19.1.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/148


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/73

(2022. gada 18. janvāris),

ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1490 groza attiecībā uz atļauju Ungārijai vēl vienu laikposmu piemērot īpašo pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 12) punktu Ungārija var atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 35 000 EUR ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā tās pievienošanās dienā.

(2)

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1490 (2) Ungārijai tika atļauts ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta, lai līdz 2021. gada 31. decembrim vai līdz dienai, kad stājas spēkā direktīva, ar ko groza Direktīvas 2006/112/EK 281. līdz 294. panta noteikumus, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks, atbrīvotu no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 48 000 EUR ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā tās pievienošanās Savienībai dienā (“īpašais pasākums”).

(3)

Ungārija 2021. gada 19. aprīļa vēstulē iesniedza Komisijai pieprasījumu atļaut turpināt piemērot īpašo pasākumu līdz 2024. gada 31. decembrim, proti, datumam, līdz kuram dalībvalstīm jātransponē Padomes Direktīva (ES) 2020/285 (3), ar ko paredz vienkāršākus PVN noteikumus mazajiem uzņēmumiem. Minētā direktīva arī atļauj dalībvalstīm atbrīvot no nodokļa tādus nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums dalībvalstī nepārsniedz 85 000 EUR robežvērtību vai līdzvērtīgu summu attiecīgās valsts valūtā.

(4)

Ievērojot Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu, Komisija 2021. gada 28. jūnija vēstulē nosūtīja pārējām dalībvalstīm Ungārijas pieprasījumu. Komisija 2021. gada 29. jūnija vēstulē paziņoja Ungārijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas nepieciešama pieprasījuma izvērtēšanai.

(5)

Īpašais pasākums atbilst Direktīvai (ES) 2020/285, kuras mērķis ir samazināt PVN saistību izpildes izmaksas mazajiem uzņēmumiem, konkurences izkropļojumus gan atsevišķu valstu, gan Savienības līmenī un negatīvo ietekmi, ko rada pāreja no atbrīvojuma uz nodokļa piemērošanu (“robežvērtības efekts”). Tās mērķis ir arī atvieglot mazajiem uzņēmumiem saistību izpildi un nodokļu iestādēm – uzraudzības veikšanu. Robežvērtība 48 000 EUR atbilst jaunajai atbrīvojuma robežvērtībai, kā noteikts Direktīvā (ES) 2020/285.

(6)

Nodokļa maksātājiem šis īpašais pasākums arī turpmāk būs fakultatīvs. Nodokļa maksātāji joprojām var izvēlēties parasto PVN režīmu saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 290. pantu.

(7)

Saskaņā ar Ungārijas sniegto informāciju īpašajam pasākumam būs tikai nenozīmīga ietekme uz nodokļu ieņēmumu kopējo summu, ko Ungārija iekasē galapatēriņa posmā.

(8)

Pēc tam, kad būs stājusies spēkā Padomes Regula (ES, Euratom) 2021/769 (4), Ungārija neveiks kompensācijas aprēķinus attiecībā uz PVN pašu resursu pārskatu par 2021. finanšu gadu un turpmākajiem gadiem.

(9)

Ņemot vērā īpašā pasākuma pozitīvo ietekmi, ko varētu panākt vienkāršojot ar PVN saistītos pienākumus, kas aptver administratīvā sloga un saistību izpildes izmaksu mazajiem uzņēmumiem un nodokļu iestādēm samazināšanu, kā arī to, ka tam nav būtiskas ietekmes uz kopējiem PVN ieņēmumiem, būtu jāatļauj Ungārijai īpašo pasākumu piemērot vēl vienu laikposmu.

(10)

Atļauja piemērot īpašo pasākumu būtu jāpiešķir uz noteiktu termiņu. Termiņam vajadzētu būt pietiekami garam, lai varētu novērtēt robežvērtības efektivitāti un piemērotību. Turklāt saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/285 3. panta 1. punktu dalībvalstīm līdz 2024. gada 31. decembrim ir jāpieņem un jāpublicē normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu minētās direktīvas 1. panta prasības, un tām minētie noteikumi jāpiemēro no 2025. gada 1. janvāra. Tādēļ ir lietderīgi atļaut Ungārijai piemērot īpašo pasākumu līdz 2024. gada 31. decembrim.

(11)

Lai izvairītos no traucējošas ietekmes, būtu jāatļauj Ungārijai piemērot īpašo pasākumu bez pārtraukuma. Tādēļ pieprasītā atļauja būtu jāpiešķir ar spēkā esamību no 2022. gada 1. janvāra, lai bez aizķeršanās turpinātu iepriekšējo regulējumu, kas paredzēts Īstenošanas lēmumā (ES) 2018/1490.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1490,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/1490 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2019. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Ungārijai.

Briselē, 2022. gada 18. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

B. LE MAIRE


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1490 (2018. gada 2. oktobris), ar ko Ungārijai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 252, 8.10.2018., 38. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva (ES) 2020/285 (2020. gada 18. februāris), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma pareizu piemērošanu (OV L 62, 2.3.2020., 13. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES, Euratom) 2021/769 (2021. gada 30. aprīlis), ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 165, 11.5.2021., 9. lpp.).