28.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1009

(2022. gada 27. jūnijs),

ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 1183/2005 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005 (2005. gada 18. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Kongo Demokrātiskajā Republikā (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 18. jūlijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 1183/2005.

(2)

Ievērojot Vispārējās tiesas spriedumu Lietā T-108/21 (2), no Regulas (EK) Nr. 1183/2005 Ia pielikumā izklāstītā personu, vienību un struktūru saraksta būtu jāsvītro viens ieraksts.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1183/2005 Ia pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1183/2005 Ia pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2022. gada 27. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.

(2)  Vispārējās tiesas 2022. gada 27. aprīļa spriedums, Ferdinand Ilunga Luyoyo/Eiropas Savienības Padome, Lieta T-108/21, ECLI:EU:T:2022:253.


PIELIKUMS

No Regulas (EK) Nr. 1183/2005 Ia pielikuma A iedaļā (“Personas”) izklāstītā saraksta svītro šādu ierakstu:

“3.

Ferdinand Ilunga LUYOYO”.