24.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 43/41


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2022/279

(2021. gada 13. decembris),

ar ko attiecībā uz atbrīvojumu, kurš atļauj dzīvsudrabu izmantot citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1), jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesatur minētās direktīvas II pielikumā norādītās bīstamās vielas. Šo ierobežojumu nepiemēro noteiktiem minētās direktīvas III pielikumā norādītiem lietojumiem, kam piešķirts atbrīvojums.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kam Direktīvu 2011/65/ES piemēro, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Dzīvsudrabs ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā norādīta ierobežota lietojuma viela.

(4)

Ar Lēmumu 2010/571/ES (2) Komisija cita starpā piešķīra atbrīvojumu, kas atļauj dzīvsudrabu izmantot “citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, kas nav atsevišķi minētas” (“atbrīvojums”) un kas kā 4.f) punkta atbrīvojums norādīts Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā. Saskaņā ar minētās direktīvas 5. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktu šim atbrīvojumam bija jābeidzas 2016. gada 21. jūlijā.

(5)

Dzīvsudraba funkcija gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām ir saistīta ar gaismas radīšanas procesu, kurā elektroenerģija tiek pārvērsta gaismā.

(6)

2015. gada 15. janvārī, tātad Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktā noteiktajā termiņā, Komisija saņēma vairākus pieteikumus uz atbrīvojuma pagarināšanu (“pagarināšanas pieteikumi”). Saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktu atbrīvojums paliek spēkā līdz laikam, kad tiek pieņemts lēmums par pagarināšanas pieteikumu.

(7)

Pagarināšanas pieteikumu izvērtēšanā, kurā tika ņemta vērā aizstājēju pieejamība un aizstāšanas sociālekonomiskā ietekme, tika secināts, ka dzīvsudraba aizstāšana vai likvidēšana tajos lietojumos, uz kuriem attiecas atbrīvojums, pašlaik nav tehniski realizējama praksē. Tomēr, ņemot vērā aizstāšanas izredzes, kas dotu iespēju nākotnē atbrīvojumu ierobežot, ir lietderīgi pašreizējo atbrīvojumu pagarināt tikai uz trim gadiem. Izvērtējumā arī secināts, ka ir iespējams sīkāk noteikt, attiecībā uz kādiem lietojumiem atbrīvojums būtu pagarināms saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem sakarā ar īpašu funkciju un lietojuma jomu, proti, augstspiediena dzīvsudraba tvaika spuldzēm, ko izmanto projektoros, ko izmanto dārzkopības apgaismojumam un kas izstaro ultravioletā spektra gaismu. Attiecībā uz šiem konkrētajiem lietojumiem atbrīvojums būtu jāpagarina uz maksimālo termiņu, kas ir pieci gadi. Izvērtēšanas ietvaros notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punktu. Šajās apspriešanās saņemtās piezīmes tika darītas publiski pieejamas īpašā vietnē.

(8)

Atbrīvojums ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3) un līdz ar to tajā noteikto vides un veselības aizsardzību nevājina.

(9)

Ņemot vērā uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, nav gaidāms, ka atbrīvojuma ilgums nelabvēlīgi ietekmēs inovāciju.

(10)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

(1)   Dalībvalstis vēlākais līdz 2022. gada 30. septembris pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās minētos noteikumus piemēro no 2022. gada 1. oktobris.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā šāda atsauce izdarāma.

(2)   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2010/571/ES (2010. gada 24. septembris), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/95/EK pielikumu attiecībā uz atbrīvojumiem lietojumiem, kuros ir svins, dzīvsudrabs, kadmijs, hroms (VI), polibrombifenili un polibromdifenilēteri (OV L 251, 25.9.2010., 28. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā 4.f) ierakstu aizstāj ar šādu:

Atbrīvojums

Piemērošanas joma un termiņi

4(f)-I

Dzīvsudrabs citās gāzizlādes spuldzēs īpašām vajadzībām, kas šajā pielikumā nav minētas atsevišķi

Zaudē spēku 2025. gada 24. februāris

4(f)-II

Dzīvsudrabs augstspiediena dzīvsudraba tvaika spuldzēs, ko izmanto projektoros ar vajadzīgo spilgtumu ≥ 2000 ANSI lm;

Zaudē spēku 2027. gada 24. februāris

4(f)-III

Dzīvsudrabs augstspiediena nātrija tvaika spuldzēs, ko izmanto dārzkopības apgaismojumam

Zaudē spēku 2027. gada 24. februāris

4(f)-IV

Dzīvsudrabs spuldzēs, kas izstaro ultravioletā spektra gaismu

Zaudē spēku 2027. gada 24. februāris”