3.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 387/133


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1904

(2021. gada 29. oktobris),

ar ko pieņem vienota logotipa dizainu attiecībā uz veterināro zāļu mazumtirdzniecību ar tālpārdošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (1), un jo īpaši tās 104. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Personas, kam atļauts piegādāt veterinārās zāles saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 103. pantu, ar dažiem nosacījumiem šādas zāles drīkst piedāvāt tālpārdošanā. Lai iedzīvotājiem palīdzētu noskaidrot, vai tīmekļa vietne, kurā tālpārdošanā piedāvā veterinārās zāles, ir tiesīga to darīt, ir jāpieņem vienots logotips, kas ietver hipersaiti uz attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes sarakstu ar mazumtirgotājiem, kam veterinārās zāles atļauts piedāvāt tālpārdošanā.

(2)

Veterināro zāļu piegādāšanai tālpārdošanā vienotā logotipa dizainā jāietver gan grafisks dizains, gan hipersaite uz attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes tīmekļa vietnē dotu sarakstu ar mazumtirgotājiem, kam veterinārās zāles atļauts piedāvāt tālpārdošanā.

(3)

Saskaņā ar dalībvalstu vairākuma viedokli, kas pausts Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas 2019. gada 2. decembra sanāksmē, un mērķorientētu apspriešanos ar ieinteresētajām personām pa e-pastu 2019. gada 26. novembrī vienotajam logotipam vajadzētu būt veidotam pēc līdzvērtīga cilvēkiem paredzēto zāļu logotipa (2) parauga. Šis logotips praksē ir izrādījies iedarbīgs, jo pēc tā iedzīvotāji var pārbaudīt, vai mazumtirgotājs ir likumīgi tiesīgs pārdot zāles tiešsaistē. Lai grafisko dizainu varētu atšķirt no pastāvošā cilvēkiem paredzēto zāļu logotipa, būtu jāizmanto cita krāsa un jāpievieno burti “vet”, kas nozīmē “veterinārs”.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/6 153. panta 1. punktu šī regula būtu jāpiemēro no 2022. gada 28. janvāra.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Veterināro zāļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/6 104. panta 6. punktā minētā vienotā logotipa izstrādē ievēro pielikumā doto paraugu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 28. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 699/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par dizainu vienotajam logotipam, ar ko identificē personas, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles tālpārdošanā, un tā autentiskuma pārbaudes tehniskajām, elektroniskajām un kriptogrāfiskajām prasībām (OV L 184, 25.6.2014., 5. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Vienotā logotipa paraugs, kas minēts 1. pantā, ir šāds:

Image 1

2.

Standartkrāsas:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

3.

Vienotā logotipa vidusdaļā (kreisajā pusē) baltajā taisnstūrī ievieto tās valsts karogu, kurā ir reģistrēts mazumtirgotājs, kas iedzīvotājiem tālpārdošanā, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, piegādā veterinārās zāles.

4.

Vienotā logotipa teksta valodu nosaka tā dalībvalsts, kurā uzņēmējdarbību veic mazumtirgotājs, kas iedzīvotājiem tālpārdošanā, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, piegādā veterinārās zāles.

5.

Vienotā logotipa minimālais platums ir 90 pikseļi.

6.

Vienotais logotips ir statisks.

7.

Ja logotips ir izvietots uz krāsaina pamata un to ir grūti saskatīt, tam apkārt var apvilkt kontūrlīniju, lai panāktu lielāku kontrastu ar fona krāsu.

Image 2

8.

Regulas (ES) 2019/6 104. panta 5. punkta c) apakšpunktā minētā hipersaite starp tā mazumtirgotāja tīmekļa vietni, kam atļauts iedzīvotājiem piegādāt veterinārās zāles tālpārdošanā, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, un tīmekļa vietni, kurā dots valsts saraksts, kas minēts regulas 104. panta 8. punkta c) apakšpunktā, ir pastāvīga un darbojas abos virzienos.