15.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 448/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2229

(2021. gada 14. decembris),

ar ko sāk izmeklēšanu par kompensācijas pasākumu, kuri ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/776 noteikti konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes izcelsmes austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importam, iespējamo apiešanu, kura notiek, importējot konkrētus austus un/vai sašūtus stikla šķiedras audumus, kas nosūtīti no Turcijas, neatkarīgi no tā, vai tiem ir deklarēta Turcijas izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1037 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu un 24. panta 5. punktu,

informējusi dalībvalstis,

tā kā:

A.   PIEPRASĪJUMS

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”), ievērojot Regulas (ES) 2016/1037 23. panta 4. punktu un 24. panta 5. punktu, ir saņēmusi pieprasījumu izmeklēt konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes izcelsmes austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importam noteikto kompensācijas pasākumu iespējamo apiešanu un attiecināt reģistrāciju uz tādu konkrētu austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importu, kuri nosūtīti no Turcijas, neatkarīgi no tā, vai tiem ir deklarēta Turcijas izcelsme.

(2)

Pieprasījumu 2021. gada 3. novembrī iesniedza TECH-FAB Europe e.V.

B.   RAŽOJUMS

(3)

Ražojums, uz ko attiecas iespējamā apiešana, ir tādi austi un/vai sašūti audumi no nepārtrauktas stikla elementāršķiedras grīstēm un/vai pavedieniem, ar vai bez citiem elementiem, izņemot impregnētus vai priekšpiesūcinātus (pre-preg) izstrādājumus un izņemot sieta audumus, kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm un kas sver vairāk nekā 35 g/m2, kuri Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/776 (2) spēkā stāšanās dienā klasificēti ar KN kodiem ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 un ex 7019 90 00 (Taric kodi 7019390080, 7019400080, 7019590080 un 7019900080) un kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā un Ēģiptē (“attiecīgais ražojums”). Tas ir ražojums, kam piemēro pašlaik spēkā esošos pasākumus.

(4)

Izmeklējamais ražojums ir tāds pats kā iepriekšējā apsvērumā definētais ražojums, ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 un ex 7019 90 00, taču tas tiek nosūtīts no Turcijas, neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Turcijas izcelsme (Taric kodi 7019390083, 7019400083, 7019590083 un 7019900083) (“izmeklējamais ražojums”).

C.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(5)

Pašlaik spēkā esošie pasākumi, kuri, iespējams, tiek apieti, ir kompensācijas pasākumi, kas noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/776, ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes izcelsmes austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importam un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/492, ar ko nosaka galīgos antidempinga maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes izcelsmes austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importam (“spēkā esošie pasākumi”).

D.   PAMATOJUMS

(6)

Pieprasījumā ir pietiekami pierādījumi, ka spēkā esošie kompensācijas pasākumi, kas noteikti attiecīgā ražojuma importam, tiek apieti, importējot izmeklējamo ražojumu. Jo īpaši Komisijas rīcībā esošie pierādījumi liecina par turpmāk minēto.

(7)

Pēc pasākumu noteikšanas attiecīgajam ražojumam ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī, kas ietver eksportu no Ķīnas Tautas Republikas, Ēģiptes un Turcijas uz Savienību.

(8)

Šķiet, šīs pārmaiņas izriet no prakses, kam bez maksājuma noteikšanas nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma, proti, prakse ietver attiecīgā ražojuma nosūtīšanu caur Turciju uz Savienību pēc tam, kad tam ir vai nav veiktas dažas montāžas vai pabeigšanas darbības Turcijā.

(9)

Turklāt pierādījumi lielākoties liecina, ka iepriekš aprakstītā prakse mazina spēkā esošo attiecīgajam ražojumam noteikto kompensācijas pasākumu koriģējošo ietekmi gan daudzuma, gan cenu ziņā. Šķiet, ka ES tirgū ir ienākuši ievērojami izmeklējamā ražojuma importa apjomi. Turklāt ir pietiekami pierādījumi tam, ka izmeklējamā ražojuma imports tiek veikts par cenām, kas rada kaitējumu.

(10)

Visbeidzot, pierādījumi lielākoties liecina, ka izmeklējamais ražojums un/vai tā daļas joprojām tiek subsidētas. Patiešām, izmeklējamo ražojumu un tā daļas ražo un eksportē uz Turciju uzņēmumi Ķīnā un Ēģiptē, par kuriem tika konstatēts, ka tie saņem kompensējamas subsīdijas, lai ražotu un pārdotu izmeklējamo ražojumu, uz ko attiecas spēkā esošie pasākumi.

(11)

Ja izmeklēšanā tiktu konstatēta cita apiešanas prakse, uz ko attiecas pamatregulas 23. pants un kas nav minēta iepriekš, tad izmeklēšanu var attiecināt arī uz šo praksi.

E.   PROCEDŪRA

(12)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 23. panta 4. punktam un reģistrācijas attiecināšanu uz izmeklējamā ražojuma importu saskaņā ar pamatregulas 24. panta 5. punktu.

(13)

Lai iegūtu izmeklēšanai vajadzīgo informāciju, visām ieinteresētajām personām nekavējoties un ne vēlāk kā šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktajā termiņā būtu jāsazinās ar Komisiju. Šīs regulas 3. panta 2. punktā noteiktais termiņš attiecas uz visām ieinteresētajām personām. Attiecīgā gadījumā informāciju var iegūt arī no Savienības ražošanas nozares.

(14)

Turcijas, Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes iestādes tiks informētas par izmeklēšanas sākšanu.

a)   Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

(15)

Uz informāciju, ko tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniedz Komisijai, neattiecas autortiesības. Ieinteresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortiesības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas skaidri ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām personām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.

(16)

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, ieskaitot šajā regulā prasīto informāciju, ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūdz saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Sensitive” (3). Personas, kas šīs izmeklēšanas gaitā iesniedz informāciju, ir aicinātas pamatot savu pieprasījumu saglabāt konfidencialitāti.

(17)

Personām, kas sniedz informāciju ar norādi “Sensitive”, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1037 29. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību.

(18)

Ja persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nenorāda pamatotu iemeslu, kāpēc tā lūdz saglabāt konfidencialitāti, vai nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formātā un kvalitātē, Komisija šādu informāciju var neņemt vērā, ja vien no uzticamiem avotiem nevar pietiekami pierādīt, ka informācija ir pareiza.

(19)

Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju un pieteikumus (arī skenētas pilnvaras un izziņas) iesniegt, izmantojot elektronisko platformu TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI).

Lai varētu autorizēties elektroniskajā platformā TRON.tdi, ieinteresētajām personām ir vajadzīgs EU Login konts. Pilnīgas instrukcijas par to, kā reģistrēties un lietot TRON.tdi, ir pieejamas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Ja ieinteresētās personas atbild elektroniskajā platformā TRON.tdi vai pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un derīga e-pasta adrese un būtu jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Ieinteresētajām personām būtu jāiepazīstas ar papildu noteikumiem un informāciju par saraksti ar Komisiju, arī ar principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai, iepriekš minētajos norādījumos par saziņu ar ieinteresētajām personām.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM.

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-pasts: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas

(20)

Visas ieinteresētās personas, tai skaitā Savienības ražošanas nozare, importētāji un visas attiecīgās apvienības, ir aicinātas rakstiski darīt zināmu savu viedokli un sniegt apstiprinošus pierādījumus ar nosacījumu, ka šāda informācija tiek iesniegta 3. panta 2. punktā noteiktajā termiņā. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

c)   Atbrīvojumu pieprasījumi

(21)

Saskaņā ar pamatregulas 23. panta 5. punktu izmeklējamā ražojuma importu var atbrīvot no pasākumiem, ja ar šādu importu pasākumi netiek apieti.

(22)

Iespējamā pasākumu apiešana notiek ārpus Savienības, tādēļ saskaņā ar pamatregulas 23. panta 6. punktu atbrīvojumus var piešķirt tiem izmeklējamā ražojuma ražotājiem Turcijā, kuri var pierādīt, ka tie nav iesaistīti pamatregulas 23. panta 3. punktā definētajā apiešanas praksē. Ražotājiem, kuri vēlas saņemt atbrīvojumu (ja tādi ir), būtu jāpiesakās šīs regulas 3. panta 1. punktā norādītajā termiņā. Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes ražotājiem eksportētājiem paredzētās anketas, Turcijas ražotājiem eksportētājiem paredzētās atbrīvojuma pieprasījuma anketas veidlapas un ES importētājiem paredzētās anketas ir pieejamas lietas materiālos, kas pieejami ieinteresētajām personām, un Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Anketas jāiesniedz šīs regulas 3. panta 2. punktā norādītajā termiņā.

F.   REĢISTRĒŠANA

(23)

Ievērojot pamatregulas 24. panta 5. punktu, uz izmeklējamā ražojuma importu attiecina reģistrāciju, lai nodrošinātu, ka tad, ja izmeklēšanā tiktu konstatēta pasākumu apiešana, no dienas, kad noteikta šāda importa reģistrācija, varētu atbilstošā apmērā iekasēt kompensācijas maksājumus, kuru apmērs nepārsniedz maksājumu “visiem pārējiem uzņēmumiem”, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/776 noteikts attiecīgi Ķīnas Tautas Republikai un Ēģiptei.

G.   TERMIŅI

(24)

Labas pārvaldības labad būtu jānosaka termiņi, kuros:

ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā, iesniegt anketas, rakstiski izklāstīt savu viedokli vai citu informāciju, kas jāņem vērā izmeklēšanā,

ražotāji Turcijā var pieprasīt atbrīvojumus no pasākumiem,

ieinteresētās personas var iesniegt Komisijai rakstisku uzklausīšanas pieprasījumu.

(25)

Uzmanība tiek pievērsta faktam, ka pamatregulā noteikto procesuālo tiesību īstenošana tādējādi ir atkarīga no tā, vai personas piesakās šīs regulas 3. pantā noteiktajos termiņos.

H.   NESADARBOŠANĀS

(26)

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai, nesniedz to noteiktajā termiņā vai ievērojami kavē izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 28. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(27)

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, saskaņā ar pamatregulas 28. pantu šo informāciju neņem vērā un izmanto pieejamos faktus.

(28)

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 28. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I.   IZMEKLĒŠANAS GRAFIKS

(29)

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 23. panta 4. punktu tiks pabeigta deviņu mēnešu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

J.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(30)

Tiek norādīts, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (4).

(31)

Paziņojums par datu aizsardzību, kurā visas fiziskās personas tiek informētas par personas datu apstrādi Komisijas tirdzniecības aizsardzības darbībās, ir pieejams Tirdzniecības ĢD tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA

(32)

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietas materiāliem, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņus un visus pārējos pieprasījumus par ieinteresēto personu un trešo personu tiesībām uz aizstāvību, kuri varētu rasties procedūras gaitā.

(33)

Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu un mediāciju starp ieinteresēto(-ajām) personu(-ām) un Komisijas dienestiem, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumu pamatojumu. Šādai uzklausīšanai būtu jānotiek tikai tad, ja pienācīgā laikā jautājumi nav atrisināti ar Komisijas dienestiem.

(34)

Lai neapdraudētu pareizu procedūras norisi, pieprasījumi jāiesniedz laikus un bez kavēšanās. Tālab ieinteresētajām personām uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanās būtu jāpieprasa iespējami drīz pēc notikuma, kura dēļ vajadzīga šāda iesaistīšanās. Ja uzklausīšanas pieprasījumi tiks iesniegti, neievērojot attiecīgos laikposmus, uzklausīšanas amatpersona, pienācīgi ņemot vērā labas pārvaldības intereses un izmeklēšanas savlaicīgu pabeigšanu, izskatīs arī šādu novēlotu pieprasījumu iemeslus, izvirzīto jautājumu raksturu un šo jautājumu ietekmi uz aizstāvības tiesībām.

(35)

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievērojot Regulas (ES) 2016/1037 23. panta 4. punktu, tiek sākta izmeklēšana, lai noteiktu, vai, importējot tādus austus un/vai sašūtus audumus no nepārtrauktas stikla elementāršķiedras grīstēm un/vai pavedieniem, ar vai bez citiem elementiem, izņemot impregnētus vai priekšpiesūcinātus (pre-preg) izstrādājumus un izņemot sieta audumus, kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm un kas sver vairāk nekā 35 g/m2, kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 un ex 7019 90 00 un kuri nosūtīti no Turcijas, neatkarīgi no tā, vai tiem ir deklarēta Turcijas izcelsme (Taric kodi 7019390083, 7019400083, 7019590083 un 7019900083), tiek apieti ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/776 noteiktie pasākumi.

2. pants

1.   Dalībvalstu muitas dienesti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1037 23. panta 4. punktu un 24. panta 5. punktu veic vajadzīgos pasākumus, lai reģistrētu šīs regulas 1. pantā precizēto importu.

2.   Reģistrēšanu beidz pēc deviņiem mēnešiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

1.   Ieinteresētajām personām jāpiesakās, sazinoties ar Komisiju 15 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.   Ieinteresētajām personām, kuras vēlas, lai to viedokli ņem vērā izmeklēšanā, rakstiski jāizklāsta savs viedoklis un jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem, atbrīvojumu pieprasījumi vai cita informācija 37 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

3.   Ieinteresētās personas tajā pašā 37 dienu termiņā var arī pieprasīt, lai Komisija tās uzklausa. Uzklausīšanas pieprasījums attiecībā uz izmeklēšanas sākumposmu jāiesniedz 15 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski, un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/776 (2020. gada 12. jūnijs), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes izcelsmes austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importam un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/492, ar ko nosaka galīgos antidempinga maksājumus konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Ēģiptes izcelsmes austu un/vai sašūtu stikla šķiedras audumu importam (OV L 189, 15.6.2020., 1. lpp.).

(3)  Dokumentu ar norādi “Sensitive” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar pamatregulas 29. pantu un 12. pantu PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem (“SKP nolīgums”). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).