27.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/17


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/1313

(2022. gada 25. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 31. jūlijā Padome pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas nepārtrauktajām darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Padome uzskata, ka Lēmums 2014/512/KĀDP būtu jāatjauno vēl uz sešiem mēnešiem.

(3)

Tādēļ Lēmums 2014/512/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/512/KĀDP 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šo lēmumu piemēro līdz 2023. gada 31. janvārim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 25. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. SÍKELA


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).