16.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/742

(2022. gada 13. maijs),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu un 232. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka: lai Savienībā varētu ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, tiem jābūt no tādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas norādīti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kuras jāievēro, lai konkrētu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, ja tie ir no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumiem, varētu ievest Savienībā.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/404 (3) sniegts tādu trešo valstu vai teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksts, no kuriem Savienībā atļauts ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 aptverto sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā sniegti tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest attiecīgi mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus.

(5)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Saskačevanas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 16. aprīlī.

(6)

Kanāda Komisijai paziņoja par vēl vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Kvebekas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 17. aprīlī.

(7)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Albertas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 20. aprīlī.

(8)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Kvebekas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 21. aprīlī.

(9)

Kanāda Komisijai paziņoja par četriem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: divi uzliesmojumi konstatēti Albertas provincē, viens uzliesmojums – Ontārio provincē, un viens uzliesmojums – Saskačevanas provincē, un tie ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 22. aprīlī.

(10)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Manitobas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 23. aprīlī.

(11)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Saskačevanas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 24. aprīlī.

(12)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Ņūbransvikas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 25. aprīlī.

(13)

Turklāt Kanāda Komisijai paziņoja par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums konstatēts Ontārio provincē, bet otrs – Saskačevanas provincē, un tie ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 26. aprīlī.

(14)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Albertas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 27. aprīlī.

(15)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par trim augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums konstatēts Kanzasas štatā, viens – Nebraskas štatā un viens – Pensilvānijas štatā, un tie ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 27. aprīlī.

(16)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Amerikas Savienoto Valstu Mičiganas štatā un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 28. aprīlī.

(17)

Turklāt Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par trim augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums tika konstatēts Kolorādo štatā, viens – Minesotas štatā un viens – Pensilvānijas štatā, un tie ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 29. aprīlī.

(18)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Amerikas Savienoto Valstu Oklahomas štatā un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 30. aprīlī.

(19)

Lai kontrolētu augsti patogēniskās putnu gripas klātbūtni un ierobežotu minētās slimības izplatīšanos, Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes ap skartajiem objektiem izveidoja 10 km kontroles zonu un īstenoja izkaušanas politiku.

(20)

Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis iesniedza Komisijai informāciju par epidemioloģisko situāciju šo valstu teritorijā un par pasākumiem, ko tās veikušas, lai novērstu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos. Komisija izvērtēja šo informāciju. Pamatojoties uz minēto izvērtējumu un lai aizsargātu dzīvnieku veselības statusu Savienībā, vairs nevajadzētu atļaut Savienībā ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus no apgabaliem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko neseno augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu dēļ noteikušas Kanādas un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes.

(21)

Turklāt Apvienotā Karaliste iesniedza atjauninātu informāciju par epidemioloģisko situāciju tās teritorijā saistībā ar trim mājputnu objektos konstatētiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem, kas 2021. gada 8. decembrī bija apstiprināti netālu no Sudbury, Babergh Dienvidsafolkā, Anglijā, un 2021. gada 18. un 22. decembrī netālu no Helsby, Cheshire West & Chester Češīrā, Anglijā. Apvienotā Karaliste arī iesniedza informāciju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai novērstu minētās slimības tālāku izplatīšanos. Konkrēti, lai kontrolētu un ierobežotu minētās slimības izplatīšanos, tā pēc minētajiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem bija īstenojusi pilnīgas izkaušanas politiku. Turklāt pēc pilnīgas izkaušanas politikas īstenošanas savā teritorijā esošajos inficētajos mājputnu objektos Apvienotā Karaliste pabeidza nepieciešamos tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus.

(22)

Komisija izvērtēja Apvienotās Karalistes iesniegto informāciju un secināja, ka augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, kas bija konstatēti mājputnu objektos netālu no Sudbury, Babergh Dienvidsafolkā, Anglijā, un netālu no Helsby, Cheshire West & Chester, Češīrā, Anglijā, ir novērsti un ka vairs nepastāv risks, kas saistīts ar mājputnu izcelsmes preču ievešanu Savienībā no tām Apvienotās Karalistes zonām, no kurām minēto uzliesmojumu dēļ ir apturēta mājputnu izcelsmes preču ievešana Savienībā.

(23)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(24)

Ņemot vērā pašreizējo augsti patogēniskās putnu gripas epidemioloģisko situāciju Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs un nopietno risku, ka šī slimība varētu tikt ievesta Savienībā, grozījumiem, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulā (ES) 2021/404, būtu jāstājas spēkā steidzami.

(25)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza šādi:

1)

V pielikumu groza šādi:

a)

1. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz rindas par zonu CA-2.29 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.30 līdz CA-2.43:

CA

Kanāda

CA-2.30

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

16.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

16.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

16.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

16.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

16.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

16.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

16.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

16.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022.

 

CA-2.31

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

17.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

17.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

17.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

17.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

17.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

17.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

17.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

17.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022.

 

CA-2.32

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

CA-2.33

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

21.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

21.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

CA-2.34

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.35

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.36

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.37

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.38

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

23.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

23.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

23.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

23.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

23.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

23.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

23.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

23.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022.

 

CA-2.39

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

24.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

24.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

24.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

24.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

24.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

24.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

24.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

24.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

24.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

24.4.2022.

 

CA-2.40

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

25.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

25.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

25.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

25.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

25.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

25.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

25.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

25.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022.

 

CA-2.41

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

26.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.42

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

26.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

26.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.43

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.”

 

ii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.52 aizstāj ar šādām:

“GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.52

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.”

iii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.74 un GB-2.75 aizstāj ar šādām:

“GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.74

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

GB-2.75

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

SP

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

DOC

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HEP

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HER

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

BPR

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.”

iv)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz rindas par zonu US-2.181 pievieno šādas rindas par zonām US-2.182 līdz US-2.189:

“US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.182

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.183

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.184

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

27.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

27.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

27.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.185

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

28.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

28.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

28.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

28.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

28.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

28.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

28.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

28.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022.

 

US-2.186

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

29.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

29.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.187

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

29.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

29.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.188

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

29.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

29.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

29.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

29.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.189

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

30.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

30.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

30.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

30.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

30.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

30.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

30.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

30.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

30.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

30.4.2022.”

 

b)

2. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz zonas CA-2.29 apraksta pievieno šādus zonu CA-2.30 līdz CA-2.43 aprakstus:

“Kanāda

CA-2.30

Province of Saskatchewan - Latitude 51.46, Longitude -106.48

The municipalities involved are:

3km PZ: Strongfield

10km SZ: Harwarden

CA-2.31

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille and Saint Adrien

CA-2.32

Province of Alberta - Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Magrath

CA-2.33

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.82

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Asbestos, Domaine-Boudreau, Le Secteur-des-Lacs, Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille, Saint-Claude-Nord and Saint-Claude

CA-2.34

Province of Alberta - Latitude 51.6, Longitude -113.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Linden

10km SZ: Allingham, Sunnyslope and Bargrave

CA-2.35

Province of Alberta - Latitude 52.79, Longitude -113.11

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Malmo

CA-2.36

Province of Ontario - Latitude 44.06, Longitude -79.35

The municipalities involved are:

3km PZ: Cedar Valley and Pine Orchard

10km SZ: East Gwillimbury, Holt, Mt. Albert, Vivian, Pleasantville, Wesley Corners, Newmarket, Aurora, Vandorf, Preston Lake, Lemonville, Bloomington, Lincolnville, West Franklin, Musselman’s Lake and Ballantrae

CA-2.37

Province of Saskatchewan - Latitude 50.43, Longitude -107.2

The municipalities involved are:

3km PZ: Herbert

10km SZ: Morse

CA-2.38

Province of Manitoba - Latitude 49.87, Longitude -95.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Juno

10km SZ: Stony Hill, Elma and Reynolds

CA-2.39

Province of Saskatchewan - Latitude 50.07, Longitude -108.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Gull Lake

SZ: minimum 10 km radius

CA-2.40

Province of New Brunswick - Latitude 45.95 Longitude -64.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Turtle Creek

10km SZ: Price, Grub Road, Middlesex, Colpitts Settlement, Nixon, Lower Turtle Creek, Steeves Mills, Dawson Settlement, Osborne Corner, Baltimore, Berryton, Little River and Parkindale

CA-2.41

Province of Ontario - Latitude 43.87 Longitude -81.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Hutton Heights

10km SZ: Whitechurch, Fordyce, Marnoch, Belgrave, Sunshine, Lower Wingham, Wingham, Bluevale and Bluevale Siding

CA-2.42

Province of Saskatchewan - Latitude 49.60, Longitude -102.55

The municipalities involved are:

3km PZ: Alameda

10km SZ: Willmar, Douglaston and Wordsworth

CA-2.43

Province of Alberta - Latitude 52.85, Longitude -112.92

The municipalities involved are:

3km PZ: New Norway

10km SZ: Ferintosh, Edberg and Viewpoint”

ii)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz zonas US-2.181 apraksta pievieno šādus zonu US-2.182 līdz US-2.189 aprakstus:

“Amerikas Savienotās Valstis

US-2.182

State of Kansas

Republic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N).

US-2.183

State of Nebraska

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N).

US-2.184

State of Pennsylvania

Lancaster 06

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3981195°W 40.0642924°N).

US-2.185

State of Michigan

Wexford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N).

US-2.186

State of Colorado

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N).

US-2.187

State of Minnesota

Stearns 09

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8996183°W 45.5753283°N).

US-2.188

State of Pennsylvania

Lancaster 07

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4689391°W 40.2860539°N).

US-2.189

State of Oklahoma

Sequoyah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N).”

2)

XIV pielikuma 1. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz rindas par zonu CA-2.29 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.30 līdz CA-2.43:

CA

Kanāda

CA-2.30

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

16.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

16.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

16.4.2022.

 

CA-2.31

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

17.7.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

17.7.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

17.7.2022.

 

CA-2.32

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

20.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

20.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

20.4.2022.

 

CA-2.33

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

21.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

21.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

21.4.2022.

 

CA-2.34

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.35

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.36

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.37

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

22.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.38

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

23.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

23.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

23.4.2022.

 

CA-2.39

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

24.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

24.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

24.4.2022.

 

CA-2.40

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

25.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

25.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

25.4.2022.

 

CA-2.41

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.42

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

26.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

26.4.2022.

 

CA-2.43

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

27.4.2022.”

 

ii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.52 aizstāj ar šādām:

“GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.52

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.”;

iii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.74 un GB-2.75 aizstāj ar šādām:

“GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.74

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

GB-2.75

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.”

iv)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz rindas par zonu US-2.181 pievieno šādas rindas par zonām US-2.182 līdz US-2.189:

“US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.182

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

27.4.2022.

 

US-2.183

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

27.4.2022.

 

US-2.184

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

27.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

27.4.2022.

 

US-2.185

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

28.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

28.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

28.4.2022.

 

US-2.186

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

29.4.2022.

 

US-2.187

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

29.4.2022.

 

US-2.188

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

29.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

29.4.2022.

 

US-2.189

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļa

POU

N, P1

 

30.4.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

30.4.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

30.4.2022.”