15.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 87/56


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/430

(2022. gada 15. marts),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un ANO Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome aicināja steidzami sagatavot un pieņemt vēl vienu sankciju paketi, kura ietver individuālas un ekonomiskas sankcijas.

(5)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un lai reaģētu uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, ir lietderīgi ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus. Jo īpaši ir lietderīgi aizliegt visus darījumus ar konkrētiem valstij piederošiem uzņēmumiem. Ir arī lietderīgi aizliegt jebkuru kredītreitinga pakalpojumu sniegšanu, kā arī piekļuvi jebkuriem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkurai Krievijas personai vai vienībai. Turklāt ir lietderīgi pastiprināt eksporta ierobežojumus attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī precēm un tehnoloģijām, kuras varētu sekmēt tehnoloģiskus uzlabojumus Krievijas aizsardzības un drošības nozarē, un paplašināt to personu sarakstu, kuras ir saistītas ar Krievijas aizsardzības un rūpniecisko bāzi un uz kurām attiecas minētie ierobežojumi. Turklāt ir lietderīgi aizliegt jaunus ieguldījumus Krievijas enerģētikas nozarē un ieviest visaptverošus eksporta ierobežojumus attiecībā uz iekārtām, tehnoloģijām un pakalpojumiem enerģētikas nozarei Krievijā, izņemot kodolnozari un enerģijas transporta lejupējo nozari. Visbeidzot, ir lietderīgi ieviest turpmākus tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz dzelzi un tēraudu, kā arī luksusprecēm.

(6)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/512/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/512/KĀDP groza šādi:

1)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

“1.aa pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:

a)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā un kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Krievijas Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Krievijas Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības, kā uzskaitīts X pielikumā;

b)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir X pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

c)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 15. maijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. martam vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

3.   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro:

a)

darījumiem, kas ir strikti nepieciešami fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību;

b)

darījumiem, kas saistīti ar enerģētikas projektiem ārpus Savienības, kuros kāda X pielikumā uzskaitīta juridiska persona, vienība vai struktūra ir mazākuma akcionārs.”;

2)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

“1.g pants

1.   Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt kredītreitingu pakalpojumus jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

2.   Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt piekļuvi jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro dalībvalstu valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.”;

3)

lēmuma 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem saskaņā ar 4. un 5. punktu, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta IV pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums;

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijas vai kosmosa nozarei; vai

iii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 4. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.”;

4)

lēmuma 3.a panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem saskaņā ar šā panta 4. un 5. punktu, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta IV pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums;

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijas vai kosmosa nozarei; vai

iii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 4. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.”;

5)

lēmuma 3.b panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, atkāpjoties no šā lēmuma 3. un 3.a panta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un šā lēmuma 3.a pantā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu tikai pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka:

a)

šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nepieciešama notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai; vai

b)

šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.”;

6)

lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, vai izmantošanai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt konkrētas preces un tehnoloģijas, kas ir derīgas konkrētu kategoriju izpētes un ieguves projektu vajadzībām, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo punktu.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai un struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas vajadzīgi:

a)

fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

lai steidzami novērstu tādu notikumu vai steidzami mazinātu tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un būtiski ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 17. septembrim, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 16. marta, vai papildu līgumiem, kas nepieciešami šāda līguma izpildei, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darbdienas iepriekš.

5.   Šā panta 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sniegšanai jebkādai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem attiecībā uz tās darbībām ārpus enerģētikas nozares Krievijā.

6.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt un sniegt tehnisku vai finansiālu palīdzību pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā; vai

b)

tā ir paredzēta vienīgi tādu vienību lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

7.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

7)

lēmuma 4.a pantu aizstāj ar šādu:

“4.a pants

1.   Ir aizliegts:

a)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

b)

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, vai dokumentētā nolūkā finansēt šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c)

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

d)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut jebkuru 1. punktā minēto darbību, ja tās ir konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

tā attiecas vienīgi uz tādu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, kura pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

3.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 2. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

8)

lēmuma 4.f panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis 4.e panta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības teritorijas veikt darbības, kas ir šā lēmuma pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.”;

9)

lēmumā iekļauj šādus pantus:

“4.i pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši importēt Savienībā dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja:

i)

to izcelsme ir Krievijā; vai

ii)

tie ir eksportēti no Krievijas;

b)

tieši vai netieši iepirkt dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas Krievijā vai ir Krievijas izcelsmes izstrādājumi;

c)

transportēt dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

d)

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar a), b) un c) apakšpunktā minētajiem aizliegumiem.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 17. jūnijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

4.j pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt luksuspreces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro luksusprecēm, ciktāl to vērtība pārsniedz 300 EUR par vienību.

3.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu vai partnervalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā vai starptautiskās organizācijās, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personiskās lietošanas priekšmetiem.

4.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.”;

10)

lēmuma 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX vai X pielikumā vai minētas 1. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, 1. panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā, 1. panta 3. punkta c) vai d) apakšpunktā, 1. panta 4. punkta b) vai c) apakšpunktā, 1.a panta a), b) vai c) apakšpunktā, 1.aa panta b) vai c) apakšpunktā, 1.e vai 1.g pantā;”;

11)

lēmuma pielikumus groza, kā noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 15. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).


PIELIKUMS

1)   

Lēmuma 2014/512/KĀDP IV pielikumā iekļauj šādus ierakstus:

 

“Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (kuģubūves un kuģu remonta centrs)

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (radioftonikas tehnoloģisko kompetenču centrs)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrālais pētniecības un attīstības institūts Tsiklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center (kuģu remonta centrs)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems (Elektroniskās datošanas un informācijas sistēmas)

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel (kuģubūvētava)

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory (mašīnbūves rūpnīca)

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (mikroelektronikas pētniecības un attīstības centrs)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (enerģētikas izpētes un projektēšanas institūts)

 

Nerpa Shipyard (kuģubūvētava)

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC (kuģubūvētava)

 

NPO Electronic Systems (elektroniskās sistēmas)

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Ražošanas asociācija Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module (pētniecības centrs)

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (kuģu ar zemūdens spārniem projektēšanas birojs)

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Krievijas kosmosa sistēmas

 

Rybinsk Shipyard Engineering (kuģubūves inženierija)

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Lietišķās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Zinātniskās pētniecības institūts elektronikas jomā)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperskaņas sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

 

Zinātniskās pētniecības institūts NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (kuģubūves rūpnīca)

 

Kuģu apkopes centrs Zvezdochka

 

Valsts valdības gaisa kuģu sistēmu zinātniskās testēšanas telpa (GkNIPAS)

 

Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Raduga Bereznya

 

Valsts zinātniskais centrs AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Valsts zinātniski pētnieciskais institūts mašīnbūves jomā)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomskas mikroviļņu un fotonikas integrālo shēmu un moduļu kolektīvo dizainparaugu centrs)

 

UAB Pella-Fjord

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC35th Shipyard

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCAstrakhan Shipyard

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCBaltic Shipbuilding Factory

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCKrasnoye Sormovo Plant OJSC

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCSCZvyozdochka”“

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Scientific Research Design Technological Bureau Onega

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Sredne-Nevsky Shipyard

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urālu Zinātniskās pētniecības institūts kompozītmateriālu jomā)

 

Urals Project Design Bureau Detal (Urālu projektu izstrādes birojs Detal)

 

Vega Pilot Plant (izmēģinājuma ražotne)

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca)

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”;

2)   

Lēmumam 2014/512/KĀDP pievieno šādu X pielikumu.

““X PIELIKUMS

1.aa PANTĀ MINĒTO VALSTIJ PIEDEROŠO UZŅĒMUMU SARAKSTS

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

””