6.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 158/8


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/732

(2021. gada 26. janvāris),

ar ko attiecībā uz lietas materiālu saturu, ko izmeklēšanas darbinieks iesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, tiesībām tikt uzklausītam attiecībā uz pagaidu lēmumiem un sodanaudu un periodisku soda maksājumu iesniegšanu groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 667/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 64. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 648/2012 grozījumi ir izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/834 (2). Minētie grozījumi cita starpā attiecas uz finanšu darījumu partneru definīciju, personu, uz kurām attiecas izmeklēšana, tiesībām piekļūt izmeklēšanas lietas materiāliem, sodanaudām, kas jāmaksā darījumu reģistram, kurš tīši vai nolaidības dēļ ir izdarījis kādu no Regulas (ES) Nr. 648/2012 I pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, un to personu tiesībām tikt uzklausītām, kurām var piemērot periodisku soda maksājumu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 667/2014 (3) tika pieņemta, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 64. panta 7. punktu, un tā attiecas uz procedūras noteikumiem par sankcijām, ko darījumu reģistriem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI), tostarp noteikumiem par tiesībām uz aizstāvību. Tā kā ar Regulu (ES) 2019/834 ieviestie grozījumi Regulā (ES) Nr. 648/2012 attiecas uz minētajiem procedūras noteikumiem, ir jānodrošina, ka minētie grozījumi tiek atspoguļoti arī Deleģētajā regulā (ES) Nr. 667/2014.

(3)

Ir svarīgi nodrošināt pārredzamību starp izmeklēšanas darbinieku, ko EVTI iecēlusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 64. pantu, un pašu EVTI. Šāda pārredzamība prasa, lai izmeklēšanas darbinieka lietas materiālos būtu ietverti personu, uz kurām attiecas izmeklēšana, komentāri un paziņojums par konstatējumiem, uz kuru pamata šīs personas ir iesniegušas savus komentārus.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 67. panta 1. punkta otro daļu EVTI ir iespēja pieņemt pagaidu lēmumus, ja ir nepieciešama steidzama rīcība, iepriekš neuzklausot personas, uz kurām attiecas izmeklēšana vai tiesvedība. Lai nodrošinātu EVTI pilnvaru efektivitāti pieņemt pagaidu lēmumus, personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, nevajadzētu būt tiesībām piekļūt lietas materiāliem vai tikt uzklausītām, pirms izmeklēšanas darbinieks lietas materiālus kopā ar saviem konstatējumiem iesniedz EVTI vai pirms EVTI pieņem pagaidu lēmumu. Tomēr, lai ievērotu tiesības uz aizstāvību, personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, vajadzētu būt tiesībām piekļūt lietas materiāliem, tiklīdz izmeklēšanas darbinieks lietas materiālus kopā ar paziņojumu par konstatējumiem ir iesniedzis EVTI, un tiesībām tikt uzklausītām, cik drīz vien iespējams pēc tam, kad EVTI ir pieņēmusi pagaidu lēmumu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 68. panta 5. punktu summas, kas atbilst EVTI iekasētajām sodanaudām un periodiskajiem soda maksājumiem, ir jāieskaita Savienības vispārējā budžetā. EVTI iekasētās sodanaudas un periodiskie soda maksājumi būtu jāiemaksā kontos, par kuriem maksā procentus, līdz tie kļūst galīgi. Par katru lēmumu, ar ko piemēro sodanaudas vai periodiskus soda maksājumus, EVTI iekasētās summas būtu jāiemaksā atsevišķā kontā vai apakškontā, lai nodrošinātu izsekojamību līdz brīdim, kad minētais lēmums kļūst galīgs.

(6)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 667/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Lai EVTI nekavējoties īstenotu efektīvas uzraudzības un izpildes pilnvaras, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) Nr. 667/2014 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Konstatējumu kopumā, ko uzraudzības darbinieks iesniedz EVTI, ietver vismaz šādus dokumentus:

a)

paziņojumu par konstatējumiem un kopiju paziņojumam par konstatējumiem, kas adresēts personai, uz kuru attiecas izmeklēšana;

b)

personas, uz kuru attiecas izmeklēšana, rakstisko komentāru kopiju;

c)

jebkuras mutiskās uzklausīšanas protokolus.”;

2)

iekļauj šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Tiesības tikt uzklausītam no EVTI puses attiecībā uz pagaidu lēmumiem par uzraudzības pasākumiem

1.   Atkāpjoties no 2. un 3. panta, šajā pantā izklāstīto procedūru piemēro, ja EVTI pieņem pagaidu lēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 67. panta 1. punkta otro daļu.

2.   Izmeklēšanas darbinieks lietas materiālus kopā ar saviem konstatējumiem iesniedz EVTI un nekavējoties informē personu, uz kuru attiecas izmeklēšana, par saviem konstatējumiem, bet nedod šai personai iespēju sniegt komentārus. Izmeklēšanas darbinieka paziņojumā par konstatējumiem izklāsta faktus, kas atbilst vienam vai vairākiem Regulas (ES) Nr. 648/2012 I pielikumā uzskaitītajiem pārkāpumiem, tostarp šo pārkāpumu ietekmi pastiprinošus vai mīkstinošus apstākļus.

Pēc pieprasījuma izmeklēšanas darbinieks personai, uz kuru attiecas izmeklēšana, piešķir piekļuvi lietas materiāliem.

3.   Ja EVTI uzskata, ka izmeklēšanas darbinieka konstatējumu paziņojumā aprakstītie fakti, šķiet, nav Regulas (ES) Nr. 648/2012 I pielikumā uzskaitītie pārkāpumi, tā pieņem lēmumu izbeigt izmeklēšanu un paziņo šo lēmumu personai, uz kuru attiecas izmeklēšana.

4.   Ja EVTI nolemj, ka vienu vai vairākus Regulas (ES) Nr. 648/2012 I pielikumā uzskaitītos pārkāpumus ir izdarījusi persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, un pieņem pagaidu lēmumu, ar ko nosaka uzraudzības pasākumus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 648/2012 73. panta 1. punkta a), c) un d) apakšpunktā, EVTI minēto pagaidu lēmumu nekavējoties paziņo minētajai personai.

EVTI nosaka pamatotu termiņu, kurā personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, var iesniegt rakstiskus komentārus par pagaidu lēmumu. EVTI nav jāņem vērā rakstiski komentāri, kas saņemti pēc minētā termiņa beigām.

Pēc pieprasījuma EVTI personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, piešķir piekļuvi lietas materiāliem.

EVTI var uzaicināt personas, uz kurām attiecas izmeklēšana, piedalīties mutiskajā uzklausīšanā. Personām, uz kurām attiecas izmeklēšana, var palīdzēt juristi vai citas kvalificētas personas, kuru piedalīšanos atļāvusi EVTI. Mutiskā uzklausīšana nav publiski pieejama.

5.   EVTI uzklausa personu, uz kuru attiecas izmeklēšana, un pieņem galīgo lēmumu, cik drīz vien iespējams pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas.

Ja EVTI uzskata, pamatojoties uz konstatējumu kopumu un pēc to personu uzklausīšanas, uz kurām attiecas izmeklēšana, ka vienu vai vairākus Regulas (ES) Nr. 648/2012 I pielikumā uzskaitītos pārkāpumus ir izdarījusi persona, uz kuru attiecas izmeklēšana, tā pieņem apstiprinošu lēmumu, ar ko nosaka vienu vai vairākus uzraudzības pasākumus, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 648/2012 73. panta 1. punkta a), c) un d) apakšpunktā. EVTI minēto lēmumu nekavējoties paziņo attiecīgajai personai.

Ja EVTI pieņem galīgo lēmumu, kas neapstiprina pagaidu lēmumu, starpposma lēmumu uzskata par atceltu.”;

3)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Sodanaudu un periodisku soda maksājumu summas, ko iekasē EVTI, ieskaita EVTI grāmatveža atvērtā kontā, par kuru maksā procentus, līdz brīdim, kad ir iestājies to samaksas termiņš. Ja EVTI vienlaikus iekasē vairākas sodanaudas vai periodiskus soda maksājumus, EVTI grāmatvedis nodrošina, ka tie tiek iemaksāti dažādos kontos vai apakškontos. Samaksātās summas EVTI budžetā negrāmato jeb nereģistrē kā budžeta summas.”;

b)

trešo daļu aizstāj ar šādu:

“EVTI grāmatvedis regulāri ziņo Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāta kredītrīkotājam par piemēroto sodanaudu un periodisku soda maksājumu summām un to statusu.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/834 (2019. gada 20. maijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, ziņošanas prasībām, riska mazināšanas metodēm attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrāciju un uzraudzību un darījumu reģistriem piemērojamajām prasībām (OV L 141, 28.5.2019., 42. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 667/2014 (2014. gada 13. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz procedūras noteikumiem par sankcijām, ko darījumu reģistriem piemēro Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, tostarp noteikumiem par aizsardzības tiesībām un pagaidu noteikumiem (OV L 179, 19.6.2014., 31. lpp.).