23.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 42/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/260

(2022. gada 23. februāris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Eiropadome 2021. gada 24. un 25. jūnija secinājumos aicināja Krieviju pilnībā uzņemties atbildību par to, ka tiek nodrošināta Minskas vienošanos pilnīga īstenošana, kas ir galvenais nosacījums jebkādām būtiskām izmaiņām Savienības nostājā. Tā uzsvēra, ka Savienībai un tās dalībvalstīm ir stingri un koordinēti jāreaģē uz jebkādu turpmāku Krievijas ļaunprātīgu, nelikumīgu un destruktīvu darbību, pilnībā izmantojot visus Savienības rīcībā esošos instrumentus un nodrošinot koordināciju ar partneriem. Tādēļ Eiropadome arī aicināja Komisiju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) nākt klajā ar iespējām papildu ierobežojošiem pasākumiem, tostarp ekonomiskajām sankcijām.

(4)

Eiropadome 2021. gada 16. decembra secinājumos uzsvēra, ka Krievijai steidzami jāmazina saspīlējums, ko rada militāro spēku koncentrēšana pie tās robežas ar Ukrainu un agresīvā retorika. Tā atkārtoti pauda pilnīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Mudinādama izvērst diplomātiskus centienus un atbalstīdama Normandijas formātu, lai panāktu, ka tiek pilnībā īstenotas Minskas vienošanās, Eiropadome paziņoja, ka jebkādai turpmākai militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers ierobežojošus pasākumus koordinācijā ar partneriem.

(5)

Padome 2022. gada 24. janvārī apstiprināja secinājumus, kuros tā nosodīja agresīvās darbības un draudus, ko Krievija nepārtraukti vērš pret Ukrainu, un aicināja Krieviju mazināt saspīlējumu, ievērot starptautiskās tiesības un konstruktīvi iesaistīties dialogā, izmantojot izveidotos starptautiskos mehānismus. Padome atkārtoti apstiprināja, ka Savienība ir pilnībā apņēmusies ievērot pamatprincipus, uz kuriem balstās Eiropas drošība un kuri ir nostiprināti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtos un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dibināšanas dokumentos, tostarp Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā. Minētie pamatprincipi jo īpaši ietver valstu suverēno vienlīdzību un teritoriālo integritāti, robežu neaizskaramību, atturēšanos no draudiem vai spēka lietošanas un valstu brīvību izvēlēties vai mainīt savus drošības pasākumus. Padome paziņoja, ka minētie principi nav nedz apspriežami, nedz pārskatāmi vai no jauna interpretējami un ka to pārkāpšana no Krievijas puses ir šķērslis kopējai un nedalāmai drošības telpai Eiropā un apdraud mieru un stabilitāti Eiropā. Atgādinādama Eiropadomes 2021. gada decembra secinājumus, Padome atkārtoti uzsvēra, ka jebkādai turpmākai Krievijas veiktai militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers plašu ierobežojošo pasākumu klāstu, kuri skars nozares un indivīdus un kuri tiks pieņemti koordinācijā ar partneriem.

(6)

Augstais pārstāvis 2022. gada 19. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā pauda bažas par Krievijas bruņoto spēku masveida koncentrēšanos Ukrainā un tās apkaimē un mudināja Krieviju iesaistīties jēgpilnā dialogā un diplomātijā, izrādīt savaldību un mazināt saspīlējumu, ievērojami atvelkot militāros spēkus no Ukrainas pierobežas. Savienība norādīja, ka jebkādai turpmākai Krievijas militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers ierobežojošus pasākumus koordinācijā ar partneriem.

(7)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 21. februārī parakstīja dekrētu, ar ko atzīst pašpasludinātās "Doneckas Tautas Republikas" un "Luhanskas Tautas Republikas" neatkarību un suverenitāti, un izdeva rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus Ukrainas austrumdaļā.

(8)

2022. gada 22. februārī Augstais pārstāvis Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā stingri nosodīja Krievijas Federācijas prezidenta lēmumu atzīt Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolētās teritorijas par neatkarīgiem subjektiem un tam sekojošo lēmumu nosūtīt Krievijas karaspēku uz minētajām teritorijām. Minētais nelikumīgais akts vēl vairāk grauj Ukrainas suverenitāti un neatkarību un ir nopietns starptautisko tiesību un starptautisko nolīgumu, tostarp ANO Statūtu, Helsinku Nobeiguma akta, Parīzes Hartas un Budapeštas memoranda, kā arī Minskas vienošanos un ANO Drošības padomes rezolūcijas 2202 (2015), pārkāpums. Augstais pārstāvis mudināja Krieviju kā konflikta pusi atcelt minēto atzīšanu, pildīt savas saistības, ievērot starptautiskās tiesības un atgriezties pie diskusijām Normandijas formātā un trīspusējā kontaktgrupā. Viņš paziņoja, ka Savienība reaģēs uz šiem nesenajiem Krievijas pārkāpumiem, steidzamības kārtā pieņemot papildu ierobežojošus pasākumus.

(9)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/204 I pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 22 personas un četras vienības.

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas un vienības pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē , 2022. gada 23. februāris

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 78, 17.3.2014. 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

1.   Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

"212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Dzimšanas datums: 21.5.1955.

Dzimšanas vieta: Chadan, Republic of Tuva, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Amats: Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs

Dzimums: vīrietis

Sergei Shoigu ir Krievijas Federācijas aizsardzības ministrs. Viņš ir publiski izteicis komentārus par to, ka Krima ir un paliek Krievijas. Viņa vadībā un pēc viņa pavēlēm Krievijas karaspēks ir rīkojis militāras mācības nelikumīgi anektētajā Krimā un ir izvietots pie robežas. Viņš galu galā ir atbildīgs par jebkādām militārām darbībām pret Ukrainu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par aktīvu to darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Dzimšanas datums: 17.2.1972.

Dzimšanas vieta: Tallinn, Igaunija

Valstspiederība: Krievijas

Amats: Prezidenta administrācijas vadītājs

Dzimums: vīrietis

Anton Vaino ir Prezidenta administrācijas vadītājs. Viņam ir aktīva loma Kremļa lēmumu pieņemšanas procesā, piedaloties Krievijas "Drošības padomē" un ietekmējot prezidenta lēmumu izstrādi Krievijas aizsardzības un valsts drošības jomā. Anton Vaino apmeklē arī sanāksmes par Krimas un Sevastopoles sociālekonomisko attīstību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par aktīvu to darbību un politikas atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Dzimšanas datums: 9.8.1966.

Dzimšanas vieta: Kazan, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas premjerministra vietnieks būvniecības un reģionālas attīstības jautājumos

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Marat Khusnullin ir Krievijas premjerministra vietnieks būvniecības un reģionālas attīstības jautājumos. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Krievijas valdības politiku attiecībā uz okupēto Krimu, tostarp par ūdens piegādi Krimai un Sevastopolei.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Dzimšanas datums: 14.7.1978.

Dzimšanas vieta: Nizhnevartovsk, Tyumen Region, Krievijas Federācija

Amati: Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks – Krievijas Federācijas valdības personāla vadītājs; VTB Bank Uzraudzības padomes priekšsēdētājs

Dzimums: vīrietis

Dmitriy Grigorenko ir Krievijas Federācijas premjerministra vietnieks un Krievijas Federācijas valdības personāla vadītājs. Viņš ir arī VTB Bank Uzraudzības padomes priekšsēdētājs; VTB Bank ir valstij piederoša banka, saistība ar Maksim Reshetnikov, VTB Bank Uzraudzības padomes locekli.

Savā bijušajā amatā kā Krievijas Federācijas Federālā nodokļu dienesta direktora vietnieks Grigorenko bija atbildīgs par jaunu vietējo nodokļu tiesību aktu izstrādi Krimas teritorijai pēc tās aneksijas 2014. gadā.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

Viņš ir arī atbildīgs par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju, un labuma gūšanu no tiem.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Dzimšanas datums: 11.7.1979.

Dzimšanas vieta: Perm, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas Federācijas ekonomiskās attīstības ministrs; VTB Bank Uzraudzības padomes loceklis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Maxim Reshetnikov ir Krievijas Federācijas ekonomiskās attīstības ministrs. Viņš ir arī VTB Bank Uzraudzības padomes loceklis; VTB Bank ir valstij piederoša banka, saistība ar Dmitriy Grigorenko, VTB Bank Uzraudzības padomes locekli.

Kā ekonomiskās attīstības ministrs Maxim Reshetnikov ir atbildīgs par infrastruktūras attīstības programmām Krimā un Sevastopolē, jo īpaši saskaņā ar federālo mērķprogrammu "Krimas Republikas un Sevastopoles sociālā un ekonomiskā attīstība līdz 2022. gadam", kas ir pagarināta līdz 2025. gadam. Viņš ir nācis klajā ar publiskiem paziņojumiem, kuros izklāstīti Krievijas Federācijas valdības plāni un prioritātes attiecībā uz Krimas un Sevastopoles ekonomisko attīstību.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām un politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

Viņš ir arī atbildīgs par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju, un labuma gūšanu no tiem.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(jeb Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Dzimšanas datums: 2.4.1962.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievija

Amats: Krievijas Jūras kara flotes virspavēlnieks

Dienesta pakāpe: admirālis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Nikolay Yevmenov ir Krievijas Jūras kara flotes virspavēlnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par visām Krievijas Jūras kara flotes jūras operācijām, tostarp Ukrainā vai uz to.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович Касатонов)

Dzimšanas datums: 17.6.1952.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievija

Dzimums: vīrietis

Vladimir Kasatonov ir Krievijas Jūras kara flotes virspavēlnieka vietnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par jūras operācijām Ukrainā vai uz to.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович Осипов)

Dzimšanas datums: 6.3.1973.

Dzimšanas vieta: Novo-Shunoe settlement, Fedorovsky district, Kostanay region, Kazahijas Padomju Sociālistiskā Republika (tagad Kazahstāna)

Amats: Melnās jūras flotes virspavēlnieks

Dienesta pakāpe: admirālis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Osipov ir Melnās jūras flotes virspavēlnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par jūras operācijām Ukrainā vai uz to pa Melno jūru un par kuģošanas brīvības ierobežošanu Melnajā jūrā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович Салюков)

Dzimšanas datums: 21.5.1955.

Dzimšanas vieta: Saratov, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas Sauszemes spēku virspavēlnieks

Dienesta pakāpe: armijas ģenerālis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Armijas ģenerālis Oleg Salyukov ir Krievijas Sauszemes spēku virspavēlnieks Šajā statusā viņš ir atbildīgs par Krievijas sauszemes operācijām Ukrainā vai uz to.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей суровикин)

Dzimšanas datums: 11.10.1966.

Dzimšanas vieta: Novosibirsk, Krievija

Amats: armijas ģenerālis, Gaisa un kosmosa spēku komandieris

Dienesta pakāpe: armijas ģenerālis

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Armijas ģenerālis Sergei Surovikin ir Krievijas gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par gaisa operācijām Ukrainā vai uz to.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(jeb Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Dzimšanas datums: 11.8.1962.

Dzimšanas vieta: Almazovka, Voroshilovograd region, Ukraina

Amats: Gaisa spēku komandieris un Gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieka vietnieks

Militārā dienesta pakāpe: ģenerālleitnants

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālleitnants Sergey Vladimirovich Dronov ir Gaisa spēku komandieris un Gaisa un kosmosa spēku virspavēlnieka vietnieks. Šajā statusā viņš ir atbildīgs par gaisa operācijām Ukrainā vai uz to.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par to darbību un politikas aktīvu atbalstīšanu un īstenošanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта Пригожина)

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (dēls); Lyubov Valentinovna Prigozhina (vedekla)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Violetta Prigozhina ir Yevgeny Prigozhin māte un īpašniece uzņēmumam Concord Management and Consulting LLC, kas pieder pie Concord grupas, ko dibināja un kas līdz 2019. gadam piederēja viņas dēlam. Viņa ir īpašniece citiem uzņēmumiem, kam ir saiknes ar viņas dēlu. Viņa ir saistīta ar Yevgeny Prigozhin, kurš ir atbildīgs par Wagner Group algotņu izvietošanu Ukrainā un kurš gūst labumu no lieliem publiskā iepirkuma līgumiem ar Krievijas Aizsardzības ministriju pēc Krievijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas.

Tādējādi viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (vīrs); Violetta Prigozhina (vīramāte)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Lyubov Valentinovna Prigozhina ir Yevgeny Prigozhin sieva un Agat LLC īpašniece, kas ir Concord group piederošās Concord Management and Consulting LLC filiāle, kuru dibināja un kuras īpašnieks līdz 2019. gadam bija viņas vīrs. Viņa ir saistīta ar Yevgeny Prigozhin, kurš ir atbildīgs par Wagner Group algotņu izvietošanu Ukrainā un kurš gūst labumu no lielu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas ar Krievijas Aizsardzības ministriju pēc Krievijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas.

Tādējādi viņa ir atbalstījusi darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Dzimšanas datums: 19.11.1974.

Amats: VTB Bank valdes prezidenta un priekšsēdētāja vietnieks

Valstspiederība: Krievijas

Saistītās personas: Alexander Vasilyevich Bortnikov (tēvs); Tatiana Borisovna Bortnikova (māte)

Denis Bortnikov ir Alexander Bortnikov – Federālā drošības dienesta (FSB) direktora un Krievijas Federācijas Drošības padomes pastāvīgā locekļa, kurš ir iesaistīts Krievijas valdības politikas izstrādē, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, – dēls un tādējādi ir saistīts ar viņu.

Viņš ir VTB Bank valdes prezidenta un priekšsēdētāja vietnieks, un šajā amatā viņš strādā, lai legalizētu sava tēva ēnu/nelikumīgos ienākumus. Tādējādi viņš arī sniedz finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Dzimšanas datums: 21.9.1956.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: VTB Bank valdes priekšsēdētājs

Saistītās personas: Tamara Mikhailovna Kostina (māte); Leonid Alekseevich Kostin (tēvs)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrei Leonidovich Kostin ir Vneshtorbank (VTB), kas ir viena no vadošajām valstij piederošām bankām Krievijā, prezidents-priekšsēdētājs un partijas "Vienotā Krievija" Augstākās padomes loceklis.

Viņš ir publiski paudis atbalstu Krimas aneksijai un mudinājis Krievijas pilsoņus doties atvaļinājumā uz Krimu. Viņš ir saistīts arī ar vīna darītavu un greznu viesnīcu Krimā un saskaņā ar mediju ziņojumiem ir tās īpašnieks.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, un gūst labumu no Krimas aneksijas.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович Шувалов)

Dzimšanas datums: 4.1.1967.

Dzimšanas vieta: Bilibino, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Igor Ivanovich Shuvalov ir State Development Corporation VEB.RF priekšsēdētājs un Eirāzijas Ekonomikas komisijas loceklis. Iepriekš viņš bija Krievijas premjerministra pirmais vietnieks. Šajā amatā viņš izteica piezīmes par to, ka Krievija mainīs budžeta noteikumus, lai pēc Krievijas nelikumīgi veiktās Krimas aneksijas atspoguļotu papildu divus miljonus iedzīvotāju.

Tādējādi viņš atbalsta darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Mаргарита Симоновна Симоньян)

Dzimšanas datums: 6.4.1980.

Dzimšanas vieta: Krasnodar, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: Televīzijas ziņu tīkla angļu valodā RT (Russia Today) galvenā redaktore

Saistītās personas: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Margarita Simonyan ir valdības propagandas centrālā figūra. Viņa ir arī televīzijas ziņu tīkla angļu valodā RT (Russia Today) galvenā redaktore. Savā amatā viņa veicināja pozitīvu attieksmi pret Krimas aneksiju un separātistu rīcību Donbasā.

Tādējādi viņa atbalstīja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна Захарова)

Dzimšanas datums: 24.12.1975.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktore.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maria Zakharova ir Krievijas Federācijas Ārlietu ministrijas Informācijas un preses departamenta direktore. Būdama viena no valdības propagandas centrālajām personām, viņa veicināja Krievijas spēku izvietošanu Ukrainā.

Tādējādi viņa atbalstīja darbības un politiku, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Dzimšanas datums: 20.10.1963.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: propagandists un TV/radio žurnālists

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Solovyev ir kanāla Russia-1 un kanāla Rossia 24 propagandists un raidījumu vadītājs. Viņš saņēma medaļu (Alexander Nevsky ordenis) par "augstu profesionalitāti un objektivitāti, atspoguļojot notikumus Krimas Republikā".

Solovyov ir pazīstams ar savu ārkārtīgi naidīgo attieksmi pret Ukrainu un ar Krievijas valdības slavināšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības vai politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Dzimšanas datums: 1989. gads (iespējams)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Konstantin Knyrik ir prokrievisks aktīvists, kurš vada ziņu tīmekļa vietni MediaGroup News Front Ltd, kas reģistrēta nelikumīgi anektētajā Krimas pussalā. Viņš ir Krievijas prokremliskās partijas Rodina Krimas nodaļas vadītājs.

Konstantin Knyrik saņēma medaļu "par Krimas atgriešanu".

Tādējādi viņš aktīvi atbalstīja un īstenoja darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович Пушков)

Dzimšanas datums: 10.8.1954.

Dzimšanas vieta: Beijing, Ķīna

Valstspiederība: Krievijas

Tālruņa numurs un faksa numurs: + 8 (495) 697-58-69

Attiecīgā Krievijas Federācijas pieņemšanas biroja adrese: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Attiecīgā pieņemšanas biroja tālruņa un faksa numuri Krievijas Federācijas reģionā: (342) 253-66-01

Dzimums: vīrietis

Aleksey Konstantinovich Pushkov ir senators no Perm Krai, valdošās politiskās partijas "Vienotā Krievija" loceklis un Informācijas politikas komisijas priekšsēdētājs. Viņš nāca klajā ar vairākiem paziņojumiem, atbalstot Krimas pussalas aneksiju, un to pasniedza kā "fait accompli" jeb notikušu faktu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(jeb Petr Olegovich Tolstoy; Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Dzimšanas datums: 20.6.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Amats: Krievu žurnālists, producents, raidījumu vadītājs un politiķis. Valsts Domes priekšsēdētāja vietnieks kopš 2016. gada un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas priekšsēdētāja vietnieks kopš 2020. gada 28. janvāra.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pyotr Tolstoy ir Valsts Domes loceklis un Krievijas delegācijas vadītājs Eiropas Padomes Parlamentārajā asamblejā (PACE). Viņš ir arī televīzijas programmas "Vremya Pokazhet" vadītājs. Viņš kā valdības propagandas centrālā figūra bieži vien ieņem nostāju, ar ko atbalsta Krimas aneksiju.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādas darbības un politikas atbalstīšanu, kas grauj Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

23.2.2022"

2.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

"52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Izveidošanas datums: 2013.

Adrese: Saint Petersburg, Krievija

Saistītās personas: Yevgeny Prigozhin

Internet Research Agency ir Krievijas uzņēmums, kas Krievijas vārdā veic tiešsaistes ietekmes operācijas. Tās galvenais mērķis ir manipulēt ar sabiedrisko domu.

Uzņēmums īsteno dezinformācijas kampaņas, kas vērstas pret Ukrainas programmu, ietekmējot vēlēšanas vai priekšstatus par Krimas aneksiju vai konfliktu Donbasā. Internet Research Agency, pildīdama šādas funkcijas, ir atbildīga par tādu darbību aktīvu atbalstīšanu, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Uzņēmumu finansē Yevgeny Prigozhin, un tāpēc tas ir saistīts ar sarakstā iekļautu personu.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Dibināta 27.6.1990.

Adrese: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Krievijas Federāciju

Tīmekļa vietne: Abr.ru

Saistītās personas: Dmitri LEBEDEV (priekšsēdētājs); Yuriy KOVALCHUK (lielākais akciju turētājs)

Bank Rossiya ir Krievijas Federācijas augstāko amatpersonu personīgā banka. Bank Rossiya, pildīdama šādas funkcijas, sniedz atbalstu un gūst labumu no tiem Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

Bank Rossiya pieder nozīmīga daļa National Media Group, kas savukārt kontrolē televīzijas kanālus, kuri aktīvi atbalsta Krievijas valdības īstenoto Ukrainas destabilizācijas politiku. Kopš Krimas nelikumīgās aneksijas Bank Rossiya ir atvērusi filiāles Krimā un Sevastopolē. Bank Rossiya arī piešķīra aizdevumu Federālam valsts unitārajam uzņēmumam "Crimean Railway" un atbalsta dzelzceļa būvniecību pa Krimas tiltu. Tādējādi Bank Rossiya finansiāli atbalsta tādas darbības, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte.

Banka ir saistīta ar Yuriy Valentinovich Kovalchuk, lielāko Bank Rossiya akciju turētāju.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Dibināta 1995. gadā

Adrese: Moscow;

Tīmekļa vietne: psbank.ru

Saistītās personas: Petr Fradkov, izpilddirektors

PROMSVYAZBANK ir Krievijas valstij piederoša banka, kas sniedz finansiālu atbalstu Krievijas aizsardzības nozarei un Krievijas militārajiem spēkiem, kura ir atbildīgi par Krievijas karaspēka masveida izvietošanu pie robežas ar Ukrainu un par Krievijas karaspēka klātbūtni Krimas pussalā.

PROMSVYAZBANK saņem tiešus norādījumus no Krievijas Federācijas prezidenta Vladimira Putina, un tādējādi tā sniedz finansiālu un materiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju un Krimas nelikumīgo aneksiju.

PROMSVYAZBANK darbojas Krimas pussalā.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(jeb Vnesheconombank ; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Dibināta 1922. gadā kā banka un 2007. gadā kā attīstības iestāde

Adrese: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Krievija;

Tīmekļa vietne: veb.ru

Saistītās personas: Igor Shuvalov, priekšsēdētājs

VEB.RF ir nozīmīga finanšu attīstības iestāde, kuras priekšsēdētāju tieši ieceļ Krievijas Federācijas prezidents Vladimirs Putins, un šī iestāde tieši saņem viņa norādījumus. VEB.RF rada nozīmīgu ieņēmumu avotu Krievijas valdībai un pārvalda tās valsts pensiju fondus.

VEB.RF aktīvi darbojas Krievijas Federācijas aizsardzības sektora dažādošanā, un tai ir projekti ar aizsardzības nozares uzņēmumiem, tostarp Rostec, kas sniedz atbalstu darbībām, ar kurām tiek grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

VEB piešķīra aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Krimā un uzskata to par "prioritāru reģionu", un tai ir partnerības ar Krimas lietu ministriju, kas ir atbildīga par anektētās "Krimas Autonomās Republikas" integrēšanu Krievijas Federācijā.

VEB.RF, pildīdama šādas funkcijas, sniedz aktīvu – materiālu vai finansiālu – atbalstu vai gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

23.2.2022"