28.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 280/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2079

(2022. gada 25. oktobris),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1348, ar ko Horvātijas Republikai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/672 (2020. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc 2020. gada 6. augustā saņemtā Horvātijas lūguma Padome ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1348 (2) piešķīra Horvātijai finansiālo palīdzību aizdevuma veidā, kura maksimālais apmērs ir 1 020 600 000 EUR ar 15 gadu maksimālo vidējo termiņu un 18 mēnešu pieejamības periodu, lai papildinātu Horvātijas valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģētu uz minētā uzliesmojuma sociālekonomiskajām sekām darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

(2)

Horvātijai aizdevums bija jāizmanto tam, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, kas minēti Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1348 3. pantā.

(3)

Covid-19 uzliesmojums ir imobilizējis būtisku darbaspēka daļu Horvātijā. Tā rezultātā Horvātijā atkārtoti pēkšņi un būtiski pieauguši publiskie izdevumi, kas saistīti ar pasākumiem, kuri minēti Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1348 3. panta a) un b) punktā.

(4)

Covid-19 uzliesmojumam un ārkārtas pasākumiem, kurus Horvātija īstenoja 2020., 2021. un 2022. gadā, lai ierobežotu slimības uzliesmojumu un tā sociālekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, ir bijusi dramatiska ietekme uz publiskajām finansēm. Horvātijas vispārējās valdības budžeta deficīts un parāds 2020. gadā bija attiecīgi 7,3 % un 87,3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas līdz 2021. gada beigām samazinājās attiecīgi līdz 2,9 % un 79,8 %. Saskaņā ar Komisijas 2022. gada pavasara prognozi ir sagaidāms, ka Horvātijas vispārējās valdības budžeta deficīts un parāds līdz 2022. gada beigām būs attiecīgi 1,8 % un 73,1 % no IKP. Saskaņā ar Komisijas 2022. gada vasaras starpposma prognozi tiek prognozēts, ka Horvātijas IKP 2022. gadā pieaugs par 3,4 %.

(5)

Horvātija 2022. gada 25. jūlijā lūdza Savienības papildu finansiālo palīdzību 550 000 000 EUR apmērā, lai turpinātu papildināt 2020., 2021. un 2022. gadā īstenotos valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģēt uz minētā uzliesmojuma sociālekonomiskajām sekām darba ņēmējiem. Konkrēti, Horvātija vēl vairāk paplašināja un grozīja saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, kas izklāstīti 6. un 7. apsvērumā.

(6)

Pamatojoties uz Darba tirgus likumu (3), Horvātija ieviesa pasākumu, kas nodrošina līdzfinansējumu darba ņēmēju algām uzņēmumiem, kuri piedzīvo ieņēmumu samazināšanos salīdzinājumā ar 2019. gadu. Ieņēmumu samazinājuma kritēriji ir: 20 % samazinājums laikposmā no 2020. gada marta līdz maijam, 50 % laikposmā no 2020. gada jūnija līdz decembrim, un, sākot no 2021. gada janvāra, vienīgā prasība ir ieņēmumu samazinājums, salīdzinot ar to pašu mēnesi 2019. gadā, ar nosacījumu, ka darba attiecības netiek izbeigtas. Atbalsta summa 2020. gada martā tika noteikta 3 250 HRK apmērā par vienu pilnas slodzes darbinieku, un, sākot ar 2020. gada aprīli, ikmēneša atbalsta summa bija 4 000 HRK par vienu pilnas slodzes darbinieku. Laikposmā, kamēr pasākums joprojām tiek piemērots, atbalsta apjoms uz vienu darbinieku nemainās, bet nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu, laika gaitā mainās atkarībā no ekonomiskajiem apstākļiem. Laikposmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada jūnijam uzņēmumi, kas ar valsts iestāžu lēmumu ievēro mājsēdi, saņem atbalstu par katru pilnas slodzes darbinieku atkarībā no mājsēdes dienu skaita, bet ne vairāk kā 4 000 HRK par pilnu mājsēdes mēnesi. Pasākums ir Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1348 3. panta a) punktā aprakstītā pasākuma pagarinājums, kā paredzēts Horvātijas Nodarbinātības dienesta (HND) Administratīvās padomes 2020. gada 20. marta lēmumā, kas grozīts 2020. gada 25. martā, 7. aprīlī, 9. aprīlī, 6. maijā, 28. maijā, 18. jūnijā, 25. jūnijā, 10. jūlijā un 29. jūlijā, 7. septembrī, 22. oktobrī, 4. novembrī un 4. decembrī. Turpmāki HND grozījumi tika pieņemti arī 2021. gadā ar lēmumiem, kas pieņemti 8. janvārī, 21. janvārī, 3. martā, 15. aprīlī, 30. aprīlī, 31. maijā, 23. jūlijā, 25. augustā, 29. septembrī, 15. oktobrī un 4. novembrī, un 2022. gadā ar lēmumiem, kas pieņemti 27. janvārī un 31. maijā. Pasākums tika pārtraukts 2022. gada jūnija beigās.

(7)

Papildus, pamatojoties uz Darba tirgus likumu, tika ieviests arī pasākums, kas sniedz atbalstu saistībā ar darba laika pagaidu saīsināšanu laikposmā no 2020. gada jūnija līdz 2022. gada decembrim uzņēmumiem, kuri nodarbina 10 vai vairāk darbinieku, kas darbojas jebkurā nozarē. Prasība, kas jāizpilda, lai varētu gūt labumu no šā pasākuma, ir visu pilna laika darba ņēmēju darba stundu kopskaita paredzamais samazinājums mēnesī par vismaz 10 % darba ņēmēju līmenī vai 20 % uzņēmuma vienības līmenī, tajā mēnesī, attiecībā uz kuru tiek prasīts atbalsts. Darba devējam, kurš piesakās atbalstam, turklāt ir jāparāda saistība starp Covid-19 uzliesmojuma ietekmi uz tā uzņēmumu un paredzamo samazinājumu, sniedzot visupirms pierādījumus par ieņēmumu samazinājumu mēnesī, kurā tiek prasīts atbalsts, par vismaz 20 % salīdzinot ar attiecīgo mēnesi 2019. gadā vai, izņēmuma kārtā – 2022. gada janvāra un ferbruāra mēnesī – salīdzinot ar attiecīgo mēnesi 2020. gadā. Pieteikumu pasākumam iesniedz mēnesī, kas seko mēnesim attiecībā uz kuru tiek prasīts atbalsts.Ar šo pasākumu var finansēt līdz 2 000 HRK mēnesī uz vienu darbinieku. Pasākums ir Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1348 3. panta b) punktā aprakstītā pasākuma pagarinājums, kā paredzēts Horvātijas Nodarbinātības dienesta (HND) Administratīvās padomes 2020. gada 29. jūnija lēmumā, kas grozīts 2020. gada 10. jūlijā un 22. oktobrī, kā arī 2021. gada 8. janvārī un 2022. gada 27. janvārī. Pasākumu plānots īstenot līdz 2022. gada decembra beigām.

(8)

Horvātija atbilst Regulas (ES) 2020/672 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālās palīdzības pieprasīšanai. Horvātija ir sniegusi Komisijai atbilstošus pierādījumus par to, ka faktiskie publiskie izdevumi no 2020. gada 1. februāra līdz 2022. gada aprīļa beigām ir palielinājušies par 2 220 567 523 EUR tādu valsts pasākumu rezultātā, kas veikti, lai novērstu Covid-19 uzliesmojuma sociālekonomisko ietekmi. Tas ir pēkšņs un būtisks pieaugums, jo tas ir saistīts arī ar to esošo valsts pasākumu pagarināšanu vai grozīšanu, kuri tieši attiecas uz saīsināta darba laika shēmu un līdzīgiem pasākumiem, kas aptver ievērojamu Horvātijas uzņēmumu un darbaspēka daļu. Horvātija plāno finansēt 631 536 540 EUR no palielinātās izdevumu summas, izmantojot Savienības fondus, un 18 430 983 EUR, izmantojot savu finansējumu.

(9)

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2020/672 6. pantu ir apspriedusies ar Horvātiju un pārbaudījusi faktisko publisko izdevumu pēkšņo un būtisko pieaugumu, kas tieši saistīts ar saīsināta darba laika shēmām un līdzīgiem pasākumiem, kas minēti 2022. gada 25. jūlija pieprasījumā.

(10)

Tādēļ būtu jāsniedz finansiāla palīdzība, lai palīdzētu Horvātijai novērst Covid-19 uzliesmojuma izraisīto smago ekonomisko traucējumu sociālekonomiskās sekas. Lēmumi par maksājumu un to daļu termiņiem, apmēru un veikšanu Komisijai būtu jāpieņem ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm.

(11)

Ņemot vērā to, ka Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1348 norādītais pieejamības periods ir beidzies, ir vajadzīgs jauns papildu finansiālās palīdzības pieejamības periods. Finansiālās palīdzības 18 mēnešu pieejamības periods, kas piešķirts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1348, būtu jāpagarina par 21 mēnesi, un tādējādi kopējam pieejamības periodam vajadzētu būt 39 mēnešiem, sākot no pirmās dienas pēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1348 stāšanās spēkā.

(12)

Horvātijai un Komisijai šis lēmums būtu jāņem vērā aizdevuma līgumā, kas minēts Regulas (ES) 2020/672 8. panta 2. punktā.

(13)

Šim lēmumam nebūtu jāskar to procedūru iznākums, kuras var tikt veiktas saistībā ar iekšējā tirgus darbības traucējumiem, jo īpaši saskaņā ar Līguma 107. un 108. pantu. Tas neatbrīvo dalībvalstis no prasības saskaņā ar Līguma 108. pantu ziņot Komisijai par potenciālajiem valsts atbalsta gadījumiem.

(14)

Horvātijai būtu regulāri jāinformē Komisija par plānoto publisko izdevumu īstenošanu, lai Komisija varētu novērtēt, cik lielā mērā Horvātija ir izpildījusi minētos izdevumus.

(15)

Lēmums par finansiālās palīdzības sniegšanu ir pieņemts, ņemot vērā Horvātijas esošās un gaidāmās vajadzības, kā arī finansiālās palīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672, kurus jau ir iesniegušas vai plāno iesniegt citas dalībvalstis, vienlaikus piemērojot vienlīdzīgas attieksmes, solidaritātes, samērīguma un pārredzamības principus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1348 groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Savienība piešķir Horvātijai aizdevumu, kura maksimālais apjoms ir 1 570 600 000 EUR. Aizdevuma maksimālais vidējais termiņš ir 15 gadi.

2.   Ar šo lēmumu piešķirtās finansiālās palīdzības pieejamības periods ir 39 mēneši, sākot no pirmās dienas pēc šā lēmuma spēkā stāšanās.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Pirmo daļu izmaksā pēc tam, kad stājies spēkā aizdevuma līgums, kas paredzēts Regulas (ES) 2020/672 8. panta 2. punktā. Visas turpmākās daļas izmaksā saskaņā ar minētā aizdevuma līguma noteikumiem vai – attiecīgā gadījumā – pēc tam, kad stājies spēkā tā papildinājums vai grozītais aizdevuma līgums, kas noslēgts starp Horvātiju un Komisiju un ar ko aizstāj sākotnējo aizdevuma līgumu.”;

2)

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Horvātija var finansēt šādus pasākumus:

a)

darbvietu saglabāšanas subsīdijas Covid-19 skartajās nozarēs, ievērojot “Darba tirgus likuma” 35. un 36. pantu un kā paredzēts Horvātijas “Nodarbinātības dienesta 2020. gada 20. marta lēmumā”, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2022. gada 31. maijā pieņemto lēmumu; un

b)

atbalstu par saīsinātu darba laiku, ievērojot “Darba tirgus likuma” 35. un 36. pantu un kā paredzēts Horvātijas “Nodarbinātības dienesta 2020. gada 29. jūnija lēmumā”, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2022. gada 27. janvārī pieņemto lēmumu.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Horvātijas Republikai.

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad tas paziņots adresātam.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2022. gada 25. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. SÍKELA


(1)  OV L 159, 20.5.2020., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1348 (2020. gada 25. septembris), ar ko Horvātijas Republikai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma (OV L 314, 29.9.2020., 28. lpp.).

(3)  OV 118/18, 32/20, 18/22.