4.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 130/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/699

(2022. gada 3. maijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/821, svītrojot Krieviju kā galamērķi no Savienības vispārējo eksporta atļauju darbības jomas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/821 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrolei (1), un jo īpaši tās 17. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā Krievijas nelikumīgo uzbrukumu Ukrainas teritoriālajai integritātei, suverenitātei un neatkarībai un attiecīgos draudus Savienības būtiskajām drošības interesēm, Savienība nolēma noteikt papildu ierobežojumus divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksportam un saistīto pakalpojumu sniegšanai. Padomes Regula (ES) 2022/328 (2) cita starpā nosaka ierobežojumus divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksportam un saistīto pakalpojumu sniegšanai. Padomes Regula (ES) 2022/394 (3) papildus nosaka eksporta ierobežojumus navigācijas precēm un tehnoloģijām. Padomes Regula (ES) 2022/428 (4) nosaka eksporta ierobežojumus attiecībā uz iekārtām, tehnoloģijām un pakalpojumiem enerģētikas nozarē Krievijā (izņemot kodolnozari un enerģijas transporta lejupējo nozari). Padomes Regula (ES) 2022/576 (5) nosaka papildu ierobežojumus vairāku progresīvu tehnoloģiju eksportam.

(2)

Ar Regulu (ES) 2021/821 tiek ieviestas astoņas Savienības vispārējās eksporta atļaujas konkrētu preču eksportam uz konkrētiem galamērķiem saskaņā ar īpašiem nosacījumiem un prasībām. Pašlaik eksportam uz Krieviju var izmantot trīs Savienības vispārējās eksporta atļaujas: EU003 (preču reeksports pēc ES veikta remonta vai aizstāšanas), EU004 (preču eksports gadatirgu vai izstāžu vajadzībām), EU005 (telesakaru iekārtu eksports).

(3)

Ņemot vērā Savienības pret Krieviju vērstās darbības, ir lietderīgi svītrot Krieviju no Savienības vispārējo eksporta atļauju Nr. EU003, EU004 un EU005 galamērķu sarakstiem, lai neļautu Krievijai iegūt piekļuvi kritiski svarīgām tehnoloģijām un divējāda lietojuma precēm.

(4)

Tāpēc Regula (ES) 2021/821 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Ņemot vērā minētā konflikta radītos tiešos draudus Eiropas mieram un drošībai, pastāv nenovēršami steidzami iemesli svītrot Krieviju no Savienības vispārējo eksporta atļauju Nr. EU003, EU004 un EU005 darbības jomas. Šā iemesla dēļ būtu jāpiemēro Regulas (ES) 2021/821 19. panta 1. punktā paredzētā steidzamības procedūra, un šim deleģētajam aktam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2021/821 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 3. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 206, 11.6.2021., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) 2022/328 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 49, 25.2.2022., 1. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) 2022/394 (2022. gada 9. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 81, 9.3.2022., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES) 2022/428 (2022. gada 15. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 87I, 15.3.2022., 13. lpp.).

(5)  Padomes Regula (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 111, 8.4.2022., 1. lpp.).


PIELIKUMS

II pielikumu groza šādi:

1)

C sadaļā “EKSPORTS PĒC REMONTA/AIZSTĀŠANAS” 2. daļā “Galamērķi” svītro ievilkumu, kas attiecas uz Krieviju;

2)

D sadaļā “PAGAIDU EKSPORTS IZSTĀŽU UN GADATIRGU VAJADZĪBĀM” 2. daļā “Galamērķi” svītro ievilkumu, kas attiecas uz Krieviju;

3)

E sadaļā “TELESAKARI” 2. daļā “Galamērķi” svītro ievilkumu, kas attiecas uz Krieviju.