20.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 191/68


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/1259

(2022. gada 18. jūlijs),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Luksemburgas Lielhercogiste

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 302. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/853 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Luksemburgas valdības priekšlikumu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 300. panta 2. punktu Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir pārstāvji no darba devēju organizācijām, darba ņēmēju organizācijām un citām organizācijām, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību, jo īpaši sociāli ekonomiskajā, pilsoniskajā, profesionālajā un kultūras jomā.

(2)

Padome 2020. gada 2. oktobrī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1392 (2), ar kuru laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus.

(3)

Pēc Claudine OTTO kundzes atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta.

(4)

Luksemburgas valdība uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 20. septembrim, par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli ir ierosinājusi iecelt Christel CHATELAIN kundzi, (Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 20. septembrim, par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli tiek iecelta Christel CHATELAIN kundze, (Directrice des Affaires Économiques – Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2022. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. NEKULA


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 15. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/1392 (2020. gada 2. oktobris), ar kuru laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus un ar kuru atceļ un aizstāj Padomes Lēmumu, ar ko laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus, kas pieņemts 2020. gada 18. septembrī (OV L 322, 5.10.2020., 1. lpp.).