23.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/4


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/464

(2022. gada 21. marts),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/54/ES attiecībā uz Slovēnijas Republikai piešķirto atļauju turpināt piemērot īpašo pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 15) punktu Slovēnija var atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 25 000 EUR.

(2)

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2013/54/ES (2) Slovēnijai tika atļauts līdz 2015. gada 31. decembrim ieviest īpašu pasākumu, ar ko atkāpjas no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 15) punkta, un atbrīvot no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 EUR (“īpašais pasākums”). Minētā īpašā pasākuma piemērošanu pagarināja divas reizes, pēdējo reizi ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1700 (3) līdz 2021. gada 31. decembrim.

(3)

Vēstulē, kas Komisijā reģistrēta 2021. gada 27. oktobrī, Slovēnija pieprasīja turpmāku atļauju turpināt piemērot īpašo pasākumu līdz 2024. gada 31. decembrim, t. i., datumam, līdz kuram dalībvalstīm jātransponē Padomes Direktīva (ES) 2020/285 (4). No minētās direktīvas izriet, ka no 2025. gada 1. janvāra dalībvalstīm būs atļauts atbrīvot no PVN to nodokļa maksātāju veikto preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kuru gada apgrozījums konkrētajā dalībvalstī nepārsniedz 85 000 EUR vai ekvivalentu valsts valūtā.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu Komisija 2021. gada 15. novembra vēstulē nosūtīja pārējām dalībvalstīm Slovēnijas pieprasījumu. Komisija 2021. gada 16. novembra vēstulē paziņoja Slovēnijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas nepieciešama pieprasījuma izvērtēšanai.

(5)

Īpašais pasākums ir saskaņā ar Direktīvu (ES) 2020/285, kuras mērķis ir samazināt saistību izpildes slogu mazajiem uzņēmumiem un novērst konkurences kropļojumus iekšējā tirgū.

(6)

Nodokļa maksātājiem minētais īpašais pasākums arī turpmāk būs fakultatīvs un viņi joprojām varēs izvēlēties parasto PVN režīmu saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 290. pantu.

(7)

Saskaņā ar Slovēnijas sniegto informāciju īpašajam pasākumam būs tikai maznozīmīga ietekme uz kopējo nodokļu ieņēmumu summu, ko Slovēnija iekasē galapatēriņa posmā.

(8)

Pēc tam, kad būs stājusies spēkā Padomes Regula (ES, Euratom) 2021/769 (5), Slovēnijai nebūs jāveic kompensācijas aprēķini attiecībā uz PVN pašu resursu pārskatu par 2021. finanšu gadu un turpmākajiem gadiem.

(9)

Ņemot vērā to, ka īpašajam pasākumam ir bijusi pozitīva ietekme uz ar PVN saistīto pienākumu vienkāršošanu, jo tas samazināja administratīvo slogu un saistību izpildes izmaksas mazajiem uzņēmumiem un nodokļu iestādēm, kā arī to, ka tam nav būtiskas ietekmes uz kopējiem PVN ieņēmumiem, būtu jāatļauj Slovēnijai turpināt piemērot īpašo pasākumu.

(10)

Īpašais pasākums būtu jāpiemēro noteiktu termiņu. Minētajam termiņam vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai Komisija varētu novērtēt pašreizējās robežvērtības efektivitāti un piemērotību. Turklāt saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/285 3. panta 1. punktu dalībvalstīm līdz 2024. gada 31. decembrim ir jāpieņem un jāpublicē normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu prasības, kas noteiktas minētās direktīvas 1. pantā, ar kuru groza Direktīvu 2006/112/EK, un tām minētie noteikumi jāpiemēro no 2025. gada 1. janvāra. Tāpēc ir lietderīgi atļaut Slovēnijai piemērot īpašo pasākumu līdz 2024. gada 31. decembrim.

(11)

Lai izvairītos no jebkādiem traucējumiem, būtu jāatļauj Slovēnijai turpināt piemērot īpašo pasākumu bez pārtraukuma. Tādēļ pieprasītā atļauja būtu jāpiešķir no 2022. gada 1. janvāra, lai bez pārtraukuma turpinātu iepriekšējo kārtību, kas paredzēta Īstenošanas lēmumā 2013/54/ES.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas lēmums 2013/54/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2013/54/ES 2. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2013. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Slovēnijas Republikai.

Briselē, 2022. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums 2013/54/ES (2013. gada 22. janvāris), ar ko Slovēnijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 22, 25.1.2013., 15. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1700 (2018. gada 6. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/54/ES, ar ko Slovēnijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 285, 13.11.2018., 78. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva (ES) 2020/285 (2020. gada 18. februāris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma pareizu piemērošanu (OV L 62, 2.3.2020., 13. lpp.).

(5)  Padomes Regula (ES, Euratom) 2021/769 (2021. gada 30. aprīlis), ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 165, 11.5.2021., 9. lpp.).