21.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 39/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/229

(2022. gada 7. janvāris),

ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/1675, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, groza attiecībā uz Burkinafaso, Kaimanu Salu, Haiti, Jordānijas, Mali, Marokas, Filipīnu, Senegālas un Dienvidsudānas iekļaušanu pielikuma I punkta tabulā un Bahamu Salu, Botsvānas, Ganas, Irākas un Maurīcijas svītrošanu no šīs tabulas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir jānodrošina savas finanšu sistēmas integritātes iedarbīga aizsardzība un pienācīga darbība un jāaizsargā iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tāpēc Direktīva (ES) 2015/849 paredz, ka Komisijai būtu jāidentificē valstis, kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas (“NILL/TFN”) režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai.

(2)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675 (2) identificētas augsta riska trešās valstis, kurām ir stratēģiskas nepilnības. Minētā regula piemērotos laika intervālos būtu jāpārskata, ņemot vērā šo augsta riska trešo valstu progresu, kas panākts, novēršot stratēģiskās nepilnības savos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos. Komisijai savos novērtējumos būtu jāņem vērā jauna informācija no starptautiskām organizācijām un standartu noteikšanas iestādēm, piemēram, Finanšu darījumu darba grupas (FATF) sniegtā informācija.

(3)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, Savienībā ienākošo un izejošo pārrobežu darījumu lielo skaitu, kā arī tirgus atvērtības pakāpi, tādējādi tiek uzskatīts, ka draudi, ko NILL/TFN režīma nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.

(4)

Saskaņā ar Direktīvā (ES) 2015/849 izklāstītajiem kritērijiem Komisija ņem vērā jaunāko pieejamo informāciju, jo īpaši jaunākos FATF publiskos paziņojumus, FATF Pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumus attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis, atbilstīgi Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam.

(5)

Burkinafaso 2021. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Starpvaldību rīcības grupu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai Rietumāfrikā (West Africa Money Laundering Group, GIABA) nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pabeigšanas 2019. gadā Burkinafaso ir panākusi progresu attiecībā uz vairākām savstarpējā izvērtējuma ziņojumā ieteiktajām darbībām tehniskās atbilstības un efektivitātes uzlabošanai, tostarp 2020. gada decembrī pieņemot valsts stratēģiju attiecībā uz NILL/TFN. Burkinafaso strādās pie rīcības plāna īstenošanas, tostarp: 1) pieņemot un īstenojot turpmāku pasākumu mehānismus valsts stratēģijā paredzēto darbību uzraudzībai; 2) prasot savstarpēju tiesisko palīdzību un izmantojot citus starptautiskās sadarbības veidus atbilstoši tās riska profilam; 3) stiprinot visu NILL/TFN uzraudzības iestāžu resursus un īstenojot uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz finanšu iestādēm un noteiktiem ar finansēm nesaistītiem uzņēmumiem un profesijām (DNFBP); 4) uzturot visaptverošu un atjauninātu pamatinformāciju un informāciju par faktiskajām īpašumtiesībām un stiprinot sankciju sistēmu attiecībā uz pārredzamības pienākumu pārkāpumiem; 5) paplašinot daudzveidīgumu attiecībā uz ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem; 6) stiprinot finanšu ziņu vākšanas vienības (FIU) cilvēkresursus, izmantojot papildu darbinieku pieņemšanu darbā, apmācību un budžetu; 7) veicot tiesībaizsardzības iestāžu, prokuroru un citu attiecīgu iestāžu darbinieku apmācību; 8) pierādot, ka iestādes tiecas īstenot konfiskāciju kā politikas mērķi; 9) palielinot to tiesībaizsardzības iestāžu un prokuratūras iestāžu spējas un atbalstu, kas iesaistītas TF apkarošanā saskaņā ar valsts stratēģiju attiecībā uz teroristu finansēšanu; un 10) īstenojot efektīvu un mērķtiecīgu finanšu sankciju režīmu attiecībā uz teroristu finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu un arī uz risku balstītu pārraudzību un uzraudzību attiecībā uz bezpeļņas organizācijām. Pamatojoties uz to, Burkinafaso būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(6)

Kaimanu Salas 2021. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Karību jūras valstu Finanšu darījumu darba grupu (Caribbean Financial Action Task Force, CFATF) nolūkā stiprināt to NILL/TFN režīma efektivitāti. Kaimanu Salām būtu jāturpina īstenot rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, tostarp: 1) piemērojot atbilstīgas un efektīvas sankcijas gadījumos, kad attiecīgās personas (tostarp juridiskās personas) neiesniedz precīzu, atbilstošu un atjauninātu informāciju par faktiskajiem īpašniekiem saskaņā ar minētajām prasībām; un 2) pierādot, ka tās veic kriminālvajāšanu par visu veidu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas gadījumiem saskaņā ar jurisdikcijas riska profilu un ka šādas kriminālvajāšanas rezultātā tiek piemērotas atturošas, efektīvas un samērīgas sankcijas. Pamatojoties uz to, Kaimanu Salas būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(7)

Haiti 2021. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un CFATF nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Haiti strādās pie rīcības plāna īstenošanas, tostarp: 1) izstrādājot NILL un TF riska novērtēšanas procesu un izplatot konstatējumus; 2) atvieglojot informācijas apmaiņu ar attiecīgajiem ārvalstu partneriem; 3) novēršot tiesiskā regulējuma un reglamentējošo noteikumu tehniskos trūkumus, kas kavē NILL/TFN pasākumu īstenošanu, un īstenojot uz risku balstītu NILL/TFN uzraudzību attiecībā uz visām finanšu iestādēm un DNFBP, kuras uzskata par tādām, kas rada augstāku NILL un TF risku; 4) nodrošinot, ka pamatinformācija un informācija par faktiskajiem īpašniekiem tiek uzturēta un ir laikus pieejama; 5) nodrošinot, ka kompetentās iestādes labāk izmanto finanšu ziņas un citu būtisku informāciju, lai apkarotu NILL un TF; 6) novēršot tehniskos trūkumus attiecībā uz NILL nodarījumiem un pierādot, ka iestādes konstatē, izmeklē un veic kriminālvajāšanu par NILL lietām atbilstoši Haiti riska profilam; 7) pierādot, ka pieaug noziedzīgi iegūtu līdzekļu identificēšana, izsekošana un atgūšana; 8) novēršot tehniskās nepilnības attiecībā uz TF nodarījumiem un mērķtiecīgo finanšu sankciju režīmu; 9) veicot pienācīgu, uz risku balstītu uzraudzību attiecībā uz bezpeļņas organizācijām, kas ir neaizsargātas pret ļaunprātīgu izmantošanu TF jomā, vienlaikus netraucējot vai neatturot likumīgas bezpeļņas organizāciju darbības. Pamatojoties uz to, Haiti būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(8)

Jordānija 2021. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas Finanšu darījumu darba grupu (Middle East and North Africa Financial Action Task Force, MENAFATF) nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2019. gada novembrī Jordānija ir panākusi progresu attiecībā uz vairākām savstarpējā izvērtējuma ziņojumā ieteiktajām darbībām tās sistēmas uzlabošanai, tostarp pabeidzot riska valsts novērtējumu. Jordānija strādās pie FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) pabeidzot un izplatot NILL un TF riska novērtējumus attiecībā uz bezpeļņas organizācijām, juridiskajām personām un kriptoaktīviem; 2) uzlabojot uz risku balstītu uzraudzību un piemērojot efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas par neatbilstību; 3) īstenojot apmācības un izpratnes veicināšanas programmas noteiktiem ar finansēm nesaistītiem uzņēmumiem un profesijām par to NILL/TFN pienākumiem, jo īpaši attiecībā uz ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem sagatavošanu un iesniegšanu; 4) uzturot visaptverošu un atjauninātu pamatinformāciju un faktisko īpašnieku informāciju par juridiskām personām un juridiskiem veidojumiem; 5) virzot izmeklēšanu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un kriminālvajāšanu, tostarp veicot paralēlas finanšu izmeklēšanas par predikatīviem nodarījumiem atbilstoši valsts riska novērtējumā konstatētajam riskam; 6) nosakot juridisku pienākumu konfiscēt nozieguma rīkus, kas izmantoti vai ko paredzēts izmantot NILL noziegumos; 7) izstrādājot un ieviešot tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu mērķtiecīgām finanšu sankcijām; un 8) izstrādājot un īstenojot uz risku balstītu pieeju bezpeļņas organizāciju sektora uzraudzībai, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu TF nolūkos. Pamatojoties uz to, Jordānija būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(9)

Mali 2021. gada oktobrī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un GIABA nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Kopš savstarpējā izvērtējuma ziņojuma pieņemšanas 2019. gada novembrī Mali ir panākusi progresu attiecībā uz vairākām savstarpējā izvērtējuma ziņojumā ieteiktajām darbībām tās sistēmas uzlabošanai, tostarp pieņemot riska valsts novērtējumu. Mali strādās pie FATF rīcības plāna īstenošanas, veicot šādas darbības: 1) izplatot valsts riska novērtējuma rezultātus visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp veicot izpratnes veicināšanas pasākumus visaugstākā riska nozarēs; 2) izstrādājot un sākot īstenot uz risku balstītu pieeju visu finanšu iestāžu un DNFBP uzraudzībai NILL/TFN jomā un pierādot efektīvu, samērīgu un atturošu sankciju ieviešanu par neatbilstību; 3) veicot visaptverošu novērtējumu par NILL un TF riskiem, kas saistīti ar visu veidu juridiskām personām; 4) palielinot FIU un tiesībaizsardzības iestāžu spējas un uzlabojot to sadarbību finanšu ziņu izmantošanā; 5) nodrošinot, ka attiecīgās kompetentās iestādes ir iesaistītas NILL izmeklēšanā un kriminālvajāšanā; 6) stiprinot to attiecīgo iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par izmeklēšanu un kriminālvajāšanu lietās attiecībā uz TF; 7) izveidojot tiesisko regulējumu un procedūras mērķtiecīgu finanšu sankciju īstenošanai; un 8) īstenojot uz risku balstītu pieeju bezpeļņas organizāciju sektora uzraudzībai, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu TF nolūkos. Pamatojoties uz to, Mali būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(10)

Maroka 2021. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un MENAFATF nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Maroka ir veikusi pasākumus, lai uzlabotu savu NILL/TFN režīmu, tostarp nodrošinot FIU finanšu resursus un cilvēkresursus, lai uzlabotu analītiskās spējas nolūkā īstenot to pamata pilnvaras attiecībā uz operatīvo un stratēģisko analīzi. Marokai būtu jāturpina īstenot rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, tostarp: 1) uzlabojot uz risku balstītu uzraudzību un veicot korektīvas darbības, kā arī piemērojot efektīvas, samērīgas un atturošas sankcijas par neatbilstību; 2) nodrošinot, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem, tostarp informācija par juridiskām personām un ārvalstu juridiskajiem veidojumiem, ir atbilstīga, precīza un pārbaudīta; 3) paplašinot daudzveidīgumu attiecībā uz ziņojumiem par aizdomīgiem darījumiem; 4) prioritāti piešķirot visu veidu NILL identificēšanai, izmeklēšanai un kriminālvajāšanai atbilstoši valsts riska profilam; un 5) pārraugot un efektīvi uzraugot finanšu iestāžu un DNFBP atbilstību attiecībā uz mērķtiecīgu finanšu sankciju ievērošanu. Pamatojoties uz to, Maroka būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(11)

Filipīnas 2021. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un Āzijas un Klusā okeāna valstu grupu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG) nolūkā stiprināt valsts NILL/TFN režīma efektivitāti. Kopš tā laika Filipīnas ir veikušas pasākumus, lai uzlabotu savu NILL/TFN režīmu, izstrādājot un īstenojot norādījumus par svītrošanu no saraksta un aktīvu iesaldēšanas atcelšanu attiecībā uz mērķtiecīgām finanšu sankcijām saistībā ar ieroču izplatīšanas finansēšanu. Filipīnām būtu jāstrādā pie rīcības plāna īstenošanas, tostarp: 1) pierādot, ka notiek efektīva uz risku balstīta DNFBP uzraudzība; 2) pierādot, ka uzraudzītāji izmanto NILL/TFN kontroli, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar kazino izklaides braucienu organizētājiem; 3) ieviešot jaunās reģistrācijas prasības attiecībā uz bezkonta naudas pārvedumiem un piemērojot sankcijas nereģistrētiem un nelikumīgiem naudas pārvedumu operatoriem; 4) uzlabojot un racionalizējot tiesībaizsardzības iestāžu piekļuvi informācijai par faktiskajiem īpašniekiem un veicot pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija par faktiskajiem īpašniekiem ir precīza un atjaunināta; 5) pierādot finanšu ziņu izmantošanas pieaugumu un NILL izmeklēšanas un kriminālvajāšanas pieaugumu atbilstoši riskam; 6) pierādot, ka pieaug identificēšana, izmeklēšana un kriminālvajāšana TF lietās; 7) pierādot, ka attiecībā uz bezpeļņas organizāciju (tostarp nereģistrētu bezpeļņas organizāciju) sektoru tiek veikti atbilstoši pasākumi, netraucējot bezpeļņas organizāciju likumīgajām darbībām; un 8) uzlabojot mērķtiecīgo finanšu sankciju sistēmas efektivitāti gan attiecībā uz TF, gan ieroču izplatīšanas finansēšanu. Pamatojoties uz to, Filipīnas būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(12)

Senegāla 2021. gada februārī pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF un GIABA nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Senegālai būtu jāturpina īstenot rīcības plānu savu stratēģisko nepilnību novēršanai, tostarp: 1) nodrošinot konsekventu izpratni par NILL/TF riskiem (jo īpaši saistībā ar DNFBP sektoru) attiecīgajās iestādēs, izmantojot apmācību un informēšanas pasākumus; 2) prasot savstarpēju tiesisko palīdzību un izmantojot citus starptautiskās sadarbības veidus atbilstoši tās riska profilam; 3) nodrošinot, ka finanšu iestādes un DNFBP tiek atbilstīgi un efektīvi uzraudzītas; 4) atjauninot un uzturot visaptverošu informāciju par juridisku personu un veidojumu faktiskajām īpašumtiesībām un stiprinot sankciju sistēmu attiecībā uz pārredzamības pienākumu pārkāpumiem; 5) turpinot uzlabot FIU cilvēkresursus, lai nodrošinātu, ka tā uztur efektīvas operatīvās analīzes spējas; 6) pierādot, ka centieni, kuru mērķis ir stiprināt atklāšanas mehānismus un pastiprināt spēju veikt NILL/predikatīvu nodarījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, tiek konsekventi īstenoti atbilstoši Senegālas riska profilam; 7) izveidojot visaptverošu un standartizētu politiku un procedūras noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nozieguma rīku identificēšanai, izsekošanai, aizturēšanai un konfiskācijai atbilstoši tās riska profilam; 8) stiprinot iestāžu izpratni par TF riskiem un uzlabojot TF novēršanā iesaistīto tiesībaizsardzības iestāžu un kriminālvajāšanas iestāžu spējas un tām sniegto atbalstu atbilstoši 2019. gada valsts stratēģijai attiecībā uz teroristu finansēšanu; un 9) īstenojot efektīvu un mērķtiecīgu finanšu sankciju režīmu attiecībā uz teroristu finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu un arī uz risku balstītu pārraudzību un uzraudzību attiecībā uz bezpeļņas organizācijām. Pamatojoties uz to, Senegāla būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(13)

Dienvidsudāna 2021. gada jūnijā pauda augsta līmeņa politisku apņemšanos sadarboties ar FATF nolūkā stiprināt tās NILL/TFN režīma efektivitāti. Dienvidsudāna strādās pie rīcības plāna īstenošanas, tostarp: 1) piesakoties dalībai un sadarbojoties ar Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas grupu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanai (Eastern & Southern Africa Anti-Money Laundering Group, ESAAMLG) un apņemoties veikt savstarpēju izvērtēšanu, ko veiktu ESAAMLG vai cita novērtēšanas struktūra; 2) veicot visaptverošu 2012. gada NILL/TFN akta pārskatīšanu ar starptautisko partneru atbalstu, tostarp tehnisko palīdzību, lai panāktu atbilstību FATF standartiem; 3) norīkojot iestādi/iestādes, kas atbildētu par valsts NILL/TF risku novērtējumu koordinēšanu; 4) kļūstot par 1988. gada Vīnes konvencijas, 2000. gada Palermo konvencijas un 1999. gada Starptautiskās konvencijas par cīņu pret terorisma finansēšanu pusi un īstenojot tās; 5) kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pienācīgi strukturētām un spējīgām īstenot uz risku balstītu pieeju NILL/TFN uzraudzībai attiecībā uz finanšu iestādēm; 6) izstrādājot visaptverošu tiesisko regulējumu, lai vāktu informāciju par juridisku personu faktiskajiem īpašniekiem un pārbaudītu tās precizitāti; 7) nodrošinot pilnībā funkcionējošas un neatkarīgas FIU darbību; 8) izveidojot un ieviešot tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu, lai ieviestu mērķtiecīgas finanšu sankcijas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām par terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanu; un 9) sākot īstenot mērķtiecīgu uz risku balstītu uzraudzību/pārraudzību attiecībā uz tām bezpeļņas organizācijām, kuras ir pakļautas ļaunprātīgas izmantošanas riskam attiecībā uz TF. Pamatojoties uz to, Dienvidsudāna būtu jāuzskata par valsti, kuras NILL/TFN režīmā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantu ir stratēģiskas nepilnības.

(14)

Kā liecina jaunākā būtiskā informācija, Komisijas novērtējumā secināts, ka Burkinafaso, Kaimanu Salas, Haiti, Jordānija, Mali, Maroka, Filipīnas, Senegāla un Dienvidsudāna būtu jāuzskata par trešām valstīm, kuru NILL/TFN režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā paredzētajiem kritērijiem. Tiek atzīmēts, ka šīs valstis rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānus.

(15)

Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Komisija pastāvīgi uzraudzītu trešās valstis un novērtētu izmaiņas to tiesiskajā regulējumā un iestāžu sistēmās, kompetento iestāžu pilnvaras un procedūras, kā arī to NILL/TFN režīmu efektivitāti nolūkā atjaunināt Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumu.

(16)

Komisija ir apņēmusies attiecīgā gadījumā sniegt tehnisko palīdzību Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā iekļautajām trešām valstīm, lai palīdzētu tām novērst konstatētās stratēģiskās nepilnības.

(17)

Komisija pārskatīja progresu stratēģisko nepilnību novēršanā valstīs, kuras iekļautas sarakstā saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 un kuras FATF 2021. gada jūnijā vai oktobrī svītroja no saraksta vai kuras Komisija pārskatīja saskaņā ar pārskatīto metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai, pamatojoties uz jaunajām prasībām Direktīvā (ES) 2015/849, kas grozīta ar Direktīvu (ES) 2018/843 (3). Komisija pabeidza pārskatīšanu par Bahamu Salu, Botsvānas, Ganas, Irākas un Maurīcijas panākto progresu.

(18)

Komisijas novērtējumā secināts, ka Bahamu Salas savā NILL/TFN režīmā ir novērsušas stratēģiskās nepilnības, kuras Komisija konstatējusi saskaņā ar savu metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai. Bahamu Salas nesen ir veikušas vairākus pasākumus, lai pastiprinātu NILL/TFN regulējumu un jo īpaši faktisko īpašumtiesību režīma pārredzamības aspektus. Ar šiem pasākumiem ir izpildīti Komisijas noteiktie papildu kritēriji. Komisija turpinās sadarboties ar FATF un CFATF, lai pārraudzītu Bahamu Salu NILL/TFN režīma attīstību.

(19)

Komisijas novērtējumā secināts, ka Irāka ir panākusi pietiekamu progresu, savā NILL/TFN režīmā novēršot stratēģiskās nepilnības, kuras Komisija konstatējusi saskaņā ar savu metodiku augsta riska trešo valstu identificēšanai. Irāka nesen ir veikusi vairākus pasākumus, lai pastiprinātu savu NILL/TFN regulējumu. Ar šiem pasākumiem tiek novērstas Komisijas sākotnējā novērtējumā paustās bažas. Komisija turpinās sadarboties ar FATF un MENAFATF, lai pārraudzītu Bahamu Salu NILL/TFN režīma attīstību.

(20)

FATF atzinīgi novērtēja Botsvānas, Ganas un Maurīcijas panākto būtisko progresu to NILL/TFN režīmu uzlabošanā un atzīmēja, ka Botsvāna, Gana un Maurīcija ir izveidojušas tiesisko regulējumu un reglamentējošos noteikumus, lai izpildītu saistības, kas izriet no to rīcības plāniem attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām. Tāpēc uz Botsvānu, Ganu un Maurīciju vairs neattiecas FATF uzraudzība, ko tā īsteno atbilstīgi pašreizējam procesam nolūkā pasaules mērogā panākt NILL/TFN prasību izpildi. Botsvāna, Gana un Maurīcija turpinās sadarboties ar FATF pielīdzināmām reģionālajām struktūrām, lai vēl vairāk uzlabotu savus NILL/TFN režīmus.

(21)

Komisijas analīzē, ņemot vērā pieejamo informāciju, secināts, ka Bahamu Salu, Botsvānas, Ganas, Irākas un Maurīcijas NILL/TFN režīmos vairs nav stratēģisku nepilnību. Bahamu Salas, Botsvāna, Gana, Irāka un Maurīcija ir pastiprinājušas savu NILL/TFN režīmu efektivitāti un novērsušas saistītos tehniskos trūkumus, lai izpildītu savas rīcības plānā paredzētās saistības, kas izriet no to rīcības plāniem attiecībā uz FATF konstatētajām stratēģiskajām nepilnībām un Komisijas noteiktajiem papildu kritērijiem vai sākotnējām bažām.

(22)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā tabulā zem punkta “I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu” iekļauj šādas rindas:

“Burkinafaso

Kaimanu Salas

Haiti

Jordānija

Mali

Maroka

Filipīnas

Senegāla

Dienvidsudāna”.

2. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā tabulā zem punkta “I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu” svītro šādas rindas:

“Bahamu Salas

Botsvāna

Gana

Irāka

Maurīcija”.

3. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/1675 pielikumā tabulu zem punkta “I. Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu” aizstāj ar šādu:

“Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Afganistāna

2.

Barbadosa

3.

Burkinafaso

4.

Kambodža

5.

Kaimanu Salas

6.

Haiti

7.

Jamaika

8.

Jordānija

9.

Mali

10.

Maroka

11.

Mjanma/Birma

12.

Nikaragva

13.

Pakistāna

14.

Panama

15.

Filipīnas

16.

Senegāla

17.

Dienvidsudāna

18.

Sīrija

19.

Trinidāda un Tobāgo

20.

Uganda

21.

Vanuatu

22.

Jemena

23.

Zimbabve”.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 7. janvārī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Mairead MCGUINNESS


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (OV L 156, 19.6.2018., 43. lpp.).