25.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/74


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1290

(2022. gada 22. jūlijs),

ar ko attiecībā uz ametoktradīna, hlormekvata, dodīna, nikotīna, profenofosa un Spodoptera exigua multikapsīdu kodolu poliedrozes vīrusa (SeMNPV) izolāta BV-0004 maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ametoktradīna un dodīna maksimālie atlieku līmeņi (“MAL”) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Hlormekvata un nikotīna MAL ir noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā. Profenofosa MAL ir noteikti minētās regulas II pielikumā un III pielikuma B daļā. Attiecībā uz Spodoptera exigua multikapsīdu kodolu poliedrozes vīrusa (SeMNPV) izolātu BV-0004 konkrēti MAL Regulā (EK) Nr. 396/2005 netika noteikti, un šī viela netika iekļauta minētās regulas IV pielikumā, tāpēc uz to attiecas 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktā sākotnējā vērtība, proti, 0,01 mg/kg.

(2)

Saistībā ar procedūru, kurā piešķir atļauju darbīgo vielu ametoktradīnu saturoša augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai uz kultūrām, kas varētu piesaistīt bites, kā rezultātā medū varētu nokļūt atliekas, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošo MAL attiecībā uz medu.

(3)

Kas attiecas uz dodīnu, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošos MAL attiecībā uz citrusaugļiem.

(4)

Attiecīgās dalībvalstis novērtēja abus iepriekš minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un iesniedza Komisijai novērtēšanas ziņojumus.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus novērtēja, īpaši izskatot riskus patērētājam un attiecīgos gadījumos – dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (2). Iestāde minētos atzinumus nosūtīja pieteikumu iesniedzējiem, Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(6)

Iestāde secināja, ka visas prasības par datu pilnīgumu ir izpildītas un, balstoties uz patērētāju eksponētības novērtējumu, kas sagatavots par 27 konkrētām Eiropas patērētāju grupām, tā secināja, ka pieteikumu iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi patērētāju drošības ziņā ir pieņemami. Izdarot šo secinājumu, Iestāde ņēma vērā jaunāko informāciju par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne mūžilga eksponētība šīm vielām, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros tās varētu būt, ne īslaicīga eksponētība, kas rodas, uzturā lietojot lielu attiecīgo produktu daudzumu, neliecina par risku pārsniegt pieņemamo diennakts devu vai akūto references devu.

(7)

Ar Komisijas Regulu (ES) 2019/1561 (3) attiecībā uz austersēnēm un ar Komisijas Regulu (ES) 2017/693 (4) attiecībā uz kultivētajām sēnēm tika noteikti hlormekvata pagaidu MAL: attiecīgi 6 mg/kg un 0,9 mg/kg. Minētie pagaidu MAL noteikti, balstoties uz monitoringa datiem, kuri liecina, ka ar hlormekvatu likumīgi apstrādātu salmu izraisītās kultivēto sēņu krusteniskās kontaminācijas dēļ atlieku daudzums, kurš konstatēts neapstrādātās kultivētajās sēnēs, ir augstāks par noteikšanas robežu. Minētie pagaidu MAL bija derīgi līdz 2021. gada 13. aprīlim, kamēr nav iesniegti monitoringa dati par minētās vielas sastopamību attiecīgajos produktos.

(8)

Iestāde un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji iesniedza jaunākos monitoringa datus, kuri liecina, ka austersēnēs un kultivētās sēnēs konstatētais hlormekvata atlieku daudzums joprojām ir augstāks par noteikšanas robežu. Sēņu audzētāji Komisiju informēja par kādu patlaban notiekošu pētījumu, kas veltīts austersēņu un citu kultivētu sēņu kontaminācijas līmeņu novērtēšanai. Pētījums beigsies 2022. gadā un savāktie dati tad tiks nosūtīti Komisijai, tāpēc ir lietderīgi turpināt minēto pagaidu MAL derīguma termiņu pagarināt par vienu gadu no šīs regulas publicēšanas.

(9)

Ar Regulu (ES) 2017/693 tika noteikti arī hlormekvata pagaidu MAL bumbieriem (0,07 mg/kg), jo monitoringa dati liecināja, ka pagātnē lietotā hlormekvata dēļ tas joprojām atrodams kokos. Pagaidu MAL bija derīgi līdz 2021. gada 13. aprīlim, kamēr nav iesniegti monitoringa dati par šīs vielas sastopamību attiecīgajā produktā. Iestāde, dalībvalstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji iesniedza jaunākos monitoringa datus, kuri liecina, ka bumbieros konstatētais šīs vielas atlieku daudzums joprojām ir augstāks par noteikšanas robežu. Tādēļ ir lietderīgi turpināt monitorēt hlormekvata līmeni bumbieros un pagarināt minētā pagaidu MAL derīguma termiņu par septiņiem gadiem no šīs regulas publicēšanas dienas.

(10)

Ar Komisijas Regulu (ES) 2017/978 (5) attiecībā uz savvaļas sēnēm (kaltētām baravikām un kaltētām savvaļas sēnēm, kas nav baravikas) tika noteikti nikotīna pagaidu MAL, kas bija derīgi līdz 2021. gada 19. oktobrim, kamēr nav iesniegti un novērtēti jauni dati un informācija par nikotīna dabisko klātbūtni vai tā veidošanos attiecīgajos produktos. Nav neapstrīdamu zinātnisku pierādījumu, kas apliecinātu, ka attiecīgajos produktos nikotīns ir dabiski sastopams, un izskaidrotu tā veidošanās mehānismu. Iestāde un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji iesniedza jaunākos monitoringa datus, kuri liecina, ka minētajos produktos konstatētais šīs vielas atlieku daudzums joprojām ir augstāks par noteikšanas robežu. Tādēļ ir lietderīgi turpināt monitorēt nikotīna līmeni minētajos produktos un pagarināt minēto pagaidu MAL derīguma termiņu par septiņiem gadiem no šīs regulas publicēšanas dienas.

(11)

Ar Regulu (ES) 2017/978 attiecībā uz rožu ziedlapiņām tika noteikti profenofosa pagaidu MAL, kas bija derīgi līdz 2021. gada 18. oktobrim, kamēr nav iesniegti monitoringa dati par šīs vielas sastopamību attiecīgajā produktā. Iestāde un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji iesniedza jaunākos monitoringa datus, kuri liecina, ka rožu ziedlapiņās joprojām tiek konstatētas šīs vielas atliekas un to daudzums ir augstāks par noteikšanas robežu. Tādēļ ir lietderīgi turpināt monitorēt profenofosa līmeni rožu ziedlapiņās un pagarināt minētā pagaidu MAL derīguma termiņu par septiņiem gadiem no šīs regulas publicēšanas dienas.

(12)

Par darbīgo vielu Spodoptera exigua multikapsīdu kodolu poliedrozes vīrusa (SeMNPV) izolātu BV-0004 dalībvalstij iesniegts iesniegums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (6) 7. pantu. Šo pieteikumu attiecīgā dalībvalsts novērtēja saskaņā ar minētās regulas 11. panta 2. punktu. Iestāde novērtēja pieteikumu un sniedza secinājumu par darbīgo vielu saturošu pesticīdu riska novērtējuma salīdzinošo izvērtējumu (7), un tā norādīja, ka Spodoptera exigua multikapsīdu kodolu poliedrozes vīrusa (SeMNPV) izolātu BV-0004 var iekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā. Tāpēc ir lietderīgi minēto vielu iekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā.

(13)

Balstoties uz Iestādes sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem un secinājumu un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punktā, ierosinātie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(14)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Tiešsaistē pieejamie EFSA zinātniskie ziņojumi: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey. EFSA Journal 2021; 19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits. EFSA Journal 2021; 19(11):6950.

(3)  Komisijas Regula (ES) 2019/1561 (2019. gada 17. septembris), ar ko attiecībā uz hlormekvata maksimālajiem atlieku līmeņiem kultivētās sēnēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu (OV L 240, 18.9.2019., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (ES) 2017/693 (2017. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz bitertanola, hlormekvata un tebufēnpirada maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (OV L 101, 13.4.2017., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) 2017/978 (2017. gada 9. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz fluopirama, heksahlorcikloheksāna (HCH) alfa-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) beta-izomēra, heksahlorcikloheksāna (HCH) izomēru summas, izņemot gamma-izomēru, lindāna (heksahlorcikloheksāna (HCH) gamma-izomērs), nikotīna un profenofosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (OV L 151, 14.6.2017., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV). EFSA Journal 2021; 19(10):6848.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumā slejas par ametoktradīnu un dodīnu aizstāj ar šādām:

“II Pielikums

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (1)

Ametoktradīns (R) (F)

Dodīns

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,01  (*1)

1,5

0110010

Greipfrūti

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

0110030

Citroni

 

 

0110040

Laimi

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

0110990

Citi (2)

 

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandeles

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

0130000

Sēkleņi

0,01  (*1)

 

0130010

Āboli

 

0,9

0130020

Bumbieri

 

0,9

0130030

Cidonijas

 

5

0130040

Mespili

 

5

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

5

0130990

Citi (2)

 

0,9

0140000

Kauleņi

0,01  (*1)

 

0140010

Aprikozes

 

0,1

0140020

Ķirši (saldie)

 

3

0140030

Persiki

 

0,1

0140040

Plūmes

 

0,01  (*1)

0140990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

0,01  (*1)

0151000

a)

vīnogas

6

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

0152000

b)

zemenes

0,01  (*1)

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01  (*1)

 

0153010

Kazenes

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

0153990

Citi (2)

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01  (*1)

 

0154010

Zilenes

 

 

0154020

Dzērvenes

 

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

 

0154080

Plūškoka ogas

 

 

0154990

Citi (2)

 

 

0160000

Dažādi augļi

0,01  (*1)

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

0161010

Dateles

 

0,01  (*1)

0161020

Vīģes

 

0,01  (*1)

0161030

Galda olīvas

 

20

0161040

Kumkvati

 

0,01  (*1)

0161050

Karambolas

 

0,01  (*1)

0161060

Hurmas

 

0,01  (*1)

0161070

Javas salas plūmes

 

0,01  (*1)

0161990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0,01  (*1)

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

0162020

Ličī

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

0162990

Citi (2)

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

0163020

Banāni

 

0,5

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaijas

 

0,01  (*1)

0163050

Granātāboli

 

0,01  (*1)

0163060

Čerimojas

 

0,01  (*1)

0163070

Gvajaves

 

0,01  (*1)

0163080

Ananasi

 

0,01  (*1)

0163090

Maizeskoka augļi

 

0,01  (*1)

0163100

Duriāni

 

0,01  (*1)

0163110

Guanabanas

 

0,01  (*1)

0163990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,01  (*1)

0211000

a)

kartupeļi

0,05

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,05

 

0212010

Manioki

 

 

0212020

Batātes

 

 

0212030

Jamsi

 

 

0212040

Marantas

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

0213000

d)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

0,01  (*1)

 

0213010

Galda bietes

 

 

0213020

Burkāni

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

0213040

Mārrutki

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

0213080

Redīsi

 

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

0213100

Kāļi

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

0213990

Citi (2)

 

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0,01  (*1)

0220010

Ķiploki

1,5

 

0220020

Sīpoli

1,5

 

0220030

Šalotes

1,5

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

20 (+)

 

0220990

Citi (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Augļu dārzeņi

 

0,01  (*1)

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

0231010

Tomāti

2

 

0231020

Dārzeņpipari/paprika

1,5

 

0231030

Baklažāni

2

 

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

1,5

 

0231990

Citi (2)

1,5

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

0232010

Gurķi

2

 

0232020

Pipargurķīši

3

 

0232030

Tumšzaļie kabači

3

 

0232990

Citi (2)

3

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

3

 

0233010

Melones

 

 

0233020

Ķirbji

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

0233990

Citi (2)

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01  (*1)

 

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,01  (*1)

 

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

9

 

0241010

Brokoļi

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

0241990

Citi (2)

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

0242010

Briseles kāposti

9

 

0242020

Galviņkāposti

15

 

0242990

Citi (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

0243010

Ķīnas kāposti

60

 

0243020

Lapu kāposti

50

 

0243990

Citi (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

kolrābji

9

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

0,01  (*1)

0251010

Salātu baldriņi

70

 

0251020

Salāti

50

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

50

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

50

 

0251050

Barbarejas

50

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

50

 

0251070

Brūnās sinepes

50

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

50

 

0251990

Citi (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

60

0,01  (*1)

0252010

Spināti

 

 

0252020

Anakampseras

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

0252990

Citi (2)

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

50

0,01  (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

50

0,01  (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

 

0,02  (*1)

0256010

Kārvele

50

 

0256020

Maurloki

40

 

0256030

Lapu selerijas

40

 

0256040

Pētersīļi

40

 

0256050

Salvija

40

 

0256060

Rozmarīns

40

 

0256070

Timiāns

40

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

40

 

0256090

Lauru lapas

40

 

0256100

Estragons

40

 

0256990

Citi (2)

40

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

0260050

Lēcas

 

 

0260990

Citi (2)

 

 

0270000

Stublāju dārzeņi

 

0,01  (*1)

0270010

Sparģeļi

0,01  (*1)

 

0270020

Lapu artišoki

0,01  (*1)

 

0270030

Selerijas

20

 

0270040

Fenheļi

20

 

0270050

Artišoki

0,01  (*1)

 

0270060

Puravi

5

 

0270070

Rabarberi

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusa dzinumi

0,01  (*1)

 

0270090

Palmu serdes

0,01  (*1)

 

0270990

Citi (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Pupas

 

 

0300020

Lēcas

 

 

0300030

Zirņi

 

 

0300040

Lupīnas

 

 

0300990

Citi (2)

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01  (*1)

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0,01  (*1)

0401010

Linsēklas

 

 

0401020

Zemesrieksti

 

 

0401030

Magoņu sēklas

 

 

0401040

Sezama sēklas

 

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

 

0401060

Rapšu sēklas

 

 

0401070

Sojas pupas

 

 

0401080

Sinepju sēklas

 

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

 

0401110

Saflora sēklas

 

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

 

0401990

Citi (2)

 

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

20

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

0,01  (*1)

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0,01  (*1)

0402040

Kapoki

 

0,01  (*1)

0402990

Citi (2)

 

0,01  (*1)

0500000

GRAUDAUGI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Mieži

(+)

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

 

0500030

Kukurūza

 

 

0500040

Prosa

 

 

0500050

Auzas

(+)

 

0500060

Rīsi

 

 

0500070

Rudzi

(+)

 

0500080

Sorgo

 

 

0500090

Kvieši

(+)

 

0500990

Citi (2)

 

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Tējas

 

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

0631000

a)

ziediem

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

0631020

Hibisks

 

 

0631030

Roze

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

0631050

Liepa

 

 

0631990

Citi (2)

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

 

0632010

Zemenes

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Citi (2)

 

 

0633000

c)

saknēm

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

0633990

Citi (2)

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

 

0640000

Kakao pupiņas

 

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

 

0700000

APIŅI

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

 

0810000

Sēklas

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

 

0810030

Selerija

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

0810060

Dilles

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

0810990

Citi (2)

 

 

0820000

Augļi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

0820040

Kardamons

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

0820990

Citi (2)

 

 

0830000

Mizas

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanēlis

 

 

0830990

Citi (2)

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingvers (10)

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Mārrutki (11)

 

 

0840990

Citi (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Pumpuri

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

 

0850020

Kaperi

 

 

0850990

Citi (2)

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrāns

 

 

0860990

Citi (2)

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

0870990

Citi (2)

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

 

0900020

Cukurniedres

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

0900990

Citi (2)

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

1010000

Audi

 

0,01  (*1)

1011000

a)

cūku

0,03  (*1)

 

1011010

Muskuļi

(+)

 

1011020

Taukaudi

(+)

 

1011030

Aknas

(+)

 

1011040

Nieres

(+)

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1011990

Citi (2)

 

 

1012000

b)

liellopu

 

 

1012010

Muskuļi

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Taukaudi

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Aknas

0,04 (+)

(+)

1012040

Nieres

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,03  (*1)

 

1012990

Citi (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

aitu

0,03  (*1)

 

1013010

Muskuļi

(+)

(+)

1013020

Taukaudi

(+)

(+)

1013030

Aknas

(+)

(+)

1013040

Nieres

(+)

(+)

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1013990

Citi (2)

 

 

1014000

d)

kazu

0,03  (*1)

 

1014010

Muskuļi

(+)

(+)

1014020

Taukaudi

(+)

(+)

1014030

Aknas

(+)

(+)

1014040

Nieres

(+)

(+)

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1014990

Citi (2)

 

 

1015000

e)

zirgu

 

 

1015010

Muskuļi

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Taukaudi

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Aknas

0,04 (+)

 

1015040

Nieres

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,03  (*1)

 

1015990

Citi (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

mājputnu

0,03  (*1)

 

1016010

Muskuļi

(+)

 

1016020

Taukaudi

(+)

 

1016030

Aknas

(+)

 

1016040

Nieres

(+)

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1016990

Citi (2)

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

0,03  (*1)

 

1017010

Muskuļi

 

 

1017020

Taukaudi

 

 

1017030

Aknas

 

 

1017040

Nieres

 

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

1017990

Citi (2)

 

 

1020000

Piens

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Liellopi

(+)

(+)

1020020

Aitas

(+)

(+)

1020030

Kazas

(+)

(+)

1020040

Zirgi

(+)

 

1020990

Citi (2)

 

 

1030000

Putnu olas

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Vistas

(+)

 

1030020

Pīles

(+)

 

1030030

Zosis

(+)

 

1030040

Paipalas

(+)

 

1030990

Citi (2)

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

 

(**)

Pesticīda un koda kombinācija, uz kuru attiecas MAL, kas noteikts III pielikuma B daļā.

Ametoktradīns (R) (F)

(R)

Atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīda un koda kombinācijām: ametoktradīns — kods 1000000, izņemot 1040000: ametoktradīns, metabolīts 4-(7-amino-5-etil[1,2,4]triazolo,[1,5-a]pirimidīn-6-il)butānskābe (M650F01) un metabolīts 6-(7-amino-5-etil[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidīn-6-il)heksānskābe (M650F06), izteikti kā ametoktradīns.

(F)

Taukos šķīstošs.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atliekām augsekas kultūrās nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 7. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0500070 Rudzi

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 7. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0700000 APIŅI

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 7. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0220040 Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atliekām augsekas kultūrās nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 7. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0500010 Mieži

0500050 Auzas

0500090 Kvieši

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par stabilitāti uzglabāšanā un barošanas pētījumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 7. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

1012010 Muskuļi

1012020 Taukaudi

1012030 Aknas

1012040 Nieres

1015010 Muskuļi

1015020 Taukaudi

1015030 Aknas

1015040 Nieres

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par stabilitāti uzglabāšanā nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 7. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

1011010 Muskuļi

1011020 Taukaudi

1011030 Aknas

1011040 Nieres

1013010 Muskuļi

1013020 Taukaudi

1013030 Aknas

1013040 Nieres

1014010 Muskuļi

1014020 Taukaudi

1014030 Aknas

1014040 Nieres

1016010 Muskuļi

1016020 Taukaudi

1016030 Aknas

1016040 Nieres

1020010 Liellopi

1020020 Aitas

1020030 Kazas

1020040 Zirgi

1030010 Vistas

1030020 Pīles

1030030 Zosis

1030040 Paipalas

Dodīns

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2018. gada 24. jūnijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

1012010 Muskuļi

1012020 Taukaudi

1012030 Aknas

1012040 Nieres

1013010 Muskuļi

1013020 Taukaudi

1013030 Aknas

1013040 Nieres

1014010 Muskuļi

1014020 Taukaudi

1014030 Aknas

1014040 Nieres

1020010 Liellopi

1020020 Aitas

1020030 Kazas

Profenofoss (F)

(F)

Taukos šķīstošs.

No 2012. gada līdz 2015. gadam veiktā monitoringa dati liecina, ka profenofosa atliekas ir garšaugos. Lai salīdzinātu profenofosa sastopamības izmaiņas garšaugos, ir nepieciešami papildu monitoringa dati. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā iesniegta līdz 2021. gada 18. oktobrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0256000 (f) garšaugi un ēdami ziedi

0256010 Kārvele

0256020 Maurloki

0256030 Lapu selerijas

0256040 Pētersīļi

0256050 Salvija

0256060 Rozmarīns

0256070 Timiāns

0256080 Baziliks un ēdamie ziedi

0256090 Lauru lapas

0256100 Estragons

0256990 Citi (2)

Jaunākie monitoringa dati liecina, ka profenofosa atliekas ir rožu ziedlapiņās. Lai salīdzinātu profenofosa sastopamības izmaiņas rožu ziedlapiņās, ir nepieciešami papildu monitoringa dati. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā iesniegta līdz 2029. gada 25. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0631030 Roze

Čili pipariem piemēro šādu MAL: 3 mg/kg.

0231020 Dārzeņpipari/paprika

”;

2)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļā slejas par hlormekvatu un nikotīnu aizstāj ar šādām:

“III Pielikuma A DAĻA

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (2)

Hlormekvats (hlormekvata un tā sāļu summa, izteikta kā hlormekvata hlorīds)

Nikotīns

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,01  (*2)

 

0110010

Greipfrūti

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

0110030

Citroni

 

 

0110040

Laimi

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

0110990

Citi (2)

 

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*2)

 

0120010

Mandeles

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

0130000

Sēkleņi

 

 

0130010

Āboli

0,01  (*2)

 

0130020

Bumbieri

0,07 (+)

 

0130030

Cidonijas

0,01  (*2)

 

0130040

Mespili

0,01  (*2)

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

0,01  (*2)

 

0130990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Kauleņi

0,01  (*2)

 

0140010

Aprikozes

 

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

 

0140030

Persiki

 

 

0140040

Plūmes

 

 

0140990

Citi (2)

 

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

0151000

a)

vīnogas

0,05

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

0152000

b)

zemenes

0,01  (*2)

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01  (*2)

 

0153010

Kazenes

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

0153990

Citi (2)

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01  (*2)

 

0154010

Zilenes

 

 

0154020

Dzērvenes

 

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0,3 (+)

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

 

0154080

Plūškoka ogas

 

 

0154990

Citi (2)

 

 

0160000

Dažādi augļi

0,01  (*2)

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

0161010

Dateles

 

 

0161020

Vīģes

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0161050

Karambolas

 

 

0161060

Hurmas

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

 

0161990

Citi (2)

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

0162020

Ličī

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

0162990

Citi (2)

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

0163010

Avokado

 

 

0163020

Banāni

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaijas

 

 

0163050

Granātāboli

 

 

0163060

Čerimojas

 

 

0163070

Gvajaves

 

 

0163080

Ananasi

 

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

 

0163100

Duriāni

 

 

0163110

Guanabanas

 

 

0163990

Citi (2)

 

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*2)

 

0211000

a)

kartupeļi

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

0212010

Manioki

 

 

0212020

Batātes

 

 

0212030

Jamsi

 

 

0212040

Marantas

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

0213020

Burkāni

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

0213040

Mārrutki

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

0213080

Redīsi

 

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

0213100

Kāļi

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

0213990

Citi (2)

 

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01  (*2)

 

0220010

Ķiploki

 

 

0220020

Sīpoli

 

 

0220030

Šalotes

 

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

 

0220990

Citi (2)

 

 

0230000

Augļu dārzeņi

0,01  (*2)

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

0231010

Tomāti

 

 

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

 

0231030

Baklažāni

 

 

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

 

0231990

Citi (2)

 

 

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

0232010

Gurķi

 

 

0232020

Pipargurķīši

 

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

0232990

Citi (2)

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

0233010

Melones

 

 

0233020

Ķirbji

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

0233990

Citi (2)

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

 

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

 

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

0241010

Brokoļi

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

0241990

Citi (2)

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

0242020

Galviņkāposti

 

 

0242990

Citi (2)

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

0243990

Citi (2)

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

0,01  (*2)

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

 

0251010

Salātu baldriņi

 

 

0251020

Salāti

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

 

0251050

Barbarejas

 

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

 

0251990

Citi (2)

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

 

 

0252010

Spināti

 

 

0252020

Anakampseras

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

0252990

Citi (2)

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

 

 

0254000

d)

ūdenskreses

 

 

0255000

e)

lapu cigoriņi

 

 

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

 

0,4 (+)

0256010

Kārvele

 

(+)

0256020

Maurloki

 

(+)

0256030

Lapu selerijas

 

(+)

0256040

Pētersīļi

 

(+)

0256050

Salvija

 

(+)

0256060

Rozmarīns

 

(+)

0256070

Timiāns

 

(+)

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

(+)

0256090

Lauru lapas

 

(+)

0256100

Estragons

 

(+)

0256990

Citi (2)

 

(+)

0260000

Pākšaugi

0,01  (*2)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

0260050

Lēcas

 

 

0260990

Citi (2)

 

 

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  (*2)

 

0270010

Sparģeļi

 

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

0270030

Selerijas

 

 

0270040

Fenheļi

 

 

0270050

Artišoki

 

 

0270060

Puravi

 

 

0270070

Rabarberi

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

 

0270090

Palmu serdes

 

 

0270990

Citi (2)

 

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

 

 

0280010

Kultivētās sēnes

0,9 (+)

 

0280020

Savvaļas sēnes

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Sūnas un ķērpji

0,01  (*2)

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*2)

 

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*2)

 

0300010

Pupas

 

 

0300020

Lēcas

 

 

0300030

Zirņi

 

 

0300040

Lupīnas

 

 

0300990

Citi (2)

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

0401010

Linsēklas

0,01  (*2)

 

0401020

Zemesrieksti

0,01  (*2)

 

0401030

Magoņu sēklas

0,01  (*2)

 

0401040

Sezama sēklas

0,01  (*2)

 

0401050

Saulespuķu sēklas

0,01  (*2)

 

0401060

Rapšu sēklas

7 (+)

 

0401070

Sojas pupas

0,01  (*2)

 

0401080

Sinepju sēklas

0,01  (*2)

 

0401090

Kokvilnas sēklas

0,7

 

0401100

Ķirbju sēklas

0,01  (*2)

 

0401110

Saflora sēklas

0,01  (*2)

 

0401120

Gurķenes sēklas

0,01  (*2)

 

0401130

Sējas idras sēklas

0,01  (*2)

 

0401140

Kaņepju sēklas

0,01  (*2)

 

0401150

Rīcinauga sēklas

0,01  (*2)

 

0401990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Eļļas augu augļi

0,01  (*2)

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

0402040

Kapoki

 

 

0402990

Citi (2)

 

 

0500000

GRAUDAUGI

 

 

0500010

Mieži

7

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01  (*2)

 

0500030

Kukurūza

0,01  (*2)

 

0500040

Prosa

0,01  (*2)

 

0500050

Auzas

15

 

0500060

Rīsi

0,01  (*2)

 

0500070

Rudzi

8

 

0500080

Sorgo

0,01  (*2)

 

0500090

Kvieši

7

 

0500990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05  (*2)

 

0610000

Tējas

 

0,6 (+)

0620000

Kafijas pupiņas

 

 

0630000

Zāļu tējas no

 

0,5 (+)

0631000

a)

ziediem

 

(+)

0631010

Kumelīte

 

(+)

0631020

Hibisks

 

(+)

0631030

Roze

 

(+)

0631040

Jasmīns

 

(+)

0631050

Liepa

 

(+)

0631990

Citi (2)

 

(+)

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

(+)

0632010

Zemenes

 

(+)

0632020

Roibosa krūms

 

(+)

0632030

Mate

 

(+)

0632990

Citi (2)

 

(+)

0633000

c)

saknēm

 

(+)

0633010

Baldriāns

 

(+)

0633020

Žeņšeņs

 

(+)

0633990

Citi (2)

 

(+)

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

(+)

0640000

Kakao pupiņas

 

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

 

0700000

APIŅI

0,05  (*2)

 

0800000

GARŠVIELAS

 

 

0810000

Sēklas

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anīsa sēklas

 

(+)

0810020

Sējas melnsēklītes

 

(+)

0810030

Selerija

 

(+)

0810040

Koriandrs

 

(+)

0810050

Ķimenes

 

(+)

0810060

Dilles

 

(+)

0810070

Fenhelis

 

(+)

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

(+)

0810090

Muskatrieksts

 

(+)

0810990

Citi (2)

 

(+)

0820000

Augļi

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Jamaikas pipari

 

(+)

0820020

Sičuānas pipari

 

(+)

0820030

Pļavas ķimenes

 

(+)

0820040

Kardamons

 

(+)

0820050

Kadiķogas

 

(+)

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

(+)

0820070

Vaniļa

 

(+)

0820080

Tamarinda augļi

 

(+)

0820990

Citi (2)

 

(+)

0830000

Mizas

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Kanēlis

 

(+)

0830990

Citi (2)

 

(+)

0840000

Saknes vai sakneņi

 

4 (+)

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*2)

(+)

0840020

Ingvers (10)

 

(+)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Mārrutki (11)

 

(+)

0840990

Citi (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Pumpuri

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Krustnagliņas

 

(+)

0850020

Kaperi

 

(+)

0850990

Citi (2)

 

(+)

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Safrāns

 

(+)

0860990

Citi (2)

 

(+)

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muskatrieksta miza

 

(+)

0870990

Citi (2)

 

(+)

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*2)

 

0900010

Cukurbiešu saknes

 

 

0900020

Cukurniedres

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

0900990

Citi (2)

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

1010000

Audi

 

 

1011000

a)

cūku

 

 

1011010

Muskuļi

0,3

 

1011020

Taukaudi

0,15

 

1011030

Aknas

1,5

 

1011040

Nieres

1,5

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

 

1011990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1012000

b)

liellopu

 

 

1012010

Muskuļi

0,3

 

1012020

Taukaudi

0,15

 

1012030

Aknas

1,5

 

1012040

Nieres

1,5

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

 

1012990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1013000

c)

aitu

 

 

1013010

Muskuļi

0,4

 

1013020

Taukaudi

0,15

 

1013030

Aknas

1,5

 

1013040

Nieres

2

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

 

1013990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

kazu

 

 

1014010

Muskuļi

0,3

 

1014020

Taukaudi

0,15

 

1014030

Aknas

1,5

 

1014040

Nieres

1,5

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

 

1014990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1015000

e)

zirgu

 

 

1015010

Muskuļi

0,3

 

1015020

Taukaudi

0,15

 

1015030

Aknas

1,5

 

1015040

Nieres

1,5

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

 

1015990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1016000

f)

mājputnu

 

 

1016010

Muskuļi

0,05

 

1016020

Taukaudi

0,05

 

1016030

Aknas

0,15

 

1016040

Nieres

0,15

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,15

 

1016990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

1017010

Muskuļi

0,3

 

1017020

Taukaudi

0,15

 

1017030

Aknas

1,5

 

1017040

Nieres

1,5

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

1,5

 

1017990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Piens

0,5

 

1020010

Liellopi

 

 

1020020

Aitas

 

 

1020030

Kazas

 

 

1020040

Zirgi

 

 

1020990

Citi (2)

 

 

1030000

Putnu olas

0,15

 

1030010

Vistas

 

 

1030020

Pīles

 

 

1030030

Zosis

 

 

1030040

Paipalas

 

 

1030990

Citi (2)

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01  (*2)

 

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01  (*2)

 

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,3

 

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

 

Hlormekvats (hlormekvata un tā sāļu summa, izteikta kā hlormekvata hlorīds)

Jaunākie monitoringa dati liecina, ka hlormekvata daudzums bumbieros samazinās, taču pagātnē notikušās lietošanas dēļ un arī tāpēc, ka hlormekvats ir noturīgs kokos, minētais daudzums joprojām ir augstāks par noteikšanas robežu. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā iesniegta līdz 2029. gada 25. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0130020 Bumbieri

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par kultūraugu metabolismu nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā iesniegta līdz 2019. gada 13. aprīlim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0401060 Rapšu sēklas

Austersēnēm piemēro šādu MAL: 6 mg/kg. Monitoringa dati liecina, ka neapstrādātas kultivētas sēnes var krusteniski kontaminēties no salmiem, kas likumīgi apstrādāti ar hlormekvatu. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā iesniegta līdz 2023. gada 25. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0280010 Kultivētās sēnes

Nikotīns

Nav neapstrīdamu zinātnisku pierādījumu, kas apliecinātu, ka attiecīgajās kultūrās nikotīns ir dabiski sastopams, un izskaidrotu tā veidošanās mehānismu. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā iesniegta līdz 2021. gada 19. oktobrim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0154050 Mežrožu paaugļi

0256000 (f) garšaugi un ēdami ziedi

0256010 Kārvele

0256020 Maurloki

0256030 Lapu selerijas

0256040 Pētersīļi

0256050 Salvija

0256060 Rozmarīns

0256070 Timiāns

0256080 Baziliks un ēdamie ziedis

0256090 Lauru lapas

0256100 Estragons

0256990 Citi (2)

0610000 Tējas

0630000 Zāļu tējas no

0631000 (a) ziediem

0631010 Kumelīte

0631020 Hibisks

0631030 Roze

0631040 Jasmīns

0631050 Liepa

0631990 Citi (2)

0632000 (b) lapām un garšaugiem

0632010 Zemenes

0632020 Roibosa krūms

0632030 Mate

0632990 Citi (2)

0633000 (c) saknēm

0633010 Baldriāns

0633020 Žeņšeņs

0633990 Citi (2)

0639000 (d) jebkurām citām auga daļām

0800000 GARŠVIELAS

0810000 Sēklas

0810010 Anīsa sēklas

0810020 Sējas melnsēklītes

0810030 Selerija

0810040 Koriandrs

0810050 Ķimenes

0810060 Dilles

0810070 Fenhelis

0810080 Grieķu sieramoliņa sēklas

0810090 Muskatrieksts

0810990 Citi (2)

0820000 Augļi

0820010 Jamaikas pipari

0820020 Sičuānas pipari

0820030 Pļavas ķimenes

0820040 Kardamons

0820050 Kadiķogas 0820060 Pipari (baltie,

melnie un zaļie)

0820070 Vaniļa

0820080 Tamarinda augļi

0820990 Citi (2)

0830000 Mizas

0830010 Kanēlis

0830990 Citi (2)

0840000 Saknes vai sakneņi

0840010 Lakricas sakne

0840020 Ingvers (10)

0840030 Kurkuma

0840040 Mārrutki (11)

0840990 Citi (2)

0850000 Pumpuri

0850010 Krustnagliņas

0850020 Kaperi

0850990 Citi (2)

0860000 Ziedu drīksnas

0860010 Safrāns

0860990 Citi (2)

0870000 Sēklsedzes

0870010 Muskatrieksta miza

0870990 Citi (2)

Kaltētām savvaļas sēnēm piemēro šādu MAL: egļu baravikām – 2,3 mg/kg, kaltētām savvaļas sēnēm, kas nav egļu baravikas, – 1,2 mg/kg. Jaunākie monitoringa dati liecina, ka nikotīna atliekas ir kaltētās egļu baravikās un kaltētās savvaļas sēnēs, kas nav egļu baravikas. Nav neapstrīdamu zinātnisku pierādījumu, kas apliecinātu, ka attiecīgajās kultūrās nikotīns ir dabiski sastopams, un izskaidrotu tā veidošanās mehānismu. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā informāciju, ja tā iesniegta līdz 2029. gada 25. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nav iesniegta.

0280020 Savvaļas sēnes

”;

b)

pielikuma B daļā sleju par profenofosu aizstāj ar šādu:

“III Pielikuma B DAĻA

Pesticīdu atliekas un maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (3)

Profenofoss (F)

0130040

Mespili

0,01  (*3)

0130050

Lokvas/Japānas mespili

0,01  (*3)

0154050

Mežrožu paaugļi

0,01  (*3)

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

0,01  (*3)

0154070

Vilkābeles ogas

0,01  (*3)

0154080

Plūškoka ogas

0,01  (*3)

0161050

Karambolas

0,01  (*3)

0161060

Hurmas

0,01  (*3)

0161070

Javas salas plūmes

0,01  (*3)

0162040

Opuncijas

0,01  (*3)

0162050

Hrizofilas

0,01  (*3)

0162060

Amerikas hurmas

0,01  (*3)

0163060

Čerimojas

0,01  (*3)

0163070

Gvajaves

0,01  (*3)

0163090

Maizeskoka augļi

0,01  (*3)

0163100

Duriāni

0,01  (*3)

0163110

Guanabanas

0,01  (*3)

0212040

Marantas

0,01  (*3)

0251050

Barbarejas

0,01  (*3)

0251070

Brūnās sinepes

0,01  (*3)

0252020

Anakampseras

0,01  (*3)

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*3)

0256050

Salvija

0,05 (+)

0256060

Rozmarīns

0,05 (+)

0256070

Timiāns

0,05 (+)

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

0,05 (+)

0256090

Lauru lapas

0,05 (+)

0256100

Estragons

0,05 (+)

0270080

Bambusa dzinumi

0,01  (*3)

0270090

Palmu serdes

0,01  (*3)

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*3)

0401110

Saflora sēklas

0,02  (*3)

0401120

Gurķenes sēklas

0,02  (*3)

0401130

Sējas idras sēklas

0,02  (*3)

0401150

Rīcinauga sēklas

0,02  (*3)

0402020

Eļļas palmas kodoli

0,02  (*3)

0402030

Eļļas palmas augļi

0,02  (*3)

0402040

Kapoki

0,02  (*3)

0620000

Kafijas pupiņas

0,05  (*3)

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

0,05  (*3)

0631020

Hibisks

0,05  (*3)

0631030

Roze

0,1 (+)

0631040

Jasmīns

0,05  (*3)

0631050

Liepa

0,05  (*3)

0631990

Citi (2)

0,05  (*3)

0632000

b)

lapām un garšaugiem

0,05  (*3)

0632010

Zemenes

0,05  (*3)

0632020

Roibosa krūms

0,05  (*3)

0632030

Mate

0,05  (*3)

0632990

Citi (2)

0,05  (*3)

0633000

c)

saknēm

0,05  (*3)

0633010

Baldriāns

0,05  (*3)

0633020

Žeņšeņs

0,05  (*3)

0633990

Citi (2)

0,05  (*3)

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

0,05  (*3)

0640000

Kakao pupiņas

0,05  (*3)

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

0,05  (*3)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

 

0810010

Anīsa sēklas

0,05  (*3)

0810020

Sējas melnsēklītes

0,05  (*3)

0810030

Selerija

0,05  (*3)

0810040

Koriandrs

0,1

0810050

Ķimenes

5

0810060

Dilles

0,05  (*3)

0810070

Fenhelis

0,1

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

0,05  (*3)

0810090

Muskatrieksts

0,05  (*3)

0810990

Citi (2)

0,05  (*3)

0820000

Augļi

 

0820010

Jamaikas pipari

0,07

0820020

Sičuānas pipari

0,07

0820030

Pļavas ķimenes

0,07

0820040

Kardamons

3

0820050

Kadiķogas

0,07

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

0,07

0820070

Vaniļa

0,07

0820080

Tamarinda augļi

0,07

0820990

Citi (2)

0,07

0830000

Mizas

0,05  (*3)

0830010

Kanēlis

0,05  (*3)

0830990

Citi (2)

0,05  (*3)

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*3)

0840020

Ingvers (10)

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*3)

0840040

Mārrutki (11)

 

0840990

Citi (2)

0,05  (*3)

0850000

Pumpuri

0,05  (*3)

0850010

Krustnagliņas

0,05  (*3)

0850020

Kaperi

0,05  (*3)

0850990

Citi (2)

0,05  (*3)

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*3)

0860010

Safrāns

0,05  (*3)

0860990

Citi (2)

0,05  (*3)

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*3)

0870010

Muskatrieksta miza

0,05  (*3)

0870990

Citi (2)

0,05  (*3)

0900000

Augi cukura ražošanai

0,01  (*3)

0900010

Cukurbiešu saknes

0,01  (*3)

0900020

Cukurniedres

0,01  (*3)

0900030

Cigoriņu saknes

0,01  (*3)

0900990

Citi (2)

0,01  (*3)

1015000

e)

zirgu

0,05

1015010

Muskuļi

0,05

1015020

Taukaudi

0,05

1015030

Aknas

0,05

1015040

Nieres

0,05

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05

1015990

Citi (2)