10.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 133/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/714

(2022. gada 5. maijs),

ar kuru Beļģijai, Bulgārijai, Kiprai, Lietuvai, Nīderlandei un Somijai piešķir atkāpi un atļauj informācijas apmaiņai un glabāšanai Importa kontroles sistēmā 2 attiecībā uz precēm pasta sūtījumos izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 2760)

(Autentisks ir tikai teksts bulgāru, franču, grieķu, lietuviešu, nīderlandiešu, somu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu saistībā ar 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Muitas kodeksa komiteju,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkts nosaka, ka visa informācijas apmaiņa muitas dienestu starpā un starp uzņēmējiem un muitas dienestiem, kā arī šādas informācijas glabāšana, kas prasīta muitas tiesību aktos, jāveic, izmantojot elektroniskas datu apstrādes metodes.

(2)

Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 4. punkts paredz, ka izņēmuma gadījumos var pieņemt lēmumu, kas vienai vai vairākām dalībvalstīm ļauj atkāpties no elektronisko datu apstrādes metožu izmantošanas informācijas apmaiņai un glabāšanai, ja šāda atkāpe ir pamatota ar konkrētu situāciju dalībvalstī, kura lūdz atkāpi, un ja tā ir piešķirta uz precizētu laikposmu.

(3)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/2151 (2) ir izveidota darba programma par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (“darba programma”). Darba programmā ir uzskaitītas izstrādājamās elektroniskās sistēmas un datumi, kad sagaidāms, ka tās kļūs ekspluatējamas. Darba programmā ir precizēta Importa kontroles sistēmas 2 (“IKS2”) īstenošana un tās ieviešanas datumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punktu, 16., 46., 47. un 127.–132. pantu.

(4)

Saskaņā ar darba programmu dalībvalstīm no 2021. gada 15. marta vajadzēja būt gatavām ieviest IKS2, lai no pasta operatoriem un ekspress pārvadātājiem ievāktu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas par precēm, ko pārvadā pa gaisu, un tām līdz 2021. gada 1. oktobrim bija jārada iespēja uzņēmējiem pieslēgties šai sistēmai un izmantot šo sistēmu ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai.

(5)

Saskaņā ar 127. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013 un 183. panta 1. punkta c) apakšpunktu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (3) pasta operatoriem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, no 2021. gada 1. oktobra ievešanas kopsavilkuma deklarācijas ir jāiesniedz, izmantojot IKS2.

(6)

Pasta operatori Savienībā, kuri saņem pasta sūtījumus no ārpussavienības pasta operatoriem, ir atkarīgi no šiem operatoriem attiecībā uz iepriekšēju elektronisko datu savlaicīgu vākšanu un apmaiņu nolūkā izpildīt Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 paredzētos pienākumus. Tomēr pasta operatori no dažām trešām valstīm vēl nav tehniski gatavi izpildīt prasības par iepriekšēju elektronisko datu vākšanu un starptautisko apmaiņu, kas viņiem jāveic saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvenciju. Tāpēc tie joprojām pilnībā vai daļēji nav spējīgi vākt elektroniskos datus un tādējādi nepaziņo tos pasta operatoriem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā. Tā vietā pasta operatori Savienībā varētu atkārtoti izmantot muitas deklarācijas vajadzībām savāktos datus un, izmantojot automatizētu procesu, paziņot šos datus IKS2. Tomēr ne visi pasta operatori Savienībā ir ieviesuši šādu automatizētu atkārtotas izmantošanas procesu.

(7)

Daži pasta operatori, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, nesniedz iepriekšējus elektroniskos datus, proti, pirmsievešanas vai pirmsiekraušanas deklarācijas informāciju, kas parasti ir ietverta muitas veidlapā, tāpēc pasta operatoriem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, sūtījumu faktiskās saņemšanas brīdī dati IKS2 ir jāievada manuāli, ja tie nav izveidojuši automatizētu procesu muitas deklarācijas vajadzībām savākto IKS2 datu atkārtotai izmantošanai un paziņošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 139. panta 5. punktu. Ja šāds manuāls process ir jāveic attiecībā uz lielu daļu pasta sūtījumu, var rasties būtiski traucējumi starptautiskajā pasta piegādes ķēdē.

(8)

Neraugoties uz pienākumu no 2021. gada 1. oktobra ievešanas kopsavilkuma deklarācijas datus par visiem pasta sūtījumiem iesniegt elektroniski, saskaņā ar Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas, Nīderlandes un Somijas muitas dienestu sniegto informāciju, to pasta sūtījumu apjoms, par kuriem nav pieejami iepriekšēji elektroniskie dati ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai, izmantojot IKS2, šajās dalībvalstīs pārsniedza 15 % no to pasta sūtījumu kopējā skaita, kuri saņemti mēnesī pirms šā lēmuma piemērošanas dienas. Tā rezultātā rodas traucējumi un trūkumi tādu preču plūsmā, kas minētajās dalībvalstīs tiek ievestas, izmantojot pastu, lai gan šīs dalībvalstis pastāvīgi cenšas izpildīt juridiskās saistības attiecībā uz tādu datu elektronisku apmaiņu, kuri saistīti ar IKS2.

(9)

Šie izņēmuma apstākļi, ko izraisīja ārpussavienības pasta operatoru sistēmu tehniskā negatavība, pamato lūgumus piešķirt atkāpi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 952/2013, kurus iesniegušas Bulgārija, Kipra un Lietuva – 2021. gada 21. decembrī, Nīderlande – 2021. gada 23. decembrī, Beļģija – 2022. gada 5. janvārī un Somija – 2022. gada 14. janvārī. Šādām atkāpēm uz laiku būtu jāatļauj minētajām dalībvalstīm izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, informācijas apmaiņai un glabāšanai attiecībā uz precēm pasta sūtījumos, par kuriem ārpussavienības pasta operatori Savienības pasta operatoriem nepaziņo iepriekšējus elektroniskos datus un attiecībā uz kuriem Savienības pasta operatori ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai, izmantojot IKS2, nevar atkārtoti izmantot muitas deklarāciju datus.

(10)

Īstenojot šo lēmumu, Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas, Nīderlandes un Somijas muitas dienestiem viena mēneša laikā pēc minētā lēmuma paziņošanas būs jāpaziņo Komisijai par savu attiecīgo pasta operatoru panākto progresu attiecībā uz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju datu par pasta sūtījumiem sniegšanu, izmantojot IKS2.

(11)

Pienākums ievešanas kopsavilkuma deklarācijas datus par visiem pasta sūtījumiem iesniegt elektroniski stājās spēkā 2021. gada 1. oktobrī, tāpēc šis lēmums būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku un līdz 2022. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 952/2013 6. panta 1. punkta, Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas, Nīderlandes un Somijas muitas dienesti var atļaut saviem pasta operatoriem ievešanas kopsavilkuma deklarācijas par precēm pasta sūtījumos iesniegt, izmantojot citus informācijas apmaiņas un glabāšanas līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, ar noteikumu, ka ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

pasta operators, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības muitas teritorijas un sniedz starptautiskus pakalpojumus, kurus reglamentē Pasaules Pasta savienības konvencija, par šīm precēm nav paziņojis iepriekšējus elektroniskos datus;

b)

attiecīgo pasta sūtījumu apjoms pārsniedza 15 % no to pasta sūtījumu kopējā skaita, kuri saņemti mēnesī pirms šā lēmuma piemērošanas dienas;

c)

ja attiecīgā dalībvalsts atļauj izmantot citus līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, kā minēts iepriekš, valsts pasta operatoram vēl nav tehnisko spēju atkārtoti izmantot un Importa kontroles sistēmai (“IKS2”) paziņot datus, kas savākti, lai sagatavotu muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā.

2. pants

Beļģijas, Bulgārijas, Kipras, Lietuvas, Nīderlandes un Somijas muitas dienesti viena mēneša laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas paziņo Komisijai par progresu, ko viņu valsts pasta operators ir panācis kopš šā lēmuma piemērošanas dienas attiecībā uz ievešanas kopsavilkuma deklarācijas datu par precēm pasta sūtījumos sniegšanu muitas dienestiem, izmantojot IKS2.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Kipras Republikai, Lietuvas Republikai, Nīderlandes Karalistei un Somijas Republikai.

To piemēro no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Briselē, 2022. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Paolo GENTILONI


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2151 (2019. gada 13. decembris), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (OV L 325, 16.12.2019., 168. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).