28.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/164


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2322

(2022. gada 21. novembris),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 8542)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 259. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Augsti patogēniskā putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu infekcijas slimība, kas var būtiski ietekmēt mājputnu audzēšanas saimniecību rentabilitāti un traucēt tirdzniecību Savienībā un eksportu uz trešām valstīm. Augsti patogēniskās putnu gripas vīrusi var inficēt migrējošos putnus, kuri pēc tam šos vīrusus rudens un pavasara migrācijas laikā var izplatīt lielos attālumos. Tāpēc augsti patogēniskās putnu gripas vīrusu klātbūtne savvaļas putnu vidū rada pastāvīgus draudus, ka šie vīrusi varētu tikt tieši un netieši ievazāti objektos, kuros tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus. Augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs var pārsviesties uz citiem objektiem, kuros tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus.

(2)

Regula (ES) 2016/429 izveido jaunu tiesisko regulējumu tādu slimību profilaksei un kontrolei, kuras var tikt pārnestas uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. Augsti patogēniskā putnu gripa atbilst minētās regulas sarakstā norādītās slimības definīcijai, un uz to attiecas minētajā regulā izklāstītie slimību profilakses un kontroles noteikumi. Turklāt attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli, tostarp par augsti patogēniskās putnu gripas kontroles pasākumiem, Regula (ES) 2016/429 ir papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/687 (2).

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (3) tika pieņemts saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429, un tajā izklāstīti Savienības līmeņa ārkārtas pasākumi, kas saistīti ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 nosaka, ka aizsardzības zonās, uzraudzības zonās un citās ierobežojumu zonās, ko dalībvalstis saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveido pēc tam, kad ir konstatēti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zonas, uzraudzības zonas un citas ierobežojumu zonas ir norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(5)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) C(2022) 8308 (4) pēc tam, kad augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu vai nebrīvē turētu putnu populācijā tika konstatēti Austrijā, Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā un Nīderlandē, un tas bija jāatspoguļo minētajā pielikumā.

(6)

Kopš Īstenošanas lēmuma C(2022) 8308 pieņemšanas dienas Beļģija, Vācija, Francija, Ungārija, Itālija un Nīderlande ir paziņojušas Komisijai par jauniem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem objektos, kuros tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus un kuri atrodas Antverpenes provincē Beļģijā, Bavārijas, Hesenes, Lejassaksijas un Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē Vācijā, Kotdarmoras, Desevras, Ēras, Finistēras, Ilas un Vilēnas, Luarē, Majennas, Morbiānas, Noras, Padekalē un Vandejas departamentā Francijā, Bāčas-Kiškunas un Čongrādas meģē Ungārijā, Emīlijas-Romanjas, Lombardijas un Veneto reģionā Itālijā un Ziemeļbrabantes un Utrehtas provincē Nīderlandē.

(7)

Arī Īrija ir paziņojusi Komisijai par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu kādā objektā, kurā tur mājputnus, minētās dalībvalsts Monahanas grāfistē.

(8)

Arī Horvātija ir paziņojusi Komisijai par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu kādā objektā, kurā tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus un kurš atrodas minētās dalībvalsts Zagrebas župānijā.

(9)

Beļģijas, Vācijas, Īrijas, Francijas, Horvātijas, Itālijas, Ungārijas un Nīderlandes kompetentās iestādes ir veikušas nepieciešamos slimības kontroles pasākumus, kas prasīti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, to vidū ap apgabaliem, kuros konstatēti minētie uzliesmojumi, ir izveidojušas aizsardzības un uzraudzības zonas.

(10)

Turklāt Francijas kompetentā iestāde nolēma izveidot citas ierobežojumu zonas papildus tām aizsardzības un uzraudzības zonām, kuras saistībā ar konkrētiem slimības uzliesmojumiem jau bija izveidotas minētajā dalībvalstī.

(11)

Turklāt viens Francijā apstiprinātais uzliesmojums ir konstatēts netālu no robežas ar Beļģiju. Tāpēc šo dalībvalstu kompetentās iestādes pienācīgi sadarbojās attiecībā uz nepieciešamās uzraudzības zonas izveidi saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, jo uzraudzības zona iesniedzas Beļģijas teritorijā.

(12)

Turklāt Īrijā apstiprinātais uzliesmojums konstatēts netālu no robežas ar Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju. Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“izstāšanās līgums”) un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, to lasot saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, pēc izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigām Regula (ES) 2016/429 un uz to balstītie Komisijas akti ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.

(13)

Līdz ar to Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju tiek piemēroti Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/641 noteiktie ārkārtas pasākumi. Tāpēc Īrijas un Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes attiecībā uz Ziemeļīriju pienācīgi sadarbojās, lai saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveidotu nepieciešamās aizsardzības un uzraudzības zonas, ņemot vērā, ka aizsardzības un uzraudzības zonas, kas saistītas ar Īrijā apstiprināto uzliesmojumu, iesniedzas Apvienotās Karalistes teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju.

(14)

Komisija sadarbībā ar Beļģiju, Vāciju, Īriju, Franciju, Horvātiju, Itāliju, Ungāriju, Nīderlandi un Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju ir pārbaudījusi slimības kontroles pasākumus, ko minētās dalībvalstis un Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju bija veikušas, un atzīst, ka to aizsardzības un uzraudzības zonu robežas, ko Beļģijā, Vācijā, Īrijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Ungārijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju izveidojušas minēto dalībvalstu kompetentās iestādes un Apvienotās Karalistes attiecībā uz Ziemeļīriju kompetentās iestādes, atrodas pietiekami tālu no objektiem, kuros apstiprināti šie augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi.

(15)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā patlaban nav norādīti apgabali, kas Īrijā, Horvātijā un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju būtu noteikti kā aizsardzības un uzraudzības zonas.

(16)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai, sadarbībā ar Beļģiju, Vāciju, Īriju, Franciju, Horvātiju, Itāliju, Ungāriju, Nīderlandi un Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju ir nepieciešams steidzami Savienības līmenī aprakstīt minēto dalībvalstu un Apvienotās Karalistes attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveidotās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kā arī citas ierobežojumu zonas, ko izveidojusi Francija.

(17)

Tāpēc apgabali, kuri kā aizsardzības un uzraudzības zonas Beļģijā, Vācijā, Francijā, Ungārijā, Itālijā un Nīderlandē, kā arī citas ierobežojumu zonas Francijā norādītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā, būtu jāgroza.

(18)

Turklāt Īrijā, Horvātijā un Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju izveidotās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas būtu jānorāda Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā.

(19)

Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī un ņemtu vērā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 attiecīgi izveidojusi Beļģija, Vācija, Īrija, Francija, Horvātija, Itālija, Ungārija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste attiecībā uz Ziemeļīriju, un citas ierobežojumu zonas, ko izveidojusi Francija, un būtu jānosaka tajās piemērojamo pasākumu ilgums.

(20)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 būtu attiecīgi jāgroza.

(21)

Ņemot vērā vajadzību Savienībā steidzami pārvarēt epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi augsti patogēniskās putnu gripas izplatīšanās, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo lēmumu izdarāmi Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/641, stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

(22)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2022. gada 21. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/687 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 64. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (2021. gada 16. aprīlis) par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 134, 20.4.2021., 166. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums C(2022) 8308 (2022. gada 14. novembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A daļa

Aizsardzības zonas attiecīgajās dalībvalstīs*, kā minēts 1. un 2. pantā:

Dalībvalsts: Beļģija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

18.11.2022.

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

30.11.2022.

Dalībvalsts: Bulgārija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Reģions: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The folowing village in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022.

Dalībvalsts: Dānija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

5.12.2022.

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

20.11.2022.

Dalībvalsts: Vācija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

BAVĀRIJA

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Kreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit der Gemarkung Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

28.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Landshut

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Aham

Bodenkirchen

Schalkham

3.12.2022.

Landkreis Rottal-Inn

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

3.12.2022.

HESENE

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

30.11.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

28.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

30.11.2022.

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor

8.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

20.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

22.11.2022.

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

26.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

23.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

29.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

25.11.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

27.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

19.11.2022.

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

 

7.685763/ 50.834267

 

7.640940/ 50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

15.12.2022.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

24.11.2022.

Kreis Ostholstein

Die in Folge beschriebenen Gebieten in den Gemeinden Stockelsdorf und Bad Schwartau: Entlang der L 185 ab dem Ortsteil Pohnsdorf Richtung Westen; über die Mühlenstraße und die Hindenburgstraße weiter über den Cleverhofer Weg bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck. Der Kreisgrenze folgend bis im Bereich der L 332 (Kreisgrenze zum Kreis Segeberg) entlang dem Fluss Heilsau Richtung Krumbecker Hof. Im Ortsteil Obernwohlde über die Straße „Am Brink” Richtung Arfrade. Entlang der Clever Au bis zur L 185 im Bereich Pohnsdorf.

24.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

1.12.2022.

Dalībvalsts: Īrija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

IE-HPAI(P)-2022-00001

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

7.12.2022.

Dalībvalsts: Francija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

23.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01413

HILLION

LANGUEUX

22.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

8.12.2022.

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

7.12.2022.

Département: Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

HENVIC

TAULE

4.12.2022.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01418

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

30.11.2022.

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

24.11.2022.

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01420

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

2.12.2022.

Département: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

30.11.2022.

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

6.12.2022.

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

8.12.2022.

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu’à la limite de la commune

TICHEVILLE

18.11.2022.

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

8.12.2022.

Département:Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

19.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01403

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

18.11.2022.

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

19.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

L’ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

28.11.2022.

Département : Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

FR-HPAI(P)-2022-01408

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

L’ORBRIE

MERVENT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

18.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

18.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

22.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

27.11.2022.

Dalībvalsts: Horvātija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

6.12.2022.

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

6.12.2022.

Dalībvalsts: Itālija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Reģions: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00029

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

25.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00031

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

24.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00033

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

29.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00034

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

2.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00036

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464 , E12.147417

29.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00037

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660 , E12.452298

29.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00039

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.964074644, E12.282057809

5.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00040

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

1.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00042

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.296865835, E10.878880005

4.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00043

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.504494974, E12.616275373

3.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00045

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.380764707, E11.07799142

10.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00047

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.966036, E12.305402

14.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00048

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.393604155, E11.098068838

10.12.2022.

Reģions: Lombardija

IT-HPAI(P)-2022-00030

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

21.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00032

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

29.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00041

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.040236, E10.36325

3.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

10.12.2022.

Reģions: Emīlija-Romanja

IT-HPAI(P)-2022-00028

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

20.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00044

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.79259, E10. 930896

5.12.2022.

Reģions: Friuli-Venēcija Džūlija

IT-HPAI(P)-2022-00035

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

26.11.2022.

Dalībvalsts: Ungārija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022.

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.11.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2022.

Dalībvalsts: Nīderlande

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901

19.11.2022.

NL-HPAI(P)-2022-00082

Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37

18.11.2022.

NL-HPAI(P)-2022-00083

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3

21.11.2022.

NL-HPAI(P)-2022-00084

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3

22.11.2022.

NL-HPAI(P)-2022-00085

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65

2.12.2022.

NL-HPAI(NON-P)-2022-00736

Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13

2.12.2022.

Dalībvalsts: Austrija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

STEIERMARK

 

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

3.12.2022.

Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

IE-HPAI(P)-2022-00001

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

7.12.2022.

B daļa

Uzraudzības zonas attiecīgajās dalībvalstīs*, kā minēts 1. un 3. pantā:

Dalībvalsts: Beļģija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

BE-HPAI(NON-P)-2022-00150

Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

18.11.2022.

Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

10.11.2022.–18.11.2022.

BE-HPAI(P)-2022-00008

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161.

22.11.2022.

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161.

14.11.2022.–22.11.2022.

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

27.11.2022.

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

19.11.2022.–27.11.2022.

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar and Vosselaar, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

9.12.2022.

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

1.12.2022.–9.12.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01423

Those parts of the municipality Heuvelland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,709029, lat 50,670097.

15.12.2022.

Dalībvalsts: Bulgārija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Reģions: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The folowing village in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022.–2.12.2022.

The following villages in the Haskovo municipality: Elena, Knizhovnik, Malevo, Manastir, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa

The following villages in the Harmanli municipality: Slavyanovo, Bolyarski izvor

The following villages in Stambolovo municipality: Malak izvor, Golyam izvor, Dolno Botevo, Kralevo, Gledka, Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

2.12.2022.

Dalībvalsts: Dānija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,2347; E 11,3952

14.12.2022.

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

6.12.2022.–14.12.2022.

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54,9365; E 9,9795

29.11.2022.

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

21.11.2022.–29.11.2022.

Dalībvalsts: Vācija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

BAVĀRIJA

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Dingolfing-Landau

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Frontenhausen und Marklkofen.

12.12.2022.

Landkreis Landshut

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Adlkofen,

Aham, Bodenkirchen, Geisenhausen, Gerzen, Kröning, Schalkam, Vilsbiburg

12.12.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Miltenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach a.Main, Obernburg a.Main, Wörth a.Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald

7.12.2022.

Landkreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

7.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Mühldorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Egglkofen und der Stadt Neumarkt St. Veit

12.12.2022.

Landkreis Rottal-Inn

10 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

12.12.2022.

HESENE

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hungen, Lich und Laubach.

9.12.2022.

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

1.12.2022.–9.12.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45,

in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes,

in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze.

7.12.2022.

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

29.11.2022.–7.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nidda, Ranstadt, Florstadt, Reichelsheim, Echzell, Wölfersheim, Bad Nauheim, Münzenberg und Rockenberg.

9.12.2022.

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

1.12.2022-9.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535

Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg

2.12.2022.

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berumbur, Dornum, Halbemond, Hage, Hagermarsch, Großheide, Leezdorf, Lütetsburg, Osteel, Rechtsupweg, Südbrookmerland und der Stadt Aurich.

24.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dornum und Großheide.

16.11.2022.–24.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022-

17.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Cloppenburg

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe..

29.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh.

29.11.2022.

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

21.11.2022.–29.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

1.12.2022.

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

23.11.2022.–1.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Eversmeer, Holtgast, Ochtersum, Schweindorf, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Utarp und Westerholt.

24.11.2022.

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Nenndorf und Westerholt.

16.11.2022.–24.11.2022.

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00068

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

12.11.2022-20.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Augustdorf

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

20.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00072

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

13.11.2022-

21.11.2022.

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

21.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00077

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

18.11.2022.–

26.11.2022.

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

26.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

27.11.2022.–5.12.2022.

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Rees, Kalkar, Emmerich

des Kreises Borken mit den Städten Isselburg, Bocholt,

des Kreises Wesel mit den Städten Hamminkeln, Wesel, Xanten

5.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00068

Stadt Münster

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

18.11.2022.–

26.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

24.11.2022.–

2.12.2022.

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Städten Wiehl, Waldbröl, Bergneustadt, Gummersbach und mit den Gemeiden Reichshof, Nümbrecht, Morsbach

des Kreises Olpe mit den Städten Drolshagen und Olpe und der Gemeinde Wenden

2.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

30.11.2022.–8.12.2022.

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Gemeinden Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, der Stadt Waldbröl

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck

des Landes Rheinland-Pfalz

8.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00079

(Ausbruch in Niedersachsen)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891 / 52.330964)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Lotte

1.12.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01197

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar und Troisdorf

18.11.2022.–

26.11.2022.

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef (Sieg), Siegburg und den Gemeinden Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth,

der Stadt Köln

des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Teilen der Gemeinden Rösrath, Overath und der Stadt Bergisch-Gladbach

26.11.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

28.11.2022.–6.12.2022.

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck, Ruppichteroth, Eitorf

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach, Nümbrecht

6.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

26.11.2022.–4.12.2022.

Rheinisch Bergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit den Städten Bergisch Gladbach, Burscheid, Wermelskirchen, den Gemeinden Odenthal, Kürten, Overath, Rösrath

der Stadt Köln

der Stadt Leverkusen

4.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

20.11.2022. – 28.11.2022.

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Netphen und den Gemeinden Neunkirchen, Wilnsdorf

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Wenden

28.11.2022.

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/ 50.834267

 

7.640940/ 50.800340

 

710063 / 50.961332

 

7.980232 / 50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

15.12.2022.

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/ 50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00070

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00069

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

4.12.2022.

Hansesatdt Lübeck

Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke: Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn; Pöppendorf; Ivendorf; Teutendorf; Alt-Travemünde/Rönnau; Brodten; Priwall; Krummesse; Beidendorf; Blankensee und der südöstlich des Müggenbuschwegs gelegene Teil des Stadtbezirks Strecknitz.

25.11.2022.–4.12.2022.

Kreis Herzogtum Lauenburg

Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen.

4.12.2022.

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

4.12.2022.

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

25.11.2022.–4.12.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022.

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022.–10.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022.

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022.–20.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022.

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022.–20.11.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Segeberg

Gemeinden Pronstorf und Strukdorf

4.12.2022.

Kreis Stormarn

Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg

4.12.2022.

Dalībvalsts: Īrija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

16.12.2022

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

8.12.2022.–16.12.2022

Dalībvalsts: Spānija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

20.11.2022.

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

12.11.2022.–20.11.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

21.11.2022.

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

13.11.2022. – 21.11.2022.

Dalībvalsts: Francija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

ABERGEMENT CLEMENCIAT

BANEINS

BIZIAT

CHANOZ CHATENAY

CHATILLON SUR CHALARONNE

CORMORANCHE SUR SAONE

CROTTET

DOMPIERRE SUR CHALARONNE

GRIEGES

LAIZ

MOGNENEINS

NEUVILLE LES DAMES

PERREX

PEYZIEUX SUR SAONE

PONT DE VEYLE

SAINT ANDRE BAGE

SAINT CYR SUR MENTHON

SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

SAINT JEAN SUR VEYLE

SAINT JULIEN SUR VEYLE

SULIGNAT

THOISSEY

VALEINS

VONNAS

18.11.2022.

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

10.11.2022.–18.11.2022.

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

GOMENÉ

LANRELAS

LAURENAN

MERDRIGNAC

LE MENÉ

PLÉNÉE-JUGON

ROUILLAC

SEVIGNAC

TRÉMOREL

2.12.2022.

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

24.11.2022.–2.12.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01413

PLERIN

SAINT-BRIEUC

PLOUFRAGAN

TREGUEUX

PLEDRAN

YFFINIAC

QUESSOY

POMMERET

LAMBALLE

COETMIEUX

ANDEL

MORIEUX

PLANGUENOUAL

1.12.2022.

HILLION

LANGUEUX

23.11.2022.–1.12.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

BOBITAL

BRUSVILY

CAULNES

DINAN

EVRAN

GUENROC

GUITTE

LANVALLAY

LE HINGLE

LES CHAMPS-GERAUX

PLOUASNE

PLUMAUDAN

SAINT-CARNE

SAINT-JUDOCE

TRELIVAN

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

9.12.2022- 17.12.2022

 

Département: Dordogne (24)

 

FR-HPAI(P)-2022-01400

BERGERAC (à l’ouest de la D936)

BOSSET

EGLISE NEUVE D’ISSAC

EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’ouest de la D107)

FRAISSE

GARDONNE

GINESTET

LA FORCE

LAMONZIE SAINT MARTIN

LES LECHES

PRIGONRIEUX (au sud de la D34)

SAINT GERY

SAINT PIERRE D’EYRAUD

19.11.2022.

LUNAS

PRIGONRIEUX (au nord de la D34)

SAINT GEORGES BLANCANEIX

11.11.2022.–19.11.2022.

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

LES BOTTEREAUX

CHAMBLAC

CHAMBORD

LA GOULAFRIERE

JUIGNETTES

MONTREUIL-L’ARGILLE

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

SAINT-DENIS-D’AUGERONS

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

LA TRINITE-DE-REVILLE

VERNEUSSES

16.12.2022

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022- 16.12.2022

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

CARANTEC

GUICLAN

LOCQUENOLE

MESPAUL

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST

PLOUENAN

PLOUEZOC’H

PLOUGASNOU

PLOUGOULM

PLOUVORN

SAINT MARTIN DES CHAMPS

SAINT POL DE LEON

SAINTE SEVE

SAINT THEGONNEC

TAULE

13.12.2022.

HENVIC

TAULE

5.12.2022- 13.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

LONGAULNAY

TREVERIEN

SAINT PERN

PLESDER

SAINT THUAL

MEDREAC à l’est de la RD 20 et au nord de la RD 220

3.12.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01418

LA SELLE GUERCHAISE

RANNEE

DROUGES

FORGES LA FORET

CHELUN

EANCE

MARTIGNE-FERCHAUD

 

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

 

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

3.12.2022.

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.11.2022- 3.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01390

AVESSAC

BLAIN à l’est de la RN 171

FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle

GUEMENE PENFAO

GUENROUET

LE GAVRE

QUILLY

SAINT GILDAS DES BOIS

SEVERAC

21.11.2022.

PLESSE

FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle

13.11.2022.–21.11.2022.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00341

ABBARETZ Sud RD 2

BLAIN Est RN 171

CASSON

LA CHEVALERAIS

LA GRGONNAIS

HERIC

NORT SUR ERDRE

NOZAY Sud RD 2

PUCEUL

SAFFRE Est RD 121

LES TOUCHES Ouest RD 31

21.11.2022.

SAFFRE Ouest RD 121

13.11.2022.–21.11.2022.

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

NOYERS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

26.11.2022.

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

18.11.2022.–26.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01420

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

MONTEREAU

- LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

11.12.2022.

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

3.12.2022-11.12.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01389

ANGERS

BEAUCOUZE

BEAULIEU-SUR-LAYON

BEHUARD

CHALONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SURLAYON

DENEE

MOZE-SUR-LOUET

MURS-ERIGNE

LES PONTS-DE-CE

LA POSSONNIERE

ROCHETFORT-SUR-LOIRE

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

SAINT-LEGER-DE-LINIERES

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

VAL-DU-LAYON

18.11.2022.

BOUCHEMAINE

SAVENNIÈRES

10.11.2022.–18.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01394

BARACE

LA CHAPELLE-SAINT-LAUD

LES HAUTS-D’ANJOU

CHEFFES

CORZE

ECOUFLANT

ECUILLE

ETRICHE

JUVARDEIL

HUILLE-LEZIGNE

MARCE

MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

VERRIERES-EN-ANJOU

SARRIGNE

SOULAIRE-ET-BOURG

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

23.11.2022.

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

15.11.2022.–23.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHALLONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

VAL-DU-LAYON

24.11.2022.

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

16.11.2022.–24.11.2022.

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BALLOTS

CONGRIER

CUILLE

GASTINES

LA ROE

LA SELLE-CRAONNAISE

SAINT-ERBLON

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

SENONNES

9.12.2022.

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

1.12.2022.–9.12.2022.

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

BIGNAN - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqu’à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LANTILLAC - Commune entière

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu’à Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

15.12.2022.

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

7.12.2022.–15.12.2022.

Département : Nord (69)

FR-HPAI(P)-2022-01423

BAILLEUL

ERQUINGHEM-LYS

LA GORGUE

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

17.12.2022

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

9.12.2022.–17.12.2022.

Département : Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAUMONT

COUDEHARD

CROISILLES

CROUTTES

ECORCHES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LES CHAMPEAUX

LE RENOUARD

LA FERTE-EN-OUCHE

MENIL-HUBERT-EN-OUCHE

MONT-ORMEL

NEAUPHE-SUR-DIVE

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D’AUNAY

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

VIMOUTIERS

27.11.2022.

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu’à la limite de la commune

TICHEVILLE

19.11.2022.–27.11.2022.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

7.12.2022.

Département : Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

AMES

AMETTES

ANNEZIN

AUCHEL

AUCHY-AU-BOIS

AUMERVAL

BAILLEUL-LES-PERNES

BARLIN

BETHUNE

BEUGIN

BOURECQ

BEUVRY

BRUAY-LA-BUISSIERE

BUSNES

CALONNE-RICOUART

CALONNE-SUR-LA-LYS

CAMBLAIN-CHATELAIN

CAUCHY-A-LA-TOUR

DIEVAL

DIVION

DROUVIN-LE-MARAIS

ECQUEDECQUES

ESSARS

FERFAY

FLEURBAIX

FLORINGHEM

FOUQUEREUIL

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

GOSNAY

GUARBECQUE

HAILLICOURT

HAM-EN-ARTOIS

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

HINGES

HOUCHIN

HOUDAIN

ISBERGUES

LA COUTURE

LAVENTIE

LESPESSES

LESTREM

LIERES

LOCON

LORGIES

MAISNIL-LES-RUITZ

MAREST

MARLES-LES-MINES

MAZINGHEM

MONT-BERNANCHON

NEUVE-CHAPELLE

NORRENT-FONTES

OBLINGHEM

OURTON

PERNES

PRESSY

REBREUVE-RANCHICOURT

RICHEBOURG

ROBECQ

RUITZ

SAILLY-SUR-LA-LYS

SAINT-FLORIS

SAINT-HILAIRE-COTTES

SAINT -VENANT

VAUDRICOURT

VENDIN-LES-BETHUNE

VERQUIGNEUL

VERQUIN

VIEILLE-CHAPELLE

17.12.2022.

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

9.12.2022.–17.12.2022.

Département : Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01398

DRACE

18.11.2022.

Département : Saône-et-Loire (71)

FR-HPAI(P)-2022-01398

CHAINTRE

CHANES

CRECHES SUR SAONE

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

ROMANECHE THORINS

SAINT SYMPHORIEN D’ANCELLES

VARENNES LES MACON

VINZELLES

18.11.2022.

Département:Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01384

FR-HPAI(P)-2022-01401

FR-HPAI(P)-2022-01404

ARTHEZÉ

AVOISE

LE BAILLEUL

BOUSSE

CÉRANS FOULLETOURTE

CLERMONT CRÉANS

CROSMIÈRES

DUREIL

FERCÉ SUR SARTHE

LA FLÈCHE

FONTAINE SAINT MARTIN

LIGRON

NOYEN SUR SARTHE

PARCÉ SUR SARTHE

PIRMIL

SAINT JEAN DE LA MOTTE

TASSE

VILLAINES SOUS MALICORNE

ASNIÈRES SUR VÈGRE

CHANTENAY VILLEDIEU

COURCELLES LA FORET

FONTAINE SUR VÈGRE

JUIGNÉ SUR SARTHE

LOUAILLES

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

SAINT JEAN DU BOIS

LA SUZE SUR SARTHE

VION

24.11.2022.

DUREIL

NOYEN SUR SARTHE

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

COURCELLES LA FORÊT

16.11.2022.–24.11.2022.

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

BAILLY-ROMAINVILLIERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

BUSSY-SAINT-MARTIN

CHALIFERT

CHANTELOUP-EN-BRIE

LES CHAPELLES-BOURBON

CHATRES

CHESSY

CHEVRY-COSSIGNY

COLLEGIEN

CONCHEN-SUR-GONDOIRE

COUPVRAY

COUTEVROULT

CRECY-LA-CHAPELLE

CREVECOEUR-EN-BRIE

CROISSY-BEAUBOURG

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

FAVIERES

FERRIERES-EN-BRIE

FONTENAY-TRESIGNY

GOUVERNES

GRETZ-ARMAINVILLIERS

GUERARD

GUERMANTES

LA HOUSSAYE-EN-BRIE

JOSSIGNY

LAGNY-SUR-MARNE

LIVERDY-EN-BRIE

MAGNY-LE-HONGRE

MARLES-EN-BRIE

MONTEVRAIN

MONTRY

MORTCERF

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIERE

PONTCARRE

PRESLES-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

SERRIS

TIGEAUX

TOURNAN-EN-BRIE

VILLENEUVE-LE-COMTE

VILLENEUVE-SAINT-DENIS

VILLIERS-SUR-MORIN

VOULANGIS

28.11.2022.

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

20.11.2022.–28.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01403

ANDREZEL

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

BLANDY

BOMBON

BREAU

CHAMPEAUXs

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATILLON-LA-BORDE

CLOS-FONTAINE

COURPALAY

COUTENCON

LA CROIX-EN-BRIE

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

FONTAINS

FONTENAILLES

GASTINS

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

LAVAL-EN-BRIE

MACHAULT

MORMANT

NANGIS

PAMFOU

QUIERS

RAMPILLON

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SIVRY-COURTRY

VALENCE-EN-BRIE

VILLENEUVE-LES-BORDES

27.11.2022.

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

19.11.2022.–27.11.2022.

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

ARDIN

BECELEUF

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-THIREUIL

FENIOUX

PUIHARDY

SAINT-LAURS

SANIT-POMPAIN

VILLERS-EN-PLAINE

28.11.2022.

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

20.11.2022.–28.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

BECELEUF

LE BEUGNON

LE BREUIL-BERNARD

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NEUVY-BOUIN

POUGNE-HÉRISSON

PUGNY

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

7.12.2022.

L’ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

29.11.2022.–7.12.2022.

Département : Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L’AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

1.12.2022.

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

23.11.2022.–1.12.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

23.11.2022.–1.12.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l’ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l’est de la D746

CHAUCHE à l’ouest de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l’est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l’ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l’est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L’YON à l’est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au sud de l’A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l’est de l’A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS.

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET.

TRIAIZE

VENDRENNES

27.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

10.11.2022.–19.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

6.11.2022.–19.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

CHAUCHE à l’est de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au nord de l’A87

SAINT-FULGENT à l’ouest de l’A87

11.11.2022.–19.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

19.11.2022.–27.11.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L’AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L’ILE-D’OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

6.12.2022.

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

28.11.2022.–6.12.2022.

Dalībvalsts: Horvātija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec

15.12.2022.

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

7.12.2022-15.12.2022

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;

općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;

općina Pisarovina, naselje Bratina;

općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;

općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;

općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.

15.12.2022.

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

7.12.2022-15.12.2022

Dalībvalsts: Itālija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Reģions: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00026

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

21.11.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262, E11.193539

13.11.2022.–21.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00029

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

4.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.753972, E12.149041

26.11.2022.–4.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00031

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

3.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.9193668, E12.4351595

25.11.2022.–3.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00033

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

8.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179, E11.272346

30.11.2022.–8.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00034

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

11.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.221390806, E11.04331334

3.12.2022.–11.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00036

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464 , E12.147417

8.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.771464 , E12.147417

30.11.2022.–8.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00037

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660 , E12.452298

8.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.741660 , E12.452298

30.11.2022.–8.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00039

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.964074644, E12.282057809

14.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.964074644, E12.282057809

6.12.2022.–14.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00040

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

10.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.233473, E11.657231

2.12.2022.–10.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00042

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.296865835, E10.878880005

13.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.296865835, E10.878880005

5.12.2022.–13.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00043

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates

12.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.504494974, E12.616275373

4.12.2022.–12.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00045

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.380764707, E11.07799142

19.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.380764707, E11.07799142

11.12.2022.–19.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00047

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.966036, E12.305402

23.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.966036, E12.305402

15.12.2022.–23.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00048

The area of the parts of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.393604155, E11.098068838

19.12.2022.

The area of the parts of Veneto Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.393604155, E11.098068838

11.12.2022.–19.12.2022.

Reģions: Lombardija

IT-HPAI(P)-2022-00027

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

22.11.2022.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.298429, 9.9980267

14.11.2022.–22.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00030

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

30.11.2022.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.098875, E8.81998199999998

22.11.2022.–30.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00032

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

8.12.2022.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.049383, E10.35708

30.11.2022.–8.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00041

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.040236, E10.36325

12.12.2022.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.040236, E10.36325

4.12.2022.–12.12.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00046

The area of the parts of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

19.12.2022.

The area of the parts of Lombardia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.033964, E10.302944

11.12.2022.–19.12.2022.

Reģions: Emīlija-Romanja

IT-HPAI(P)-2022-00028

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

29.11.2022.

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.714462, E11.926653

21.11.2022.–29.11.2022.

IT-HPAI(P)-2022-00044

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.79259, E10. 930896

14.12.2022.

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44.79259, E10. 930896

6.12.2022.–14.12.2022.

Reģions: Friuli-Venēcija Džūlija

IT-HPAI(P)-2022-00035

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

5.12.2022.

The area of the parts of Friuli Venezia Giulia Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.962481, E12.606420

27.11.2022.–5.12.2022.

Dalībvalsts: Ungārija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye

From

HU-HPAI(P)-2022-00211

to

HU-HPAI(P)-2022-00228

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tiszaalpár, Zsana, Algyő, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

17.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022.–17.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.11.2022.– 17.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.12.2022.–17.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.12.2022.–17.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022.–17.12.2022.

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.12.2022.– 17.12.2022.

Dalībvalsts: Nīderlande

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Hoogstraten Belgium

BE-HPAI(P)-2022-00008

1.

Vanaf de grens Nederland België Wernhoutseweg volgend overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgend tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgend tot Kruispad.

4.

Kruispad volgend tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgend tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgend tot de Berkte.

7.

De Berkste volgend tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgend tot A16.

9.

A16 volgend tot A58.

10.

A58 volgend tot N639.

11.

N639 volgend tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgend tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgend tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgend tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgend tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgend tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgend tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgend tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgend tot N260.

20.

N260 volgend tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgend tot Kievit.

22.

Kievit volgend tot grens Nederland België

23.

Grens Nederland België volgend tot Wernhoutseweg.

22.11.2022.

Those parts of the municipality Hoogtraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.9 lat 51.44

15.11.2022.–22.11.2022.

Municipality Leudal province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00079

1.

via Rijksweg naar Eindstraat

2.

via Eindstraat naar Posthuisweg

3.

via Posthuisweg naar Beegderweg

4.

via Beegderweg naar Beegderveld

5.

via Beegderveld naar Heerstraat-Noord

6.

via Heerstraat-Noord naar Heerstraat-Zuid

7.

via Heerstraat-Zuid naar Oosterveldstraat

8.

via Oosterveldstraat naar Heideweg

9.

via Heideweg naar Baerkespaad

10.

via Baerkespaad naar Peelweg

11.

via Peelweg naar Daalzicht

12.

via Daalzicht naar Rijksweg

13.

via Rijksweg naar Napoleonsweg Noord

14.

via Napoleonsweg Noord naar Napoleonsweg Zuid

15.

via Napoleonsweg Zuid naar Napoleonsweg

16.

via Napoleonsweg naar Torenweg

17.

via Torenweg naar Amerikastraat

18.

via Amerikastraat naar Afrikastraat

19.

via Afrikastraat naar Amerikastraat

20.

via Amerikastraat naar Schillersstraat

21.

via Schillersstraat naar Kallestraat

22.

via Kallestraat naar Kraakstraat

23.

via Kraakstraat naar Weverstraat

24.

via Weverstraat naar Langvenweg

25.

via Langvenweg naar Venderstraat

26.

via Venderstraat naar Hostertstraat

27.

via Hostertstraat naar Moosterstraat

28.

via Moosterstraat naar Roodvenweg

29.

via Roodvenweg naar Baldersstraat

30.

via Baldersstraat naar Castertstraat

31.

via Castertstraat naar Pelmersheideweg

32.

via Pelmersheideweg naar Dupesweg

33.

via Dupesweg naar Kievitspeelweg

34.

via Kievitspeelweg naar Castertweg

35.

via Castertweg naar Spechtebaan

36.

via Spechtebaan naar Vliegertstraat

37.

via Vliegertstraat naar Castertweg

38.

via Castertweg naar Langertsteeg

39.

via Langertsteeg naar Hondssteeg

40.

via Hondssteeg naar Mellenakkerweg

41.

via Mellenakkerweg naar Ringbaan Oost

42.

via Ringbaan Oost naar via Raeka

43.

via via Raeka naar Rakerstraat

44.

via Rakerstraat naar Boeketweg

45.

via Boeketweg naar Heijsterstraat

46.

via Heijsterstraat naar Hoek

47.

via Hoek naar Rosselsweg

48.

via Rosselsweg naar Brekensteeg

49.

via Brekensteeg naar Colusdijk

50.

via Colusdijk naar Krietjesdijk

51.

via Krietjesdijk naar Krommedijk

52.

via Krommedijk naar Molswingelsdwarsdijk

53.

via Molswingelsdwarsdijk naar Booldersdijk

54.

via Booldersdijk naar Dooleggersbaan

55.

via Dooleggersbaan naar Dertiensedijk

56.

via Dertiensedijk naar Kanaaldijk-Zuid

57.

via Kanaaldijk-Zuid naar Langendijk

58.

via Langendijk naar Jan Smitslaan

59.

via Jan Smitslaan naar Stevensvaartje

60.

via Stevensvaartje naar Valenpeelsedijk

61.

via Valenpeelsedijk naar Peelweg

62.

via Peelweg naar Gezandebaan

63.

via Gezandebaan naar Bosdijk

64.

via Bosdijk naar Kruisbaan

65.

via Kruisbaan naar Goudplevierweg

66.

via Goudplevierweg naar Meijelseweg

67.

via Meijelseweg naar Buizerdweg

68.

via Buizerdweg naar Heitrak

69.

via Heitrak naar Dorpsstraat

70.

via Dorpsstraat naar Broekstraat

71.

via Broekstraat naar Steen

72.

via Steen naar Braamweg

73.

via Braamweg naar Sint Vincentiusstraat

74.

via Sint Vincentiusstraat naar Grauwveenweg

75.

via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

76.

via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

77.

via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

78.

via Helenastraat naar Grashoekseweg

79.

via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

80.

via Helenaveenseweg naar Pastoor Vullinghsstraat

81.

via Pastoor Vullinghsstraat naar Lorbaan

82.

via Lorbaan naar Vliegertsdijk

83.

via Vliegertsdijk naar Ninnesweg

84.

via Ninnesweg naar Industrieterrein Panningen

85.

via Industrieterrein Panningen naar Loosteeg

86.

via Loosteeg naar Stokserweg

87.

via Stokserweg naar Tuindersweg

88.

via Tuindersweg naar Ruijsstraat

89.

via Ruijsstraat naar van Hövellstraat

90.

via van Hövellstraat naar Roggelseweg

91.

via Roggelseweg naar Schepenstraat

92.

via Schepenstraat naar Neerseweg

93.

via Neerseweg naar Bovensbosweg

94.

via Bovensbosweg naar Bovensbos

95.

via Bovensbos naar Bovensbosweg

96.

via Bovensbosweg naar Lanterdweg

97.

via Lanterdweg naar Roland

98.

via Roland naar 1e Dwarsweg

99.

via 1e Dwarsweg naar Steenbos

100.

via Steenbos naar Kanaalweg

101.

via Kanaalweg naar Rijksweg

102.

via Rijksweg naar Napoleonsweg

103.

via Napoleonsweg naar Waije

104.

via Waije naar Schoor

105.

via Schoor naar Hanssum

106.

via Hanssum naar Molenstraat

107.

via Molenstraat naar Hagendoorn

108.

via Hagendoorn naar Zwaarveld

109.

via Zwaarveld naar Arixweg

110.

via Arixweg naar Boonstraat

111.

via Boonstraat naar Dorpsstraat

112.

via Dorpsstraat naar Berikstraat

113.

via Berikstraat naar Roermondseweg

114.

via Roermondseweg naar Breeweg

115.

via Breeweg naar Schoolstraat

116.

via Schoolstraat naar dorpstraat

117.

via Dorpstraat naar Raadhuisplein

118.

via Raadhuisplein naar Kerkpad

119.

via Kerkpad naar Rijksweg

23.11.2022.

Those parts of the municipality Leudal contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.29

15.11.2022.–23.11.2022.

Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00080

1.

via Berkenlaan naar prins Bernhardlaan

2.

via prins Bernhardlaan naar Willem Lodewijklaan

3.

via Willem Lodewijklaan naar Blokkenweg

4.

via Blokkenweg naar Parkweg

5.

via Parkweg naar Anton Mauvestraat

6.

via Anton Mauvestraat naar Jan Th. Tooroplaan

7.

via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

8.

via Laan der Verenigde Naties naar Statepad

9.

via Statepad naar Maanderdijk

10.

via Maanderdijk naar Bennekomsekade

11.

via Bennekomsekade naar Meentdijk

12.

via Meentdijk naar Dragonderweg

13.

via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

14.

via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

15.

via Wageningselaan naar Rondweg-oost

16.

via Rondweg-oost naar de Smalle Zijde

17.

via de Smalle Zijde naar Hermelijnlaan

18.

via Hermelijnlaan naar Middellaan

19.

via Middellaan naar Bergweg

20.

via Bergweg naar Rondweg-west

21.

via Rondweg-west naar Dijkstraat

22.

via Dijkstraat naar Nijhofflaan

23.

via Nijhofflaan naar Dijkstraat-west

24.

via Dijkstraat-west naar Slaperdijk

25.

via Slaperdijk naar Utrechtse Spoor

26.

via Utrechtse Spoor naar Dwarsweg

27.

via Dwarsweg naar Achterweg

28.

via Achterweg naar Bergweg

29.

via Bergweg naar Utrechtse Spoor

30.

via Utrechtse Spoor naar Scherpenzeelseweg

31.

via Scherpenzeelseweg naar Utrechtsebaan

32.

via Utrechtsebaan naar Maarsbergseweg

33.

via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

34.

via Woudenbergseweg naar Scherpenzeelseweg

35.

via Scherpenzeelseweg naar Griftdijk

36.

via Griftdijk naar Woudenbergseweg

37.

via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

38.

via Maarsbergseweg naar Randweg

39.

via Randweg naar Maarsbergseweg

40.

via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

41.

via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

42.

via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

43.

via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

44.

via Hamersveldseweg naar Zuiderinslag

45.

via Zuiderinslag naar Groene Zoom

46.

via Groene Zoom naar Plesmanstraat

47.

via Plesmanstraat naar Horsterweg

48.

via Horsterweg naar Engweg

49.

via Engweg naar Hessenweg

50.

via Hessenweg naar Barneveldseweg

51.

via Barneveldseweg naar Hogeweg

52.

via Hogeweg naar Spoorbaan

53.

via Spoorbaan naar Stoutenburgerlaan

54.

via Stoutenburgerlaan naar Koninginneweg

55.

via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

56.

via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

57.

via Penningweg naar Veenwal

58.

via Veenwal naar Wolfsesteeg

59.

via Wolfsesteeg naar Blokhuizersteeg

60.

via Blokhuizersteeg naar Vossenweg

61.

via Vossenweg naar Koperweg

62.

via Koperweg naar Peerweg

63.

via Peerweg naar Barneveldseweg

64.

via Barneveldseweg naar Bulderweg

65.

via Bulderweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

66.

via Nieuwe Voorthuizerweg naar Schoenlapperweg

67.

via Schoenlapperweg naar Woudweg

68.

via Woudweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

69.

via Nieuwe Voorthuizerweg naar Kruishaarseweg

70.

via Kruishaarseweg naar Overhorsterweg

71.

via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

72.

via Rembrandtstraat naar Gerard Doustraat

73.

via Gerard Doustraat naar Wheemstraat

74.

via Wheemstraat naar Hoofdstraat

75.

via Hoofdstraat naar Apeldoornsestraat

76.

via Apeldoornsestraat naar Bosweg

77.

via Bosweg naar Harremaatweg

78.

via Harremaatweg naar Polleveenseweg

79.

via Polleveenseweg naar Lange Zuiderweg

80.

via Lange Zuiderweg naar Garderbroekerweg

81.

via Garderbroekerweg naar Kapweg

82.

via Kapweg naar Stroeërweg

83.

via Stroeërweg naar Ravenweg

84.

via Ravenweg naar Kootwijkerbroekerweg

85.

via Kootwijkerbroekerweg naar Garderbroekerweg

86.

via Garderbroekerweg naar Breihutterweg

87.

via Breihutterweg naar Meentweg

88.

via Meentweg naar Essenerweg

89.

via Essenerweg naar Hulstweg

90.

via Hulstweg naar Dijkerweg

91.

via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

92.

via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

93.

via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

94.

via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

95.

via Lage Valkseweg naar Edeseweg

96.

via Edeseweg naar Wekeromse Buurtweg

97.

via Wekeromse Buurtweg naar Veldweg

98.

via Veldweg naar Roekelseweg

99.

via Roekelseweg naar Apeldoornseweg

100.

via Apeldoornseweg naar Raadhuisstraat

101.

via Raadhuisstraat naar Klinkenbergerweg

102.

via Klinkenbergerweg naar Berkenlaan

103.

via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

104.

via Laan der Verenigde Naties naar Kennedydreef

105.

via Kennedydreef naar Rooseveltdreef

106.

via Rooseveltdreef naar Palmedreef

107.

via Palmedreef naar Laan der Verenigde Naties

108.

via Laan der Verenigde Naties naar Asserstate

109.

via Asserstate naar Statepad

110.

via Statepad naar Maanderdijk

111.

via Maanderdijk naar Rijnsteeg

112.

via Rijnsteeg naar Kraatsweg

113.

via Kraatsweg naar Bennekomsekade

114.

via Bennekomsekade naar Meentweg

115.

via Meentweg naar Meentdijk

116.

via Meentdijk naar Dragonderweg

117.

via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

118.

via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

119.

via Wageningselaan naar Electronenstraat

120.

via Electronenstraat naar Bobinestraat

121.

via Bobinestraat naar de Smalle Zijde

122.

via de Smalle Zijde naar Rondweg-oost

123.

via Rondweg oost naar Cuneraweg

124.

via Cuneraweg naar Rondweg-west

125.

via Rondweg-west naar Cuneraweg

126.

via Cuneraweg naar Veenseweg

127.

via Veenseweg naar Rijksstraatweg

128.

via Rijksstraatweg naar Kon Wilhelminaweg

129.

via Kon Wilhelminaweg naar Rijksstraatweg

130.

via Rijksstraatweg naar Maarsbergseweg

131.

via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

132.

via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

133.

via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

134.

via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

135.

via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

136.

via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

137.

via Hamersveldseweg naar Kapelhoek

138.

via Kapelhoek naar Klepelhoek

139.

via Klepelhoek naar Beltmolen

140.

via Beltmolen naar Rosmolenstraat

141.

via Rosmolenstraat naar Kuperssingel

142.

via Kuperssingel naar Hamersveldseweg

143.

via Hamersveldseweg naar Zwarteweg

144.

via Zwarteweg naar Flankement

145.

via Flankement naar Horsterweg

146.

via Horsterweg naar Schammersteeg

147.

via Schammersteeg naar Driftakkerweg

148.

via Driftakkerweg naar Kopermolenpad

149.

via Kopermolenpad naar Bloeidaalpad

150.

via Bloeidaalpad naar Koedijkerweg

151.

via Koedijkerweg naar Stoutenburgerlaan

152.

via Stoutenburgerlaan naar Beekhof

153.

via Beekhof naar Koninginneweg

154.

via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

155.

via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

156.

via Penningweg naar Veenwal

157.

via Veenwal naar Veenburgerweg

158.

via Veenburgerweg naar Damweg

159.

via Damweg naar Platanenstraat

160.

via Platanenstraat naar Wielweg

161.

via Wielweg naar Leemweg

162.

via Leemweg naar Vrouwenweg

163.

via Vrouwenweg naar Appelsestraat

164.

via Appelsestraat naar Oude Voorthuizerweg

165.

via Oude Voorthuizerweg naar Dusschoterweg

166.

via Dusschoterweg naar Overhorsterweg

167.

via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

168.

via Rembrandtstraat naar Hoofdstraat

169.

via Hoofdstraat naar Molenweg

170.

via Molenweg naar Garderbroekerweg

171.

via Garderbroekerweg naar Kapweg

172.

via Kapweg naar Graafhorstweg

173.

via Graafhorstweg naar Garderbroekerweg

174.

via Garderbroekerweg naar Veluweweg

175.

via Veluweweg naar Kerkweg

176.

via Kerkweg naar de Schaapsteeg

177.

via de Schaapsteeg naar Topperweg

178.

via Topperweg naar Essenerweg

179.

via Essenerweg naar Hulstweg

180.

via Hulstweg naar Dijkerweg

181.

via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

182.

via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

183.

via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

184.

via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

185.

via Lage Valkseweg naar A.g. Wijersweg

186.

via A.g. Wijersweg naar Kerkweg

187.

via Kerkweg naar Edeseweg

188.

via Edeseweg naar Roekelseweg

189.

via Roekelseweg naar Wekeromse Buurtweg

190.

via Wekeromse Buurtweg naar Edeseweg

191.

via Edeseweg naar Wekeromseweg

192.

via Wekeromseweg naar Vosseveldseweg

193.

via Vosseveldseweg naar Apeldoornseweg

194.

via Apeldoornseweg naar Hessenweg

195.

via Hessenweg naar Driebergweg

196.

via Driebergweg naar Nieuwe Kazernelaan

197.

via Nieuwe Kazernelaan naar Eikenlaan

198.

via Eikenlaan naar Klinkenbergerweg

199.

via Klinkenbergerweg naar Albertstunnel

200.

via Albertstunnel naar Klinkenbergerweg

201.

via Klinkenbergerweg naar Emmalaan

202.

via Emmalaan naar Jan Th. Tooroplaan

20.11.2022.

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.57 lat 52.1

12.11.2022.–20.11.2022.

Municipality Maasdriel, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00081

1.

Vanaf kruising Afwateringskanaal `s- Hertogenbosch- Drongelen/ Nieuwkuikseweg volgen in noordelijke richting tot aan De Zeeg.

2.

De Zeeg volgen in westelijke richting tot aan Meerdijk.

3.

Meerdijk volgen in noordelijke richting tot aan Bosscheweg.

4.

Bosscheweg volgen in westelijke richting tot aan Lipsstraat.

5.

Lipssstraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlaan.

6.

Spoorlaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolffshoek.

7.

Wolffshoek volgen in noordelijke richting tot aan Heusdenseweg.

8.

Heusdenseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Elshoutseweg overgaand in Polderweg overgaand in N267 tot aan Groeneweg.

9.

Groeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwstraat.

10.

Nieuwstraat volgen in oostelijke richting tot aan Witboomstraat.

11.

Witboomstraat volgen in noordelijke richting afgedamde maas overstekend Veerdam volgend tot aan Maasdijk.

12.

Maasdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Leendertsdijk overgaand in Meidijk overgaand in Waaldijk, de Waal overstekend tot aan Waaldijk.

13.

Waaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Katerdam.

14.

Katerdam volgen in noordelijke richting tot aan Achterweg.

15.

Achterweg volgen in oostelijke richting tot aan Zabdsteeg

16.

Zandsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Raayweg.

17.

Raayweg volgen in oosteleijke richting tot aan Zeek.

18.

Zeek volgen in noordelijke richting tot aan Meikampgraaf.

19.

Meikampgraaf volgen in oostelijke richting tot aan Marijkestraat.

20.

Marijkestraat volgen in noordelijke richting tot aan A15.

21.

A15 volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

22.

Rijksstraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mark.

23.

Mark volgen in oostelijke richting overgaand in Molenstraat overgaand in Esterweg tot aan Bommelsestraat.

24.

Bommelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Paasweg.

25.

Paasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterstraat.

26.

Achterstraat volgen in westelijke richting tot aan Kerkstraat.

27.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Waal.

28.

Waal volgen in westelijke richting tot aan kanaal van Sint Anthonis.

29.

Kanaal van Sint Anthonis volgen in zuidelijke richting de maas overstekend tot aan Wildsedijk.

30.

Wildsedijk volgen in zuidelijke richting Burgermeester Smitsweg.

31.

Burgermeester Smitsweg volgen in in zuidelijke richting tot aan Kesselseweg.

32.

Kesselseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreeweg.

33.

Vreeweg volgen in westelijke richting tot aan Paddegraafweg.

34.

Paddegraafweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heeseindeweg.

35.

Heeseindeweg volgen in westelijke richting tot aan Vliertwijksestraat.

36.

Vliertwijksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan A59.

37.

A59 volgen in westelijke richting tot aan A2.

38.

A2 volgen in zuidelijke richting overgaand in A65 tot aan Vughterweg.

39.

Vughterweg volgen in noordelijke richting tot aan Heunweg.

40.

Heunweg volgen in westelijke richting overgaand in Postweg tot aan Kampdijklaan.

41.

Kampdijklaan volgen in noordelijke richting tot aan Drongelenskanaal.

42.

Drongelenskanaal volgen in westelijke richting overgaand in afwateringskanaal `s-hertogenbosch-Drongelen tot aan Nieuwkuikseweg.

23.11.2022.

Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.256 lat 51.77

15.11.2022.–23.11.2022.

Hoogstraten Belgium

BE-HPAI(P)-2022-00009

1.

Vanaf de grens Nederland België Wernhoutseweg volgend overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgend tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgend tot Kruispad.

4.

Kruispad volgend tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgend tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgend tot de Berkte.

7.

De Berkste volgend tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgend tot A16.

9.

A16 volgend tot A58.

10.

A58 volgend tot N639.

11.

N639 volgend tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgend tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgend tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgend tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgend tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgend tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgend tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgend tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgend tot N260.

20.

N260 volgend tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgend tot Kievit.

22.

Kievit volgend tot grens Nederland België

23.

Grens Nederland België volgend tot Wernhoutseweg

28.11.2022.

Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901

20.11.2022.–28.11.2022.

Municipality Deurne province Noord Brabant

NL-HPAI(P)-2022-00082

1.

via Roggelseweg naar Keup

2.

via Keup naar Gruise Epper

3.

via Gruise Epper naar Roggelseweg

4.

via Roggelseweg naar Roggelsedijk

5.

via Roggelsedijk naar Heldensedijk

6.

via Heldensedijk naar Hoek

7.

via Hoek naar Strubben

8.

via Strubben naar Grote laak

9.

via Grote Laak naar Strubben

10.

via Strubben naar Aan De Bergen

11.

via Aan De Bergen naar Spaansebaan

12.

via Spaansebaan naar Maxeterdijk

13.

via Maxeterdijk naar Heide

14.

via Heide naar Reulisweg

15.

via Reulisweg naar Banendijk

16.

via Banendijk naar Leveroysedijk

17.

via Leveroysedijk naar De Riet

18.

Via De Riet naar Gebleektendijk

19.

via Gebleektendijk naar Niesakkerweg

20.

via Niesakkerweg naar Bochtstraat

21.

via Bochtstraat naar Kreijelmusweg

22.

via Kreijelmusweg naar Kreijel

23.

via Kreijel naar Klaarstraat

24.

via Klaarstraat naar Klaarstraatzijweg

25.

via Klaarstraatzijweg naar Uliker

26.

via Uliker naar Winnerstraat

27.

via Winnerstraat naar Peelsteeg

28.

via Peelsteeg naar Roberssteeg

29.

via Roberssteeg naar Weteringsdijk

30.

via Weteringsdijk naar Bloemerstraat

31.

via Bloemerstraat naar Kievitdijk

32.

via Kievitdijk naar Booldersdijk

33.

via Booldersdijk naar Nederweertseweg

34.

via Nederweertseweg naar Kerkendijk

35.

via Kerkendijk naar Vissersweg

36.

via Vissersweg naar Scheidingsweg

37.

via Scheidingsweg naar Hubertusweg

38.

via Hubertusweg naar Venweg

39.

via Venweg naar Beliënberkdijk

40.

via Beliënberkdijk naar Nieuwendijk

41.

via Nieuwendijk naar Haagdoornweg

42.

via Haagdoornweg naar Vlasstraat

43.

via Vlasstraat naar Lavallestraat

44.

via Lavallestraat naar Boerenkamplaan

45.

via Boerenkamplaan naar Burgemeester Roelslaan

46.

via Burgemeester Roelslaan naar Witvrouwenbergweg

47.

via Witvrouwenbergweg naar Provincialeweg

48.

via Provincialeweg naar Heesakkerweg

49.

via Heesakkerweg naar Beatrixlaan

50.

via Beatrixlaan naar Heerbaan

51.

via Heerbaan naar Schoolstraat

52.

via Schoolstraat naar Molenstraat

53.

via Molenstraat naar Industrielaan

54.

via Industrielaan naar Ommelseweg

55.

via Ommelseweg naar Marialaan

56.

via Marialaan naar Kloosterstraat

57.

via Kloosterstraat naar Ommelse bos

58.

via Ommelse bos naar Busserdijk

59.

via Busserdijk naar Berken

60.

via Berken naar Eikhofweg

61.

via Eikhofweg naar Donschotseweg

62.

via Donschotseweg naar Molenweijerweg

63.

via Molenweijerweg naar Heimolenweg

64.

via Heimolenweg naar Vestingweg

65.

via Vestingweg Naar Hoevenseweg

66.

Via Hoevenseweg Naar Liesselseweg

67.

Via Liesselseweg Naar Breemortelweg

68.

Via Breemortelweg Naar Hanenbergweg

69.

Via Hanenbergweg Naar Plaggenweg

70.

Via Plaggenweg Naar Snoertsebaan

71.

Via Snoertsebaan Naar Parallelweg

72.

via Parallelweg naar Nastreek

73.

via Nastreek naar Voorpeelweg

74.

via Voorpeelweg naar Paardekopweg

75.

via Paardekopweg naar Spoorbaan

76.

via Spoorbaan naar Midden Peelweg

77.

via Midden Peelweg naar Griendtsveenseweg

78.

via Griendtsveenseweg naar Veenweg

79.

via Veenweg naar Jacob Poelsweg

80.

via Jacob Poelsweg naar Schaapherdersweg

81.

via Schaapherdersweg naar Zwarte Plakweg

82.

via Zwarte Plakweg naar Bloemvenweg

83.

via Bloemvenweg naar Zuringspeelweg

84.

via Zuringspeelweg naar Kulbergweg

85.

via Kulbergweg naar Kievitweg

86.

via Kievitweg naar Blaktdijk

87.

via Blaktdijk naar Peelstraat

88.

via Peelstraat naar Kempkesstraat

89.

via Kempkesstraat naar Meerweg

90.

via Meerweg naar Kronenbergweg

91.

via Kronenbergweg naar Bedelaarspad

92.

via Bedelaarspad naar Helenaveenseweg

93.

via Helenaveenseweg naar Op den Bergen

94.

via Op den Bergen naar Gelderdijk

95.

via Gelderdijk naar Kleefsedijk

96.

via Kleefsedijk naar Rieterdijk

97.

via Rieterdijk naar Breetse Peelweg

98.

via Breetse Peelweg naar Tongerlo

99.

via Tongerlo naar Onderste Horst

100.

via Onderste Horst naar Breetse Peelweg

101.

via Breetse Peelweg naar Sevenumse Dijk

102.

via Sevenumse dijk naar Provincialeweg

103.

via Provincialeweg naar rotonde Halfweg

104.

via rotonde Halfweg naar Maasbreeseweg

105.

via Maasbreeseweg naar rotonde Potdé

106.

via rotonde Potdé naar Molenstraat

107.

via Molenstraat naar Roggelseweg.

27.11.2022.

Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37

19.11.2022.–27.11.2022.

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00083

1.

Via Koaiwei naar Koaisreed

2.

Via Koaisreed naar Uterwei

3.

Via Uterwei naar C.Schuurmanwei

4.

Via C.Schuurmanwei naar It Noard

5.

Via It Noard naar Pypkewei

6.

Via Pypkewei naar Efterwei

7.

Via Efterwei naar Legeloane

8.

Via Legeloane naar It West

9.

Via It West naar Hamsterpein

10.

Via Hamsterpein naar De Kromelle

11.

Via De Kromelle naar De Sânnen

12.

Via De Sânnen naar De Buorren

13.

Via De Buorren naar Tillewei

14.

Via Tillewei naar Noarderein

15.

Via Noarderein naar Lândyk

16.

Via Lândyk naar Hege Dyk

17.

Via Hege Dyk naar Jisteboerewei

18.

Via Jisteboerewei naar Miedwei

19.

Via Miedwei naar Tillewei

20.

Via Tillewei naar De Meren

21.

Via De Meren naar Schoolstraat

22.

Via Schoolstraat naar Ieswei

23.

Via Ieswei naar Rijksstraatweg

24.

Via Rijksstraatweg naar Westersingel

25.

Via Westersingel naar Zevenhuisterweg

26.

Via Zevenhuisterweg naar De Swette

27.

Via De Swette naar Feintensloane

28.

Via Feintensloane naar Mûnestrjitte

29.

Via Mûnestrjitte naar Ljiploane

30.

Via Ljiploane naar Lysterstrjitte

31.

Via Lysterstrjitte naar Haadstrjitte

32.

Via Haadstrjitte naar Muontsewei

33.

Via Muontsewei naar Achterwei

34.

Via Achterwei naar Claercamp

35.

Via Claercamp naar Johanneswâld

36.

Via Johanneswâld naar Eslawâld

37.

Via Eslawâld naar Bûtefjild

38.

Via Bûtefjild naar Boargemaster Nautawei

39.

Via Boargemaster Nautawei naar Schwartzenbergloane

40.

Via Schwartzenbergloane naar Singel

41.

Via Singel naar Hearewei

42.

Via Hearewei naar De Kapelle

43.

Via De Kapelle naar Melkemawei

44.

Via Melkemawei naar Trekwei

45.

Via Trekwei naar Burdaarderstrjitwei

46.

Via Burdaarderstrjitwei naar Birdaarderstraatweg

47.

Via Birdaarderstraatweg naar Rondweg-West

48.

Via Rondweg-West naar Rondweg-Noord

49.

Via Rondweg-Noord naar Hantumerweg

50.

Via Hantumerweg naar Hantumerwei

51.

Via Hantumerwei naar Dokkumerwei

52.

Via Dokkumerwei naar Fennewei

53.

Via Fennewei naar Bangawei

54.

Via Bangawei naar Loubuorren

55.

Via Loubuorren naar Wierumerwei

56.

Via Wierumerwei naar Dongerawei

57.

Via Dongerawei naar Bollingwier

58.

Via Bollingwier naar Dongerawei

59.

Via Dongerawei naar De Lyts Ein

60.

Via De Lyts Ein naar De Buorren

61.

Via De Buorren naar Langgrousterwei

62.

Via Langgrousterwei naar Grytsjewei

63.

Via Grytsjewei naar Doarpsstrjitte

64.

Via Doarpsstrjitte naar Siniastrjitte

65.

Via Siniastrjitte naar Dyksterwei

66.

Via Dyksterwei naar Boltawei

67.

Via Boltawei naar Skânserwei

68.

Via Skânserwei naar Oostmahorn

69.

Via Oostmahorn naar Landgrens

70.

Via Landgrens naar Steek Door

71.

Via Steek Door naar Oude Robbengat

72.

Via Oude Robbengat naar Steek Door

73.

Via Steek Door naar Landgrens

74.

Via Landgrens naar Steek Door

75.

Via Steek Door naar Hooge Zuidwal

76.

Via Hooge Zuidwal naar Willem Van Der Ploegweg

77.

Via Willem Van Der Ploegweg naar Kwelderweg

78.

Via Kwelderweg naar Nittersweg

79.

Via Nittersweg naar Olde Borchweg

80.

Via Olde Borchweg naar Methardusstraat

81.

Via Methardusstraat naar Zijlstraat

82.

Via Zijlstraat naar Stroomkanaal naar De Friese Sluis Te Zoutkamp

83.

Via Stroomkanaal naar De Friese Sluis Te Zoutkamp naar Brugstraat

84.

Via Brugstraat naar Pieterzijlsterweg

85.

Via Pieterzijlsterweg naar Friesestraatweg

86.

Via Friesestraatweg naar Heirweg

87.

Via Heirweg naar Stationsweg

88.

Via Stationsweg naar Dorpsterweg

89.

Via Dorpsterweg naar Miedweg

90.

Via Miedweg naar Miedwei

91.

Via Miedwei naar Koaiwei

30.11.2022.

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3

22.11.2022.–30.11.2022.

Municipality Nederweert province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00084

1.

via Heldensedijk naar Ophoven

2.

via Ophoven naar Op de bos

3.

via Op de bos naar Roggelseweg

4.

via Roggelseweg naar Speckerweg

5.

via Speckerweg naar Piet Vossenweg

6.

via Piet Vossenweg naar Professor Duboisweg

7.

via Professor Duboisweg naar Heythuyserweg

8.

via Heythuyserweg naar Beekkant

9.

via Beekkant naar Salmenhofweg

10.

via Salmenhofweg naar Lozerweg

11.

via Lozerweg naar Dorpstraat

12.

via Dorpstraat naar Rijksweg

13.

via Rijksweg naar Kasteelweg

14.

via Kasteelweg naar Abenhofweg

15.

via Abenhofweg naar Heiakker

16.

via Heiakker naar Hunselerdijk

17.

via Hunselerdijk naar Grathemerweg

18.

via Grathemerweg naar Velterweg

19.

via Velterweg naar Scheidingsweg

20.

via Scheidingsweg naar Hoogstraat

21.

via Hoogstraat naar Engerstraat

22.

via Engerstraat naar Boggelerstraat

23.

via Boggelerstraat naar Moosterstraat

24.

via Moosterstraat naar Roodvenweg

25.

via Roodvenweg naar Baldersstraat

26.

via Baldersstraat naar Castertstraat

27.

via Castertstraat naar Pelmersheideweg

28.

via Pelmersheideweg naar Tungeler Dorpsstraat

29.

via Tungeler Dorpsstraat naar Castertweg

30.

via Castertweg naar Grotehegsteeg

31.

via Grotehegsteeg naar Dijkerstraat

32.

via Dijkerstraat naar Bocholterweg

33.

via Bocholterweg naar Mastenbroekweg

34.

via Mastenbroekweg naar Altweerterkapelstraat

35.

via Altweerterkapelstraat naar Nelissenhofweg

36.

via Nelissenhofweg naar Uilenweg

37.

via Uilenweg naar Industriekade

38.

via Industriekade naar Beelenhofweg

39.

via Beelenhofweg naar Oudesteeg

40.

via Oudesteeg naar Beelenhofweg

41.

via Beelenhofweg naar Koelebeemdweg

42.

via Koelebeemdweg naar Hulsterdijk

43.

via Hulsterdijk naar Groothulsterweg

44.

via Groothulsterweg naar Eindhovenseweg

45.

via Eindhovenseweg naar Philipsweg

46.

via Philipsweg naar Fazantlaan

47.

via Fazantlaan naar De Hommelberg

48.

via De Hommelberg naar Koenraadtweg

49.

via Koenraadtweg naar Hugten

50.

via Hugten naar fietspad

51.

via Fietspad naar Hugterweg

52.

via Hugterweg naar Biezervenweg

53.

via Biezervenweg naar Panweg

54.

via Panweg naar Bosweg

55.

via Bosweg naar Bergdijk

56.

via Bergdijk naar Reigerstraat

57.

via Reigerstraat naar Brandvenstraat

58.

via Brandvenstraat naar Kraaiendijk

59.

via Kraaiendijk naar Brabantlaan

60.

via Brabantlaan naar Smulderslaan

61.

via Smulderslaan naar Ploegstraat

62.

via Ploegstraat naar Hoeksestraat

63.

via Hoeksestraat naar Heikomstraat

64.

via Heikomstraat naar Boerenkamplaan

65.

via Boerenkamplaan naar Potakkerweg

66.

via Potakkerweg naar Broekstraat

67.

via Broekstraat naar Steegstraat

68.

via Steegstraat naar Kanaaldijk-Noord

69.

via Kanaaldijk-Noord naar Akkerweg

70.

via Akkerweg naar Lage Akkerweg

71.

via Lage Akkerweg naar Mortelweg

72.

via Mortelweg naar Beemdstraat

73.

via Beemdstraat naar Kanaalstraat

74.

via Kanaalstraat naar Witvrouwenbergweg

75.

via Witvrouwenbergweg naar Provincialeweg

76.

via Provincialeweg naar Heesakkerweg

77.

via Heesakkerweg naar Voorste Heusden

78.

via Voorste Heusden naar Vlinkert

79.

via Vlinkert naar Patrijsweg

80.

via Patrijsweg naar Pannenhoef

81.

via Pannenhoef naar Bleekerweg

82.

via Bleekerweg naar Zeilhoekweg

83.

via Zeilhoekweg naar Smientweg

84.

via Smientweg naar Roerdompweg

85.

via Roerdompweg naar Vlosbergweg

86.

via Vlosbergweg naar Kleine Heitrak

87.

via Kleine Heitrak naar Buizerdweg

88.

via Buizerdweg naar Heitrak

89.

via Heitrak naar Bospeelweg

90.

via Bospeelweg naar Grauwveenweg

91.

via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

92.

via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

93.

via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

94.

via Helenastraat naar Grashoekseweg

95.

via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

96.

via Helenaveenseweg naar Belgenhoek