12.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 318/36


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/2433

(2022. gada 12. decembris),

ar kuru īsteno Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/235/KĀDP (2011. gada 12. aprīlis) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā (1), un jo īpaši tā 3. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 12. aprīlī pieņēma Lēmumu 2011/235/KĀDP.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos 2022. gada 25. septembrī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā pauda nožēlu par plaši izplatīto un nesamērīgo spēka lietošanu pret nevardarbīgiem protestētājiem no Irānas drošības spēku puses, atzīmējot, ka tā rezultātā ir zaudētas dzīvības, kā arī daudzi cilvēki guvuši ievainojumus. Deklarācijā ir arī norādīts, ka jāsauc pie atbildības tie, kas ir atbildīgi par Mahsa Amini nogalināšanu, un Irānas iestādes tiek aicinātas nodrošināt pārredzamu un ticamu izmeklēšanu, lai precizētu mirušo un arestēto personu skaitu, atbrīvotu visus nevardarbīgos protestētājus un attiecībā uz visiem aizturētajiem nodrošinātu likumā paredzēto kārtību. Turklāt deklarācijā ir uzsvērts, ka Irānas lēmums stingri ierobežot piekļuvi internetam un bloķēt tūlītējās ziņojumapmaiņas platformas klaji pārkāpj vārda brīvību. Visbeidzot, deklarācijā norādīts, ka Savienība apsvērs visas savā rīcībā esošās iespējas, lai pievērstos jautājumam par Mahsa Amini nogalināšanu un veidam, kādā Irānas drošības spēki ir reaģējuši uz tai sekojošajām demonstrācijām.

(3)

Šajā kontekstā un atbilstīgi Savienības apņēmībai pievērsties visiem problēmjautājumiem saistībā ar Irānu, tostarp cilvēktiesību situācijai, Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā izklāstītajā to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj 20 personas un viena vienība.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2011/235/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 100, 14.4.2011., 51. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2011/235/KĀDP pielikumā iekļautajam personu un vienību sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienību:

 

Personas

 

Uzvārds, vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“136.

JEBELLI Peyman

پیمان جبلی

Dzimšanas datums: 25.1.1967.

Dzimšanas vieta: Tehran, Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Amats: Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) direktors

Peyman Jebelli ir direktors uzņēmumā Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), kurš ir bēdīgi slavens kā režīma rupors.

IRIB stingri ierobežo un liedz brīvu informācijas plūsmu Irānas iedzīvotājiem. Turklāt IRIB aktīvi iesaistās režīma kritiķu piespiedu “atzīšanos” organizēšanā un pārraidīšanā, kuras iegūtas iebiedēšanas un smagas vardarbības rezultātā. Šīs “atzīšanās” bieži tiek pārraidītas pēc publiskiem protestiem vai pirms nāvessoda izpildes kā līdzeklis, lai mazinātu sabiedrības pretreakciju. Būdams IRIB direktors, Jebelli ir atbildīgs par IRIB darbībām un ziņu saturu.

12.12.2022.

 

 

 

Lai gan vairāki augsta līmeņa valsts apraides uzņēmuma darbinieki nesen ir atkāpušies no amata un ir nosodījuši Irānas režīma vardarbīgo reakciju uz 2022. gada protestiem, Jebelli turpina darboties savā amatā. Viņa iecelšanu par Irānas galvenā oficiālā ziņu avota direktoru apstiprināja augstākais garīgais līderis Ali Khamenei, un tas norāda uz ideoloģisko tuvumu režīmam.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

 

137.

REZVANI Ali

رضوانی علی

Dzimšanas datums: 1984. gads

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Amats: Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) reportieris un ziņu moderators/diktors par politiskiem un drošības jautājumiem

Ali Rezvani ir Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) reportieris un ziņu moderators/diktors IRIB vakara ziņu programmā plkst. 20.30.

IRIB ir valsts kontrolēta Irānas mediju organizācija, kuras uzdevums ir izplatīt valdības informāciju. IRIB vakara ziņu raidījums plkst. 20.30, ko pārraida 2. kanālā, ir valsts vadošā ziņu programma un tiek uzskatīta par IRIB galveno platformu drošības spēku, tostarp Izlūkošanas ministrijas (MOIS) un Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC), programmas īstenošanai. Dokumentēti gadījumi liecina, ka ziņās plkst. 20.30 tiek pārraidītas piespiedu atzīšanās.

12.12.2022.

 

 

 

Būdams IRIB reportieris, Ali Rezvani piedalās nopratināšanās, kuru rezultātā notiek piespiedu atzīšanās, tādējādi tieši iesaistoties nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos un veicinot tos. Būdams plkst. 20.30 pārraidīto ziņu moderators, Rezvani veicina Irānas drošības spēku programmu, kura pieļauj nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus, piemēram, spīdzināšanu un patvaļīgu aizturēšanu un apcietināšanu. Rezvani arī izplata propagandu pret kritiķiem, lai viņus iebiedētu un lai attaisnotu un veicinātu sliktu izturēšanos pret viņiem, tādējādi pārkāpjot viņu tiesības uz vārda brīvību.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

 

138.

ZABIHPOUR Ameneh Sadat

ذبیح پور آمنه سادات

Dzimšanas datums: 7.8.1984.

Dzimšanas vieta: Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: sieviete

Amats: Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) reportiere un IRIB ārzemju mediju grupas persiešu valodā vadītāja

Pases Nr.: 09324611

Ameneh Sadat Zabihpour ir ārzemju mediju grupas persiešu valodā vadītāja uzņēmumā IRIB, kurš ir bēdīgi slavens kā režīma rupors.

IRIB stingri ierobežo un liedz brīvu informācijas plūsmu Irānas iedzīvotājiem. Turklāt IRIB aktīvi iesaistās režīma kritiķu piespiedu “atzīšanos” organizēšanā un pārraidīšanā, kuras iegūtas iebiedēšanas un smagas vardarbības rezultātā. Šīs “atzīšanās” bieži tiek pārraidītas pēc publiskiem protestiem vai pirms nāvessoda izpildes kā līdzeklis, lai mazinātu sabiedrības pretreakciju.

Lai gan vairāki augsta līmeņa valsts apraides uzņēmuma darbinieki nesen ir atkāpušies no amata un ir nosodījuši Irānas režīma vardarbīgo reakciju uz 2022. gada protestiem, Zabihpour turpina darboties savā amatā. Viņa ir pratinājusi režīma kritiķus un sagatavojusi piespiedu atzīšanās videomateriālus.

Tāpēc viņa ir atbildīga par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

139.

KHATAMI Seyyed Ahmad

خاتمی سید احمد

Dzimšanas datums: 8.5.1960.

Dzimšanas vieta: Semnan, Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Amats: piektdienas lūgšanas imams, Assembly of Experts for the Leadership loceklis

Seyyed Ahmad Khatami ir stingras līnijas garīdznieks un ietekmīgs piektdienas lūgšanas imams Teherānā. Khatami ir arī Assembly of Experts for the Leadership – Irānas subjekta, kas pats par sevi ir iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos, jo nav ievērojis konstitucionālos noteikumus, – loceklis.

Būdams valsts iestādēm tuvs garīdznieks, kam ir plaša auditorija, viņš izmanto savu pozīciju, lai mutiski uzbruktu un kūdītu uz vardarbību pret protestētājiem. Viņš ne tikai aizstāv Irānas drošības spēku represīvās darbības, bet arī vairākkārt mudināja uz vēl stingrāku izturēšanos pret protestētājiem, tostarp nāvessodu.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

140.

MIRAHMADI Seyyed Majid

مجید سید میراحمدی

Dzimšanas vieta: Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Irānas iekšlietu ministra vietnieks

Brigādes ģenerālis Seyyed Majid Mirahmadi ir Irānas iekšlietu ministra vietnieks, kurš ir atbildīgs par Irānas drošības un policijas spēku pārraudzību, proti, aktoriem, kas ir iesaistīti nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos Irānā.

Irānas drošības un policijas spēki vardarbīgi apspiež protestus, šauj tieši uz miermīlīgiem protestētājiem un patvaļīgi aiztur cilvēkus, it nemaz neievērojot viņu cilvēktiesības.

Savos paziņojumos Mirahmadi norāda uz protestiem kā nemieriem, kas ir jāizbeidz, un viņš kriminalizē miermīlīgu protestu dalībniekus un draud viņiem. Viņš arī personīgi attaisno nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus, ko izdarījuši viņa pakļautībā esošie spēki, piemēram, apgalvojot, ka 16 gadus vecā protestētāja Nika Shakrami izdarīja pašnāvību. Ziņojumi liecina, ka, ļoti iespējams, par viņas nāvi ir atbildīgi drošības spēki.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

141.

MOUSAVI Sayyed Abdolrahim

موسوی سید عبدالرحیم

Dzimšanas datums: 1959. gads / 1960. gads

Dzimšanas vieta: Qom, Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Amats: Irānas armijas virspavēlnieks

Ģenerālmajors Sayyed Abdolrahim Mousavi ir Irānas armijas virspavēlnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Irānas armijas iesaistīšanos režīma vardarbīgajā reakcijā uz 2022. gada protestiem.

Mousavi protestus Irānā vairākkārt aprakstīja kā Irānas ienaidnieku organizētus un plānotus nemierus, tādējādi protestus nodēvējot par apdraudējumu valsts drošībai. Viņš lietoja draudīgu runu, kas vērsta pret protesta kustības dalībniekiem. Viņš arī uzslavēja Irānas drošības spēku vardarbīgo reakciju pret protestētājiem, aprakstot to kā efektīvu veidu, kādā neitralizēt Irānas ienaidniekus.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

142.

BORMAHANI Mohsen

محسن برمهانی

Dzimšanas datums: 24.5.1979.

Dzimšanas vieta: Neishabur, Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Pases Nr.: A54062245 (Irāna), zaudē spēku 12.7.2026.

Nacionālais identifikācijas numurs: 1063893488 (Irāna)

Amats: Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) direktora vietnieks

Mohsen Bormahani ir direktora vietnieks uzņēmumā Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), kurš darbojas kā režīma rupors.

Šajā amatā Bormahani ir atbildīgs par IRIB saturu. IRIB stingri ierobežo un liedz brīvu informācijas plūsmu Irānas iedzīvotājiem. Turklāt IRIB aktīvi iesaistās režīma kritiķu piespiedu “atzīšanos” organizēšanā un pārraidīšanā, kuras iegūtas iebiedēšanas un smagas vardarbības rezultātā. Šīs “atzīšanās” bieži tiek pārraidītas pēc publiskiem protestiem vai pirms nāvessoda izpildes kā līdzeklis, lai mazinātu sabiedrības pretreakciju.

Lai gan vairāki augsta līmeņa valsts apraides uzņēmuma darbinieki nesen ir atkāpušies no amata un ir nosodījuši Irānas režīma vardarbīgo reakciju uz 2022. gada protestiem, Bormahani turpina darboties savā amatā kā direktora vietnieks un nesenajos paziņojumos ir aizstāvējis režīmu.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

143.

JOKAR Morteza

جوکار مرتضا

(a.k.a. JOWKAR Morteza)

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Amats: Irānas tiesībaizsardzības spēku (LEF) vadītāja vietnieks Sistan un Baluchestan provincē

Pulkvedis Morteza Jokar ir Irānas tiesībaizsardzības spēku (LEF) vadītāja vietnieks Sistan un Baluchestan provincē.

Būdams šajā amatā, viņš ir atbildīgs par civilo protestētāju vardarbīgās apspiešanas vadīšanu Sistan un Baluchestan provincē pēc Mahsa Amini nāves 2022. gada septembrī. Viņa komandētie spēki ir atbildīgi par šaušanu ar kaujas munīciju uz protestētājiem 2022. gada 30. septembra slaktiņā Zahedan un 2022. gada 4. novembra slaktiņā Khash, kuros tika nogalināti un ievainoti desmitiem cilvēku. Viņa vadībā 2022. gada rudenī notika arī citas protestu vardarbīgas apspiešanas citās provinces pilsētās (Saravan, Chabahar, Iranshahr, Rask, Sarbaz u.c.).

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

144.

SOURI Majid

سوری مجید

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandiera vietnieks Lorestan provincē

Pulkvedis Majid Souri ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandiera vietnieks Lorestan provincē.

Viņš ir atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu, ko 2022. gadā īstenojuši drošības spēki, īpaši Khorramabad pilsētā, kur cilvēki pulcējās, lai sērotu par pusaudzes, kura pazuda drīz pēc Mahsa Amini nāves – Nika Shakrami – nāvi.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

145.

KARIMI Mohsen

کریمی محصن

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandieris Markazi provincē

Brigādes ģenerālis Mohsen Karimi ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandieris Markazi provincē.

Viņš ir atbildīgs par protestu vardarbīgu apspiešanu, ko 2022. gadā īstenojuši drošības spēki un kuras rezultātā IRGC aizturēšanas centrā Arak arī gāja bojā 19 gadus vecais Mehrshad Shahidi.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

146.

HEYDARNIA Alireza

حیدرنیا علیرضا

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandieris Alborz provincē

Brigādes ģenerālis Alireza Heydarnia ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandieris Alborz provincē.

IRGC ir atbildīgs par protestētāju vardarbīgu apspiešanu, īpaši Karaj pilsētā, Alborz 2022. gadā. Šajā pilsētā drošības spēki apspieda protestētājus manifestācijā, kurā protestos bojā gājušie tika godināti 40 dienā kopš viņu nāves. 2022. gada 17. oktobrī drošības spēki Karaj pilsētā nolaupīja no slimnīcas un vairākkārt izvaroja 20 gadus vecu meiteni Armita Abbasi.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

147.

GARSHASBI Amanollah

گرشاسبی امانالله

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandiera vietnieks Sistan un Baluchestan provincē

Brigādes ģenerālis Amanollah Garshasbi ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandiera vietnieks Sistan un Baluchestan provincē. Viņš komandē Salaman provinces korpusu.

2022. gada protestu laikā Sistan un Baluchestan provincē notika īpaši vardarbīgas apspiešanas, ko īstenoja Irānas drošības spēki, tostarp IRGC. 2022. gada 30. septembris provinces galvaspilsētā Zahedan kļuva par “asiņaino piektdienu”, kad drošības spēki atklāja uguni uz protestētājiem, kas ap piektdienas lūgšanas laiku pulcējās Zahedan. Tiek lēsts, ka tika nošauti vismaz 70 protestētāji. Kopš tā laika ir turpinājusies vardarbība pret protestu dalībniekiem.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

148.

REYHANI Bahman

بهمن ریحانی

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandiera vietnieks Irānas rietumdaļā, atbildīgs par Kermanshah provinci.

Brigādes ģenerālis Bahman Reyhani ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) komandiera vietnieks Irānas rietumdaļā, atbildīgs par Kermanshah provinci. Viņš komandē Hazrat Nabi Akram provinces korpusu.

2022. gada protestu laikā Kermanshah provincē ir notikusi vardarbīga apspiešana, ko īstenojuši Irānas drošības spēki, tostarp IRGC. Reyhani ir viens no tiem, kas ir atbildīgi par IRGC vardarbību pret protestētājiem Kermanshah provincē.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

149.

SHAHSAVARI Habib

شهسواری حبیب

Dzimšanas datums: 1963./1964. gads

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Shohada provinces korpusa West Azerbaijan provincē komandieris

Brigādes ģenerālis Habib Shahsavari ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Shohada sauszemes spēku korpusa “Shohada” komandieris West Azerbaijan provincē.

Viņa komandētie IRGC spēki veica operācijas pret protestētājiem Irānas kurdu reģionos. Jo īpaši, sākot no 2022. gada 15. novembra, šādas operācijas tika veiktas pret protestētājiem West Azerbaijan pilsētās Piranshahr, Mahabad un Bukan. Šajās operācijās IRGC spēki ir pielietojuši nesamērīgu spēku. Pēc NVO aplēsēm IRGC operācijās Mahabad and Bukan pilsētās tika nogalināti attiecīgi četri un 12 cilvēki.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

150.

ABDOLLAHPOUR Mohammad

عبدللاهپور محمد

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Quds provinces korpusa Gilan provincē komandieris

Brigādes ģenerālis Mohammad Abdollahpour ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Quds provinces korpusa Gilan provincē komandieris.

2022. gada protestu laikā Gilan provincē ir notikusi vardarbīga apspiešana, ko īstenojuši Irānas drošības spēki, tostarp Abdollahpour komandētie IRGC spēki.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

151.

MOSLEMI Siavash

مسلمی سیاوش

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Karbala provinces korpusa Mazandaran provincē komandieris

Brigādes ģenerālis Siavash Moslemi ir bijis Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Karbala provinces korpusa Mazandaran provincē komandieris kopš 2020. gada jūnija.

2022. gadā viņa komandētie IRGC spēki veica operācijas pret protestētājiem un minētajās operācijās pielietoja nesamērīgu spēku. Būdams iesaistīto spēku komandieris, Moslemi ir starp tiem, kas ir atbildīgi par vardarbību pret protestētājiem.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

152.

ZULQADR Ahmad

ذوالقدر احمد

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Seyyed al-Shohada provinces korpusa Tehran provincē komandieris

Brigādes ģenerālis Ahmad Zulqadr ir bijis Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Seyyed al-Shohada provinces korpusa Tehran provincē komandieris kopš 2020. gada novembra. Viņš ir arī IRGC korpusa Tehran pilsētā komandiera vietnieks.

Kā ziņo mediji, Zulqadr tika izraudzīts šim amatam, īpaši ņemot vērā viņa pieredzi protestu apspiešanā. 2022. gadā represijas pret protestētājiem Tehran bija īpaši vardarbīgas.

Būdams minētajā vardarbībā pret protestētājiem iesaistīto spēku komandieris, viņš tāpēc ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

153.

KASHKOULI Morteza

کشکولی مرتضی

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Hazrat Abulfazl provinces korpusa Lorestan provincē komandieris

Brigādes ģenerālis Morteza Kashkouli ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Hazrat Abulfazl provinces korpusa Lorestan provincē komandieris.

2022. gadā viņa komandētie spēki veica operācijas pret protestētājiem Irānas kurdu reģionos. Jo īpaši operācijas tika veiktas Khorramabad pilsētā, Lorestan. Šajās operācijās IRGC spēki pielietoja nesamērīgu spēku, pret protestētājiem izmantojot kaujas munīciju.

Būdams minēto IRGC spēku komandieris, Kashkouli ir starp tiem, kas ir atbildīgi par minēto vardarbību. Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

154.

BAYAT Isa

بیات عیسی

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) 364. brigādes (Shahid Nasirzadeh) Mahabad, West Azerbaijan provincē komandieris

Pulkvedis Isa Bayat ir bijis Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) 364. brigādes (Shahid Nasirzadeh) Mahabad, West Azerbaijan provincē komandieris kopš 2022. gada jūnija.

2022. gadā viņa komandētie IRGC spēki veica militāras operācijas pret protestētājiem Irānas kurdu reģionos. Jo īpaši, sākot no 2022. gada 15. novembra, šādas operācijas tika veiktas pret protestētājiem Mahabad, pielietojot nesamērīgu spēku, kā rezultātā tika nogalināti četri cilvēki.

Būdams tās IRGC vienības komandieris, kas veic minētās operācijas, Bayat ir atbildīgs par vardarbību pret protestētājiem. Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.

155.

ASANLOO Mohammad Taghi

آصانلو محمد تقی

Dzimšanas vieta: Zanjan province, Irāna

Valstspiederība: Irānas

Dzimums: vīrietis

Dienesta pakāpe: brigādes ģenerālis

Amats: Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Hamzeh Seyed Al-Shohada reģionālā štāba Irānas ziemeļrietumos komandieris

Brigādes ģenerālis Mohammad Taghi Asanloo ir Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Hamzeh Seyed Al-Shohada reģionālā štāba Irānas ziemeļrietumos komandieris, atbildīgs par Kordestan un West Azerbaijan provincēm.

Hamzeh Seyed Al-Shohada” štābam ir konkrēts uzdevums apspiest nemierus kurdu reģionos Irānas ziemeļrietumos. 2022. gadā Asanloo komandētie IRGC spēki šajā apvidū veica militāras operācijas pret protestētājiem Irānas kurdu reģionos. Jo īpaši, sākot no 2022. gada 15. novembra, Asanloo komandētie IRGC spēki veica šādas operācijas pret protestētājiem Piranshahr, Mahabad and Bukan pilsētās.

Šajās operācijās IRGC spēki ir pielietojuši nesamērīgu spēku. Pēc NVO aplēsēm IRGC operāciju pret protestētājiem kurdu reģionos rezultātā kopš 2022. gada 15. novembra ir nogalināti 42 cilvēki.

Būdams IRGC spēku komandieris reģionā, Asanloo ir atbildīgs par viņa komandēto spēku vardarbību pret protestētājiem. Tāpēc viņš ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.”

 

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“12.

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)

سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران

Adrese: Jamejam Street, Valiasr Avenue, 19395-3333 Tehran, Iran

Vienības veids: valstij piederošs apraides uzņēmums

Citas ar to saistītas vienības: Islāma revolucionāro gvardu korpuss (IRGC)

Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) ir valstij piederošs apraides uzņēmums, kas ir bēdīgi slavens kā režīma rupors.

IRIB ir atbildīgs par to, ka tika producēta un pārraidīta vardarbīgi panākta aizturēto, tostarp žurnālistu, politisko aktīvistu un pie kurdu un arābu minoritātēm piederošu personu, atzīšanās, tādējādi pārkāpjot starptautiski atzītās tiesības uz taisnīgu tiesu un pienācīgu tiesas procesu.

Tāpēc IRIB ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā.

12.12.2022.”