27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2304

(2021. gada 18. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar tādu papildu sertifikātu izdošanas noteikumiem, kuri apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 44. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Dažas trešās valstis prasa, lai bioloģiskie dzīvnieku izcelsmes produkti būtu ražoti, neizmantojot antibiotikas. Lai atvieglotu piekļuvi minēto valstu tirgiem, Savienības operatoriem vai operatoru grupām, kuras vēlas šādus produktus eksportēt, vajadzētu spēt ar oficiālu dokumentu pierādīt antibiotiku neizmantošanu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 35. pantu kompetentajām iestādēm vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādēm vai kontroles institūcijām pienākas izdot sertifikātu jebkuram operatoram vai operatoru grupai, kas ir paziņojusi par savu darbību un atbilst minētās regulas prasībām. Lai apliecinātu, ka bioloģiskie dzīvnieku izcelsmes produkti ir ražoti, neizmantojot antibiotikas, operatoram vai operatoru grupai vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai minētās kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas par šiem produktiem izdod papildu sertifikātu. Būtu jāizveido minētā papildu sertifikāta paraugs.

(3)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Papildu sertifikāts, kas apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā

Pēc tāda operatora vai operatoru grupas pieprasījuma, kam jau ir Regulas (ES) 2018/848 35. pantā minētais sertifikāts, relevantā kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, relevantā kontroles iestāde vai kontroles institūcija izdod papildu sertifikātu, kurš gadījumā, ja šāds sertifikāts ir vajadzīgs, lai bioloģiskos dzīvnieku izcelsmes produktus varētu eksportēt no Savienības, apliecina, ka operators vai operatoru grupa minētos produktus ir saražojusi, neizmantojot antibiotikas. Papildu sertifikāta paraugs dots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.


PIELIKUMS

PAPILDU SERTIFIKĀTS, KAS APLIECINA ANTIBIOTIKU NEIZMANTOŠANU EKSPORTAM PAREDZĒTAS DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKCIJAS BIOLOĢISKAJĀ RAŽOŠANĀ

1.

Dokumenta numurs:

2.

(lieko svītrot)

Operators

Operatoru grupa

3.

Operatora vai operatoru grupas nosaukums un adrese:

4.

Operatora vai operatoru grupas kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas nosaukums un adrese un – kontroles iestādes vai kontroles institūcijas gadījumā – kods:

5.

Sertifikāts, kas operatoram vai operatoru grupai izdots saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 35. pantu un VI pielikumu (dokumenta numurs):

Šis sertifikāts apliecina, ka operators / operatoru grupa (lieko svītrot), neizmantojot antibiotikas, ir saražojis/saražojusi šādus bioloģiskos dzīvnieku izcelsmes produktus:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Datums, vieta:

Sertifikātu izdevušās kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas pārstāvja vārds un paraksts:

7.

Papildu sertifikāts derīgs no [ierakstīt datumu] līdz … [ierakstīt datumu]