23.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/801

(2022. gada 20. maijs),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza, lai atjauninātu to darbīgo vielu sarakstu, kuras ir apstiprinātas vai tiek uzskatītas par apstiprinātām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļā ir to darbīgo vielu saraksts, kuras sākotnēji bija iekļautas Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā un tiek uzskatītas par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009. Sākotnēji tajā bija 354 darbīgās vielas.

(2)

Par 68 Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas saraksta darbīgajām vielām pieteikums uz atjaunošanu vai nu netika iesniegts, vai tika iesniegts un atsaukts, un tā rezultātā šo darbīgo vielu apstiprinājuma periods ir beidzies.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 apstiprināto darbīgo vielu saraksts. Par septiņām no šīm darbīgajām vielām pieteikums uz atjaunošanu vai nu netika iesniegts trīs gadus pirms šo darbīgo vielu attiecīgo apstiprinājuma periodu beigām, vai tika iesniegts un atsaukts, un tā rezultātā šo darbīgo vielu apstiprinājuma periods ir beidzies.

(4)

Skaidrības un pārredzamības labad visas šīs vielas, kuras pēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A vai B daļā norādītā attiecīgo vielu apstiprinājuma perioda beigām vairs nav apstiprinātas vai netiek uzskatītas par tādām, būtu jāsvītro no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A vai attiecīgi B daļas.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 20. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļā šos ierakstus svītro:

1)

21. ieraksts, ciklanilīds;

2)

33. ieraksts, cinidonetils;

3)

43. ieraksts, etoksisulfurons;

4)

45. ieraksts, oksadiargils;

5)

49. ieraksts, ciflutrīns;

6)

56. ieraksts, mekoprops;

7)

72. ieraksts, molināts;

8)

87. ieraksts, joksinils;

9)

94. ieraksts, imazosulfurons;

10)

100. ieraksts, tepraloksidīms;

11)

113. ieraksts, manebs;

12)

120. ieraksts, varfarīns;

13)

121. ieraksts, klotianidīns;

14)

140. ieraksts, tiametoksams;

15)

143. ieraksts, flusilazols;

16)

144. ieraksts, karbendazims;

17)

151. ieraksts, glufozināts;

18)

157. ieraksts, fipronils;

19)

174. ieraksts, diflubenzurons;

20)

175. ieraksts, imazakvīns;

21)

177. ieraksts, oksadiazons;

22)

184. ieraksts, hinoklamīns;

23)

185. ieraksts, hloridazons;

24)

190. ieraksts, fuberidazols;

25)

192. ieraksts, diurons;

26)

196. ieraksts, Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis celms NB 176 (TM 141);

27)

201. ieraksts, Phlebiopsis gigantean celms VRA 1985, VRA 1986, FOC PG B20/5, FOC PG SP log 6, FOC PG SP log 5, FOC PG BU 3, FOC PG BU 4, FOC PG97/1062/116/1.1, FOC PG B22/SP1287/3.1, FOC PG SH 1, FOC PG B22/SP1190/3.2;

28)

205. ieraksts, Trichoderma polysporum celms IMI 206039;

29)

211. ieraksts, epoksikonazols;

30)

212. ieraksts, fenpropimorfs;

31)

214. ieraksts, tralkoksidims;

32)

216. ieraksts, imidakloprīds;

33)

221. ieraksts, amonija acetāts;

34)

226. ieraksts, denatonija benzoāts;

35)

237. ieraksts, kaļķakmens;

36)

239. ieraksts, piparu putekļu pēcekstrakcijas atlikums (PDER);

37)

245. ieraksts, 1,4-diaminobutāns (putrescīns);

38)

252. ieraksts, jūras aļģu ekstrakts (agrāk – jūras aļģu ekstrakts un jūraszāles);

39)

253. ieraksts, nātrija alumīnija silikāts;

40)

254. ieraksts, nātrija hipohlorīts;

41)

256. ieraksts, trimetilamīna hidrohlorīds;

42)

261. ieraksts, kalcija fosfīds;

43)

269. ieraksts, triadimenols;

44)

270. ieraksts, metomils;

45)

280. ieraksts, teflubenzurons;

46)

281. ieraksts, zeta-cipermetrīns;

47)

282. ieraksts, hlorsulfurons;

48)

283. ieraksts, ciromazīns;

49)

286. ieraksts, lufenurons;

50)

290. ieraksts, difenakums;

51)

303. ieraksts, spirodiklofēns;

52)

306. ieraksts, triflumizols;

53)

308. ieraksts, FEN 560 (saukta arī par grieķu sierāboliņu vai grieķu sierāboliņa sēklu pulveri);

54)

309. ieraksts, haloksifops-P;

55)

312. ieraksts, metosulams;

56)

315. ieraksts, fenbukonazols;

57)

319. ieraksts, miklobutanils;

58)

321. ieraksts, triflumurons;

59)

324. ieraksts, dietofenkarbs;

60)

325. ieraksts, etridiazols;

61)

327. ieraksts, orizalins;

62)

332. ieraksts, fenoksikarbs;

63)

336. ieraksts, karbetamīds;

64)

337. ieraksts, karboksīns;

65)

338. ieraksts, ciprokonazols;

66)

347. ieraksts, bromadiolons;

67)

349. ieraksts, pencikurons;

68)

353. ieraksts, flutriafols;

2)

pielikuma B daļā iekļauj šādus ierakstus:

1)

2. ieraksts, profoksidims;

2)

3. ieraksts, azimsulfurons;

3)

14. ieraksts, flukvinkonazols;

4)

17. ieraksts, triazoksīds;

5)

19. ieraksts, akrinatrīns;

6)

20. ieraksts, prohlorāzs;

7)

23. ieraksts, bifentrīns.