20.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 191/66


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/1258

(2022. gada 18. jūlijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma 300. panta 3. punktu, Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji, kam ir vai nu reģionālas, vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Padome 2019. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2019/2157 (2), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus.

(3)

Pēc Bernd LANGE kunga atkāpšanās no amata, kura stāsies spēkā 2022. gada 4. septembrī, no 2022. gada 5. septembra atbrīvosies Reģionu komitejas locekļa vieta.

(4)

Vācijas valdība laikposmam no 2022. gada 5. septembra līdz pašreizējā pilnvaru laika beigām, proti, 2025. gada 25. janvārim, par Reģionu komitejas locekli ir ierosinājusi iecelt Thomas HABERMANN kungu, vietējas struktūras pārstāvi, kam ir vietējas vēlētas varas pilnvaras, Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld (Rēnas-Grābfeldes apriņķa landrāts).

(5)

Pēc Thomas HABERMANN kunga iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā no 2022. gada 5. septembra atbrīvosies locekļa aizstājēja vieta.

(6)

Vācijas valdība laikposmam no 2022. gada 5. septembra līdz pašreizējā pilnvaru laika beigām, proti, 2025. gada 25. janvārim, par Reģionu komitejas locekļa aizstājēju ir ierosinājusi iecelt Christoph SCHNAUDIGEL kungu, vietējas struktūras pārstāvi, kam ir vietējas vēlētas varas pilnvaras, Landrat des Landkreises Karlsruhe (Karlsrūes apriņķa landrāts),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo no 2022. gada 5. septembra līdz 2025. gada 25. janvārim Reģionu komitejā tiek iecelti šādi vietēju struktūru pārstāvji, kam ir vēlētas varas pilnvaras:

a)

par locekli:

Thomas HABERMANN kungs, Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld (Rēnas-Grābfeldes apriņķa landrāts);

un

b)

par locekļa aizstājēju:

Christoph SCHNAUDIGEL kungs, Landrat des Landkreises Karlsruhe (Karlsrūes apriņķa landrāts).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2022. gada 18. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. NEKULA


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2019/2157 (2019. gada 10. decembris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 327, 17.12.2019., 78. lpp.).