22.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/6


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1279

(2022. gada 18. jūlijs)

par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas produktiem no Moldovas Republikas piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (2) (“Asociācijas nolīgums”), veido pamatu attiecībām starp Savienību un Moldovas Republiku. Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/492/ES (3) Asociācijas nolīguma V sadaļa, kas attiecas uz tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, provizoriski tika piemērota no 2014. gada 1. septembra un stājās spēkā 2016. gada 1. jūlijā pēc tam, kad Asociācijas nolīgumu bija ratificējušas visas dalībvalstis.

(2)

Asociācijas nolīgums pauž Asociācijas nolīguma Pušu (“Puses”) vēlmi stiprināt un paplašināt attiecības vērienīgā un inovatīvā veidā, veicināt un panākt pakāpenisku ekonomisko integrāciju un to darīt saskaņā ar tiesībām un pienākumiem, kas izriet no Pušu dalības Pasaules Tirdzniecības organizācijā.

(3)

Asociācijas nolīguma 143. pants nosaka, ka, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (“VVTT 1994”) XXIV pantu, pakāpeniski tiek izveidota brīvās tirdzniecības zona starp Pusēm. Šajā nolūkā Asociācijas nolīguma 147. pants paredz muitas nodokļu pakāpenisku atcelšanu saskaņā ar Asociācijas nolīguma XV pielikumā iekļautajiem sarakstiem un iespēju paātrināt šādu atcelšanu un paplašināt tās piemērošanas jomu.

(4)

Neprovocētais un nepamatotais Krievijas agresijas karš pret Ukrainu kopš 2022. gada 24. februāra ir būtiski negatīvi ietekmējis Moldovas Republikas spēju tirgoties ar pārējo pasauli, jo īpaši tāpēc, ka minētajā tirdzniecībā Moldovas Republikas eksports bija atkarīgs no tranzīta caur Ukrainas teritoriju un Ukrainas infrastruktūras izmantošanas, kas tagad lielā mērā nav pieejama. Šādos kritiskos apstākļos un lai mazinātu Krievijas agresijas kara pret Ukrainu negatīvo ietekmi uz Moldovas Republikas ekonomiku, ir jāpaātrina ciešāku ekonomisko attiecību veidošana starp Savienību un Moldovas Republiku un ātri jāsniedz atbalsts Moldovas Republikas ekonomikai. Tādēļ ir nepieciešams un ir lietderīgi stimulēt Moldovas Republikas tirdzniecības plūsmas, izmantojot pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumus, ar kuriem piešķir papildu beztarifu kvotas septiņiem lauksaimniecības produktiem, uz kuriem joprojām attiecas gada beznodokļu tarifa likmes kvotas, nolūkā paātrināt muitas nodokļu atcelšanu tirdzniecībai starp Savienību un Moldovas Republiku.

(5)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. panta 3. punktu Savienībai ir jānodrošina konsekvence savas ārējās darbības dažādās jomās. Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 207. panta 1. punkts nosaka, ka kopējā tirdzniecības politika ir jāīsteno, ievērojot Savienības ārējās darbības principus un mērķus.

(6)

Ar tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, kas noteikti ar šo regulu, būtu uz laiku jāpiešķir papildu beznodokļu kvotas dažiem lauksaimniecības produktiem, uz kuriem joprojām attiecas tarifa likmes kvotas. Ar šādiem pasākumiem Savienība padziļinās ekonomisko integrāciju starp Savienību un Moldovas Republiku un uz laiku sniegs pienācīgu ekonomisko atbalstu Moldovas Republikai un ekonomikas dalībniekiem, kurus skāris Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. Saskaņā ar Asociācijas nolīguma XV-A pielikumu tarifa likmes kvotas attiecas uz septiņiem lauksaimniecības produktiem no Moldovas Republikas. Tie ir šādi produkti: tomāti, ķiploki, galda vīnogas, āboli, ķirši, plūmes un vīnogu sula. Divus no šiem produktiem (plūmes un galda vīnogas) Moldovas Republika lielā apjomā eksportēja uz trešo valstu tirgiem, jo īpaši uz Krieviju, Baltkrieviju un Ukrainu. Attiecībā uz šiem produktiem ir lietderīgi ieviest papildu beznodokļu kvotas, lai uz laiku atbalstītu to pārdošanas apjomu novirzīšanu uz Savienību, kas sākotnēji tika virzīti uz minētajiem tirgiem, ja šāda novirzīšana ir vajadzīga. Attiecībā uz pārējiem produktiem (tomāti, ķiploki, āboli, ķirši un vīnogu sula) jaunieviestās tarifa likmes kvotas būtu beznodokļu papildu apjoms tādā pašā apmērā, kāds paredzēts Asociācijas nolīgumā.

(7)

Lai novērstu krāpšanu, ar šo regulu noteiktie tirdzniecības pasākumi būtu jāpiemēro ar nosacījumu, ka Moldovas Republika ievēro visus attiecīgos nosacījumus Asociācijas nolīgumā paredzēto priekšrocību saņemšanai, tai skaitā attiecīgo produktu izcelsmei piemērojamos noteikumus un ar tiem saistītās procedūras, kā arī ar nosacījumu, ka Moldovas Republika iesaistās ciešā administratīvā sadarbībā ar Savienību, kā paredzēts Asociācijas nolīgumā.

(8)

Moldovas Republikai būtu jāatturas ieviest jaunus nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu ietekmi un jaunus kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi attiecībā uz importu, kura izcelsme ir Savienībā, palielināt pašreizējos nodokļus vai maksājumus vai ieviest jebkādus citus ierobežojumus, ja vien tas nav skaidri pamatojams kara apstākļu dēļ. Komisijai vajadzētu būt pilnvarām gadījumā, kad Moldovas Republika neizpilda kādu no minētajiem nosacījumiem, uz laiku pilnībā vai daļēji apturēt ar šo regulu noteiktos tirdzniecības pasākumus.

(9)

Asociācijas nolīguma 2. pants nosaka, ka arī demokrātijas principu, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana, kā arī cīņa pret masu iznīcināšanas ieroču, ar tiem saistītu materiālu un to nogādes līdzekļu izplatīšanu ir Asociācijas nolīguma būtiski elementi. Saskaņā ar to pašu pantu Puses jo īpaši apņemas ievērot šādus vispārējus principus: tiesiskuma un labas pārvaldības principu ievērošana, cīņa pret korupciju, organizētām vai citām noziedzīgām darbībām, tostarp starptautiska mēroga darbībām, un terorismu, kā arī ilgtspējīgas attīstības un efektīvu daudzpusēju attiecību principu ievērošana. Ir lietderīgi ieviest iespēju uz laiku apturēt šajā regulā paredzētos tirdzniecības liberalizācijas pasākumus gadījumā, ja Moldovas Republika neievēro vai nu minētos būtiskos elementus, vai minētos vispārējos principus.

(10)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras uz laiku apturēt šajā regulā paredzētos tirdzniecības liberalizācijas pasākumus gadījumos, kad saskaņā ar šo regulu veikts imports būtiski ietekmē vai var ietekmēt Savienības ražotājus, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4).

(11)

Ir jāparedz iespēja, pamatojoties uz Komisijas veiktu izmeklēšanu, uz laiku apturēt šajā regulā minēto tirdzniecības liberalizācijas pasākumu piemērošanu vienam vai vairākiem produktiem, kuri ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā un rada vai draud radīt nopietnas grūtības Savienības ražotājiem, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus.

(12)

Komisijas gada ziņojumā par to, kā tiek īstenota padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības zona, kas ir Asociācijas nolīguma neatņemama daļa, būtu jāiekļauj rūpīgs šajā regulā noteikto tirdzniecības liberalizācijas pasākumu īstenošanas novērtējums.

(13)

Ņemot vērā steidzamību, kas saistīta ar situāciju, kuru radījis Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, tiek uzskatīts par lietderīgu piemērot izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas paredzēts LES, LESD un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(14)

Ņemot vērā ekonomikas situāciju Moldovas Republikā, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Tirdzniecības liberalizācijas pasākumi

Papildus Asociācijas nolīguma XV-A pielikumā noteiktajām beznodokļu tarifa likmes kvotām šīs regulas pielikumā uzskaitītos lauksaimniecības produktus no Moldovas Republikas ir atļauts importēt Savienībā, ievērojot Savienības beznodokļu tarifa likmes kvotas, kas noteiktas minētajā pielikumā. Minētās beznodokļu tarifa likmes kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (5) 49.–54. pantu.

2. pants

Nosacījumi tirdzniecības liberalizācijas pasākumu piemērošanai

Tirdzniecības liberalizācijas pasākumus, kas paredzēti 1. pantā, piemēro ar šādiem nosacījumiem:

a)

atbilstība Asociācijas nolīgumā noteiktajiem produktu izcelsmes noteikumiem un ar tiem saistītajām procedūrām;

b)

Moldovas Republika atturas ieviest jaunus nodokļus vai maksājumus ar līdzvērtīgu ietekmi un jaunus kvantitatīvus ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi attiecībā uz importu, kura izcelsme ir Savienībā, palielināt pašreizējos nodokļus vai maksājumus vai ieviest jebkādus citus ierobežojumus, ieskaitot diskriminējošus iekšējus administratīvus pasākumus, ja vien tas nav skaidri pamatojams kara apstākļu dēļ; un

c)

Moldovas Republika ievēro demokrātijas principus, cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī cīnās pret masu iznīcināšanas ieroču, ar tiem saistītu materiālu un to nogādes līdzekļu izplatīšanu, ievēro tiesiskuma un labas pārvaldības principus, cīnās pret korupciju, organizētām vai citām noziedzīgām darbībām, tostarp starptautiska mēroga darbībām, un terorismu, kā arī ievēro ilgtspējīgas attīstības un efektīvu daudzpusēju attiecību principus, kā paredzēts Asociācijas nolīguma 2., 9. un 16. pantā.

3. pants

Pasākumu pagaidu apturēšana

1.   Ja Komisija konstatē, ka ir pietiekami pierādījumi tam, ka Moldovas Republika neievēro 2. pantā minētos nosacījumus, tā var ar īstenošanas aktu pilnībā vai daļēji apturēt šajā regulā paredzētos tirdzniecības liberalizācijas pasākumus. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2.   Ja kāda dalībvalsts pieprasa Komisijai apturēt kādu no šajā regulā paredzētajiem tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, jo Moldovas Republika nav ievērojusi 2. panta b) apakšpunktā minētos nosacījumus, Komisija četru mēnešu laikā pēc šāda pieprasījuma iesniedz motivētu atzinumu par to, vai dalībvalsts apgalvojums ir pamatots. Ja Komisija secina, ka apgalvojums ir pamatots, tā sāk šā panta 1. punktā minēto procedūru.

4. pants

Drošības klauzula

1.   Ja Moldovas Republikas izcelsmes produktu importē saskaņā ar noteikumiem, kas līdzīgu vai tieši konkurējošu produktu ražotājiem Savienībā rada vai draud radīt nopietnas grūtības, jebkurā brīdī var apturēt 1. pantā paredzētā tirdzniecības liberalizācijas pasākuma piemērošanu šim produktam.

2.   Komisija cieši uzrauga šīs regulas ietekmi, cita starpā attiecībā uz cenām Savienības tirgū, ņemot vērā informāciju par to produktu eksportu, importu un ražošanu Savienībā, uz kuriem attiecas šajā regulā noteiktie tirdzniecības liberalizācijas pasākumi.

3.   Komisija pieņem lēmumu par izmeklēšanas sākšanu saprātīgā termiņā:

a)

pēc dalībvalsts pieprasījuma;

b)

pēc juridiskas personas pieprasījuma vai tādas apvienības pieprasījuma, kura nav juridiska persona, ja tās rīkojas visu vai lielākās daļas tādu Savienības ražotāju vārdā, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus; vai

c)

pēc savas iniciatīvas, ja Komisijai ir skaidrs, ka pastāv pietiekami pirmšķietami pierādījumi par nopietnām grūtībām Savienības ražotājiem, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus, kā minēts 1. punktā.

Šā punkta nolūkiem “lielākā daļa tādu Savienības ražotāju, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus” nozīmē Savienības ražotājus, kuru kopējā saražotā produkcija veido vairāk nekā 50 % no saražoto līdzīgo vai tieši konkurējošo produktu Savienības produkcijas kopējā apjoma, ko saražojusi to Savienības ražotāju daļa, kuri ir vai nu atbalstījuši pieprasījumu, vai to noraidījuši un kuri pārstāv ne mazāk kā 25 % no līdzīgo vai tieši konkurējošo produktu kopējās produkcijas, ko saražojusi Savienības ražošanas nozare.

4.   Ja Komisija nolemj sākt izmeklēšanu, tā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, kurā tā paziņo par izmeklēšanas sākšanu. Paziņojumā sniedz saņemtās informācijas kopsavilkumu un norāda, ka jebkāda svarīga informācija jānosūta Komisijai. Tajā norāda termiņu, kurā ieinteresētās personas rakstiski var paust savu viedokli. Šāds termiņš nepārsniedz četrus mēnešus no paziņojuma publicēšanas dienas.

5.   Komisija vāc visu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu, un tā iegūto informāciju var pārbaudīt, sazinoties ar Moldovas Republiku vai jebkuru citu atbilstīgu avotu. Komisijai var palīdzēt tās dalībvalsts amatpersonas, kuras teritorijā notiek šāda pārbaude, ja attiecīgā dalībvalsts pieprasa, lai minētās amatpersonas sniegtu šādu palīdzību.

6.   Pārbaudot, vai Savienības ražotājiem, kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus produktus, pastāv nopietnas grūtības, kā minēts 1. punktā, Komisija attiecībā uz Savienības ražotājiem, ja attiecīgā informācija ir pieejama, cita starpā ņem vērā šādus faktorus:

tirgus daļa,

ražošana,

krājumi,

ražošanas jauda,

jaudas izmantojums,

nodarbinātība,

imports,

cenas.

7.   Izmeklēšanu pabeidz sešu mēnešu laikā no šā panta 4. punktā minētā paziņojuma publicēšanas. Ārkārtas apstākļos Komisija var pagarināt minēto termiņu ar īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

8.   Trīs mēnešu laikā no izmeklēšanas pabeigšanas Komisija ar īstenošanas aktu, kas pieņemts saskaņā ar 5. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru, pieņem lēmumu par to, vai apturēt 1. pantā paredzētā tirdzniecības liberalizācijas pasākuma piemērošanu produktam, uz kuru attiecas izmeklēšana. Minētais īstenošanas akts stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas. Liberalizācijas pasākuma piemērošanu aptur uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams, lai novērstu Savienības ražotāju ekonomiskā vai finanšu stāvokļa pasliktināšanos, vai uz laiku, kamēr pastāv šādas pasliktināšanās risks. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka šā panta 1. punktā minētie nosacījumi nav ievēroti, Komisija pieņem īstenošanas aktu, ar ko izbeidz izmeklēšanu un procedūru. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 5. panta 2. punktā.

9.   Ja ārkārtas apstākļi prasa tūlītēju rīcību un izmeklēšana tāpēc nav iespējama, Komisija, iepriekš informējot 5. panta 1. punktā minēto Muitas kodeksa komiteju, var veikt visus vajadzīgos preventīvos pasākumus.

5. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (6) 285. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

6. pants

Tirdzniecības liberalizācijas pasākumu īstenošanas novērtējums

Komisijas gada ziņojumā par padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas īstenošanu iekļauj šajā regulā noteikto tirdzniecības liberalizācijas pasākumu īstenošanas rūpīgu novērtējumu un, ciktāl tas ir piemēroti, iekļauj novērtējumu par minēto pasākumu sociālo ietekmi Savienībā un Moldovas Republikā. Komisijas tīmekļa vietnē dara pieejamu informāciju par produktu importu, kas veikts saskaņā ar 1. pantu.

7. pants

Pārejas noteikumi

Šajā regulā paredzētos tirdzniecības liberalizācijas pasākumus piemēro produktiem, kuri 2022. gada 23. jūlijā atrodas Savienības muitas kontrolē, ar noteikumu, ka sešu mēnešu laikā no minētās dienas Savienības atbildīgajiem muitas dienestiem ir iesniegts attiecīgs pieprasījums.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu piemēro līdz 2023. gada 24. jūlijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 18. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. NEKULA


(1)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 5. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 18. jūlija lēmums.

(2)  OV L 260, 30.8.2014., 4. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 2014/492/ES (2014. gada 16. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (OV L 260, 30.8.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

PAPILDU BEZNODOKĻU TARIFA LIKMES KVOTAS 1. PANTĀ MINĒTAJIEM LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIEM

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras (KN) interpretācijas noteikumiem produktu apraksta formulējums uzskatāms vienīgi par informatīvu. Šajā pielikumā preferenču shēmas tvērumu nosaka pēc KN kodiem, kas ir spēkā šīs regulas pieņemšanas dienā.

Kārtas Nr.

KN kods

Produktu apraksts

Gada kvotas apjoms (tonnas)

09.6810

0702 00 00

Tomāti, svaigi vai atdzesēti

2 000

09.6811

0703 20 00

Ķiploki, svaigi vai atdzesēti

220

09.6812

0806 10 10

Galda vīnogas, svaigas

38 000

09.6816

0808 10 80

Āboli, svaigi (izņemot sidra ābolus bez taras no 16. septembra līdz 15. decembrim)

40 000

09.6813

0809 29 00

Ķirši, svaigi (izņemot skābos ķiršus)

1 500

09.6814

0809 40 05

Plūmes, svaigas

25 000

09.6815

2009 61 10

Vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 °C temperatūrā ≤ 30 un kuras vērtība > 18 EUR par 100 kg, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)

500

2009 69 19

Vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 °C temperatūrā > 67 un kuras vērtība > 22 EUR par 100 kg, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009 69 51

Koncentrēta vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 °C temperatūrā > 30, bet ≤ 67 un kuras vērtība > 18 EUR par 100 kg, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)

2009 69 59

Vīnogu sula, ieskaitot vīnogu misu, neraudzēta, kuras Briksa vērtība 20 °C temperatūrā > 30, bet ≤ 67 un kuras vērtība > 18 EUR par 100 kg, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu (izņemot tādu, kas satur spirtu)