30.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 231/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1056

(2021. gada 24. jūnijs),

ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumus (2),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (4),

tā kā:

(1)

Tiesiskais regulējums, kas reglamentē Savienības kohēzijas politiku 2021.–2027. gadam saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, palīdz izpildīt Savienības saistības īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (5) (“Parīzes nolīgums”), kurš cenšas temperatūras pieaugumu pasaulē ierobežot 1,5 °C robežās virs pirmsindustriālā laikmeta līmeņa, un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, koncentrējot Savienības finansējumu uz videi draudzīgiem (zaļiem) mērķiem. Ar šo regulu būtu jāīsteno viena no prioritātēm, kas noteiktas Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais kurss”, un tā ir daļa no Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna, kas nodrošina īpašu finansējumu saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu kohēzijas politikas kontekstā, lai risinātu sociālās, ekonomiskās un vidiskās izmaksas, kas saistītas ar pārkārtošanos uz klimatneitrālu un aprites ekonomiku, kurā atlikušās siltumnīcefekta gāzu emisijas kompensētas ar līdzvērtīgu absorbciju.

(2)

Pārkārtošanās uz klimatneitrālu aprites ekonomiku ir viens no svarīgākajiem Savienības politikas mērķiem. Eiropadome 2019. gada 12. decembrī apstiprināja mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu Savienību saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem. Lai gan cīņa pret klimata pārmaiņām un vides degradāciju ilgtermiņā dos labumu visiem un vidējā termiņā nodrošinās iespējas un risināmus jautājumus, ne visi reģioni un dalībvalstis sāk pārkārtošanos no viena izejas punkta, proti, tiem nav vienādas reaģēšanas spējas. Daži no tiem ir attīstītāki nekā citi, un pārkārtošanās ir saistīta ar plašāku sociālo, ekonomisko un vidisko ietekmi uz tiem reģioniem, kuri attiecībā uz enerģijas izmantošanu lielā mērā ir atkarīgi no fosilā kurināmā – jo īpaši oglēm, lignīta, kūdras un degslānekļa – vai nozarēm, kurās ir vislielākā siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte. Šāda situācija rada ne tikai dažāda ātruma pārkārtošanās risku Savienībā attiecībā uz rīcību klimata politikas jomā, bet arī pieaugošas atšķirības starp reģioniem, kas kaitē sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas mērķiem.

(3)

Lai pārkārtošanās būtu sekmīga un visiem sociāli pieņemama, tai jābūt taisnīgai un iekļaujošai. Tāpēc Savienībai, dalībvalstīm un to reģioniem jau no paša sākuma ir jāņem vērā tās sociālā, ekonomiskā un vidiskā ietekme un jāizmanto visi iespējamie instrumenti, lai mazinātu nelabvēlīgās sekas. Šajā ziņā liela nozīme ir Savienības budžetam.

(4)

Kā izklāstīts Eiropas zaļajā kursā un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plānā, Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam būtu jāpapildina citas darbības saskaņā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam. Tam būtu jāpalīdz novērst sociālās, ekonomiskās un vidiskās sekas, jo īpaši attiecībā uz darba ņēmējiem, kurus skar pārkārtošanās process uz klimatneitrālu Savienību līdz 2050. gadam, reģionālā līmenī apvienojot Savienības budžeta izdevumus klimata un sociālajiem mērķiem un nosakot augstus sociālos un vides standartus.

(5)

Ar šo regulu būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās fonds (“TPF”), kas ir viens no Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem, kuru īsteno saskaņā ar kohēzijas politiku. TPF mērķi ir mazināt klimatiskās pārkārtošanās radīto negatīvo ietekmi, atbalstot vissmagāk skartās teritorijas un attiecīgos darba ņēmējus, un veicināt līdzsvarotu sociālekonomisko pārkārtošanos. Saskaņā ar TPF vienoto konkrēto mērķi TPF atbalstītajām darbībām būtu tieši jāveicina pārkārtošanās radītās ietekmes mazināšana, mazinot negatīvo ietekmi uz nodarbinātību un finansējot vietējās ekonomikas diversifikāciju un modernizāciju. TPF vienoto konkrēto mērķi nosaka tajā pašā līmenī un to norāda kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1060 (6) noteiktajiem politikas mērķiem.

(6)

Ņemot vērā Savienības ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju – Eiropas zaļo kursu – un to, cik svarīgi ir pret klimata pārmaiņām cīnīties atbilstoši Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, saskaņā ar šo regulu veicamajām darbībām būtu jāpalīdz sasniegt mērķi novirzīt 30 % no visiem DFS izdevumiem klimata mērķu integrēšanai, un tām būtu jāpalīdz panākt mērķi, proti, 2024. gadā 7,5 % no gada izdevumiem saskaņā ar DFS atvēlēt bioloģiskās daudzveidības mērķiem un 2026. un 2027. gadā bioloģiskās daudzveidības mērķiem atvēlēt 10 % no gada izdevumiem saskaņā ar DFS, vienlaikus ņemot vērā starp klimata un bioloģiskās daudzveidības mērķiem pastāvošo pārklāšanos. Resursi no TPF pašu finansējuma ir papildu līdzekļi, kas papildina investīcijas, kas vajadzīgas, lai sasniegtu vispārējo mērķi, proti, dot ieguldījumu klimata mērķu sasniegšanā 30 % apmērā no Savienības budžeta izdevumiem. Minētajiem resursiem kopā ar līdzekļiem, kas brīvprātīgi pārvietoti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1058 (7), un Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1057 (8), būtu jāpalīdz pilnībā sasniegt šo mērķi. Šajā kontekstā TPF būtu jāatbalsta darbības, kas atbilst Savienības klimata un vides standartiem un prioritātēm un kas nerada būtisku kaitējumu mērķiem vides jomā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2020/852 (9) 17. panta nozīmē un kas nodrošina pārkārtošanos uz mazoglekļa ekonomiku, lai panāktu klimatneitrālu Savienību.

(7)

TPF resursiem būtu jāpapildina kohēzijas politikas ietvaros pieejamie resursi.

(8)

Pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku ir izaicinājums visām dalībvalstīm. Tā būs īpaši grūta dalībvalstīs, kuras lielā mērā paļaujas – vai līdz šim paļāvās – uz fosilo kurināmo vai siltumnīcefekta gāzu ziņā intensīvām rūpnieciskajām darbībām, kas pakāpeniski jāizbeidz vai jāpielāgo, lai pārkārtotos uz klimatneitrālu ekonomiku, un kurām tam trūkst finanšu līdzekļu. Tādēļ TPF būtu jāaptver visas dalībvalstis, bet šā fonda finanšu līdzekļu sadalījumam vajadzētu būt vērstam uz tām teritorijām, kuras klimatiskās pārkārtošanās process skāris visvairāk, un minētajam sadalījumam būtu jāatspoguļo dalībvalstu spēja finansēt vajadzīgās investīcijas, lai spētu pārkārtoties uz klimatneitrālu ekonomiku.

(9)

Šai regulai piemēro horizontālos finanšu noteikumus, ko, ievērojot 322. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD), pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome. Minētie noteikumi ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (10) (“Finanšu regula”) un tie jo īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un izpildei ar dotācijām, godalgām, netiešo pārvaldību, finanšu instrumentiem, budžeta garantijām, finansiālo palīdzību un ārējo ekspertu izdevumu atlīdzināšanu, kā arī paredz finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, ievērojot LESD 322. pantu, iekļauj arī vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai.

(10)

Lai nodrošinātu TPF resursu efektīvu izmantošanu, piekļuve TPF būtu jāierobežo līdz 50 % no valsts piešķīruma tām dalībvalstīm, kuras vēl nav apņēmušās izpildīt mērķi, kas atbilst Parīzes nolīguma mērķiem, – līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu Savienību, atlikušos 50 % darot pieejamus plānošanai, tiklīdz dalībvalstis apņemsies šo mērķi izpildīt. Lai nodrošinātu taisnīgumu un vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm, ja, sākot no 2022. gada, dalībvalsts līdz 31. decembrim jebkurā gadā nav apņēmusies īstenot mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu Savienību, budžeta saistības par iepriekšējo gadu būtu pilnībā jāatceļ nākamajā gadā.

(11)

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/2094 (11) un tajā piešķirto resursu robežās TPF satvarā būtu jāveic atveseļošanas un noturības veicināšanas pasākumi Covid-19 krīzes nepieredzēti smagās ietekmes novēršanai. Šie papildu resursi būtu jāizmanto tā, lai nodrošinātu atbilstību minētajā Regulā noteiktajiem termiņiem.

(12)

Šai regulai būtu jānosaka investīciju veidus, attiecībā uz kuriem būtu pieļaujama izdevumu atbalstīšana ar TPF. Visas atbalstītās darbības būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot Savienības saistības un prioritātes klimata, vides un sociālajā jomā. Investīciju sarakstā būtu jāiekļauj investīcijas, kas atbalsta vietējo ekonomiku, stimulējot to iekšējo izaugsmes potenciālu saskaņā ar attiecīgajām pārdomātas specializācijas stratēģijām, attiecīgā gadījumā ietverot ilgtspējīgu tūrismu. Investīcijām jābūt ilgtspējīgiem ilgtermiņā, ņemot vērā visus Eiropas zaļā kursa mērķus. Finansētajiem projektiem būtu jāveicina pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, klimatneitrālu un aprites ekonomiku, tai skaitā pasākumi, kuru mērķis ir palielināt resursu izmantošanas efektivitāti. Atkritumu incinerācijai nevajadzētu saņemt atbalstu, ņemot vērā to, ka šī darbība ietilpst aprites ekonomikas atkritumu hierarhijas zemākajā daļā. Atbalstu vajadzētu saņemt arī konsultāciju pakalpojumiem, kas veicina TPF atbalstīto pasākumu īstenošanu. Zemes atjaunošanas projekta ietvaros vajadzētu būt iespējamam atbalstīt teritoriju atjaunošanu, zaļās infrastruktūras attīstību un ūdens resursu apsaimniekošanu. Atbalstot energoefektivitātes pasākumus, TPF vajadzētu būt iespējai atbalstīt investīcijas, piemēram tādas, kas palīdz samazināt enerģētisko nabadzību, galvenokārt uzlabojot dzīvojamā fonda energoefektivitāti. TPF vajadzētu būt iespējai arī atbalstīt inovatīvu uzglabāšanas tehnoloģiju izstrādi.

(13)

Lai aizsargātu klimatiskās pārkārtošanās ziņā visneaizsargātākos iedzīvotājus, TPF būtu jāietver arī skarto darba ņēmēju prasmju pilnveide un pārkvalificēšana, tostarp apmācība, neatkarīgi no tā, vai viņi joprojām ir nodarbināti vai ir zaudējuši darbu pārkārtošanās dēļ. TPF būtu jātiecas palīdzēt viņiem pielāgoties jaunām nodarbinātības iespējām. TPF būtu arī jāsniedz jebkāda veida piemērots atbalsts darba meklētājiem, tostarp palīdzība darba meklēšanā un viņu aktīva iekļaušana darba tirgū. Visiem darba meklētājiem, kas zaudējuši darbu nozarēs, kuras skārusi pārkārtošanās reģionā, uz kuru attiecas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns, vajadzētu būt tiesībām saņemt TPF atbalstu, pat ja atlaistie darba ņēmēji nedzīvo šajā reģionā. Pienācīga uzmanība būtu jāvelta iedzīvotājiem, kuri pakļauti enerģētiskajai nabadzībai, jo īpaši īstenojot energoefektivitātes pasākumus sociālo mājokļu stāvokļa uzlabošanai.

(14)

Būtu jāatļauj atbalsts darbībām izglītības un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī atbalsts sociālajai infrastruktūrai bērnu un vecu cilvēku aprūpes iestāžu, un apmācības centru vajadzībām, ar noteikumu, ka šīs darbības ir pienācīgi pamatotas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos. Attiecībā uz vecu cilvēku aprūpi būtu jāsaglabā kopienā balstītas aprūpes veicināšanas princips. Sociālie un sabiedriskie pakalpojumi šajās jomās varētu papildināt investīciju kombināciju. Viss atbalsts šajās jomās būtu pienācīgi jāpamato taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos, un tam būtu jāievēro Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķi.

(15)

Lai pievērstos īpašajai situācijai un sieviešu lomai pārkārtošanās uz klimatneitrālu ekonomiku procesā, būtu jāveicina dzimumu līdztiesība. Sieviešu līdzdalībai darba tirgū un uzņēmējdarbībai, kā arī vienlīdzīgai darba samaksai ir svarīga nozīme vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā. TPF īpaša uzmanība būtu jāpievērš arī neaizsargātām grupām, kuras nesamērīgi cieš no pārkārtošanās radītās nelabvēlīgās ietekmes, piemēram, darba ņēmējiem ar invaliditāti. Ir jāsaglabā kalnrūpniecības kopienu identitāte un jāaizsargā iepriekšējo un turpmāko kopienu nepārtrauktība. Tas nozīmē, ka īpaša uzmanība jāpievērš viņu materiālajam un nemateriālajam kalnrūpniecības mantojumam, tostarp kultūrai.

(16)

Lai veicinātu pārkārtošanās skarto teritoriju ekonomikas diversifikāciju, TPF būtu jāsniedz atbalsts uzņēmumiem un ekonomikas dalībniekiem, tostarp sniedzot atbalstu ienesīgām investīcijām mikrouzņēmumos, mazos un vidējos uzņēmumos (12) (MVU). Ar ienesīgām investīcijām būtu jāsaprot investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā vai nemateriālos aktīvos, lai ražotu preces un sniegtu pakalpojumus, tādējādi veicinot pamatkapitāla veidošanu un nodarbinātību. Attiecībā uz uzņēmumiem, kas nav MVU, ienesīgas investīcijas būtu jāatbalsta tikai tad, ja tās ir vajadzīgas, lai mazinātu pārkārtošanās rezultātā zaudēto darbvietu skaitu, radot vai aizsargājot ievērojamu skaitu darbvietu, un ja tās neizraisa pārvietošanu vai nerodas pārvietošanas rezultātā. Investīcijas esošajos rūpniecības objektos, tostarp tajos, uz kuriem attiecas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, būtu jāatļauj, ja tie veicina pārkārtošanos uz Savienības klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. gadam un ir ievērojami zemāki par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kas noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (13), un ja to rezultātā tiek aizsargāts ievērojams skaits darbvietu. Visas šādas investīcijas būtu pienācīgi jāpamato attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā. Lai aizsargātu iekšējā tirgus un kohēzijas politikas integritāti, atbalstam uzņēmumiem būtu jāatbilst Savienības valsts atbalsta noteikumiem, kā noteikts LESD 107. un 108. pantā, un jo īpaši atbalsts ienesīgām investīcijām, kuras veic uzņēmumi, kas nav MVU, būtu jāpiešķir tikai uzņēmumiem, kuri atrodas apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta nolūkā.

(17)

Lai nodrošinātu TPF resursu plānošanas elastību saskaņā ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, vajadzētu būt iespējai sagatavot atsevišķu TPF programmu vai plānot TPF resursus vienā vai vairākās īpašās prioritātēs programmās, ko atbalsta ERAF, ESF+ vai Kohēzijas fonds. Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1060 TPF resursus varētu brīvprātīgi palielināt ar papildu finansējumu no ERAF un ESF+. Šādā gadījumā, attiecīgajām summām, kas pārvietotas no ERAF un ESF+, būtu jāatbilst taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos noteikto darbību veidam.

(18)

TPF atbalstam vajadzētu būt atkarīgam no tā, vai konkrētajā teritorijā tiek efektīvi īstenots pārkārtošanās process, lai panāktu klimatneitrālu ekonomiku. Šajā sakarā dalībvalstīm sociālajā dialogā un sadarbībā ar attiecīgajām ieinteresētajām personām saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 attiecīgo noteikumu un ar Komisijas atbalstu būtu jāsagatavo taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni, kuros izklāstīts pārkārtošanās process saskaņā ar integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem. Šajā nolūkā Komisijai būtu jāizveido Taisnīgas pārkārtošanās platforma, kas balstītos uz pašreizējo platformu ogļu ieguves reģioniem pārkārtošanās posmā, lai dotu iespēju divpusējai un daudzpusējai pieredzes apmaiņai par gūto pieredzi un paraugpraksi visās skartajās nozarēs. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pašvaldības un pilsētas tiek iesaistītas TPF resursu īstenošanā un ka šajā kontekstā tiek ņemtas vērā to vajadzības.

(19)

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos būtu jānosaka, kuras teritorijas ir skartas vissmagāk, kurās būtu jākoncentrē TPF atbalsts, un jāapraksta konkrētas darbības, kas jāveic, lai sasniegtu 2030. gadam izvirzītos Savienības enerģētikas un klimata mērķrādītājus un līdz 2050. gadam panāktu klimatneitrālu Savienības ekonomiku, jo īpaši attiecībā uz tādu objektu pārveidošanu vai slēgšanu, kuros izmanto fosilo kurināmo, vai citas darbības ar augstu siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti. Minētajām teritorijām vajadzētu būt precīzi noteiktām un tām būtu jāatbilst ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (14) izveidotās kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmenim (“NUTS 3. līmeņa reģioni”) vai jābūt to daļām. Plānos būtu jāizklāsta minēto teritoriju grūtības un vajadzības, ņemot vērā depopulācijas riskus, un jānosaka darbību veidi, kas nepieciešami, lai veicinātu darbvietu radīšanu plāna atbalsta saņēmēju līmenī un tādā veidā, kas nodrošina pret klimata pārmaiņām noturīgu saimniecisko darbību saskaņotu attīstību, kuras atbilst arī pārkārtošanai uz klimatneitrālu ekonomiku un Eiropas zaļā kursa mērķiem. Ja šādas teritorijas tiek noteiktas, papildu uzmanība būtu jāpievērš salu, salu reģionu, kā arī tālāko reģionu specifikai, kur ģeogrāfisko un sociālekonomisko iezīmju dēļ var būt nepieciešama cita pieeja, lai atbalstītu pārkārtošanās procesu uz klimatneitrālu ekonomiku. TPF finansiāls atbalsts būtu jāsaņem tikai investīcijām, kas atbilst taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem. Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem vajadzētu būt daļai no Komisijas apstiprinātajām programmām, kuras atbalsta attiecīgi ERAF, ESF+, Kohēzijas fonds vai TPF.

(20)

Lai veicinātu TPF resursu izmantošanas orientāciju uz rezultātiem, Komisijai saskaņā ar proporcionalitātes principu vajadzētu būt iespējai piemērot finanšu korekcijas, ja būtiski netiek sasniegti TPF konkrētajam mērķim izvirzītie uzdevumi.

(21)

Lai noteiktu atbilstošu TPF finanšu shēmu, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras noteikt pieejamo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm.

(22)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atbalstīt to teritoriju iedzīvotājus, ekonomiku un vidi, kas saskaras ar ekonomiskām un sociālām pārmaiņām pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, dēļ atšķirībām starp dažādu teritoriju attīstības līmeņiem un vismazāk attīstīto teritoriju atpalicības dēļ, kā arī dalībvalstu un teritoriju finanšu resursu ierobežojumu dēļ, bet dēļ vajadzības pēc saskaņotas īstenošanas sistēmas, kas aptvertu vairākus Savienības fondus saskaņā ar dalīto pārvaldību, minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(23)

Ņemot vērā to, ka šo regulu pieņem pēc plānošanas perioda sākuma un ņemot vērā nepieciešamību īstenot TPF koordinētā un saskaņotā veidā, un lai būtu iespējams to nekavējoties īstenot, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo regulu izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu (“TPF”), lai sniegtu atbalstu to teritoriju iedzīvotājiem, ekonomikai un videi, kas saskaras ar nopietniem sociālekonomiskiem izaicinājumiem, kuri izriet no pārkārtošanās procesa uz 2030. gadam izvirzītajiem Savienības enerģētikas un klimata mērķrādītājiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1999 (15) 2. panta 11. punktā, un no pārkārtošanās procesa uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

Tajā ir noteikts TPF konkrētais mērķis, tā ģeogrāfiskais tvērums un resursi, TPF atbalsta darbības joma attiecībā uz Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, kā arī īpaši noteikumi par plānojumu un pārraudzībai nepieciešamajiem rādītājiem.

2. pants

Konkrētais mērķis

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punkta otro daļu TPF palīdz sasniegt vienoto konkrēto mērķi: sniegt reģioniem un cilvēkiem iespēju risināt jautājumus saistībā ar sociālajām, nodarbinātības, ekonomiskajām un vidiskajām sekām, ko rada pārkārtošanās uz 2030. gadam izvirzītajiem Savienības enerģētikas un klimata mērķrādītājiem un uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, pamatojoties uz Parīzes nolīgumu.

3. pants

Ģeogrāfiskais tvērums un resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”

1.   TPF atbalsta mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” visās dalībvalstīs.

2.   TPF resursi atbilstīgi mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”, kas pieejami budžeta saistībām laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, ir 7 500 000 000 EUR 2018. gada cenās, kā noteikts Regulas (ES) 2021/1060 110. panta 1. punkta g) apakšpunktā.

3.   Šā panta 2. punktā minētos resursus attiecīgā gadījumā var palielināt ar papildu resursiem, kas piešķirti Savienības budžetā, un ar citiem resursiem saskaņā ar piemērojamo pamataktu.

4.   Komisija pieņem lēmumu ar īstenošanas aktu, kurā saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem piešķīrumiem pieejamo resursu, tostarp visu 3. punktā minēto papildu resursu, gada sadalījumu pa dalībvalstīm.

4. pants

Resursi no Eiropas Savienības atveseļošanas instrumenta

1.   Regulas (ES) 2020/2094 1. panta 2. punktā minētos pasākumus šīs Regulas ietvaros īsteno, izmantojot summu 10 000 000 000 EUR apmērā 2018. gada cenās, kā minēts Regulas (ES) 2021/1060 109. panta 1. punkta otrajā daļā, un ievērojot Regulas (ES) 2020/2094 3. panta 3., 4., 7. un 9. punktu.

Šo summu uzskata par citiem resursiem, kā minēts šīs regulas 3. panta 3. punktā. Kā noteikts Regulas (ES) 2020/2094 3. panta 1. punktā, šī summa veido ārējos piešķirtos ieņēmumus Finanšu regulas 21. panta 5. punkta nolūkā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto summu dara pieejamu budžeta saistībām, kas 2021.–2023. gadam noteiktas mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”; to dara papildus 3. pantā minētajiem resursiem un šādā kārtībā:

2021. gadam: 2 000 000 000 EUR,

2022. gadam: 4 000 000 000 EUR,

2023. gadam: 4 000 000 000 EUR.

No pirmajā daļā minētajiem resursiem summu 15 600 000 EUR apmērā 2018. gada cenās dara pieejamu administratīvajiem izdevumiem.

3.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētās summas gada sadalījumu pa dalībvalstīm iekļauj 3. panta 4. punktā minētajā Komisijas lēmumā saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem piešķīrumiem.

4.   Atkāpjoties no Finanšu regulas 14. panta 3. punkta, budžeta saistībām, kuru pamatā ir šā panta 1. punktā minētie resursi, piemēro Regulas (ES) 2021/1060 VII sadaļas IV nodaļā izklāstītos saistību atcelšanas noteikumus. Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 4. punkta c) apakšpunkta, šos resursus neizmanto secīgai programmai vai darbībai.

5.   Maksājumus programmām novirza uz tām TPF pastāvošajām saistībām, kuras radušās visagrāk, sākot vispirms ar saistībām, kas izriet no 1. punkta pirmajā daļā minētajiem resursiem, līdz tie ir izlietoti.

5. pants

Zaļais atlīdzības mehānisms

1.   Ja saskaņā ar 3. panta 3. punktu TPF resursi tiek palielināti pirms 2024. gada 31. decembra, papildu resursus sadala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz nacionālajām daļām, kas noteiktas I pielikumā.

2.   Ja saskaņā ar šīs regulas 3. panta 3. punktu TPF resursi tiek palielināti pēc 2024. gada 31. decembra, papildu resursus sadala saskaņā ar šā punkta otrajā daļā noteikto metodiku starp dalībvalstīm, pamatojoties uz to rūpniecisko iekārtu siltumnīcefekta gāzu emisijām laikposmā no 2018. gada līdz pēdējam gadam, par kuru ir pieejami dati, kā ziņots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 (16) 7. pantu. Katras dalībvalsts siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaiņas aprēķina, apkopojot tikai to NUTS 3. līmeņa reģionu siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuri ir noteikti taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos saskaņā ar šīs regulas 11. panta 1. punktu.

Papildu resursu sadalījumu katrai dalībvalstij nosaka saskaņā ar šādiem noteikumiem:

a)

dalībvalstīm, kuras panākušas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, katras dalībvalsts panākto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu aprēķina, izsakot siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni pēdējā pārskata gadā kā procentuālo daļu no 2018. gadā novērotajām siltumnīcefekta gāzu emisijām; dalībvalstīm, kuras nav panākušas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu, šo procentuālo daļu nosaka 100 % apmērā;

b)

galīgo daļu katrai dalībvalstij iegūst, I pielikumā noteiktās nacionālās daļas dalot ar no a) apakšpunkta izrietošajām procentuālajām daļām; un

c)

rezultātu, kas iegūts no aprēķina, kurš veikts saskaņā ar b) apakšpunktu, pārrēķina, lai iegūtu summu 100 %.

3.   Dalībvalstis savās programmās iekļauj papildu resursus un iesniedz programmas grozījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 24. pantu.

6. pants

Īpaši piešķīrumi tālākajiem reģioniem un salām

Izstrādājot savus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus saskaņā ar 11. panta 1. punktu, dalībvalstis īpaši ņem vērā situāciju tajās salās un tālākajos reģionos, kuri saskaras ar nopietnām sociālekonomiskiem izaicinājumiem, kas izriet no pārkārtošanās procesa uz 2030. gadam izvirzītajiem Savienības enerģētikas un klimata mērķrādītājiem, un no pārkārtošanās procesa uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, ņemot vērā to īpašās vajadzības, kā atzīts LESD 174. un 349. pantā.

Iekļaujot šādas teritorijas savos taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos, dalībvalstis nosaka konkrētu summu, ko piešķir minētajām teritorijām, un sniedz attiecīgu pamatojumu, ņemot vērā minēto teritoriju specifiskos izaicinājumus.

7. pants

Nosacījumiem pakļauta piekļuve resursiem

1.   Ja dalībvalsts nav apņēmusies īstenot mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu Savienību, plānošanai dara pieejamus un prioritātēs iekļauj tikai 50 % no ikgadējiem piešķīrumiem, kas attiecīgajai dalībvalstij noteikti saskaņā ar 3. panta 4. punktu un 4. panta 3. punktu.

Atkāpjoties no šīs regulas 10. panta 1. punkta, atlikušos 50 % no ikgadējiem piešķīrumiem neiekļauj prioritātēs. Šādos gadījumos programmās, ko atbalsta TPF un kas ir iesniegtas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 21. pantu, iekļauj tikai 50 % no TPF ikgadējiem piešķīrumiem, kas norādīts minētās regulas 22. panta 3. punkta g) apakšpunkta ii) punktā paredzētājā tabulā. Minētās regulas 22. panta 3. punkta g) apakšpunkta i) punktā minētajā tabulā atsevišķi norāda programmu plānošanai pieejamos piešķīrumus un neplānojamos piešķīrumus.

2.   Programmas, kurās ir TPF prioritāte, vai jebkādus šādu programmu grozījumus Komisija apstiprina tikai tad, ja ir ievērotas prasības, kas saskaņā ar 1. punktu noteiktas plānošanas piešķiršanas daļā.

3.   Tiklīdz dalībvalsts ir apņēmusies īstenot mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu Savienību, tā var iesniegt pieprasījumu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 24. pantu grozīt katru TPF atbalstīto programmu un iekļaut neplānotos piešķīrumus, kas nav atcelti.

4.   Budžeta saistības tiek noteiktas, pamatojoties uz tabulu, kas minēta Regulas (ES) 2021/1060 22. panta 3. punkta g) apakšpunkta i) punktā. Saistības, kas attiecas uz neplānotajiem piešķīrumiem, neizmanto maksājumiem, un tās neiekļauj priekšfinansējuma aprēķina bāzē saskaņā ar minētās regulas 90. pantu, kamēr tās nav darītas pieejamas plānošanai saskaņā ar šā panta 3. punktu.

Atkāpjoties no Regulas (ES) 2021/1060 105. panta, ja, sākot no 2022. gada, dalībvalsts līdz jebkura gada 31. decembrim nav apņēmusies īstenot mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu Savienību, budžeta saistības par iepriekšējo gadu, kas attiecas uz neplānotiem piešķīrumiem, pilnībā atceļ nākamajā gadā.

8. pants

Atbalsta tvērums

1.   TPF atbalsta tikai tādas darbības, kas ir tieši saistītas ar 2. pantā noteikto TPF konkrēto mērķi un kas veicina saskaņā ar 11. pantu izstrādāto taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu īstenošanu.

2.   Saskaņā ar 1. punktu TPF atbalsta tikai šādas darbības:

a)

ienesīgas investīcijas mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp mikrouzņēmumos un jaunuzņēmumos, kas veicina ekonomikas diversifikāciju, modernizāciju un pārveidi;

b)

investīcijas jaunu uzņēmumu izveidē, tostarp izmantojot biznesa inkubatorus un konsultāciju pakalpojumus, tādējādi radot darbvietas;

c)

investīcijas pētniecības un inovācijas darbībās, tostarp tajās, ko veic universitātes un publiskās pētniecības organizācijas, un progresīvu tehnoloģiju nodošanas veicināšanā;

d)

investīcijas cenu ziņā pieņemamas tīras enerģijas tehnoloģiju, kā arī sistēmu un infrastruktūru izstrādē, tostarp enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijās un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā;

e)

investīcijas atjaunojamos energoresursos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 (17), tai skaitā tajā izklāstītajiem ilgtspējas kritērijiem, un energoefektivitātē, tostarp nolūkā mazināt enerģētisko nabadzību;

f)

investīcijas viedā un ilgtspējīgā vietējā mobilitātē, tostarp vietējās transporta nozares un tās infrastruktūras dekarbonizācijā;

g)

centralizētās siltumapgādes tīklu atjaunošanu un modernizāciju nolūkā uzlabot centralizētās siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti un investīcijas siltuma ražošanā ar noteikumu, ka piegādes siltuma ražošanas iekārtām tiek veiktas tikai no atjaunojamiem enerģijas avotiem;

h)

investīcijas digitalizācijā, digitālajā inovācijā un digitālajā savienojamībā;

i)

investīcijas degradētu teritoriju atjaunošanā un dekontaminācijā, zemes atjaunošanā, tostarp vajadzības gadījumā zaļajā infrastruktūrā un projektu reorganizācijā, ņemot vērā principu “piesārņotājs maksā”;

j)

investīcijas aprites ekonomikas veicināšanā, tostarp, izmantojot atkritumu rašanās novēršanu, samazināšanu, resursu efektīvu izmantošanu, atkārtotu izmantošanu, remontu un reciklēšanu;

k)

darba ņēmēju un darba meklētāju prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanu;

l)

palīdzību darba meklēšanā darba meklētājiem;

m)

darba meklētāju aktīvu iekļaušanu;

n)

tehnisko palīdzību;

o)

citas darbības izglītības un sociālās iekļaušanas jomā, tostarp, ja tas ir pienācīgi pamatots, investīcijas infrastruktūrā mācību centru, bērnu un vecu cilvēku aprūpes iestāžu vajadzībām, kā norādīts taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos saskaņā ar 11. pantu.

Turklāt apgabalos, kas noteikti kā atbalstāmi apgabali LESD 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta vajadzībām, TPF var atbalstīt ienesīgas investīcijas uzņēmumos, kas nav MVU, ar noteikumu, ka šādas investīcijas ir apstiprinātas kā daļa no taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna, pamatojoties uz šīs regulas 11. panta 2. punkta h) apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna īstenošanai, ja tās veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam un ar to saistīto vides mērķrādītāju sasniegšanu un ja to atbalsts ir nepieciešams darbvietu radīšanai noteiktajā teritorijā, un ja to rezultātā nenotiek pārvietošana, kā prasīts Regulas(ES) 2021/1060 2. panta 27) punktā.

TPF var atbalstīt arī investīcijas, kuru mērķis ir panākt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās darbības, samazinājumu, ar noteikumu, ka šādas investīcijas ir apstiprinātas kā daļa no taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna, pamatojoties uz šīs regulas 11. panta 2. punkta i) apakšpunktā prasīto informāciju. Šādas investīcijas ir atbilstīgas tikai tad, ja tās vajadzīgas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna īstenošanai.

9. pants

Izslēgšana no atbalsta tvēruma

TPF neatbalsta:

a)

atomelektrostaciju dezekspluatāciju vai būvniecību;

b)

tabakas un tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi un tirgvedību;

c)

grūtībās nonākušus uzņēmumus, kuru definīcija sniegta Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā (18), ja vien tas nav atļauts saskaņā ar pagaidu valsts atbalsta noteikumiem, kas izstrādāti ārkārtas apstākļu sakarā, vai saskaņā ar de minimis atbalstu, lai atbalstītu investīcijas enerģijas izmaksu samazināšanai saistībā ar enerģētikas pārkārtošanas procesu;

d)

investīcijas, kas saistītas ar fosilā kurināmā ražošanu, pārstrādi, transportēšanu, izplatīšanu, uzglabāšanu vai sadedzināšanu.

10. pants

TPF resursu plānošana

1.   TPF resursus plāno to reģionu kategorijām, kuros atrodas attiecīgās teritorijas, pamatojoties uz taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajiem plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar 11. pantu un kurus Komisija apstiprinājusi kā daļu no programmas vai programmas grozījuma. Plānotie resursi izteikti vienas vai vairāku īpašu programmu vai vienas vai vairāku programmas prioritāšu veidā.

Komisija apstiprina programmu vai grozījumus tajā tikai tad, ja attiecīgajā taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā iekļautā to teritoriju noteikšana, kuras pārkārtošanās process skar vissmagāk, ir pienācīgi pamatota, un attiecīgais taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns atbilst attiecīgās dalībvalsts integrētajam nacionālajam enerģētikas un klimata plānam.

2.   TPF prioritāte vai prioritātes ietver TPF resursus, kas pilnībā vai daļēji sastāv no TPF piešķīruma dalībvalstīm, un resursus, kas pārvietoti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 27. pantu. Kopējie ERAF un ESF+ resursi, kas pārvietoti uz TPF, nepārsniedz summu, kura ir trīs reizes lielāka par atbalsta summu, kas no TPF piešķirta šai prioritātei, izņemot šīs regulas 4. panta 1. punktā minētos resursus.

3.   TPF prioritātei vai prioritātēm saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 112. pantu noteiktā līdzfinansējuma likme, kas piemērojama reģionam, kurā atrodas teritorija vai teritorijas, kas norādītas taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos saskaņā ar 11. pantu, nepārsniedz:

a)

85 % mazāk attīstītiem reģioniem;

b)

70 % pārejas reģioniem;

c)

50 % vairāk attīstītiem reģioniem.

11. pants

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni

1.   Dalībvalstis kopā ar skarto teritoriju attiecīgajām vietējām un reģionālajām iestādēm saskaņā ar II pielikumā paredzēto veidni sagatavo vienu vai vairākus taisnīgas pārkārtošanās teritoriālos plānus, kas aptver vienu vai vairākas skartās teritorijas, kuras atbilst NUTS 3. līmeņa reģioniem, vai kas aptver šādu teritoriju daļas. Šīs ir teritorijas, kuras skartas vissmagāk, pamatojoties uz ekonomisko un sociālo ietekmi, ko rada pārkārtošanās, jo īpaši attiecībā uz paredzamo darba ņēmēju pielāgošanos vai darbvietu zudumu fosilā kurināmā ražošanas nozarē un to rūpniecisko objektu ražošanas procesu nepieciešamo pārveidošanu, kuros ir visaugstākā siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte.

2.   Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā ietver šādus elementus:

a)

aprakstu par valsts līmeņa pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku, tostarp galveno pārkārtošanās posmu hronoloģisku pārskatu, lai sasniegtu 2030. gadam izvirzītos Savienības enerģētikas un klimata mērķrādītājus un lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitrālu Savienības ekonomiku, kas atbilst integrētā nacionālā enerģētikas un klimata plāna visjaunākajai redakcijai;

b)

pamatojumu teritoriju noteikšanai par teritorijām, kuras vissmagāk skar šā punkta a) apakšpunktā minētais pārkārtošanās process un kurām saskaņā ar 1. punktu jāsniedz TPF atbalsts;

c)

novērtējumu par pārkārtošanās izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskaras noteiktajās vissmagāk skartajās teritorijās, tostarp par sociālo, ekonomisko un vidisko ietekmi, ko rada pārkārtošanās uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, nosakot iespējamo skarto darbvietu skaitu un darbvietu zudumu, depopulācijas riskus un attīstības vajadzības un mērķus, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam un kas saistās ar tādu darbību, kurās ir augsta siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāte, pārkārtošanu vai izbeigšanu šajās teritorijās;

d)

aprakstu par TPF atbalsta paredzamo devumu, risinot sociālo, demogrāfisko, ekonomisko, veselības un vidisko ietekmi, kas rodas, pārkārtojoties uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam, tostarp paredzamo ieguldījumu darbvietu radīšanā un saglabāšanā;

e)

novērtējumu par tā saskaņotību ar citām attiecīgām valsts, reģionālām vai teritoriālām stratēģijām un plāniem;

f)

pārvaldības mehānismu aprakstu, kas aptver partnerattiecību kārtību, plānotos pārraudzības un izvērtēšanas pasākumus un atbildīgās struktūras;

g)

aprakstu par paredzēto darbību veidiem un to paredzamo devumu pārkārtošanās ietekmes mazināšanā;

h)

ja atbalsts tiek sniegts ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU, atbalstāmo darbību un uzņēmumu indikatīvu sarakstu un pamatojumu šāda atbalsta nepieciešamībai, izmantojot plaisas analīzi, kas parāda, ka, ja investīciju nebūs, paredzamais zaudēto darbvietu skaits pārsniegs paredzamo jauno darbvietu skaitu:

i)

ja atbalsts tiek sniegts investīcijām nolūkā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās darbības, atbalstāmo darbību sarakstu un pamatojumu, ka tās veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku un rada ievērojamu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu, kas ir ievērojami zemāks par attiecīgajām līmeņatzīmēm, kuras noteiktas bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar noteikumu, ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai aizsargātu lielu skaitu darbvietu;

j)

sinerģiju un papildināmību ar citām attiecīgām Savienības programmām, lai risinātu identificētās attīstības vajadzības; un

k)

sinerģiju un papildināmību ar plānoto atbalstu no citiem Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem.

3.   Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu sagatavošanā un īstenošanā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 8. pantu iesaista attiecīgos partnerus un attiecīgā gadījumā Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu.

4.   Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālie plāni atbilst Regulas (ES) 2021/1060 29. pantā minētajām attiecīgajām teritoriālajām stratēģijām un attiecīgajām pārdomātas specializācijas stratēģijām, integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem un Eiropas sociālo tiesību pīlāram.

Ja, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 14. pantu atjauninot integrēto nacionālo enerģētikas un klimata plānu, taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns ir jāpārskata, šo pārskatīšanu veic kā daļu no vidusposma pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 18. pantu.

5.   Ja dalībvalstis paredz izmantot iespēju saņemt atbalstu saskaņā ar Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pārējiem pīlāriem, tās savos taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajos plānos nosaka nozares un tematiskās jomas, kurus paredzēts atbalstīt saskaņā ar šiem pīlāriem.

12. pants

Rādītāji

1.   Kopējos iznākuma un rezultātu rādītājus, kas norādīti III pielikumā, un, ja tas ir pienācīgi pamatots taisnīgas pārkārtošanās teritoriālajā plānā, programmai raksturīgos iznākuma un rezultātu rādītājus izmanto saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 16. panta 1. punkta otrās daļas a) punktu, 22. panta 3. punkta d) apakšpunkta ii) punktu un 42. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

2.   Iznākuma rādītāju sākuma vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma rādītāji un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi. Pēc tam, kad Komisija ir apstiprinājusi programmas grozījuma pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 18. panta 3. punktu, mērķus nepārskata.

3.   Ja TPF prioritāte atbalsta 8. panta 2. punkta k), l) vai m) apakšpunktā minētās darbības, datus par rādītājiem attiecībā uz dalībniekiem nosūta tikai tad, ja par attiecīgo dalībnieku ir pieejami visi dati, kas prasīti saskaņā ar III pielikumu.

13. pants

Finanšu korekcijas

Pamatojoties uz programmas galīgā snieguma ziņojuma izskatīšanu, Komisija var veikt finanšu korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 104. pantu, ja ir sasniegti mazāk nekā 65 % no mērķa, kas noteikts vienam vai vairākiem iznākuma rādītājiem.

Finanšu korekcijas ir proporcionālas sasniegtajam, un tās nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociālekonomisko vai vidisko faktoru ietekme, būtiskas izmaiņas attiecīgās dalībvalsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure, kas nopietni ietekmē attiecīgo prioritāšu īstenošanu.

14. pants

Pārskatīšana

Komisija, līdz 2025. gada 30. jūnijam, pārskata TPF īstenošanu attiecībā uz 2. pantā noteikto konkrēto mērķi, ņemot vērā iespējamās izmaiņas Regulā (ES) 2020/852 un Savienības klimata mērķus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā, ar ko izveido klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulas (EK) Nr. 401/2009 un (ES) 2018/1999 (“Eiropas Klimata akts”), un Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāna īstenošanas attīstību. Pamatojoties uz to, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kuram var pievienot leģislatīvu aktu priekšlikumus.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 24. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  OV C 290, 1.9.2020., 1. lpp.

(2)  OV C 311, 18.9.2020., 55. lpp. un OV C 429, 11.12.2020., 240. lpp.

(3)  OV C 324, 1.10.2020., 74. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 7. jūnija lēmums.

(5)  OV L 282, 19.10.2016., 4. lpp.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiālā atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 159. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 60. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1057 (2021. gada 24. jūnijs) ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 21. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(11)  Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433 I, 22.12.2020., 23. lpp.).

(12)  Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo uzņēmumu un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 166/2006 (2006. gada 18. janvāris) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).

(18)  Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

PIEŠĶĪRUMI DALĪBVALSTĪM

 

Piešķīrumi no Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta

Piešķīrumi no DFS resursiem

Kopējie piešķīrumi

Dalībvalstu daļa no kopsummas

Beļģija

95

71

166

0,95  %

Bulgārija

673

505

1 178

6,73  %

Čehija

853

640

1 493

8,53  %

Dānija

46

35

81

0,46  %

Vācija

1 288

966

2 254

12,88  %

Igaunija

184

138

322

1,84  %

Īrija

44

33

77

0,44  %

Grieķija

431

324

755

4,31  %

Spānija

452

339

790

4,52  %

Francija

535

402

937

5,35  %

Horvātija

97

72

169

0,97  %

Itālija

535

401

937

5,35  %

Kipra

53

39

92

0,53  %

Latvija

100

75

174

1,00  %

Lietuva

142

107

249

1,42  %

Luksemburga

5

4

8

0,05  %

Ungārija

136

102

237

1,36  %

Malta

12

9

21

0,12  %

Nīderlande

324

243

567

3,24  %

Austrija

71

53

124

0,71  %

Polija

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portugāle

116

87

204

1,16  %

Rumānija

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovēnija

134

101

235

1,34  %

Slovākija

239

179

418

2,39  %

Somija

242

182

424

2,42  %

Zviedrija

81

61

142

0,81  %

ES 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Piešķīrumi miljonos EUR, 2018. gada cenās un pirms atskaitījumiem attiecībā uz tehnisko palīdzību un administratīvajiem izdevumiem (kopsummas var nesakrist noapaļošanas uz augšu vai uz leju dēļ)


II PIELIKUMS

TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS TERITORIĀLO PLĀNU VEIDNE

1.   

Pārkārtošanās procesa izklāsts un visnelabvēlīgāk skarto teritoriju noteikšana dalībvalstī

Teksta lauks [12000]

Atsauce: 11. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1.1.

Izklāsts attiecībā uz plānoto pārkārtošanās procesu uz 2030. gadam izvirzītajiem enerģētikas un klimata mērķrādītajiem un uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam atbilstīgi integrēto nacionālo enerģētikas un klimata plānu un citu esošo pārkārtošanās plānu mērķiem ar hronoloģisku pārskatu par tādu darbību kā ogļu un lignīta ieguves vai ogļu izmantošanas elektroenerģijas ražošanā izbeigšanu vai samazināšanu.

Atsauce: 11. panta 2. punkta b) apakšpunkts

1.2.

Norāda, kurās teritorijās gaidāma vissmagākā ietekme, un teritoriju izvēli pamato ar atbilstošo novērtējumu par ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību, pamatojoties uz 1.1. punktā sniegto izklāstu.

Atsauce: 6. pants

1.3.

Tālāko reģionu un salu, kam ir specifiskas problēmas, noteikšana 1.1. punktā minētajās teritorijās, un šīm teritorijām piešķirtās īpašās summas ar attiecīgu pamatojumu.

2.   

Pārkārtošanās grūtību novērtējums par katru noteikto teritoriju

2.1.   

Novērtējums par pārkārtošanās procesa uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam ekonomisko, sociālo un teritoriālo ietekmi

Atsauce: 11. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Teksta lauks [12000]

Norāda skartās saimnieciskās darbības un rūpniecības nozares, izšķirot:

sarūkošās nozares, kurās saistībā ar pārkārtošanos ir paredzama darbību izbeigšana vai būtiska samazināšana, iekļaujot atbilstošu hronoloģisku pārskatu,

nozares, kas pārkārtojas un kurās paredzama darbību, procesu un iznākumu pārveide.

Par katru no abiem nozaru veidiem:

paredzētais zaudēto darbvietu skaits un pārkvalificēšanas vajadzības, ņemot vērā prasmju prognozes,

ekonomikas diversificēšanas potenciāls un attīstības iespējas.

2.2.   

Attīstības vajadzības un mērķi līdz 2030. gadam, lai līdz 2050. gadam panāktu klimatneitrālu Savienības ekonomiku

Atsauce: 11. panta 2. punkta d) apakšpunkts

Teksta lauks [6000]

Attīstības vajadzības, lai varētu risināt pārkārtošanās grūtības,

mērķi un rezultāti, kas paredzami, īstenojot TPF prioritāti, tostarp paredzamais ieguldījums darbvietu radīšanā un saglabāšanā.

2.3.   

Saskanība ar citām attiecīgajām nacionālajām, reģionālajām vai teritoriālajām stratēģijām un plāniem

Atsauce: 11. panta 2. punkta e) apakšpunkts

Teksta lauks [6000]

Pārdomātas specializācijas stratēģijas,

teritoriālas stratēģijas, kas minētas Regulas (ES) 2021/… 29. pantā,

citi reģionālie vai nacionālie attīstības plāni.

2.4.   

Paredzēto darbību veidi

Teksta lauks [12000]

Atsauce: 11. panta 2. punkta g) apakšpunkts

Plānoto darbību veidi un to paredzamais devums pārkārtošanās ietekmes mazināšanā.

Atsauce: 11. panta 2. punkta h) apakšpunkts

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts ienesīgām investīcijām uzņēmumos, kas nav MVU:

atbalstāmo darbību un uzņēmumu indikatīvs saraksts un par katru no tiem – pamatojums tam, ka šāds atbalsts ir vajadzīgs, sniedzot plaisas analīzi, kas parāda, ka, ja investīciju nebūs, paredzamais zaudēto darbvietu skaits pārsniegs paredzamo jauno darbvietu skaitu

Šo punktu atjaunina vai aizpilda, pārskatot teritoriālos taisnīgas pārkārtošanās plānus, atkarībā no lēmuma par šāda atbalsta sniegšanu.

Atsauce: 11. panta 2. punkta i) apakšpunkts

Aizpilda tikai tad, ja atbalsts tiek sniegts investīcijām, kas vajadzīgas, lai panāktu, ka samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada darbības, kuras norādītas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā:

saraksts ar darbībām, kas tiks atbalstītas, un pamatojums tam, ka tās veicina pārkārtošanos uz klimatneitrālu ekonomiku un palīdz ievērojami samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, panākot tādas līmeņatzīmes, kas ir zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, ko izmanto bezmaksas kvotu piešķiršanai saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, un ar noteikumu, ka šīs darbības ir vajadzīgas, lai varētu aizsargāt ievērojamu skaitu darbvietu

Šo punktu atjaunina vai aizpilda, pārskatot teritoriālos taisnīgas pārkārtošanās plānus, atkarībā no lēmuma par šāda atbalsta sniegšanu.

Atsauce: 11. panta 2. punkta j) apakšpunkts

plānoto darbību sinerģija un papildināmība ar citām attiecīgām Savienības programmām, kas paredzētas mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” (pārkārtošanās procesa atbalstam), ar citiem finanšu instrumentiem (Savienības Emisiju tirdzniecības modernizācijas fondu), lai risinātu identificētās attīstības vajadzības

Atsauce: 11. panta 2. punkta k) apakšpunkts un 11. panta 5. punkts

sinerģija un papildināmība ar plānoto atbalstu no citiem Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma pīlāriem,

nozares un tematiskās jomas, kurus paredzēts atbalstīt saskaņā ar pārējiem pīlāriem.

3.   

Pārvaldības mehānismi

Atsauce: 11. panta 2. punkta f) apakšpunkts

Teksta lauks [5000]

3.1.   

Partnerība

Kārtība, kādā partnerus iesaista taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna sagatavošanā, īstenošanā, pārraudzībā un izvērtēšanā,

Sabiedriskās apspriešanas iznākums.

3.2.   

Pārraudzība un izvērtēšana

Plānotie pārraudzības un izvērtēšanas pasākumi, arī rādītāji, pēc kuriem mēra plāna spēju sasniegt tajā izvirzītos mērķus.

3.3.   

Koordinācijas un pārraudzības struktūra/struktūras

Struktūra vai struktūras, kas atbildīgas par plāna īstenošanas koordinēšanu un pārraudzību, un to attiecīgā loma.

4.   

Programmām raksturīgie iznākuma vai rezultātu rādītāji

Atsauce: 12. panta 1. punkts

Aizpilda tikai tad, ja programmām specifiskie rādītāji ir plānoti:

pamatojums tam, ka programmām specifiskie iznākuma vai rezultātu rādītāji ir vajadzīgi, pamatojoties uz plānoto darbību veidiem

1. tabula.

Iznākuma rādītāji

Konkrētais mērķis

ID [5]

Rādītājs [255]

Mērvienība

Starpposma mērķrādītājs (2024)

Mērķis (2029)

 

 

 

 

 

 

2. tabula.

Rezultātu rādītāji

Konkrētais mērķis

ID [5]

Rādītājs [255]

Mērvienība

Sākuma vai atskaites vērtība

Atsauces gads

Mērķis (2029)

Datu avots [200]

Komentāri [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III PIELIKUMS

KOPĒJIE IZNĀKUMA RĀDĪTĀJI UN KOPĒJIE REZULTĀTU RĀDĪTĀJI TAISNĪGAS PĀRKĀRTOŠANĀS FONDAM (1)

Reģionālās politikas kopējie iznākuma rādītāji (RKI) un reģionālās politikas kopējie rezultātu rādītāji (RKR)

Iznākumi

Rezultāti

RKI 01 – Atbalstītie uzņēmumi (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazie, vidējie, lielie uzņēmumi) (*1)

RKI 02 – Ar dotācijām atbalstītie uzņēmumi

RKI 03 – Ar finanšu instrumentiem atbalstītie uzņēmumi

RKI 04 – Nefinansiālu atbalstu saņēmušie uzņēmumi

RKI 05 – Atbalstītie jaunuzņēmumi

RKI 07 – Pētniecības organizācijas, kas piedalās kopīgos pētniecības projektos

RKI 10 – Uzņēmumi, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām

RKI 121 – Uzņēmumi, kas tiek atbalstīti, lai palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada darbības, kuras norādītas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā

RKR 01 – Atbalstītajās struktūrās izveidotās darbvietas

RKR 102 – Atbalstītajās struktūrās izveidotās pētnieku darbvietas

RKR 02 – Publisko atbalstu (tai skaitā: dotācijas, finanšu instrumentus) papildinošās privātās investīcijas (*1)

RKR 03 – mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), kuri ievieš produktu vai procesu inovāciju

RKR 04 – MVU, kuri ievieš tirgvedības vai organizatorisku inovāciju

RKR 05 – MVU, kuri veic inovācijas savā uzņēmumā

RKR 06 – Iesniegtie patenta pieteikumi

RKR 29a – Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko atbalstītajos uzņēmumos rada Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā norādītās darbības

RKI 13 – Uzņēmumiem izstrādāti digitālie pakalpojumi un produkti

RKR 11 – Jaunu publisko digitālo pakalpojumu un lietotņu lietotāji

RKR 12 – Uzņēmumu izstrādāto jauno digitālo produktu, pakalpojumu un lietotņu lietotāji

RKI 15 – Radītā inkubācijas jauda

RKR 17 – trīs gadus veci uzņēmumi, kas joprojām darbojas tirgū

RKR 18 – MVU, kuri izmanto inkubatora pakalpojumus gadu pēc inkubatora izveides

RKI 101 – MVU, kuri investē prasmju pilnveidē

RKR 97 – Mazajos un vidējos uzņēmumos atbalstītās māceklības

RKR 98 – MVU darbinieki, kas iegūst tālāko profesionālo izglītību un apmācību (pēc prasmju veida: tehniskas, vadības, uzņēmējdarbības, zaļās un citas prasmes)  (*1)

RKI 18 – Mājokļi ar uzlabotu energoefektivitāti

RKI 19 – Publiskās ēkas ar uzlabotu energoefektivitāti

RKI 20 – Jaunuzbūvētas vai uzlabotas centralizētas siltumapgādes un aukstumapgādes tīkla līnijas

RKI 104 – Augstas efektivitātes koģenerācijas iekārtu skaits

RKR 26 – Gada primārās enerģijas patēriņš (tai skaitā: mājokļi, sabiedriskās ēkas, uzņēmumi, citi)  (*1)

RKR 29 – Aplēstās siltumnīcefekta gāzu emisijas

RKI 22 – Atjaunojamās enerģijas (tai skaitā: elektroenerģijas, siltumenerģijas) papildu ražošanas jauda (*1)

RKR 31 – Kopējā saražotā atjaunojamā enerģija (tai skaitā: elektroenerģija, siltumenerģija)  (*1)

RKR 32 – Atjaunojamā enerģija: tīklam pieslēgtā jauda (kas nodota ekspluatācijā)

RKI 34 – Papildu jauda atkritumu reciklēšanai

RKI 107 – Investīcijas šķirotu atkritumu savākšanas iekārtām

RKI 119 – Atkārtotai izmantošanai sagatavotie atkritumi

RKR 47 – Reciklētie atkritumi

RKR 48 – Reciklētie atkritumi, ko izmanto par izejvielām

RKI 36 – Zaļā infrastruktūra, kas tiek atbalstīta citiem nolūkiem, nevis lai pielāgotos klimata pārmaiņām

RKI 38 – Atbalstītā sanētās zemes platība

RKI 39 – Uzstādītās gaisa piesārņojuma monitoringa sistēmas

RKR 50 – Iedzīvotāji, kuri gūst labumu no gaisa kvalitātes pasākumiem  (*2)

RKR 52 – Sanētā zeme, ko izmanto apzaļumotām teritorijām, sociālajiem mājokļiem un ekonomiskām vai kopienas darbībām

RKI 55 – Jaunbūvēto tramvaja un metro līniju garums

RKI 56 – Rekonstruētu vai modernizētu tramvaja un metro līniju garums

RKI 57 – Tāda videi draudzīga ritošā sastāva jauda, ko izmanto kolektīvajā sabiedriskajā transportā

RKI 58 – Atbalstītā atdalītā riteņbraukšanas infrastruktūra

RKI 60 – Pilsētas ar jaunām vai modernizētām digitalizētām pilsētvides transporta sistēmām

RKR 62 – Jaunā vai modernizētā sabiedriskā transporta lietotāju skaits gadā

RKR 63 – Jauno vai modernizēto tramvaja un metro līniju lietotāju skaits gadā

RKR 64 – Atdalītas riteņbraukšanas infrastruktūras lietotāju skaits gadā

RKI 61 – Jaunu vai modernizētu telpu platība nodarbinātības dienestos

RKR 65 – Nodarbinātības dienestos esošo jauno vai modernizēto telpu lietotāju skaits gadā

RKI 66 – Jaunu vai modernizētu bērnu aprūpes iestāžu klašu ietilpība

RKI 67 – Jaunu vai modernizētu izglītības iestāžu klašu telpu ietilpība

RKR 70 – Jauno vai modernizēto bērnu aprūpes iestāžu lietotāju skaits gadā

RKR 71 – Jauno vai modernizēto izglītības iestāžu lietotāju skaits gadā

RKI 113 – Iedzīvotāji, uz kuriem attiecas projekti saistībā ar integrētām darbībām marginalizētu kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālekonomiskajai iekļaušanai (*2)

 

RKI 69 – Jaunu vai modernizētu veselības aprūpes iestāžu ietilpība

RKI 70 – Jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu (kas nav mājokļi) ietilpība

RKR 72 – Jaunu vai modernizētu e-veselības aprūpes dienestu lietotāju skaits gadā

RKR 73 – Jaunu vai modernizētu veselības aprūpes iestāžu lietotāju skaits gadā

RKR 74 – Jaunu vai modernizētu sociālās aprūpes iestāžu lietotāju skaits gadā

Kopējie tūlītējā iznākuma rādītāji (KTIR) un kopējie tūlītējo rezultātu rādītāji (KTRR), kuri attiecas uz dalībniekiem (2)  (3)

Iznākumi

Rezultāti

KTIR 01 – bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (*2)

KTIR 02 – ilgstošie bezdarbnieki (*2)

KTIR 03 – neaktīvas personas (*2)

KTIR 04 – nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas (*2)

KTIR 05 – par 18 gadiem jaunāku bērnu skaits (*2)

KTIR 06 – 18 līdz 29 gadus vecu jauniešu skaits (*2)

KTIR 07 – 55 gadus vecu un vecāku dalībnieku skaits (*2)

KTIR 08 – cilvēki ar pamatizglītības otrā posma vai zemāka līmeņa izglītību (ISCED 0–2) (*2)

KTIR 09 – cilvēki ar vidējo izglītību (ISCED 3) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4) (*2)

KTIR 10 – cilvēki ar augstāko izglītību (ISCED 5–8) (*2)

KTIR 11 – dalībnieku kopējais skaits (4)

KTRR 01 – dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas sākuši meklēt darbu (*2)

KTRR 02 – dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas iesaistījušies izglītībā vai mācībās (*2)

KTRR 03 – dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas sākuši iegūt kvalifikāciju (*2)

KTRR 04 – dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie (*2)


(1)  Lai izklāstu padarītu skaidrāku, rādītāji tiek sagrupēti, lai tos būtu vieglāk saskaņot ar rādītājiem, kas iekļauti citās regulās, kuras attiecas uz fondiem.

(*1)  Sadalījums nav prasīts plānošanai, bet tikai ziņošanai.

(*2)  Dati, kas tiek paziņoti saistībā ar rādītājiem, ir personas dati saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.) 4. panta 1. punktu.

(2)  Par visiem iznākuma un rezultātu rādītājiem, kuri attiecas uz dalībniekiem, ir jāziņo.

(3)  Visi personas dati ir jāsadala pa dzimumiem (sievietes, vīrieši, nebināras personas, saskaņā ar valsts tiesībām).

Ja kādus rezultātus iegūt nav iespējams, tad dati, kas attiecas uz minētajiem rezultātiem, nav ne jāvāc, ne jāziņo.

Attiecīgā gadījumā kopējos iznākuma rādītājus var ziņot, balstoties uz darbības mērķgrupu.

Ja datus ievāc no reģistriem vai līdzvērtīgiem avotiem, dalībvalstis var izmantot valsts definīcijas.

(4)  Šo rādītāju aprēķina automātiski, par pamatu ņemot kopējos iznākuma rādītājus, kas saistīti ar nodarbinātības statusu.