15.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 188/75


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1219

(2022. gada 14. jūlijs),

ar ko attiecībā uz tādiem sertifikātu paraugiem, kuri vajadzīgi, lai Savienībā ievestu un caur to tranzītā vestu noteiktu kombinētu produktu sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (2), un jo īpaši tās 238. panta 3. punktu un 239. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (3), un jo īpaši tās 90. panta pirmās daļas a) un b) punktu un 126. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (4) noteic noteikumus, kas jāievēro attiecībā uz Regulā (ES) 2016/429 paredzētajiem veterinārajiem sertifikātiem, Regulā (ES) 2017/625 paredzētajiem oficiālajiem sertifikātiem un uz minētajām regulām balstītajiem veterinārajiem/oficiālajiem sertifikātiem (visi minētie turpmāk apkopojoši saukti par “sertifikātiem”), kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktus dzīvnieku un preču sūtījumus. Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikums cita starpā noteic tādu sertifikātu paraugus, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu un caur to tranzītā vestu noteiktu kombinētu produktu sūtījumus.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikuma 50. nodaļā ir sniegts tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kāds vajadzīgs, lai Savienībā ievestu tādus ilgi neglabājamus un ilgi glabājamus kombinētos produktus, kuri paredzēti lietošanai pārtikā un jebkurā daudzumā satur gaļas produktus, izņemot želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētus produktus (paraugs “COMP”). Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikuma 52. nodaļā ir sniegts tāda veterinārā/oficiālā sertifikāta paraugs, kāds vajadzīgs, lai vai nu tiešā tranzītā vai pēc glabāšanas Savienībā tranzītā caur Savienību uz kādu trešo valsti vestu lietošanai pārtikā paredzētus kombinētus produktus, kas jebkurā daudzumā satur gaļas produktus (paraugs “TRANSIT-COMP”). Abos minētajos paraugos ir īpašs dzīvnieku veselības apliecinājums, kas paredzēts kombinēto produktu sastāvā esošajiem piena produktiem. Minētajos apliecinājumos noteiktās prasības par termisku apstrādi būtu jāsaskaņo ar apstrādēm, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXVII pielikumā (5). Turklāt, ņemot vērā 2. zemsvītras piezīmē sniegto aprakstu, kas aptver visas dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, kā lieka būtu jāsvītro prasība norādīt datumus, kuros ražoti salikto produktu sastāvā esošie piena produkti un produkti uz jaunpiena bāzes. Turklāt būtu jāpapildina un jāprecizē dažas zemsvītras piezīmes minēto paraugu II daļas piezīmēs. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikuma 50. un 52. tabula attiecīgi jāgroza.

(3)

Turklāt Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikuma 52. nodaļā būtu jāsvītro prasība norādīt izcelsmes uzņēmuma apstiprinājuma numuru caur Savienību tranzītā vedamo kombinēto produktu sastāvā esošajiem piena produktiem, jo Savienība nav minēto kombinēto produktu galamērķis. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikuma 52. nodaļa attiecīgi jāgroza.

(4)

Tātad būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikums.

(5)

Lai novērstu tirdzniecības traucējumus attiecībā uz noteiktu kombinētu produktu sūtījumu ievešanu Savienībā un vešanu caur to tranzītā, sertifikātus, kas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/2235 izsniegti redakcijā, kura bija piemērojama pirms ar šo īstenošanas regulu izdarītajiem grozījumiem, ar noteiktiem nosacījumiem joprojām būtu jāļauj izmantot pārejas periodā.

(6)

Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 tiek piemērota no 2021. gada 21. aprīļa, tātad juridiskās noteiktības labad un lai atvieglinātu tirdzniecību, grozījumiem, kas ar šo regulu veicami Īstenošanas regulā (ES) 2021/2235, būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Noteiktu kombinētu produktu sūtījumus, kam līdzi dots ir attiecīga parauga sertifikāts, kurš izdots saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikuma 50. un 52. nodaļas paraugiem redakcijā, kura bija piemērojama, pirms minētā īstenošanas regula tika grozīta ar šo regulu, pārejas periodā līdz 2023. gada 15. aprīlim joprojām ir atļauts ievest Savienībā, ja vien šāds sertifikāts izdots ne vēlāk kā 2023. gada 15. janvārī.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(3)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2235 (2020. gada 16. decembris), ar ko attiecībā uz tādu veterināro, oficiālo un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 599/2004, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 636/2014 un (ES) 2019/628, Direktīvu 98/68/EK un Lēmumu 2000/572/EK, 2003/779/EK un 2007/240/EK (OV L 442, 30.12.2020., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikumu groza šādi:

(1)

pielikuma 50. nodaļu aizstāj ar šādu:

“50. NODAĻA

VETERINĀRĀ/OFICIĀLĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS, KAS VAJADZĪGS, LAI SAVIENĪBĀ IEVESTU ILGI NEGLABĀJAMUS UN ILGI GLABĀJAMUS KOMBINĒTOS PRODUKTUS. LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTI KOMBINĒTIE PRODUKTI, KAS JEBKĀDĀ DAUDZUMĀ SATUR GAĻAS PRODUKTUS, IZŅEMOT ŽELATĪNU, KOLAGĒNU UN ĻOTI RAFINĒTUS PRODUKTUS (PARAUGS “COMP”)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

(2)

pielikuma 52. nodaļu aizstāj ar šādu:

“52. NODAĻA

VETERINĀRĀ SERTIFIKĀTA PARAUGS. SERTIFIKĀTS LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTU ILGI NEGLABĀJAMU UN ILGI GLABĀJAMU KOMBINĒTO PRODUKTU TRANZĪTAM CAUR SAVIENĪBU UZ KĀDU TREŠO VALSTI VAI NU TIEŠĀ TRANZĪTĀ, VAI PĒC GLABĀŠANAS SAVIENĪBĀ. LIETOŠANAI PĀRTIKĀ PAREDZĒTI KOMBINĒTI PRODUKTI, KAS JEBKURĀ DAUDZUMĀ SATUR GAĻAS PRODUKTUS (PARAUGS “TRANSIT-COMP”)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21