16.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 322/614


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/2478

(2022. gada 16. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Eiropadome 2022. gada 20. un 21. oktobra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neselektīvos Krievijas raķešu un dronu uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajiem objektiem un infrastruktūrai Kijivā un visā Ukrainā. Atgādinot 2022. gada 30. septembra paziņojumu un saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas 2022. gada 12. oktobra rezolūciju, Eiropadome arī atkārtoti apstiprināja, ka tā nepārprotami nosoda un stingri noraida Krievijas īstenoto Ukrainas Doneckas, Hersonas, Luhanskas un Zaporižjas reģionu nelikumīgo aneksiju, un, tāpat kā Krimas un Sevastopoles gadījumā, Eiropas Savienība nekad neatzīs šo nelikumīgo aneksiju. Eiropadome paziņoja, ka Krievijas vienpusējie lēmumi tīši pārkāpj ANO Statūtus un klaji ignorē noteikumos balstīto starptautisko kārtību un ka Savienība ir gatava turpināt pastiprināt ierobežojošos pasākumus pret Krieviju.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, ir lietderīgi ieviest jaunus ierobežojošos pasākumus.

(5)

Jo īpaši ir lietderīgi pievienot dažus ierakstus Lēmuma 2014/512/KĀDP IV pielikumā iekļautajā juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, t. i., to vienību sarakstā, kuras ir saistītas ar Krievijas militārrūpniecisko kompleksu un kurām tiek piemēroti stingrāki eksporta ierobežojumi attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī precēm un tehnoloģijām, kas varētu veicināt Krievijas aizsardzības un drošības sektora tehnoloģiskās jaudas palielināšanu. Ņemot vērā konkrēto risku, ka noteiktas preces vai tehnoloģijas tiek pārvirzītas no Krimas vai Sevastopoles uz Krievijas Federāciju, ir lietderīgi šajā galalietotāju sarakstā iekļaut arī konkrētas vienības, ko kontrolē Krievija un kas bāzētas Krimā vai Sevastopolē. Šī iekļaušana sarakstā neietekmē faktu, ka Savienība neatzīst un turpina stingri nosodīt Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju.

(6)

Ir arī lietderīgi pievienot Krievijas Reģionālās attīstības banku (Russian Regional Development Bank) to Krievijas valstij piederošu vai tās kontrolētu vienību sarakstam, kuras ir pakļautas darījumu aizliegumam.

(7)

Turklāt ir lietderīgo noteikt aizliegumu Savienības valstspiederīgajiem ieņemt jebkādus amatus visu Krievijas valstij piederošu vai tās kontrolētu juridisku personu, vienību vai struktūru pārvaldības struktūrās, kuras ir iedibinātas Krievijā. Ir arī lietderīgi paredzēt kompetentajām iestādēm iespēju piešķirt atļauju saviem valstspiederīgajiem ieņemt šādus amatus pastāvošos kopuzņēmumos vai līdzīgos juridiskos veidojumos, kā arī ES meitasuzņēmumos, kas ir iedibināti Krievijā, un kad šādu amatu ieņemšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi, vai kad juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iesaistīta trešās valsts izcelsmes naftas tranzītā caur Krieviju un šāda amata veikšana ir paredzēta darbībām, kas citādi nav aizliegtas.

(8)

Ir arī lietderīgi paplašināt spēkā esošo aizliegumu sniegt konkrētus pakalpojumus Krievijas Federācijai un Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, aizliedzot sniegt reklāmas, tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus, kā arī produktu testēšanas un tehniskās inspicēšanas pakalpojumus. Atbilstīgi Centrālajai preču klasifikācijai, kas izklāstīta Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas biroja statistikas dokumentu M sērijā Nr. 77 (CPC prov., 1991. gads), “tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi” ietver tirgus izpētes pakalpojumus un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus. “Tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumi” ietver sastāva un tīrības testēšanas un analīzes pakalpojumus, fizikālo īpašību testēšanas un analīzes pakalpojumus, integrētu mehānisku un elektrisku sistēmu testēšanas un analīzes pakalpojumus, tehniskās inspicēšanas pakalpojumus, kā arī citus tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumus. Tehniskās palīdzības sniegšana saistībā ar precēm, kuras eksportē uz Krieviju, joprojām ir atļauta ar nosacījumu, ka šādas tehniskās palīdzības sniegšanas laikā šādu preču pārdošana, piegāde, nodošana vai eksportēšana nav aizliegta saskaņā ar šo lēmumu. “Reklāmas pakalpojumi” ietver reklāmas laukuma vai laika pārdošanas vai izpirkumnomas pakalpojumus, reklāmas pakalpojumu plānošanas, izveidošanas un izvietošanas pakalpojumus, kā arī citus reklāmas pakalpojumus.

(9)

Turklāt ir lietderīgi paplašināt aizliegumu, kas vērsts uz jaunām investīcijām Krievijas enerģētikas nozarē, papildus aizliedzot jaunas investīcijas Krievijas ieguves rūpniecības nozarē, izņemot ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes darbības, kuras saistītas ar konkrētām kritiski svarīgām izejvielām.

(10)

Krievijas Federācija ir iesaistījusies sistemātiskā, starptautiskā mediju manipulēšanas un faktu sagrozīšanas kampaņā, lai uzlabotu savu stratēģiju destabilizēt savas kaimiņvalstis un Savienību un tās dalībvalstis. Konkrēti, propaganda tiek atkārtoti un konsekventi vērsta pret Eiropas politiskajām partijām, it sevišķi vēlēšanu laikā, kā arī pret pilsonisko sabiedrību, patvēruma meklētājiem, Krievijas etniskām minoritātēm un dzimtiskām minoritātēm un pret demokrātisko iestāžu darbību Savienībā un tās dalībvalstīs.

(11)

Lai attaisnotu un pamatotu savu agresiju pret Ukrainu, Krievijas Federācija ir iesaistījusies nepārtrauktās un saskaņotās propagandas darbībās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību Savienībā un kaimiņvalstīs, nopietni sagrozot faktus un manipulējot ar tiem.

(12)

Minētās propagandas darbības tiek virzītas ar vairāku mediju kanālu starpniecību, kurus pastāvīgi tieši vai netieši kontrolē Krievijas Federācijas vadība. Šādas darbības rada būtisku un tiešu apdraudējumu Savienības sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Minētie mediju kanāli ir būtiski un kalpo tam, lai sekmētu un atbalstītu agresiju pret Ukrainu un lai destabilizētu tās kaimiņvalstis.

(13)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, kā atzīts tās 11. pantā, nepieciešams ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus, lai apturētu šādu mediju kanālu pārraides darbības Savienībā, vai tādas šo mediju kanālu pārraides darbības, kuras vērstas uz Savienību. Šiem pasākumiem vajadzētu palikt spēkā līdz brīdim, kad tiks izbeigta agresija pret Ukrainu un kad Krievijas Federācija un ar to saistītie mediju kanāli pārstās izvērst propagandas darbības pret Savienību un tās dalībvalstīm.

(14)

Ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, darījumdarbības brīvību, un tiesības uz īpašumu, kā atzīts Pamattiesību hartas 11., 16. un 17. pantā, minētie pasākumi neliedz mediju kanāliem un to personālam veikt citas darbības Savienībā, kas nav pārraidīšana, piemēram, pētniecību un intervijas. Jo īpaši minētie pasākumi negroza pienākumu ievērot tiesības, brīvības un principus, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, tostarp Pamattiesību hartā, un dalībvalstu konstitūcijās, to attiecīgajās piemērošanas jomās.

(15)

Lēmumā 2014/512/KĀDP ir noteikts aizliegums importēt jēlnaftu no Krievijas neatkarīgi no tā, vai piegāde notiek pa cauruļvadiem vai pa jūru. Lēmumā 2014/512/KĀDP arī paredzētas pagaidu atkāpes attiecībā uz importu pa cauruļvadiem un – Bulgārijas gadījumā – importu pa jūru. Minēto atkāpju vienīgais mērķis bija nodrošināt dalībvalstu apgādes drošību, vienlaikus saglabājot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp tām. Tādēļ ir lietderīgi precizēt, ka, tāpat kā to dalībvalstu gadījumā, kuras importē Krievijas jēlnaftu pa cauruļvadiem, Bulgārija naftas produktus, kas iegūti no Krievijas jēlnaftas, kura importēta uz minētās atkāpes pamata, nevar pārdot pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs. Minētais aizliegums neattiecas uz bunkurēšanu vai transportlīdzekļa vai gaisa kuģa degvielas uzpildīšanu dalībvalstīs, kuras izmanto minētās atkāpes. Solidarizējoties ar Ukrainu, ir lietderīgi tomēr atļaut Ungārijai, Slovākijai un Bulgārijai eksportēt uz Ukrainu noteiktus naftas pārstrādes produktus, kas iegūti no Krievijas jēlnaftas, kura importēta uz attiecīgo atkāpju pamata, tostarp, ja vajadzīgs, tranzītā caur citām dalībvalstīm. Ir arī lietderīgi atļaut Bulgārijai eksportēt uz trešām valstīm konkrētus naftas pārstrādes produktus, kas iegūti no Krievijas jēlnaftas, kura importēta uz attiecīgo atkāpju pamata. Tas ir nepieciešams, lai mazinātu vidiskos un drošības riskus, jo šādus produktus nevar droši uzglabāt Bulgārijā. Ikgadējam eksportam nebūtu jāpārsniedz šādu produktu gada vidējais eksporta apjoms pēdējo piecu gadu laikā.

(16)

Ir lietderīgi sīkāk precizēt un grozīt atbrīvojumus no importa aizlieguma attiecībā uz tērauda izstrādājumiem, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri ir eksportēti no Krievijas.

(17)

Ir arī lietderīgi ieviest vai paplašināt dažus izņēmumus vai atkāpes, kas saistīti ar konkrētiem pasākumiem, kā arī veikt konkrētas tehniskas korekcijas pamatdaļas tekstā.

(18)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(19)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/512/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/512/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   No 2022. gada 12. aprīļa tirdzniecības vietās, kas reģistrētas vai atzītas Savienībā, ir aizliegts kotēt tādu juridisko personu, vienību vai struktūru pārvedamus vērtspapīrus un sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus, kuras ir iedibinātas Krievijā un kurām vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, un no 2023. gada 29. janvāra – pieņemt tos tirgošanai.”

;

2)

lēmuma 1.aa pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādus punktus:

“1.b   No 2023. gada 16. janvāra ir aizliegts ieņemt amatus šādu vienību pārvaldības struktūrās:

a)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura ir iedibināta Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības;

b)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir šā punkta a) apakšpunktā minētas vienības īpašumā; vai

c)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā un kura darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

Šo aizliegumu nepiemēro 1. punktā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, uz kurām attiecas 1.a punkts.

1.c   Atkāpjoties no 1.b punkta, kompetentās iestādes var atļaut ieņemt amatu 1.b punktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras pārvaldības struktūrā pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka juridiskā persona, vienība vai struktūra ir:

a)

kopuzņēmums vai līdzīgs juridisks veidojums, kurā iesaistīta 1.b punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra un kuru noslēgusi juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas reģistrēts vai izveidots saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem pirms 2022. gada 17. decembra; vai

b)

1.b punktā minētā juridiskā persona, vienība vai struktūra, kas Krievijā bija iedibināta pirms 2022. gada 17. decembra un kas pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuru pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

1.d   Atkāpjoties no 1.b punkta, kompetentās iestādes var atļaut ieņemt amatu 1.b punktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras pārvaldības struktūrā pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šāda amata ieņemšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi.

1.e   Atkāpjoties no 1.b punkta, kompetentās iestādes var atļaut ieņemt amatu 1.b punktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras pārvaldības struktūrā pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iesaistīta trešās valsts izcelsmes naftas tranzītā caur Krieviju un ka šāda amata ieņemšana ir paredzēta tādu darbību veikšanai, kas nav aizliegtas saskaņā ar 4.o un 4.p pantu.”

;

b)

pantā iekļauj šādus punktus:

“2.d   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 18. martam, kas noslēgti ar X pielikuma C daļā minētu juridisku personu, vienību vai struktūru pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

2.e   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no X pielikuma C daļā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuri tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kas īstenoti pirms 2023. gada 18. marta.”

;

c)

panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

darījumiem, tostarp pārdošanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 30. jūnijam likvidētu kopuzņēmumu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta un kuros iesaistīta 1. punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra;”;

d)

pantā iekļauj šādu punktu:

“3.a   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut darījumus, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 30. jūnijam atsavinātu 1. punktā minētās vienības vai to meitasuzņēmumus Savienībā un tās izņemtu no Savienībā iedibinātas juridiskas personas, vienības vai struktūras.”

;

e)

pantā pievieno šādu punktu:

“5.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1.c, 1.d, 1.e un 3.a punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”

;

3)

lēmuma 1.k pantu aizstāj ar šādu:

“1.k pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus vai konsultācijas nodokļu jomā, vai konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā vai sabiedrisko attiecību pakalpojumus:

a)

Krievijas valdībai; vai

b)

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt arhitektūras un inženiertehniskos pakalpojumus, juridisko konsultāciju pakalpojumus un IT konsultāciju pakalpojumus:

a)

Krievijas valdībai; vai

b)

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

2.a   Ir aizliegts sniegt tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumus, tehniskās testēšanas un analīzes pakalpojumus, kā arī reklāmas pakalpojumus:

a)

Krievijas valdībai; vai

b)

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 8. janvārim izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

4.a   Šā panta 2.a punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2023. gada 16. janvārim izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

5.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

6.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai kādā dalībvalstī nodrošinātu piekļuvi tiesas, administratīvām vai šķīrējtiesas procedūrām, vai lai atzītu vai izpildītu kādu spriedumu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kas pasludināts kādā dalībvalstī, ar noteikumu, ka šādu pakalpojumu sniegšana atbilst šā lēmuma un Lēmuma 2014/145/KĀDP mērķiem.

7.   Šā panta 1., 2. un 2.a punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti vienīgi tādu Krievijā iedibinātu juridisko personu, vienību vai struktūru lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices vai VII pielikumā minētas partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

8.   Šā panta 2. un 2.a punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kuri ir nepieciešami ārkārtas situācijās sabiedrības veselības jomā, steidzamai tāda notikuma novēršanai vai tā ietekmes mazināšanai, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, vai reaģēšanai uz dabas katastrofām.

9.   Šā panta 2. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kuri nepieciešami programmatūras atjauninājumiem izmantošanai nemilitārām vajadzībām un nemilitāriem galalietotājiem, ko atļauj 3. panta 3. punkta d) apakšpunkts un 3.a panta 3. punkta d) apakšpunkts.

10.   Atkāpjoties no 1., 2. un 2.a punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tajos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai;

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu;

c)

Savienības un dalībvalstu vai partnervalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un misiju, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;

d)

lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā un titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai uz Savienību;

e)

lai nodrošinātu to infrastruktūru, datortehnikas un programmatūras nepārtrauktu darbību, kas ir kritiski svarīgas cilvēku veselībai un drošībai vai vides drošībai;

f)

civilo kodolspēju izveidošanai, izmantošanai, uzturēšanai, degvielas piegādei un atkārtotai apstrādei un civilo kodolspēju drošībai, un projektēšanas, būvniecības darbu un nodošanas ekspluatācijā turpināšanai, kas nepieciešami civilo kodolobjektu pabeigšanai, prekursoru materiālu piegādei medicīniskam lietojumam paredzētu radioizotopu ražošanai un līdzīgiem medicīniskiem lietojumiem vai kritiski svarīgām tehnoloģijām, kuras paredzētas vides radiācijas monitoringam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, īpaši pētniecības un izstrādes jomā; vai

g)

elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, ko veic Savienības telekomunikāciju operatori un kas vajadzīgi elektronisko sakaru pakalpojumu darbībai, uzturēšanai un drošībai, tostarp kiberdrošībai, Krievijā, Ukrainā, Savienībā, starp Krieviju un Savienību un starp Ukrainu un Savienību, kā arī datu centru pakalpojumiem Savienībā.

11.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 10. punktu.”;

4)

lēmuma 4.a pantu aizstāj ar šādu:

“4.a pants

1.   Ir aizliegts:

a)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

b)

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, vai jebkādā shēmā, lai dokumentētā nolūkā finansētu šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c)

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

d)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.   Ir aizliegts:

a)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē Krievijā;

b)

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē Krievijā, vai jebkādā shēmā, lai dokumentētā nolūkā finansētu šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c)

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē Krievijā;

d)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut jebkuru 1. punktā minēto darbību, ja tās konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī dabasgāzes un naftas, tostarp naftas pārstrādes produktu, ja vien tas nav aizliegts ar 4.o vai 4.p pantu, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

tā attiecas vienīgi uz tādu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, kura pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

4.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

5.   Šā panta 2. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes darbībām, ar kurām vislielāko vērtību iegūst no konkrētu materiālu ražošanas vai kuru galvenais mērķis ir šādu materiālu ražošana. Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo punktu.”;

5)

lēmuma 4.d pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādu punktu:

“5.b   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XI pielikuma C daļā uzskaitītajām precēm 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 16. janvārim, kas noslēgti pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.”

;

b)

pantā iekļauj šādus punktus:

“6.b   Atkāpjoties no 4. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādas tehniskās palīdzības sniegšanu, kas saistīta ar 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju izmantošanu, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka šādas tehniskās palīdzības sniegšana ir vajadzīga, lai izvairītos no satelītu sadursmes vai to neplānotas nonākšanas atmosfērā.

6.c   Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut to preču pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, ko klasificē ar KN kodiem 8517 71 00, 8517 79 00 un 9026 00 00 un kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 833/2014 XI pielikuma B daļā, vai saistīto tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams ārstnieciskos vai farmācijas nolūkos vai humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai.

Kad valstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem ārstnieciskos, farmācijas vai humanitāros nolūkos saskaņā ar šo punktu, tās nepiešķir eksporta atļauju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.”

;

6)

lēmuma 4.ha panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 5., 5.a un 5.b punktu.”

;

7)

lēmuma 4.i pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

no 2023. gada 30. septembra tieši vai netieši importēt vai pirkt Regulas (ES) Nr. 833/2014 XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas pārstrādāti trešā valstī un satur Regulas (ES) Nr. 833/2014 XVII pielikumā uzskaitītos Krievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumus; attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XVII pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem, kas apstrādāti trešā valstī un satur Krievijas izcelsmes tērauda izstrādājumus ar KN kodu 7207 11 vai 7207 12 10 vai 7224 90, šo aizliegumu izstrādājumiem ar KN kodu 7207 11 piemēro no 2024. gada 1. aprīļa un izstrādājumiem ar KN kodiem 7207 12 10 un 7224 90 – no 2024. gada 1. oktobra;”;

b)

panta 3.punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XVII pielikuma B daļā uzskaitītajām precēm, kas nav uzskaitītas minētā pielikuma A daļā, un neskarot 4. punktu, 1. punktā noteiktos aizliegumus līdz 2023. gada 8. janvārim nepiemēro tādu līgumu izpildei, kas noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai papildu līgumu izpildei, kuri nepieciešami šādu līgumu izpildei. Šo noteikumu nepiemēro KN kodiem 7207 11, 7207 12 10 un 7224 90 atbilstošām precēm, uz kurām attiecas 4., 5. un 5.a punkts.”

;

c)

pantā iekļauj šādu punktu:

“5.a   Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro KN kodam 7224 90 atbilstošu turpmāk noteikta daudzuma preču importam, iegādei vai transportēšanai, vai ar tām saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai:

a)

147 007 tonnas laikposmā no 2022. gada 17. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim;

b)

110 255 tonnas laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 30. septembrim.”;

d)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Importa apjoma kvotas, kas norādītas 4., 5. un 5.a punktā, pārvalda Komisija un dalībvalstis saskaņā ar tarifu kvotu pārvaldības sistēmu, kura paredzēta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (*1) 49.–54. pantā.

(*1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).”;"

8)

lēmuma 4.k pantu groza šādi:

a)

panta 3.b punktu aizstāj ar šādu:

“3.b   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXI pielikuma B daļā uzskaitītajām precēm 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 8. janvārim, kas noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.

Šis noteikums neattiecas uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXI pielikuma B daļā uzskaitītajām precēm ar KN kodu 2905 11, kurām piemēro 3.ba punktu.”

;

b)

pantā iekļauj šādu punktu:

“3.ba   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXI pielikuma B daļā uzskaitītajām precēm ar KN kodu 2905 11 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 18. jūnijam, kas noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.”

;

9)

lēmuma 4.m pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXIII pielikuma A daļā uzskaitītajām precēm 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 10. jūlijam, kas noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem.”

;

b)

panta 3.a punktu aizstāj ar šādu:

“3.a   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXIII pielikuma A daļā uzskaitītajām precēm ar KN kodiem 2701, 2702, 2703 un 2704 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 8. janvārim, kas noslēgti pirms 2022. gada 7. oktobra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.”

;

c)

pantā iekļauj šādu punktu:

“3.b   Attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXIII pielikuma B daļā uzskaitītajām precēm 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 16. janvārim, kas noslēgti pirms 2022. gada 17. decembra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei.”

;

d)

pantā iekļauj šādu punktu:

“4.a   Dalībvalstu kompetentās iestādes var saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces ar KN kodiem 8417 20, 8419 81 80 un 8438 10 10, vai sniegt saistītu tehnisko vai finansiālo palīdzību, ja tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir nepieciešama fizisku personu personiskai lietošanai mājsaimniecībā.”

;

e)

panta 5.a punktu aizstāj ar šādu:

“5.a   Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par 4.a un 5. punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir eksporta atļauju jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.”

;

10)

lēmuma 4.o pantu groza šādi:

a)

panta 7. punktā pievieno šādas daļas:

“No 2023. gada 5. februāra naftas produktus ar KN kodu 2710, kuri iegūti no jēlnaftas, kas importēta uz tās atkāpes pamata, kuru Bulgārijas kompetentā iestāde piešķīrusi saskaņā ar 5. punktu, ir aizliegts nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, vai pārdot šādus naftas produktus pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Atkāpjoties no šā punkta otrajā daļā noteiktā aizlieguma, Bulgārijas kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādu noteiktu naftas produktu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz Ukrainu, kas iegūti no jēlnaftas, kura importēta saskaņā ar 5. punktu, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka:

a)

produkti ir paredzēti izmantošanai vienīgi Ukrainā;

b)

šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nav paredzēts, lai apietu otrajā daļā noteiktos aizliegumus.

Atkāpjoties no šā punkta otrajā daļā noteiktā aizlieguma, Bulgārijas kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādu konkrētu naftas produktu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz jebkuru trešo valsti, kas iegūti no jēlnaftas, kura importēta saskaņā ar 5. punktu, ievērojot Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXXII pielikumā minētās eksporta apjoma kvotas, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka:

a)

produktus nevar uzglabāt Bulgārijā vidisko un drošības risku dēļ;

b)

šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nav paredzēts, lai apietu otrajā daļā noteiktos aizliegumus.

Bulgārija informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar trešo un ceturto daļu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro trešajā un ceturtajā daļā paredzētās atkāpes.”;

b)

panta 8. punktā pievieno šādas daļas:

“Atkāpjoties no trešajā daļā minētajiem aizliegumiem, Ungārijas un Slovākijas kompetentās iestādes no 2023. gada 5. februāra ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut tādu noteiktu naftas produktu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu uz Ukrainu, kas iegūti no jēlnaftas, kura importēta saskaņā ar 3. punkta d) apakšpunktu, pēc tam, kad tās konstatējušas, ka:

a)

produkti ir paredzēti izmantošanai vienīgi Ukrainā;

b)

šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nav paredzēts, lai apietu trešajā daļā noteiktos aizliegumus.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro piektajā daļā paredzēto atkāpi.”;

11)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

“4.r pants

1.   Atkāpjoties no 3., 3.a, 4., 4.c, 4.d, 4.g, 4.j un 4.m panta, kompetentās iestādes var atļaut Regulas (ES) Nr. 833/2014 II, VII, X, XVI, XVIII, XX un XXIII pielikumā, kā arī Regulas (ES) 2021/821 I pielikumā uzskaitīto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi vai nodošanu līdz 2023. gada 30. septembrim, ja šāda pārdošana, piegāde vai nodošana ir absolūti nepieciešama, lai atteiktos no uzņēmējdarbības Krievijā vai izbeigtu uzņēmējdarbību Krievijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

preces un tehnoloģijas pieder kādas dalībvalsts valstspiederīgajam vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra; un

b)

kompetentajām iestādēm, kuras lemj par atļauju pieprasījumiem, nav pamatota iemesla uzskatīt, ka minētās preces varētu būt paredzētas militāram galalietotājam vai tām varētu būt militārs galalietojums Krievijā; un

c)

attiecīgās preces un tehnoloģijas fiziski atradās Krievijā, pirms attiecībā uz šīm precēm un tehnoloģijām stājās spēkā attiecīgie aizliegumi, kas noteikti 3., 3.a, 4., 4.c, 4.d, 4.g, 4.j vai 4.m pantā.

2.   Atkāpjoties no 4.i un 4.k panta, kompetentās iestādes var atļaut Regulas (ES) Nr. 833/2014 XVII un XXI pielikumā uzskaitīto preču importu vai nodošanu līdz 2023. gada 30. septembrim, ja šāds imports vai nodošana ir absolūti nepieciešami, lai atteiktos no uzņēmējdarbības Krievijā vai izbeigtu uzņēmējdarbību Krievijā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

preces pieder kādas dalībvalsts valstspiederīgajam vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra; un

b)

attiecīgās preces fiziski atradās Krievijā, pirms attiecībā uz šīm precēm stājās spēkā attiecīgie aizliegumi, kas noteikti 4.i un 4.k pantā.

3.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. un 2. punktu.”;

12)

lēmuma pielikumus groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

Šā panta 12) punktu piemēro attiecībā uz vienu vai vairākām vienībām, kas minētas šā lēmuma pielikuma 2. punktā, sākot no 2023. gada 1. februāra un ar noteikumu, ka Padome, izskatījusi attiecīgās lietas, tā izlemj vienprātīgi.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 16. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).


PIELIKUMS

1)

Lēmuma 2014/512/KĀDP IV pielikumu aizstāj ar šādu:

“IV PIELIKUMS

Lēmuma 3. panta 7. punktā, 3.a panta 7. punktā un 3.b panta 1. punktā minēto juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyard JSC (kuģubūvētava)

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI

Argut OOO

Aizsardzības ministrijas komunikācijas centrs

Federālais pētniecības centrs Boreskov Institute of Catalysis

Krievijas prezidenta administrācijas Federālais valsts budžeta uzņēmums

Krievijas prezidenta administrācijas Federālā valsts budžeta uzņēmuma vienība Special Flight Unit Rossiya

Federālais valsts unitārais uzņēmums Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Ārvalstu izlūkošanas dienests (SVR)

Nizhniy Novgorod apgabala kriminālistikas centrs Iekšlietu ministrijas galvenajā direktorātā

Starptautiskais kvantu optikas un kvantu tehnoloģiju centrs (the Russian Quantum Center)

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv kuģubūvētava)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrija

Maskavas Fizikas un tehnoloģiju institūts

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotehnisko un informācijas sistēmu (RTI) uzņēmums

Rapart Services LLC;

Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Krievijas tehnoloģiju valsts korporācija)

RostekhAzimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC–Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Krasnoye Sormovo Shipyard (kuģubūvētava)

Severnaya Shipyard

Shipyard Yantar (kuģubūvētava)

UralVagonZavod

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (radioftonikas tehnoloģisko kompetenču centrs)

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrālais pētniecības un attīstības institūts Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center (kuģu remonta centrs)

Elara

Electronic Computing and Information Systems (Elektroniskās datošanas un informācijas sistēmas)

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel (kuģubūvētava)

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory (mašīnbūves rūpnīca)

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (mikroelektronikas pētniecības un attīstības centrs)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (enerģētikas izpētes un projektēšanas institūts)

Nerpa Shipyard (kuģubūvētava)

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC (kuģubūvētava)

NPO Electronic Systems (elektroniskās sistēmas)

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Amūras kuģubūves rūpnīca)

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (kuģubūves un kuģu remonta centrs)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Ražošanas asociācija Strela

Radioavtomatika

Research Center Module (pētniecības centrs)

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (kuģu ar zemūdens spārniem projektēšanas birojs)

Rubin Sever Design Bureau

Krievijas kosmosa sistēmas

Rybinsk Shipyard Engineering (kuģubūves inženierija)

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Lietišķās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts)

Scientific-Research Institute of Electronics (Zinātniskās pētniecības institūts elektronikas jomā)

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperskaņas sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

Zinātniskās pētniecības institūts NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Kuģu apkopes centrs Zvezdochka

Valsts valdības gaisa kuģu sistēmu zinātniskās testēšanas telpa (GkNIPAS)

Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Raduga Bereznya

Valsts zinātniskais centrs AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Valsts zinātniski pētnieciskais institūts mašīnbūves jomā)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomskas mikroviļņu un fotonikas integrālo shēmu un moduļu kolektīvo dizainparaugu centrs)

UAB Pella-Fjord

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC35th Shipyard

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCAstrakhan Shipyard

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCAysberg Central Design Bureau

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCBaltic Shipbuilding Factory

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCKrasnoye Sormovo Plant OJSC

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC SCZvyozdochka””

Apvienotā kuģubūves korporācija “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar

Apvienotā kuģubūves korporācija “Scientific Research Design Technological Bureau Onega

Apvienotā kuģubūves korporācija “Sredne-Nevsky Shipyard

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urālu Zinātniskās pētniecības institūts kompozītmateriālu jomā)

Urals Project Design Bureau Detal (Urālu projektu izstrādes birojs Detal)

Vega Pilot Plant (izmēģinājuma ražotne)

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. Centrālais zinātniskās pētniecības institūts TSNII)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Viskrievijas pētniecības institūts optisko un fizisko mērījumu jomā)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Viskrievijas zinātniskās pētniecības institūts Etalon)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Automatizētā iepirkuma sistēma valsts aizsardzības jomā)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektroniskās datošanas tehnoloģijas zinātniskās pētniecības institūts)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Inženierijas centrs Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Zinātniskā un ražošanas asociācija Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Ārējās tirdzniecības asociācija Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Augstas enerģijas fizikas institūts)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Teorētiskās un eksperimentālās fizikas institūts)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Augststrāvas elektronikas institūts ISE SO RAN)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalugas telemehānisko ierīču zinātniskās pētniecības institūts)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Zinātniskās pētniecības institūts Kulon)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Maskavas Komunikācijas pētniecības institūts)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omskas Zinātniskās pētniecības institūts instrumentu inženierijas jomā)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC (kuģubūvētava OJSC Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Čeļabinskas radio rūpnīca Polyot)

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pleskavas attālinātās saziņas ierīču rūpnīca)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Pētniecības ražošanas asociācija Mars)

Ryazan Radio-Plant (Rjazaņas radio rūpnīca)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Zinātniskās ražošanas centrs Vigstar)

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz”

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Zinātniskās pētniecības institūts Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Komunikāciju vadības sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Zinātniskās ražošanas asociācija un zinātniskās pētniecības institūts radiokomponentu jomā)

Scientific-Production Enterprise “Kant”

Scientific-Production Enterprise “Svyaz”

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Almaz)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Salyut)

Scientific Production Enterprise Volna (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Volna)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Vostok)

Scientific-Research InstituteArgon” (Zinātniskās pētniecības institūts “Argon”)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Zinātniskās pētniecības institūts un rūpnīca Platan)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Automatizēto sistēmu un komunikācijas kompleksu Zinātniskās pētniecības institūts Neptune)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Īpašā dizaina un tehniskais birojs releju jomā)

Special Design Bureau Salute JSC (Īpašā dizaina birojs Salute)

Tactical Missile Company, Joint Stock CompanySalute” (Taktisko raķešu uzņēmums “Salute”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “VympelBy Name I.I.Toropov” (I.I.Toropov vārdā nosauktais taktisko raķešu uzņēmums “Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Vympel”)

Tactical Missile Company, Joint Stock CompanyURALELEMENT” (Taktisko raķešu uzņēmums “URALELEMENT”)

Tactical Missile Company, Joint Stock CompanyPlant Dagdiesel” (Taktisko raķešu uzņēmums “Plant Dagdiesel”)

Tactical Missile Company, Joint Stock CompanyScientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Taktisko raķešu uzņēmums “Zinātniskās pētniecības institūts jūras karstuma inženierijas jomā”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Taktisko raķešu uzņēmums PA Strela)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Taktisko raķešu uzņēmums Plant Kulakov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo-service)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Saratovas radio instrumentu rūpnīca”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Taktisko raķešu uzņēmums Severny Press)

Tactical Missile Company, Joint-Stock CompanyResearch Center for Automated Design” (Taktisko raķešu uzņēmums “Pētniecības centrs automatizētās izstrādes jomā”)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Taktisko raķešu uzņēmums KB Mashinostroeniya)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Electromechanics)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Lightning)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical PlantMolot” (Taktisko raķešu uzņēmums Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”)

Tactical Missile Company, PJSC MBDBISKRA” (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC MBDB“ISKRA”)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC ANPP Temp Avia)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Taktisko raķešu uzņēmums Raduga Design Bureau)

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Taktisko raķešu uzņēmums “Central Design Bureau of Automation”)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “711. Gaisa kuģu remonta rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Taktisko raķešu uzņēmums AO GNPP“Region”)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Taktisko raķešu uzņēmums AO TMKB“Soyuz”)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Azovas Optiskā un mehāniskā rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Taktisko raķešu uzņēmums, koncerns “MPO – Gidropribor”)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Taktisko raķešu uzņēmums “KRASNY GIDROPRESS”)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Taktisko raķešu uzņēmums Avangard)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Taktisko raķešu uzņēmums Granit-Electron)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Taktisko raķešu uzņēmums Elektrotyaga)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Taktisko raķešu uzņēmums GosNIIMash)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Taktisko raķešu uzņēmums RKB Globus)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Smoļenskas Aviācijas rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Taktisko raķešu uzņēmums TRV Engineering)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Taktisko raķešu uzņēmums “Urālu projektu izstrādes birojs Detal”)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Taktisko raķešu uzņēmums SIA Zvezda-Strela)

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Apvienotā kuģubūves korporācija “Production Association Northern Machine Building Enterprise”)

Apvienotā kuģubūves korporācija “5th Shipyard”

Federālais Divējāda lietojuma tehnoloģiju centrs (FTsDT) “Soyuz”;

Turajevas mašīnbūves projektēšanas birojs “Soyuz”;

Žukovskijas Centrālais aerohidrodinamikas institūts (TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau (projektēšanas birojs Lyulki Experimental)

Lyulki Science and Technology Center (Zinātnes un tehnoloģiju centrs Lyulki)

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Centrālais aerohidrodinamikas institūts)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Maskavas Aviācijas institūts

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC

“Aeropribor-Voskhod”, JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V. V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences

Irkutsk Aviation Plant

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor"

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A. A.Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Research Institute of Space Instrumentation, JSC

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP “Avitec”, JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC “I.S. Brook” INEUM

SPE “Krasnoznamenets”, JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA “Impuls”, JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB “Technika”

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC”.

2)

Lēmuma 2014/512/KĀDP IX pielikumā pievieno šādus ierakstus:

 

“NTV/NTV Mir

 

Rossiya 1

 

REN TV

 

Pervyi Kanal”.

3)

Lēmuma 2014/512/KĀDP X pielikumu aizstāj ar šādu:

“X PIELIKUMS

1.aa pantā minēto juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

A DAĻA

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

B DAĻA

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS) (KRIEVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBAS REĢISTRS)

C DAĻA

KRIEVIJAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS BANKA”.