13.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1351

(2021. gada 6. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas sistēmu un kontroļu īpašības, lai identificētu un ziņotu par rīcību, kas var būt saistīta ar etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (1), un jo īpaši tās 14. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Būtu jānodrošina, ka etalona manipulācijas vai manipulācijas mēģinājuma atklāšana ir efektīva un atbilstīga. Tāpēc ir nepieciešams, lai etalona administratora sistēmas un kontroles būtu samērīgas ar izstrādātā etalona raksturu, sarežģītību un manipulācijas risku un lai manipulācijas risks tiktu novērtēts, pamatojoties uz objektīvu novērtējumu, kurā ņem vērā šāda riska izcelsmi, raksturu, specifiku un nopietnību.

(2)

Lai nodrošinātu, ka tādas rīcības atklāšana, kas var ietvert etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu, ir efektīva, ir jāparedz atbilstošas automatizētas sistēmas ievades datu uzraudzībai. Tomēr ar automatizētām sistēmām vien nepietiek, lai nodrošinātu manipulatīvas uzvedības efektīvu atklāšanu. Tāpēc automatizētās sistēmas būtu jāpapildina ar cilvēka veiktu analīzi pienācīgā līmenī, kas jāveic pienācīgi apmācītiem darbiniekiem.

(3)

Lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var efektīvi novērtēt pasākumus, kas veikti, lai konstatētu pārkāpumus un ziņotu par tiem, administratoriem pēc pieprasījuma būtu jāsniedz kompetentajai iestādei informācija par attiecīgā etalona raksturu, sarežģītību un manipulācijas risku un jāpamato izvēlētā automatizācijas un cilvēka veiktās analīzes līmeņa piemērotība.

(4)

Etalona administratora darbiniekiem, kas atbild par administratora sistēmu un kontroles darbību, būtu jāsaņem pienācīga apmācība, lai viņi varētu analizēt, vai konkrētā datu ievade ir aizdomīga. Šādai apmācībai būtu jānodrošina, ka minētie darbinieki ir informēti par pareizas ievades datu iesniegšanas iezīmēm un par ievades datu nesakritībām, ko, iespējams, izraisa manipulācija vai manipulācijas mēģinājums. Efektīva apmācība būtu jāpielāgo izstrādātā etalona raksturam, sarežģītībai un manipulācijas riskam.

(5)

Administratori var izvēlēties izmantot ārpakalpojumus funkcijām, kas saistītas ar sistēmām un kontrolēm. Šādai ārpakalpojumu izmantošanai vajadzētu būt iespējamai tikai tiktāl, ciktāl tā būtiski neietekmē administratora kontroli pār etalona izstrādi vai attiecīgās kompetentās iestādes spēju uzraudzīt etalonu, un uz to jebkurā gadījumā attiecas Regulas (ES) 2016/1011 10. panta prasības.

(6)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(7)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu.

(8)

Lai nodrošinātu atbilstību 5. panta piemērošanas datumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/2175 (3), ar kuru Regulā (ES) 2016/1011 tika ieviests minētās regulas 14. panta 4. punkts, šī regula būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērotas sistēmas un efektīva kontrole

1.   Regulas (ES) 2016/1011 14. panta 1. punktā minētās piemērotās sistēmas un efektīvās kontroles:

a)

ir piemērotas attiecīgā etalona raksturam, sarežģītībai un manipulācijas riskam un ir samērīgas ar to;

b)

regulāri un vismaz reizi gadā tiek pārskatītas un vajadzības gadījumā atjauninātas, lai nodrošinātu, ka minētās sistēmas un kontroles joprojām atbilst a) apakšpunktam;

c)

ir rakstiski dokumentētas skaidrā un saprotamā veidā, tostarp jebkādas izmaiņas minētajās sistēmās un kontrolēs vai to atjauninājumi.

Pirmā punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkā administrators regulāri un vismaz reizi gadā novērtē izstrādātā etalona manipulāciju risku, ņemot vērā šādus elementus:

a)

paredzētās darbības, kas vajadzīgas etalona izstrādei;

b)

manipulāciju riska iespējamā izcelsme, raksturs, specifika un nopietnība;

c)

pasākumi, kas paredzēti manipulāciju riska novēršanai, tostarp aizsardzības pasākumi, drošības pasākumi un iekšējās procedūras.

2.   Regulas (ES) 2016/1011 14. panta 1. punktā minētās piemērotās sistēmas un efektīvās kontroles līdz līmenim, kas atbilst izstrādātā etalona raksturam, sarežģītībai un manipulācijas riskam, ietver visus šādus elementus:

a)

programmatūra, kas spēj atlikt automatizētu ievades datu nolasīšanu, atskaņošanu un analīzi;

b)

cilvēka veikta analīze tādas uzvedības konstatēšanā un identificēšanā, kas var būt saistīta ar etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājumu.

3.   Administrators pēc kompetentās iestādes pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minēto informāciju un pamato izvēlētā automatizācijas līmeņa un cilvēka veiktās analīzes atbilstību, kā minēts 2. punktā.

2. pants

Apmācība

1.   Regulas (ES) 2016/1011 14. panta 1. punktā minētās piemērotās sistēmas un efektīvās kontroles veic administratora darbinieki, kuri ir pienācīgi un regulāri apmācīti, lai:

a)

atklātu un identificētu jebkādus aizdomīgus ievades datus, kas varētu būt etalona manipulāciju vai manipulācijas mēģinājuma rezultāts;

b)

nekavējoties ziņo par visiem šādiem konstatējumiem savā iekšējā ziņošanas līnijā.

2.   Nosakot šā panta 1. punktā minētās apmācības saturu, administrators ņem vērā izstrādātā etalona raksturu, sarežģītību un manipulācijas risku, kā minēts 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

3. pants

Ievades datu integritātes politika

Regulas (ES) 2016/1011 14. panta 1. punktā minētās piemērotās sistēmas un efektīvās kontroles dokumentē ievades datu integritātes politikā, norādot:

a)

etalonu manipulāciju risku;

b)

vispārīgu aprakstu par piemērotām sistēmām un efektīvām kontrolēm, tostarp to atbilstību 1. pantā noteiktajām prasībām;

c)

vispārīgu aprakstu par to administratora darbinieku apmācību, kuri iesaistīti piemērotu sistēmu un efektīvu kontroļu darbībā, kā minēts 2. pantā;

d)

to personu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kuras atbild par piemērotām sistēmām un efektīvām kontrolēm.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 6. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2175 (2019. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju (OV L 334, 27.12.2019., 1. lpp.).