27.10.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 380/5


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/1881

(2021. gada 26. oktobris),

ar ko attiecībā uz imidakloprīda maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Imidakloprīda maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par imidakloprīda spēkā esošo MAL pārskatīšanu (2). Iestāde ieteica noteikt atlieku definīciju tikai kā imidakloprīdu. Tā konstatēja risku patērētājiem saistībā ar MAL platlapu cigoriņiem/endīvijām. Tāpēc ir lietderīgi šo MAL samazināt līdz īpatnējai noteikšanas robežai (NR). Iestāde ieteica samazināt MAL pekanriekstiem, banāniem, tomātiem, dārzeņpipariem/paprikai, baklažāniem, gurķiem, pipargurķīšiem, tumšzaļajiem kabačiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Šo produktu MAL Iestādes noteiktajā līmenī būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā.

(3)

Iestāde secināja, ka attiecībā uz MAL citrusaugļiem, vīnogām, zilenēm, dzērvenēm, okru/“Dāmu pirkstiņiem”, ķirbjaugiem ar neēdamu mizu, pupām (ar pākstīm un bez tām), zirņiem (ar pākstīm un bez tām), pupām, zemesriekstiem, kafijas pupiņām un apiņiem daļa informācijas nav pieejama un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc Iestādes noteiktie MAL, ko piemēro minētajiem produktiem, arī būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama viena gada laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(4)

Iestādes pamatotajos atzinumos tika ņemti vērā spēkā esošie Codex maksimālie atlieku līmeņi (CXL). Attiecībā uz CXL Iestāde secināja, ka tie nav saderīgi ar ES atlieku definīciju, un ieteica esošos CXL neiekļaut Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Tādēļ ir lietderīgi noteikt šos MAL Iestādes noteiktajā līmenī.

(5)

Attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa izmantošana nav atļauta un attiecībā uz kuriem nav noteiktas importa pielaides vai CXL, būtu jānosaka MAL, kas vienādi ar īpatnējo NR, vai būtu jāpiemēro sākotnējais MAL, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(6)

Par vajadzību atsevišķas noteikšanas robežas koriģēt Komisija ir apspriedusies ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai. Laboratorijas secināja, ka atsevišķām precēm tehnikas attīstība ļauj noteikt zemākas īpatnējās NR.

(7)

Balstoties uz Iestādes pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(8)

Par jaunajiem MAL Pasaules Tirdzniecības organizācijā notika apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem, un to komentāri ir ņemti vērā.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā attiecībā uz produktiem, kuri ražoti pirms MAL grozījumiem un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis, būtu jāparedz pārejas pasākums.

(11)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties no MAL grozījumiem izrietošo jauno prasību izpildei.

(12)

Imidakloprīda apstiprinājuma termiņš beidzās 2020. gada 1. decembrī (3). Visi pagarinājuma periodi, ko dalībvalstis varētu būt piešķīrušas, beigsies 2022. gada 1. jūnijā. Maksimālo atlieku līmeņu turpmāka pārskatīšana ir paredzēta pēc minētā datuma.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Attiecībā uz darbīgo vielu imidakloprīdu visos produktos vai uz tiem, izņemot platlapu cigoriņus, Regula (EK) Nr. 396/2005 tās redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu, joprojām tiek piemērota produktiem, kuri Savienībā ražoti vai tajā importēti pirms 2022. gada 16. maija.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 16. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 26. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(1):5570.

(3)  OV L 370, 6.11.2020., 18. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumā iekļauj šādu sleju par imidakloprīdu:

"Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods numurs

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (1)

Imidakloprīds

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

0,9 (+)

0110010

Greipfrūti

(+)

0110020

Apelsīni

(+)

0110030

Citroni

(+)

0110040

Laimi

(+)

0110050

Mandarīni

(+)

0110990

Citi (2)

(+)

0120000

Koku rieksti

0,01  (*1)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi (2)

 

0130000

Sēkleņi

0,01  (*1)

0130010

Āboli

 

0130020

Bumbieri

 

0130030

Cidonijas

 

0130040

Mespili

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0130990

Citi (2)

 

0140000

Kauleņi

0,01  (*1)

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140030

Persiki

 

0140040

Plūmes

 

0140990

Citi (2)

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

0151000

a)

vīnogas

0,7 (+)

0151010

Galda vīnogas

(+)

0151020

Vīna vīnogas

(+)

0152000

b)

zemenes

0,01  (*1)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01  (*1)

0153010

Kazenes

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153990

Citi (2)

 

0154000

d)

pārējie sīkie augļi un ogas

 

0154010

Zilenes

5 (+)

0154020

Dzērvenes

5 (+)

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

0,01  (*1)

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

0,01  (*1)

0154050

Mežrožu paaugļi

0,01  (*1)

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

0,01  (*1)

0154070

Vilkābeles ogas

0,01  (*1)

0154080

Plūškoka ogas

0,01  (*1)

0154990

Citi (2)

0,01  (*1)

0160000

Dažādi augļi

0,01  (*1)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

 

0161020

Vīģes

 

0161030

Galda olīvas

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambolas

 

0161060

Hurmas

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0161990

Citi (2)

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi (2)

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi (2)

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*1)

0211000

a)

kartupeļi

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi (2)

 

0213000

c)

pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

 

0213020

Burkāni

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0213040

Mārrutki

 

0213050

Topinambūri

 

0213060

Pastinaki

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213080

Redīsi

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

0213100

Kāļi

 

0213110

Rāceņi

 

0213990

Citi (2)

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01  (*1)

0220010

Ķiploki

 

0220020

Sīpoli

 

0220030

Šalotes

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

0220990

Citi (2)

 

0230000

Augļu dārzeņi

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

0,3

0231020

Dārzeņpipari/paprika

0,9

0231030

Baklažāni

0,3

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,5 (+)

0231990

Citi (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0232010

Gurķi

0,5

0232020

Pipargurķīši

0,4

0232030

Tumšzaļie kabači

0,4

0232990

Citi (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,15 (+)

0233010

Melones

(+)

0233020

Ķirbji

(+)

0233030

Arbūzi

(+)

0233990

Citi (2)

(+)

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01  (*1)

0239000

e)

pārējie augļu dārzeņi

0,01  (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*1)

0241000

a)

ziedošie krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0241010

Brokoļi

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Citi (2)

 

0242000

b)

krustziežu dzimtas galviņdārzeņi

 

0242010

Briseles kāposti

 

0242020

Galviņkāposti

 

0242990

Citi (2)

 

0243000

c)

krustziežu dzimtas lapu dārzeņi

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi (2)

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01  (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

0251020

Salāti

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

0251050

Barbarejas

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

0251070

Brūnās sinepes

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

0251990

Citi (2)

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*1)

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi (2)

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,05  (*1)

0256010

Kārveles

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīļi

 

0256050

Salvijas

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timiāns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi (2)

 

0260000

Pākšaugi

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

5 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm)

2 (+)

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

5 (+)

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

2 (+)

0260050

Lēcas

0,01  (*1)

0260990

Citi (2)

0,01  (*1)

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01  (*1)

0270010

Sparģeļi

 

0270020

Lapu artišoki

 

0270030

Selerijas

 

0270040

Fenheļi

 

0270050

Artišoki

 

0270060

Puravi

 

0270070

Rabarberi

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

0270090

Palmu serdes

 

0270990

Citi (2)

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01  (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

 

0300010

Pupas

2 (+)

0300020

Lēcas

0,01  (*1)

0300030

Zirņi

0,01  (*1)

0300040

Lupīnas

0,01  (*1)

0300990

Citi (2)

0,01  (*1)

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0401010

Linsēklas

0,01  (*1)

0401020

Zemesrieksti

0,5 (+)

0401030

Magoņu sēklas

0,01  (*1)

0401040

Sezama sēklas

0,01  (*1)

0401050

Saulespuķu sēklas

0,01  (*1)

0401060

Rapšu sēklas

0,01  (*1)

0401070

Sojas pupas

0,01  (*1)

0401080

Sinepju sēklas

0,01  (*1)

0401090

Kokvilnas sēklas

0,01  (*1)

0401100

Ķirbju sēklas

0,01  (*1)

0401110

Saflora sēklas

0,01  (*1)

0401120

Gurķenes sēklas

0,01  (*1)

0401130

Sējas idras sēklas

0,01  (*1)

0401140

Kaņepju sēklas

0,01  (*1)

0401150

Rīcinauga sēklas

0,01  (*1)

0401990

Citi (2)

0,01  (*1)

0402000

Eļļas augu augļi

0,01  (*1)

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0402040

Kapoki

 

0402990

Citi (2)

 

0500000

GRAUDAUGI

0,01  (*1)

0500010

Mieži

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

0500030

Kukurūza

 

0500040

Prosa

 

0500050

Auzas

 

0500060

Rīsi

 

0500070

Rudzi

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Kvieši

 

0500990

Citi (2)

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

 

0610000

Tējas

0,05  (*1)

0620000

Kafijas pupiņas

1 (+)

0630000

Zāļu tējas no

0,05  (*1)

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelītes

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Rozes

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi (2)

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

0632010

Zemenes

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi (2)

 

0633000

c)

saknēm

 

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi (2)

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0640000

Kakao pupiņas

0,05  (*1)

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

0,05  (*1)

0700000

APIŅI

15 (+)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

0,05  (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

0810030

Smaržīgā selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi (2)

 

0820000

Augļi

0,05  (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi (2)

 

0830000

Mizas

0,05  (*1)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi (2)

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*1)

0840020

Ingvers (10)

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Mārrutki (11)

(+)

0840990

Citi (2)

0,05  (*1)

0850000

Pumpuri

0,05  (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi (2)

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*1)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi (2)

 

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi (2)

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

0900020

Cukurniedres

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

0900990

Citi (2)

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

0,01  (*1)

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

 

1011020

Taukaudi

 

1011030

Aknas

 

1011040

Nieres

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1011990

Citi (2)

 

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

 

1012020

Taukaudi

 

1012030

Aknas

 

1012040

Nieres

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1012990

Citi (2)

 

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

 

1013020

Taukaudi

 

1013030

Aknas

 

1013040

Nieres

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1013990

Citi (2)

 

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

 

1014020

Taukaudi

 

1014030

Aknas

 

1014040

Nieres

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1014990

Citi (2)

 

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

 

1015020

Taukaudi

 

1015030

Aknas

 

1015040

Nieres

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1015990

Citi (2)

 

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

 

1016020

Taukaudi

 

1016030

Aknas

 

1016040

Nieres

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1016990

Citi (2)

 

1017000

g)

pārējo lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

 

1017020

Taukaudi

 

1017030

Aknas

 

1017040

Nieres

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

1017990

Citi (2)

 

1020000

Piens

0,01  (*1)

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi (2)

 

1030000

Putnu olas

0,01  (*1)

1030010

Vistas

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi (2)

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05  (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01  (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01  (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01  (*1)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

Imidakloprīds

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem, par analītiskajām metodēm un/vai apstiprinošajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2022. gada 27. oktobris, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0620000 Kafijas pupiņas

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2022. gada 27. oktobris, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0110000 Citrusaugļi

0110010 Greipfrūti

0110020 Apelsīni

0110030 Citroni

0110040 Laimi

0110050 Mandarīni

0110990 Citi (2)

0151000 a) vīnogas

0151010 Galda vīnogas

0151020 Vīna vīnogas

0154010 Zilenes

0154020 Dzērvenes

0231040 Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0233000 c) ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0233010 Melones

0233020 Ķirbji

0233030 Arbūzi

0233990 Citi (2)

0260010 Pupas (ar pākstīm)

0260020 Pupas (bez pākstīm)

0260030 Zirņi (ar pākstīm)

0260040 Zirņi (bez pākstīm)

0300010 Pupas

0401020 Zemesrieksti

0700000 APIŅI

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tāds pats, kāds mārrutkiem (Armoracia rusticana) noteikts dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam.

0840040 Mārrutki (11)"

2)

III pielikuma A daļā svītro sleju par imidakloprīdu.


(*1)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(1)  Jāiekļauj atsauce uz I pielikumu, kurā redzams pilnīgs to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kam piemēro MAL.