3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/53


PADOMES REGULA (ES) 2022/879

(2022. gada 3. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/884 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2).

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 833/2014 tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP (3).

(3)

Padome 2022. gada 3. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/884 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP un nosaka jaunus ierobežojošus pasākumus dažādās nozarēs.

(4)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 aizliegumu sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus attiecina uz vēl trijām Krievijas kredītiestādēm.

(5)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 arī paplašina to personu sarakstu, kuras ir saistītas ar Krievijas aizsardzības un rūpniecisko bāzi un kurām tika piemēroti stingrāki eksporta ierobežojumi attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī precēm un tehnoloģijām, kas varētu veicināt Krievijas aizsardzības un drošības sektora tehnoloģiskās jaudas palielināšanu.

(6)

Tāpat tiek uzskatīts par lietderīgu paplašināt to kontrolēto priekšmetu sarakstu, kuri varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību.

(7)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 [paplašina to Krievijas mediju kanālu apraides licenču apturēšanu Savienībā, kurus pastāvīgi kontrolē Krievijas vadība.

(8)

Krievijas Federācija ir iesaistījusies sistemātiskā, starptautiskā plašsaziņas līdzekļu manipulēšanas un faktu sagrozīšanas kampaņā, lai uzlabotu savu stratēģiju destabilizēt savas kaimiņvalstis un Savienību un tās dalībvalstis. Konkrēti, propaganda tika atkārtoti un konsekventi vērsta pret Eiropas politiskajām partijām, it sevišķi vēlēšanu laikā, kā arī pret pilsonisko sabiedrību, patvēruma meklētājiem, Krievijas etniskām minoritātēm un dzimtiskām minoritātēm un pret demokrātisko iestāžu darbību Savienībā un tās dalībvalstīs.

(9)

Lai attaisnotu un pamatotu savu agresiju pret Ukrainu, Krievijas Federācija ir iesaistījusies nepārtrauktās un saskaņotās propagandas darbībās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību Savienībā un kaimiņvalstīs, nopietni sagrozot faktus un manipulējot ar tiem.

(10)

Minētās propagandas darbības ir virzītas ar vairāku mediju kanālu starpniecību, kurus pastāvīgi tieši vai netieši kontrolē Krievijas Federācijas vadība. Šādas darbības rada būtisku un tiešu apdraudējumu Savienības sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Minētie mediju kanāli ir būtiski un noderīgi, lai sekmētu un atbalstītu agresiju pret Ukrainu un lai destabilizētu tās kaimiņvalstis.

(11)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, kā atzīts tās 11. pantā, nepieciešams ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus, lai apturētu šādu mediju kanālu pārraides darbības Savienībā, vai tādas šo mediju kanālu pārraides darbības, kuras vērstas uz Savienību. Šiem pasākumiem vajadzētu palikt spēkā līdz brīdim, kad tiks izbeigta agresija pret Ukrainu un kad Krievijas Federācija un ar to saistītie mediju kanāli pārstās izvērst propagandas darbības pret Savienību un tās dalībvalstīm.

(12)

Ir lietderīgi Padomei piešķirt īstenošanas pilnvaras ar īstenošanas aktu starpniecību un pēc attiecīgo faktu pārbaudes izlemt, vai ierobežojošajiem pasākumiem ir jākļūst piemērojamiem šajā regulā norādītajā datumā attiecībā uz vienu vai vairākām vienībām, kas uzskaitītas šīs regulas VI pielikumā.

(13)

Ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, darījumdarbības brīvību, un tiesības uz īpašumu, kā atzīts tās 11., 16. un 17. pantā, minētie pasākumi neliedz mediju kanāliem un to personālam veikt citas darbības Savienībā, kas nav pārraidīšana, piemēram, pētniecību un intervijas. Jo īpaši minētie pasākumi negroza pienākumu ievērot tiesības, brīvības un principus, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, tostarp Pamattiesību hartā, un dalībvalstu konstitūcijās, to attiecīgajās piemērošanas jomās.

(14)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 arī nosaka aizliegumu reklamēt jebkāda satura produktus vai pakalpojumus, ko sagatavojuši vai pārraida tie Krievijas mediju kanāli, kurus pastāvīgi kontrolē Krievijas vadība un uz kuriem attiecas apraides licenču apturēšana.

(15)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 arī nosaka aizliegumus tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot dalībvalstīs Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētu jēlnaftu un konkrētus naftas produktus un apdrošināt un pārapdrošināt šādu preču transportēšanu pa jūru uz trešām valstīm. Tiek paredzēti atbilstīgi pārejas periodi.

(16)

Ņemot vērā vairāku dalībvalstu īpašo ģeogrāfisko novietojumu, kas rada specifisku atkarību no jēlnaftas, kuru importē pa cauruļvadiem no Krievijas un kuras piegādēm īstermiņā nav reālas alternatīvas, Krievijas jēlnaftas importa aizliegumi uz laiku nebūtu jāpiemēro jēlnaftas importam pa cauruļvadiem no Krievijas uz minētajām dalībvalstīm, kamēr Padome nenolemj citādi. Minētajām dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu alternatīvas piegādes nolūkā panākt, ka aizliegumus cik vien iespējams drīz piemēro jēlnaftas importam no Krievijas pa cauruļvadiem.

(17)

Ir jāaizliedz dalībvalstī pa cauruļvadiem piegādātas jēlnaftas no Krievijas tālāka nodošana, transportēšana vai tālākpārdošana uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, kā arī pēc astoņu mēnešu pārejas perioda jāaizliedz no šādas jēlnaftas iegūtu naftas produktu tālāka nodošana, transportēšana vai tālākpārdošana uz citām dalībvalstīm. Ņemot vērā Čehijas īpašo atkarību no šādiem naftas produktiem, būtu jāatļauj papildu desmit mēnešu periods, lai tā varētu iegūt alternatīvas piegādes.

(18)

Ņemot vērā to, ka ģeogrāfisku iemeslu dēļ īpaši skarta ir Bulgārija, uz ierobežotu laiku būtu jāparedz īpaša atkāpe no aizlieguma importēt jēlnaftu, kas piegādāta ar jūras transportu (“jūrasceļu jēlnafta”), un naftas produktus. Ņemot vērā Horvātijas specifisko situāciju saistībā ar tās rafinētavas vajadzību pēc vakuuma gāzeļļas regulāras piegādes, lai tā varētu darboties, valsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējamam saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem uz konkrētu laikposmu atļaut iegādāties, importēt vai nodot Krievijas vakuuma gāzeļļu.

(19)

Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, būtu jāatļauj jūrasceļu jēlnaftas imports no Krievijas uz minēto dalībvalsti, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi, līdz tiek atsākta piegāde pa cauruļvadiem vai līdz brīdim, kad Padome nolemj, ka aizliegums importēt pa cauruļvadiem piegādātu jēlnaftu ir piemērojams attiecībā uz minēto dalībvalsti.

(20)

Gadījumā, ja ir pēkšņi naftas piegāžu traucējumi, vai nu pa cauruļvadiem, vai pa jūru, dalībvalstīm būtu jārīkojas solidaritātes un reģionālās sadarbības garā, iesaistot gan valsts iestādes, gan enerģētikas uzņēmumus, ciešā koordinācijā ar Naftas jautājumu koordinācijas grupu, lai varētu izmantot naftas krājumus, tostarp naftas krājumus ārkārtas gadījumiem, un citus tādus pasākumus, tostarp atbilstošu maisījumu piegādes, kuri ir paredzēti to valsts ārkārtas rīcības plānos vai par kuriem panākta vienošanās saskaņā ar Direktīvu 2009/119/EK. Šī apņemšanās ievērot solidaritāti un īstenot sadarbību ir īpaši svarīga, ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un iespējamus Krievijas jēlnaftas piegāžu traucējumus reģionā, jo īpaši attiecībā uz cauruļvadiem vai Melnās jūras ostām. Komisija pārraudzīs tirgus un piegādes drošību un regulāri ziņos Padomei, un, ja vajadzīgs, nāks klajā ar priekšlikumiem, lai stiprinātu piegādes drošību.

(21)

Atbilstīgi principam par tranzīta brīvību aizliegumiem iegādāties, importēt vai nodot jūrasceļu jēlnaftu un konkrētus naftas produktus no Krievijas nebūtu jāskar tādu preču iegāde, imports vai nodošana, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras Krieviju šķērso tikai tranzītā. Jo īpaši minētie aizliegumi nebūtu jāpiemēro situācijā, kad Krievija muitas deklarācijās ir norādīta kā eksporta valsts un ja jēlnaftas un citu naftas produktu izcelsmes valsts minētajās deklarācijās ir norādīta kā trešā valsts.

(22)

Valsts iestādēm būtu jāveic vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka trešo valstu preču tranzīts neizraisa aizliegumu apiešanu. Ja pastāv pietiekami pierādījumi, ka trešo valstu preču imports izraisa aizlieguma apiešanu, šāds imports būtu jāaizliedz.

(23)

Turklāt ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 noteikti aizliegumi sniegt Krievijai grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumus un konsultācijas nodokļu jomā, kā arī konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

(24)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 833/2014 5.m panta raitu īstenošanu, ir lietderīgi pagarināt minētā panta 2. un 3. punktā paredzēto darbību pārtraukšanas termiņu no 2022. gada 10. maija līdz 2022. gada 5. jūlijam.

(25)

Ir lietderīgi precizēt, ka šī regula neliedz juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, saņemt maksājumus no sava Krievijas partnera, ievērojot līgumus, kas saistīti ar Regulas (ES) Nr. 833/2014 X pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām un kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra un ko minētā juridiskā persona, vienība vai struktūra īstenojusi pirms 2022. gada 27. maija.

(26)

Ņemot vērā ar II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (4), grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumi un konsultācijas nodokļu jomā ietver komerciālo darījumu ierakstu veikšanu uzņēmumiem un citiem; grāmatvedības ierakstu un finanšu pārskatu pārbaudi; uzņēmējdarbības nodokļu plānošanu un konsultācijas par uzņēmējdarbības nodokļiem; un nodokļu pārskatu sagatavošanu. Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumi ietver konsultācijas, padomdevēja un operatīvās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, kas tiek sniegti uzņēmumiem attiecībā uz to uzņēmējdarbības politiku un stratēģiju un organizācijas vispārējo plānošanu, tās struktūras izveidi un kontroli. Šajā kategorijā ietver vadības maksu, vadības revīziju; konsultācijas tirgus, cilvēkresursu, ražošanas un projektu vadības jautājumos; un konsultācijas, padomdevēja un operatīvās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, kas saistīti ar klienta tēla pilnveidošanu un tā attiecībām ar sabiedrību un citām organizācijām.

(27)

Lai nodrošinātu Regulā (ES) Nr. 833/2014 noteikto pasākumu pareizu īstenošanu, ir lietderīgi pagarināt atbrīvojumu no aizlieguma autotransporta uzņēmumiem, kas iedibināti Krievijā, veikt kravu autopārvadājumus visām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Krievijā. Tāpat ir lietderīgi arī paplašināt dažus atbrīvojumus no aizliegumiem pieņemt noguldījumus un dažus atbrīvojumus attiecībā uz trastiem, un precizēt un stiprināt noteikumus par valsts sankcijām par minētajā regulā noteikto pasākumu pārkāpumiem.

(28)

Šie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(29)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 833/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 833/2014 groza šādi:

1)

regulas 2.f pantā pievieno šādu punktu:

“3.   Ir aizliegts reklamēt jebkāda satura produktus vai pakalpojumus, ko sagatavojušas vai pārraida XV pielikumā uzskaitītās juridiskās personas, vienības vai struktūras, tostarp pārraidot vai izplatot ar jebkādiem 1. punktā minētajiem līdzekļiem.”;

2)

regulas 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu; vai”;

3)

regulas 3.a panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu; vai”;

4)

regulas 3.ea panta 5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas, kā arī noteiktu XXIV pielikumā uzskaitītu ķīmisku un dzelzs produktu iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;”;

5)

regulas 3.l panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;”;

6)

regulas 3.l panta 4. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai”;

7)

iekļauj šādus pantus:

“3.m pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot jēlnaftu vai naftas produktus, kā uzskaitīts XXV pielikumā, ja to izcelsme ir Krievijā vai tie eksportēti no Krievijas.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, vai jebkādus citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā noteikto aizliegumu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a)

līdz 2022. gada 5. decembrim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms minētā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2709 00, iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

b)

līdz 2023. gada 5. februārim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms šā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2710, iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

c)

jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, iegādei, importam vai nodošanai, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas;

d)

jēlnaftai, kura atbilst KN kodam 2709 00 un kuru pa cauruļvadiem no Krievijas piegādā uz dalībvalstīm, līdz Padome nolemj, ka piemēro 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus.

4.   Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, jūrasceļu jēlnaftu no Krievijas, kura atbilst KN kodam 2709 00, var importēt minētajā dalībvalstī, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi no 1. un 2. punkta, līdz brīdim, kad piegāde tiek atsākta, vai līdz brīdim, kad attiecībā uz minēto dalībvalsti tiek piemērots 3. punkta d) apakšpunktā minētais Padomes lēmums, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

5.   No 2022. gada 5. decembra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Bulgārijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2024. gada 31. decembrim izpildīt līgumus, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētas jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, iegādei, importam vai nodošanai.

6.   No 2023. gada 5. februāra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Horvātijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2023. gada 31. decembrim iegādāties, importēt vai nodot Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētu vakuuma gāzeļļu, kura atbilst KN kodam 2710 19 71, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

nav pieejama alternatīva vakuuma gāzeļļas piegāde; un

b)

Horvātija vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja, un Komisija minētajā laikposmā nav iebildusi.

7.   Preces, kas importētas, ievērojot atkāpšanās atļauju, ko kompetentās iestādes piešķīrušas saskaņā ar 5. vai 6. punktu, netiek pārdotas pircējiem, kuri atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

8.   Jēlnaftu, kura uz dalībvalstīm piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai uz trešām valstīm vai pārdot to pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Visus šādas jēlnaftas sūtījumus un konteinerus skaidri marķē kā “REBCO: eksports aizliegts”.

No 2023. gada 5. februāra, ja jēlnafta uz dalībvalsti ir piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts no šādas jēlnaftas iegūtus naftas produktus, kas atbilst KN kodam 2710, nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm vai pārdot šādus naftas produktus pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Kā pagaidu atkāpi trešajā daļā minētos aizliegumus tādu naftas produktu importam un nodošanai Čehijā un pārdošanai pircējiem Čehijā, kuri iegūti no jēlnaftas, kas pa cauruļvadiem piegādāta citā dalībvalstī, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, piemēro no 2023. gada 5. decembra. Ja šādu naftas produktu alternatīvas piegādes Čehijai dara pieejamas pirms minētā datuma, Padome, rīkojoties vienprātīgi, pieņem lēmumu, ar ko izbeidz minēto pagaidu atkāpi. Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim šādu naftas produktu apjomi, ko Čehijā importē no citām dalībvalstīm, nepārsniedz vidējos apjomus, kas Čehijā importēti no minētajām citām dalībvalstīm tādā pašā laikposmā iepriekšējo piecu gadu laikā.

9.   Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu XXV pielikumā uzskaitīto preču iegādei Krievijā, kas nepieciešamas, lai apmierinātu pircēju Krievijā vai humānās palīdzības projektu Krievijā pamatvajadzības.

10.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2022. gada 8. jūnijā un pēc tam reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par jēlnaftas, kas atbilst KN kodam 2709 00, daudzumiem, kuri importēti pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā. Šādus importa rādītājus sadala pa katru cauruļvadu. Gadījumā, ja attiecībā uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, piemēro 4. punktā minēto ārkārtas pagaidu atkāpi, minētā dalībvalsts reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par jūrasceļu jēlnaftas, kas atbilst KN kodam 2709 00, daudzumiem, kurus tā importē no Krievijas, kamēr tiek piemērota minētā atkāpe.

Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim, kas minēts 8. punkta ceturtajā daļā, dalībvalstis reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par daudzumiem, kādos tās uz Čehiju eksportē naftas produktu, kas atbilst KN kodam 2710 un kas iegūti no jēlnaftas, kura piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā.

3.n pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, kā izcelsme ir Krievijā vai kas eksportēti no Krievijas, transportu, tai skaitā veicot pārkraušanas operācijas, uz trešām valstīm.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a)

tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 5. decembrim, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem; vai

b)

jēlnaftas vai naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, transportam, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas.”;

8)

regulas 5.aa pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu punktu:

“2.a   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no tajā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kuri īstenoti pirms 2022. gada 15. maija.”;

b)

panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu, darījumiem, kas ir absolūti nepieciešami dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas tiešai vai netiešai iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, Eiropas Ekonomikas zonas valsti, Šveici vai Rietumbalkāniem;”;

c)

panta 3. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“d)

darījumiem, tostarp pārdošanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. septembrim likvidētu kopuzņēmumu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta un kuros iesaistīta 1. punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e)

darījumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu, datu centru pakalpojumu nodrošināšanu un to darbības, apkopes, drošības, tostarp ugunsmūru, nodrošināšanu, un zvanu centru pakalpojumu nodrošināšanu XIX pielikumā uzskaitītai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai.”;

9)

regulas 5.c pantu aizstāj ar šādu:

“5.c pants

1.   Atkāpjoties no 5.b panta 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu vai nodrošināt digitālo maku, kontu vai glabāšanas pakalpojumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana vai digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojuma nodrošināšana ir:

a)

nepieciešama, lai segtu 5.b panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisko pakalpojumu sniegšanu;

c)

paredzēta vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e)

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punkta a), b), c) vai e) apakšpunktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.”;

10)

regulas 5.f panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.”;

11)

regulas 5.h pantu aizstāj ar šādu:

“5.h pants

1.   Ir aizliegts juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas XIV pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Krievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši atrodas XIV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai.

2.   Attiecībā uz katru XIV pielikumā uzskaitīto juridisko personu, vienību vai struktūru 1. punktā noteikto aizliegumu piemēro no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegumu no tās pašas dienas piemēro visām Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kurām vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.”;

12)

regulas 5.k panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu, dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, palādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai”;

13)

regulas 5.m pantu aizstāj ar šādu:

“5.m pants

1.   Ir aizliegts reģistrēt, nodrošināt juridisko adresi, uzņēmējdarbības vai administratīvo adresi, kā arī sniegt pārvaldības pakalpojumus trastam vai jebkādam tam līdzīgam juridiskam veidojumam, kurā trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir:

a)

Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā;

b)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iedibināta Krievijā;

c)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder a) vai b) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai;

d)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuru kontrolē a), b), c) vai d) apakšpunktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e)

fiziska vai juridiska personai, vienība vai struktūra, kas rīkojas a), b), c) vai d) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   No 2022. gada 5. jūlija ir aizliegts rīkoties vai nodrošināt, lai cita persona rīkotos kā pilnvarotais, nominālais akcionārs, direktors, sekretārs vai līdzīgā amatā trastā vai līdzīgā juridiskā veidojumā, kā minēts 1. punktā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām, kas ir absolūti nepieciešamas, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamus papildu līgumus.

4.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir kādas dalībvalsts valstspiederīgais vai fiziska persona, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.

5.   Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut 2. punktā minētos pakalpojumus turpināt sniegt arī pēc 2022. gada 5. jūlija:

a)

lai līdz 2022. gada 5. septembrim pabeigtu darbības, kas ir absolūti nepieciešamas 3. punktā minēto līgumu izbeigšanai, ar noteikumu, ka šādas darbības tika sāktas pirms 2022. gada 11. maija; vai

b)

citu iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzēji no 1. punktā minētajām personām nepieņem vai šādām personām tieši vai netieši nedara pieejamus nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai citādi nesniedz nekādu labumu no trasta aktīviem.

6.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut minētajos punktos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai;

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu; vai

c)

tādu trastu darbībai, kuru mērķis ir pārvaldīt arodpensiju shēmas, apdrošināšanas polises vai darbinieku akciju shēmas, labdarības organizācijas, amatieru sporta klubus un līdzekļus nepilngadīgajiem vai neaizsargātiem pieaugušajiem.

7.   Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 5. vai 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc šādas atļaujas piešķiršanas.”;

14)

iekļauj šādu pantu:

“5.n pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus vai konsultācijas nodokļu jomā, vai konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā vai sabiedrisko attiecību pakalpojumus:

a)

Krievijas valdībai; vai

b)

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

4.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti vienīgi tādu Krievijā iedibinātu juridisko personu, vienību vai struktūru lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut šeit minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai; vai

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.”;

15)

regulas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, tai skaitā – attiecīgā gadījumā – kriminālsodiem, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis arī paredz atbilstīgus pasākumus no šādiem pārkāpumiem gūtu ieņēmumu konfiskācijai.”;

16)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

17)

regulas VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

18)

regulas VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

19)

regulas XII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

20)

regulas XIV pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas V pielikumā;

21)

regulas XV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu.

Šo punktu piemēro attiecībā uz vienu vai vairākām vienībām, kas minētas šīs regulas VI pielikumā, sākot no 2022. gada 25. jūnija un ar noteikumu, ka Padome, izskatījusi attiecīgās lietas, tā izlemj ar īstenošanas aktu;

22)

regulas XXI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu;

23)

pievieno XXV pielikumu saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 153, 3.6.2022., xx. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).

(4)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 IV pielikumā pievieno šādas fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras:

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. Centrālais zinātniskās pētniecības institūts TSNII)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Viskrievijas pētniecības institūts optisko un fizisko mērījumu jomā)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Viskrievijas zinātniskās pētniecības institūts Etalon)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Automatizētā iepirkuma sistēma valsts aizsardzības jomā)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektroniskās datošanas tehnoloģijas zinātniskās pētniecības institūts)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Inženierijas centrs Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Zinātniskā un ražošanas asociācija Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Ārējās tirdzniecības asociācija Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Augstas enerģijas fizikas institūts)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Teorētiskās un eksperimentālās fizikas institūts)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Augststrāvas elektronikas institūts ISE SO RAN)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalugas telemehānisko ierīču zinātniskās pētniecības institūts)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Zinātniskās pētniecības institūts Kulon)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Maskavas Komunikācijas pētniecības institūts)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omskas Zinātniskās pētniecības institūts instrumentu inženierijas jomā)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC (Kuģubūvētava OJSC Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Čeļabinskas radio rūpnīca Polyot)

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pleskavas attālinātās saziņas ierīču rūpnīca)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Pētniecības ražošanas asociācija Mars)

Ryazan Radio-Plant (Rjazaņas radio rūpnīca)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Zinātniskās ražošanas centrs Vigstar)

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Zinātniskās ražošanas uzņēmums “Radiosviaz”)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Zinātniskās pētniecības institūts Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Komunikāciju vadības sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Zinātniskās ražošanas asociācija un zinātniskās pētniecības institūts radiokomponentu jomā)

Scientific Production Enterprise “Kant” (Zinātniskās ražošanas uzņēmums “Kant”)

Scientific Production Enterprise “Svyaz” (Zinātniskās ražošanas uzņēmums “Svyaz”)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Almaz)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Salyut)

Scientific Production Enterprise Volna (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Volna)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Vostok)

Scientific-Research Institute “Argon” (Zinātniskās pētniecības institūts “Argon”)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Zinātniskās pētniecības institūts un rūpnīca Platan)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Automatizēto sistēmu un komunikācijas kompleksu Zinātniskās pētniecības institūts Neptune)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Īpašā dizaina un tehniskais birojs releju jomā)

Special Design Bureau Salute JSC (Īpašā dizaina birojs Salute)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Taktisko raķešu uzņēmums “Salute”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau “Vympel’ By Name I.I.Toropov” (I.I.Toropov vārdā nosauktais taktisko raķešu uzņēmums “Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Vympel”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Taktisko raķešu uzņēmums “URALELEMENT”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Taktisko raķešu uzņēmums “Plant Dagdiesel”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Taktisko raķešu uzņēmums “Zinātniskās pētniecības institūts jūras karstuma inženierijas jomā)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Taktisko raķešu uzņēmums PA Strela)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Taktisko raķešu uzņēmums Plant Kulakov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo-service)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Saratovas radio instrumentu rūpnīca”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Taktisko raķešu uzņēmums Severny Press)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Taktisko raķešu uzņēmums “Pētniecības centrs automatizētās izstrādes jomā”)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Taktisko raķešu uzņēmums KB Mashinostroeniya)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Electromechanics)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Lightning)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Taktisko raķešu uzņēmums Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”)

Tactical Missile Company, PJSC MBDB “ISKRA” (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC MBDB “ISKRA”)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC ANPP Temp Avia)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Taktisko raķešu uzņēmums Raduga Design Bureau)

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Taktisko raķešu uzņēmums “Central Design Bureau of Automation”)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “711. Gaisa kuģu remonta rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Taktisko raķešu uzņēmums AO GNPP “Region”)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Taktisko raķešu uzņēmums AO TMKB “Soyuz”)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Azovas Optiskā un mehāniskā rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Taktisko raķešu uzņēmums, koncerns “MPO – Gidropribor”)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Taktisko raķešu uzņēmums “KRASNY GIDROPRESS”)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Taktisko raķešu uzņēmums Avangard)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Taktisko raķešu uzņēmums, koncerns Granit-Electron)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Taktisko raķešu uzņēmums Elektrotyaga)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Taktisko raķešu uzņēmums GosNIIMash)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Taktisko raķešu uzņēmums RKB Globus)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Smoļenskas Aviācijas rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Taktisko raķešu uzņēmums TRV Engineering)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Taktisko raķešu uzņēmums “Urālu projektu izstrādes birojs Detal”)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Taktisko raķešu uzņēmums SIA Zvezda-Strela)

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Apvienotā kuģubūves korporācija “Production Association Northern Machine Building Enterprise”)

Apvienotā kuģubūves korporācija “5th Shipyard””.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 VII pielikumu groza šādi:

1)

I kategorijas “Elektronika” X.A.I.003. apakškategorijas a. punktu aizstāj ar šādu:

“a.

Frekvenču pārveidotāji un to speciāli konstruēti komponenti, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821;”;

2)

pievieno šādas kategorijas:

“IX kategorija – Īpaši materiāli un saistīts aprīkojums

X.C.IX.001

Atsevišķi noteikta ķīmiska satura savienojumi atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras 28. un 29. nodaļas 1. piezīmei:

a.

šādas ķīmiskas vielas ar 95 % vai lielāku koncentrāciju (pēc masas):

1.

Etilēndihlorīds (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometāns (CAS 75-52-5);

3.

Pikrīnskābe (CAS 88-89-1);

4.

Alumīnija hlorīds (CAS 7446-70-0);

5.

Arsēns (CAS 7440-38-2);

6.

Arsēna trioksīds (CAS 1327-53-3);

7.

Bis (2-hloretil) etilamīna hidrohlorīds (CAS 3590-07-6);

8.

Bis (2-hloretil) metilamīna hidrohlorīds (CAS 55-86-7);

9.

Tris (2-hloretil) amīna hidrohlorīds (CAS 817-09-4);

10.

Tributilfosfīts (CAS 102-85-2);

11.

Metānizocianāts (CAS 624-83-9);

12.

Hinaldīns (CAS 91-63-4);

13.

2-bromhloretāns (CAS 107-04-0);

14.

Benzils (CAS 134-81-6);

15.

Dietilēteris (CAS 60-29-7);

16.

Dimetilēteris (CAS 115-10-6);

17.

Dimetilaminoetanols (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksietanols (CAS 109-86-4);

19.

Butirilholīnesterāze (BCHE);

20.

Dietilēntriamīns (CAS 111-40-0);

21.

Dihlormetāns (CAS 75-09-2);

22.

Dimetilanilīns (CAS 121-69-7);

23.

Etilbromīds (CAS 74-96-4);

24.

Etilhlorīds (CAS 75-00-3);

25.

Etilamīns (CAS 75-04-7);

26.

Heksamīns (CAS 100-97-0);

27.

Izopropanols (CAS 67-63-0);

28.

Izopropilbromīds (CAS 75-26-3);

29.

Izopropilēteris (CAS 108-20-3);

30.

Metilamīns (CAS 74-89-5);

31.

Metilbromīds (CAS 74-83-9);

32.

Monoizopropilamīns (CAS 75-31-0);

33.

Obidoksīma hlorīds (CAS 114-90-9);

34.

Kālija bromīds (CAS 7758-02-3);

35.

Piridīns (CAS 110-86-1);

36.

Piridostigmīna bromīds (CAS 101-26-8);

37.

Nātrija bromīds (CAS 7647-15-6);

38.

Metālisks nātrijs (CAS 7440-23-5);

39.

Tributilamīns (CAS 102-82-9);

40.

Trietilamīns (CAS 121-44-8) vai

41.

Trimetilamīns (CAS 75-50-3).

b.

šādas ķīmiskas vielas ar 90 % vai lielāku koncentrāciju (pēc masas):

1.

Acetons (CAS 67-64-1);

2.

Acetilēns (CAS 74-86-2);

3.

Amonjaks (CAS 7664-41-7);

4.

Antimons (CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldehīds (CAS 100-52-7);

6.

Benzoīns (CAS 119-53-9);

7.

1-butanols (CAS 71-36-3);

8.

2-butanols (CAS 78-92-2);

9.

Izobutanols (CAS 78-83-1);

10.

Terc-butanols (CAS 75-65-0);

11.

Kalcija karbīds (CAS 75-20-7);

12.

Oglekļa monoksīds (CAS 630-08-0);

13.

Hlors (CAS 7782-50-5);

14.

Cikloheksanols (CAS 108-93-0);

15.

Dicikloheksilamīns (CAS 101-83-7);

16.

Etanols (CAS 64-17-5);

17.

Etilēns (CAS 74-85-1);

18.

Etilēnoksīds (CAS 75-21-8);

19.

Fluorapatīts (CAS 1306-05-4);

20.

Hlorūdeņradis (CAS 7647-01-0);

21.

Sērūdeņradis (CAS 7783-06-4);

22.

Mandeļskābe (CAS 90-64-2);

23.

Metanols (CAS 67-56-1);

24.

Metilhlorīds (CAS 74-87-3);

25.

Metiljodīds (CAS 74-88-4);

26.

Metilmerkaptāns (CAS 74-93-1);

27.

Monoetilēnglikols (CAS 107-21-1);

28.

Oksalilhlorīds (CAS 79-37-8);

29.

Kālija sulfīds (CAS 1312-73-8);

30.

Kālija tiocianāts (CAS 333-20-0);

31.

Nātrija hipohlorīts (CAS 7681-52-9);

32.

Sērs (CAS 7704-34-9);

33.

Sēra dioksīds (CAS 7446-09-5);

34.

Sēra trioksīds (CAS 7446-11-9);

35.

Tiofosforilhlorīds (CAS 3982-91-0);

36.

Triizobutilfosfīts (CAS 1606-96-8);

37.

Baltais fosfors (CAS 12185-10-3) vai

38.

Dzeltenais fosfors (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanils un tā atvasinājumi alfentanils, sufentanils, remifentanils, karfentanils un to sāļi.

Piezīme.

Kontrole X.C.IX.002. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

X.C.IX.003

Šādi ķīmisko vielu prekursori, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu:

a.

4-anilīn-N-fenetilpiperidīns (CAS 21409-26-7) vai

b.

N-fenetil-4-piperidons (CAS 39742-60-4).

Piezīmes.

1.

Kontrole X.C.IX.003. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no X.C.IX.003. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 1 %.

2.

Kontrole X.C.IX.003. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

X kategorija – Materiālu apstrāde un pārstrāde

X.B.X.001

“Nepārtrauktas plūsmas reaktori” un to “modulārie komponenti”.

Tehniskas piezīmes.

1.

X.B.X.001. pozīcijā “nepārtrauktas plūsmas reaktori” ir pēc principa “pieslēdz un strādā” (plug and play) funkcionējošas sistēmas, kurās reaģenti tiek pastāvīgi ievadīti reaktorā un galaprodukts tiek savākts izplūdes kanālā.

2.

X.B.X.001. pozīcijā “modulārie komponenti” ir ar šķidrumu darbināmi moduļi, šķidruma sūkņi, vārsti, moduļi ar pildslāni, maisīšanas moduļi, spiediena mērītāji, šķidruma–šķidruma separatori u. tml.

X.B.X.002

Daļēji vai pilnīgi automatizēti nukleīnskābes savācēji un sintezatori, uz kuriem neattiecas kontrole atbilstoši 2B352.i. pozīcijai un kuri konstruēti, lai radītu nukleīnskābi vairāk nekā 50 kilobāzu garumā.

X.B.X.003

Automatizēti peptīdu sintezatori, kas spēj darboties kontrolētos atmosfēras apstākļos.”.


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 VIII pielikumā pievieno šādas partnervalstis:

“APVIENOTĀ KARALISTE

DIENVIDKOREJA”.


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 833/2014 XII pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Regulas 5. panta 2. punktā minēto juridisko personu, vienību un struktūru saraksts”.


V PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 XIV pielikumu aizstāj ar šādu:

“XIV PIELIKUMS

REGULAS 5.h PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

Juridiskās personas, vienības vai struktūras nosaukums

Piemērošanas sākuma datums

Bank Otkritie

2022. gada 12. marts

Novikombank

2022. gada 12. marts

Promsvyazbank

2022. gada 12. marts

Bank Rossiya

2022. gada 12. marts

Sovcombank

2022. gada 12. marts

VNESHECONOMBANK (VEB)

2022. gada 12. marts

VTB BANK

2022. gada 12. marts

Sberbank

2022. gada 14. jūnijs

Credit Bank of Moscow

2022. gada 14. jūnijs

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

2022. gada 14. jūnijs


VI PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 XV pielikumā pievieno šādas vienības:

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


VII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXI pielikumu aizstāj ar šādu:

“XXI PIELIKUMS

3.i PANTĀ MINĒTO PREČU UN TEHNOLOĢIJU SARAKSTS

KN kods

Preces nosaukums

0306

Vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; kūpināti vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā

16043100

Kaviārs

16043200

Kaviāra aizstājēji

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

2303

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranulēti

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

ex ex2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, izņemot KN kodu 2825 20 00 un 2825 30 00 produktus

ex ex2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti, izņemot KN koda 2835 26 00 produktus

ex ex2901

Acikliskie ogļūdeņraži, izņemot KN koda 2901 10 00 produktus

2902

Cikliskie ogļūdeņraži

ex ex2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot KN koda 2905 11 00 produktus

2907

Fenoli; fenolu spirti

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, acetālu un pusacetālu peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

310420

Kālija hlorīds

310520

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs mēslojuma elementus: slāpekli, fosforu un kāliju

310560

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: fosforu un kāliju

ex ex31059020

Citi mēslošanas līdzekļi, kas satur kālija hlorīdu

ex ex31059080

Citi mēslošanas līdzekļi, kas satur kālija hlorīdu

3902

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

4011

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas

44

Koks un koka izstrādājumi; kokogle

4705

Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot mehāniskās un ķīmiskās pārstrādes procesus

4804

Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņemot pozīcijā 4802 vai 4803 minēto

6810

Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, stiegroti vai nestiegroti

7005

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

7007

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla

7010

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

7019

Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to izstrādājumi (piemēram, pavedieni, grīstes, audumi)

7106

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7606

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm

7801

Neapstrādāts svins

ex ex8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas, izņemot KN koda 8411 91 00 turboreaktīvo dzinēju vai turbopropelleru daļas

8431

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar mehānismiem pozīcijā 8425 līdz 8430

8901

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģi pasažieru vai preču pārvadāšanai

8904

Velkoņi un stūmējkuģi

8905

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

9403

Citādas mēbeles un to daļas

“.

VIII PIELIKUMS

Pievieno šādu pielikumu:

“XXV PIELIKUMS

REGULAS 3.m PANTĀ UN 3.n PANTĀ MINĒTO JĒLNAFTAS UN NAFTAS PRODUKTU SARAKSTS

KN kods

Apraksts

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

“.