9.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1123

(2021. gada 8. jūlijs),

ar ko aptur ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1646 noteiktos tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija 2020. gada 7. novembrī pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2020/1646 (2) par tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Vienošanos par strīdu izšķiršanu, kas paredz papildu muitas nodokļu piemērošanu vairāku ASV izcelsmes ražojumu importam Savienībā.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1646 9. apsvērumā ir paredzēts, ka Komisija plāno apturēt regulas piemērošanu, ja ASV apturēs savus pretpasākumus pret konkrētu ražojumu importu no Eiropas Savienības saistībā ar PTO strīdiem par lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem.

(3)

Pēc vienošanās, kas panākta ar Amerikas Savienotajām Valstīm, lai uz četriem mēnešiem savstarpēji apturētu visus pasākumus, Komisija 2021. gada 9. martā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2021/425 (3), ar ko aptur ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1646 noteiktos tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu, ar kuru Īstenošanas regulas (ES) 2020/1646 piemērošana tika apturēta līdz 2021. gada 10. jūlijam.

(4)

2021. gada 15. jūnijā Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis un ASV tirdzniecības pārstāve Katrīna Taja (Katherine Tai) panāca vienošanos par sadarbības sistēmu attiecībā uz lieliem civilās aviācijas gaisa kuģiem, saskaņā ar kuru “katra puse plāno uz pieciem gadiem apturēt savu pretpasākumu piemērošanu”.

(5)

Regulas (ES) Nr. 654/2014 7. panta 3. punktā noteikts – “ja, ievērojot 4. panta 2. un 3. punktu, ir jāpielāgo saskaņā ar šo regulu pieņemti tirdzniecības politikas pasākumi, Komisija var ieviest jebkādus atbilstīgus grozījumus saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru”.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tirdzniecības šķēršļu komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1843 (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Īstenošanas regulas (ES) 2020/1646 piemērošana tiek apturēta uz pieciem gadiem no 2021. gada 11. jūlija. Tādējādi, neskarot turpmāku apturēšanu vai grozīšanu, ieskaitot arī agrāku piemērošanu no jauna, Īstenošanas regulā (ES) 2020/1646 paredzētos nodokļus atkal piemēro no 2026. gada 11. jūlija ieskaitot.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2021. gada 11. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.; grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2015/1843 (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.) un ar Regulu (ES) 2021/167 (OV L 49, 12.2.2021., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1646 (2020. gada 7. novembris) par tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu (OV L 373, 9.11.2020., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/425 (2021. gada 9. marts), ar ko aptur ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1646 noteiktos tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem ražojumiem no Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tirdzniecības strīda izskatīšanas saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vienošanos par strīdu izšķiršanu (OV L 84, 9.3.2021., 16. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1843 (2015. gada 6. oktobris), ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija) (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.).