2.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 202/58


Labojums Padomes Regulā (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 111, 2022. gada 8. aprīlis )

42. lappusē XXIII pielikumā slejā “KN kods”:

tekstu:

“3920 20”

lasīt šādi:

“3920 10”.