25.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 225/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1040

(2021. gada 16. aprīlis),

ar ko attiecībā uz pesticīdiem un to atliekām īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas izstrādāta zīdaiņu un mazu bērnu uztura vajadzību apmierināšanai, groza Deleģēto regulu (ES) 2016/128

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (1), un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu.

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/128 (2) cita starpā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz pesticīdiem un to atliekām īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā pārtikā, kas izstrādāta zīdaiņu un mazu bērnu uztura vajadzību apmierināšanai.

(2)

Deleģētajā regulā (ES) 2016/128 pesticīdu atliekas ir definētas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 (3) lietotos terminus.

(3)

Taču Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 (4) 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā dota precīzāka pesticīdu atlieku definīcija.

(4)

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad ir nepieciešams pesticīdu atlieku definīciju, kas dota Deleģētajā regulā (ES) 2016/128, salāgot ar Regulas(EK) Nr. 396/2005 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā doto definīciju.

(5)

Ņemot vērā, ka darbīgo vielu atlieku definīcijas būtu jāpiemēro tāpat kā Regulā (EK) Nr. 396/2005 doto definīciju, un ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 396/2005 turpmākos grozījumus, ir lietderīgi Deleģētās regulas (ES) 2016/128 II un III pielikuma dotajos sarakstos iekļaut tikai darbīgo vielu sākumsavienojumus.

(6)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2016/128 būtu attiecīgi jāgroza.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/128 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šā panta izpratnē “atliekas” ir Regulas (EK) Nr. 396/2005 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētās pesticīdu atliekas.”

2. pants

Deleģētās regulas (ES) 2016/128 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/128 (2015. gada 25. septembris), ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (OV L 25, 2.2.2016., 30. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2016/128 II un III pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

REGULAS 3. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTĀS DARBĪGĀS VIELAS

Vielas sākumsavienojuma ķīmiskais nosaukums 1

Maksimālais atlieku līmenis (mg/kg)

Kadusafoss

0,006

Demeton-S-metils

Demeton-S-metilsulfons

Oksidemetonmetils

0,006

Etoprofoss

0,008

Fipronils

0,004

Propinebs

0,006;

2)

III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

REGULAS 3. PANTA 4. PUNKTĀ MINĒTĀS DARBĪGĀS VIELAS

Vielas sākumsavienojuma ķīmiskais nosaukums  (1)

Aldrīns

Dieldrīns

Disulfotons

Endrīns

Fensulfotions

Fentīns

Haloksifops

Heptahlors

Heksahlorbenzols

Nitrofēns

Ometoāts

Terbufoss.


(1)  Piemēro atlieku visjaunāko definīciju, kas dota attiecīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III, IV vai V pielikumā (atlieku definīcija ir minēta iekavās aiz vielas sākumsavienojuma).