Journal 2021; 19(11):6890, 28 lpp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6890.

(6)  EFSA PLH ekspertu grupa (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ekspertu grupa augu veselības jautājumos). Scientific Opinion on the pest categorisation of Leucinodes pseudorbonalis (Zinātnisks atzinums par kaitīgā organisma Leucinodes pseudorbonalis kategorizāciju), EFSA Journal 2021; 19(11):6889, 21 lpp., https://doi.org/ 10.2903/j.efsa.2021.6889.

(7)  EFSA PLH ekspertu grupa (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ekspertu grupa augu veselības jautājumos). Scientific Opinion on the pest categorisation of Resseliella citrifrugis (Zinātnisks atzinums par kaitīgā organisma Resseliella citrifrugis kategorizāciju), EFSA Journal 2021;19(8):6802, 19 lpp., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6802.


PIELIKUMS

Kaitīgo organismu saraksts un kodi, ko tiem piešķīrusi Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija

1.

Chloridea virescens Fabricius [HELIVI]

2.

Leucinodes orbonalis Guenée [LEUIOR]

3.

Leucinodes pseudorbonalis Mally et al. [LEUIPS]

4.

Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI]

5.

Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR]