23.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/161


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/664

(2021. gada 22. aprīlis)

par “U-space” tiesisko regulējumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 57. pantu un 62. panta 14. un 15. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/945 (2) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/947 (3) noteikts pirmais sīki izstrādātu noteikumu kopums par bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) saskaņotu ekspluatāciju un tehnisko prasību minimums attiecībā uz UAS.

(2)

Aizvien lielākais gaisa telpā ielidojošo UAS skaits un aizvien sarežģītākās UAS operācijas ārpus tiešredzamības (BVLOS), sākotnēji ļoti zemā līmenī, rada drošuma, drošības, privātuma un vides riskus.

(3)

Lai noteiktos apgabalos, piemēram, galvenokārt tajos, kur gaidāms liels skaits vienlaicīgu UAS operāciju, vai apgabalos, kur UAS izmanto līdztekus pilotējamiem gaisa kuģiem, droši un efektīvi integrētu UAS gaisa telpā, ir jāievieš īpaši papildu noteikumi un procedūras UAS operācijām un organizācijām, kas iesaistītas šajās operācijās, kā arī augsta līmeņa automatizācija un digitalizācija.

(4)

Ja dalībvalstis drošuma, drošības, privātuma vai vides apsvērumu dēļ nosaka UAS ģeogrāfiskās zonas, kā paredzēts Īstenošanas regulā (ES) 2019/947, tās var noteikt īpašus nosacījumus dažām vai visām UAS operācijām vai piekļuvi atļaut tikai tādām UAS, kam piemīt konkrētas tehniskas raksturiezīmes.

(5)

Ir jānosaka prasību minimums UAS operācijām noteiktās UAS ģeogrāfiskajās zonās, kuras šīs regulas vajadzībām būtu jāsauc par “U-space” gaisa telpu. UAS ekspluatantiem piekļuve šādai “U-space” gaisa telpai būtu jāatļauj ar nosacījumu, ka tiek izmantoti noteikti pakalpojumi (““U-space” pakalpojumi”), kas ļauj droši pārvaldīt lielu skaitu UAS operāciju, ievērojot arī piemērojamās drošības un privātuma prasības.

(6)

Lai nodrošinātu operāciju drošumu “U-space” gaisa telpā, būtu jānosaka prasību minimums, kas UAS ekspluatantiem un “U-space” pakalpojumu sniedzējiem piemērojams attiecībā uz UAS aprīkojumu un veiktspēju un “U-space” gaisa telpā sniegtajiem pakalpojumiem.

(7)

Noteikumiem un procedūrai, ko piemēro UAS operācijām “U-space” gaisa telpā, vajadzētu būt samērīgiem ar operāciju veidu un risku.

(8)

Konkrēti, tiešredzamības operācijas (VLOS) ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 250 g, rada zemu risku, tāpēc attiecībā uz šīm operācijām nevajadzētu noteikt prasību UAS ekspluatantiem nodrošināt atbilstību “U-space” gaisa telpas prasībām. Tāpat, ņemot vērā lidmodeļu operāciju labos drošuma rādītājus, atļauju saņēmušiem klubiem un apvienībām vajadzētu būtu iespējai turpināt lidmodeļu operācijas tāpat kā līdz šim, proti, bez nepieciešamības ievērot “U-space” gaisa telpas prasības.

(9)

Lai nodrošinātu drošas, neapdraudētas un efektīvas UAS operācijas, vienlaikus veicinot ar UAS saistīto pakalpojumu brīvu apriti, kā arī “U-space” pakalpojumu sniedzēju brīvu pārvietošanos Savienībā, būtu jāizveido saskaņoti noteikumi, kuri attiecas uz UAS operācijām “U-space” gaisa telpā, standartizētiem pakalpojumiem, ko sniedz UAS ekspluatantiem, kā arī metodēm, ar kurām nodrošina savienojamību starp kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem, “U-space” pakalpojumu sniedzējiem, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju un UAS ekspluatantiem.

(10)

Dalībvalstīm, pamatojoties uz riska novērtējumu, būtu jānosaka “U-space” gaisa telpa un “U-space” gaisa telpas prasības, tostarp papildu “U-space” pakalpojumi, nolūkā nodrošināt UAS operāciju drošumu minētajā “U-space” gaisa telpā.

(11)

Ja dalībvalstis izveido pārrobežu “U-space” gaisa telpu, būtu jāievieš prasību minimums koordinācijai starp šīm dalībvalstīm nolūkā nodrošināt UAS operāciju drošumu minētajā “U-space” gaisa telpā.

(12)

Lai UAS varētu droši izmantot līdztekus pilotējamiem gaisa kuģiem, ir vajadzīgas īpašas koordinācijas procedūras un sakaru līdzekļi saziņai starp attiecīgajām gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienībām, “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un UAS ekspluatantiem. Minētās koordinācijas procedūras un sakaru līdzekļi ir noteikti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/373 (4), kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/665 (5).

(13)

Lai gan militāro un valsts gaisa kuģu operācijas ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas, ir jānodrošina gaisa kuģu droša nošķiršana “U-space” gaisa telpā. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būtu iespējai noteikt statiskus un dinamiskus “U-space” gaisa telpas ierobežojumus, kas ļautu šādas operācijas veikt droši un efektīvi.

(14)

Lai UAS ekspluatantiem dotu nediskriminējošu piekļuvi “U-space” gaisa telpai un pakalpojumiem, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka attiecībā uz katru “U-space” gaisa telpu ir pieejami kopīgie informācijas pakalpojumi, jo īpaši attiecībā uz drošumu. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izraudzīties vienotu kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju, kas ekskluzīvi sniegtu kopīgos informācijas pakalpojumus visām vai dažām to atbildībā esošajām “U-space” gaisa telpām.

(15)

Kopīgo informācijas pakalpojumu sniegšanai “U-space” pakalpojumu sniedzējiem būtu jānotiek laikus un jāatbilst šajā regulā noteiktajām kvalitātes prasībām.

(16)

Šajā regulā būtu jānosaka prasības kopīgiem sadarbspējīgiem atvērtiem sakaru protokoliem saziņai starp iestādēm, pakalpojumu sniedzējiem un UAS ekspluatantiem, kā arī datu kvalitātes, latentuma un aizsardzības prasības attiecībā uz informāciju, ar kuru notiek apmaiņa un kas nepieciešama drošām un sadarbspējīgām operācijām “U-space” gaisa telpā.

(17)

UAS ekspluatantiem operācijas “U-space” gaisa telpā būtu jāveic tikai tad, ja tie izmanto “U-space” pakalpojumus, kas ir nepieciešami drošu, neapdraudētu, efektīvu un sadarbspējīgu operāciju nodrošināšanai. “U-space” pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina vismaz šādi obligātie “U-space” pakalpojumi: tīkla identifikācijas pakalpojums, vietzinīguma pakalpojums, UAS lidojuma atļaujas pakalpojums un satiksmes informācijas pakalpojums.

(18)

Tīkla identifikācijas pakalpojumam būtu jānodrošina tāda informācija kā UAS ekspluatantu identitāte un UAS atrašanās vieta un lidojuma vektors normālos ekspluatācijas apstākļos un ārkārtas situācijās, kā arī jāveic attiecīgās informācijas apmaiņa ar citiem “U-space” gaisa telpas izmantotājiem.

(19)

Vietzinīguma pakalpojumam būtu jānodrošina UAS ekspluatantiem informācija par jaunākajiem gaisa telpas ierobežojumiem un noteiktajām UAS ģeogrāfiskajām zonām, kas darīta pieejama kopīgo informācijas pakalpojumu satvarā. Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947 UAS ģeogrāfisko zonu izveidē būtu jāņem vērā drošuma, drošības, privātuma un vides prasības.

(20)

UAS lidojuma atļaujas pakalpojumam būtu jānodrošina, ka atļautās UAS operācijas telpā un laikā nekrustojas ar kādu citu paziņoto UAS lidojuma atļauju tajā pašā “U-space” gaisa telpas daļā.

(21)

Satiksmes informācijas pakalpojumam būtu jābrīdina UAS ekspluatanti par citiem gaisa satiksmes dalībniekiem, kuri var atrasties to UAS tuvumā.

(22)

Lai bezpilota gaisa kuģus “U-space” gaisa telpā varētu droši izmantot līdztekus pilotējamiem gaisa kuģiem, ir vajadzīgi noteikumi, kas paredz, izmantojot novērošanas tehnoloģijas, efektīvi signalizēt par pilotējamu gaisa kuģu klātbūtni. Minētie noteikumi ir paredzēti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012 (6), kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/666 (7).

(23)

Lai nodrošinātu ekspluatācijas drošumu konkrētā “U-space” gaisa telpā, dalībvalstīm, pamatojoties uz riska novērtējumu, vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai arī citi “U-space” pakalpojumi, piemēram, meteoroloģiskās informācijas pakalpojums un atbilstības uzraudzības pakalpojums, būtu obligāti.

(24)

Meteoroloģiskās informācijas pakalpojumam būtu jāpalīdz UAS ekspluatantiem lidojuma plānošanas un izpildes posmos, kā arī jāuzlabo citu “U-space” gaisa telpā sniegto “U-space” pakalpojumu izpilde.

(25)

Atbilstības uzraudzības pakalpojumam būtu jānodrošina reāllaika brīdināšana par neatbilstību piešķirtajai lidojuma atļaujai un jāinformē UAS ekspluatanti par novirzīšanos no tās.

(26)

Lai nodrošinātu, ka tiek sniegti droši un augstas kvalitātes “U-space” pakalpojumi, šajā regulā ir noteikta vienota sertifikācijas sistēma “U-space” pakalpojumu sniedzēju sertificēšanai un vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja (ja dalībvalstis to izraudzījušās) sertificēšanai, kā arī noteikumu kopums, kas nodrošina, ka regulāri tiek uzraudzīta atbilstība piemērojamajām prasībām.

(27)

Būtu skaidri jādefinē to kompetento iestāžu uzdevumi, kuras dalībvalstis izraudzījušās saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139.

(28)

Šī regula nebūtu jāpiemēro gaisa kuģu operācijām, veicot militāras, muitas, policijas, meklēšanas un glābšanas, ugunsdzēšanas, robežkontroles un krasta apsardzes darbības vai līdzīgas darbības un pakalpojumus, ko veic sabiedrības interesēs, dalībvalsts kontrolē un atbildībā vai tādas struktūras vārdā, kurai piešķirtas publiskas iestādes pilnvaras, ja vien dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 2. panta 6. punktu nav nolēmusi noteikumus par bezpilota gaisa kuģiem piemērot dažām vai visām minētajām darbībām.

(29)

Drošuma pārvaldība nodrošina, ka tiek identificēti, novērtēti un mazināti drošuma riski, kā arī drošības nepilnības, kam ir ietekme uz drošumu. Tāpēc “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un vienotajiem kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem būtu pienācīgi jāizveido pārvaldības sistēmas, kas nodrošina drošu un neapdraudētu UAS operāciju veikšanu “U-space” gaisa telpā.

(30)

“U-space” pakalpojumu sniedzējiem un vienotajiem kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem būtu jāizveido reģistrācijas sistēma, kas ļauj pienācīgi glabāt ierakstus un ticami izsekot visām to darbībām, jo īpaši aptverot visus to pārvaldības sistēmu elementus.

(31)

Lai nodrošinātu šīs regulas pienācīgu īstenošanu, būtu jādod dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām pietiekami daudz laika pirms šīs regulas piemērošanas sākuma pielāgot savas procedūras jaunajam tiesiskajam regulējumam.

(32)

Aģentūra ir sagatavojusi īstenošanas akta projektu un kopā ar Atzinumu Nr. 01/2020 (8) to iesniegusi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1139 75. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu un 76. panta 1. punktu.

(33)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRINCIPI UN VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēti noteikumi un procedūras drošām UAS operācijām “U-space” gaisa telpā, drošai UAS integrācijai aviācijas sistēmā un “U-space” pakalpojumu sniegšanai.

2.   Šo regulu UAS ģeogrāfiskajās zonās, ko dalībvalstis noteikušas par “U-space” gaisa telpu, piemēro:

a)

UAS ekspluatantiem;

b)

“U-space” pakalpojumu sniedzējiem;

c)

kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem.

3.   Šo regulu nepiemēro UAS operācijām, ko veic:

a)

lidmodeļu klubi un apvienības, kam ir atļauja saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 16. pantu;

b)

“atvērto” operāciju kategorijas A1. apakškategorijā ar bezpilota gaisa kuģi:

i)

privāti būvētas UAS gadījumā – kura maksimālā pacelšanās masa, ieskaitot lietderīgo slodzi, ir mazāka par 250 g un maksimālais ekspluatācijas ātrums ir mazāks par 19 m/s; vai

ii)

kurš ir marķēts kā C0 klases gaisa kuģis un atbilst prasībām, kas minētajai klasei noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2019/945 pielikuma 1. daļā; vai

c)

saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 923/2012 SERA.5015. punkta instrumentālo lidojumu noteikumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro definīcijas, kas noteiktas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 923/2012, Īstenošanas regulā (ES) 2017/373, Deleģētajā regulā (ES) 2019/945 un Īstenošanas regulā (ES) 2019/947. Piemēro arī šādas definīcijas:

(1)

““U-space” gaisa telpa” ir dalībvalstu noteikta UAS ģeogrāfiskā zona, kurā UAS operācijas ir atļautas tikai ar “U-space” pakalpojumu atbalstu;

(2)

““U-space” pakalpojums” ir pakalpojums, kura pamatā ir digitālie pakalpojumi un funkciju automatizācija un kurš paredzēts, lai atbalstītu to, ka lielam skaitam UAS ir droša, neapdraudēta un efektīva piekļuve “U-space” gaisa telpai;

(3)

“gaisa telpas riska novērtējums” ir darbības, drošuma un drošības risku izvērtējums, kurā ņemts vērā vajadzīgais drošuma darbības līmenis, kas noteikts Regulas (ES) 2018/1139 6. un 7. pantā minētajā Eiropas aviācijas drošības plānā un valsts drošības programmā, kā arī satiksmes veids, sarežģītība un blīvums, atrašanās vieta, absolūtie vai relatīvie augstumi un gaisa telpas klasifikācija;

(4)

“kopīgs informācijas pakalpojums” ir pakalpojums, ko veido statisko un dinamisko datu izplatīšana nolūkā dot iespēju sniegt “U-space” pakalpojumus bezpilota gaisa kuģu satiksmes pārvaldības vajadzībām;

(5)

“galvenā darījumdarbības vieta” ir “U-space” vai kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja galvenais birojs vai juridiskā adrese dalībvalstī, kurā tiek īstenotas pakalpojumu sniedzēja galvenās finansiālās funkcijas un darbības kontrole;

(6)

“dinamiska gaisa telpas konfigurācijas maiņa” ir “U-space” gaisa telpas pagaidu izmaiņas, kuru mērķis ir ņemt vērā pilotējamo gaisa kuģu satiksmes pieprasījuma īstermiņa izmaiņas, pielāgojot attiecīgās “U-space” gaisa telpas ģeogrāfiskās robežas.

II NODAĻA

“U-SPACE” GAISA TELPA UN KOPĪGIE INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMI

3. pants

“U-space” gaisa telpa

1.   Ja dalībvalstis drošuma, drošības, privātuma vai vides apsvērumu dēļ nosaka “U-space” gaisa telpu, šādu apzīmējumu pamato ar gaisa telpas riska novērtējumu.

2.   Attiecībā uz visām UAS operācijām “U-space” gaisa telpā jāpiemēro vismaz šādi obligātie “U-space” pakalpojumi:

a)

tīkla identifikācijas pakalpojums, kas minēts 8. pantā;

b)

vietzinīguma pakalpojums, kas minēts 9. pantā;

c)

UAS lidojuma atļaujas pakalpojums, kas minēts 10. pantā;

d)

satiksmes informācijas pakalpojums, kas minēts 11. pantā.

3.   Attiecībā uz katru “U-space” gaisa telpu dalībvalstis, pamatojoties uz 1. punktā minēto gaisa telpas riska novērtējumu, var pieprasīt papildu “U-space” pakalpojumus, ko tās izvēlas no 12. un 13. pantā minētajiem pakalpojumiem.

4.   Attiecībā uz katru “U-space” gaisa telpu dalībvalstis, pamatojoties uz 1. punktā minēto gaisa telpas riska novērtējumu un izmantojot I pielikumā noteiktos kritērijus, nosaka:

a)

UAS spēju un veiktspējas prasības;

b)

“U-space” pakalpojumu veiktspējas prasības;

c)

piemērojamos darbības nosacījumus un gaisa telpas ierobežojumus.

5.   Dalībvalstis “U-space” pakalpojumu sniedzējiem dod piekļuvi attiecīgajiem datiem, ja tie vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, attiecībā uz:

a)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 14. pantā minēto UAS ekspluatantu reģistrācijas sistēmu dalībvalstī, kurā “U-space” pakalpojumu sniedzēji piedāvā savus pakalpojumus, un

b)

citu dalībvalstu UAS ekspluatantu reģistrācijas sistēmām, izmantojot Regulas (ES) 2018/1139 74. pantā minēto informācijas repozitoriju.

6.   Dalībvalstis informāciju par “U-space” gaisa telpu dara pieejamu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/947 15. panta 3. punktu, kā arī ar sava aeronavigācijas informācijas pakalpojuma palīdzību.

7.   Ja dalībvalstis nolemj izveidot pārrobežu “U-space” gaisa telpu, tās kopīgi lemj par:

a)

pārrobežu “U-space” gaisa telpas noteikšanu;

b)

“U-space” pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā;

c)

kopīgo informācijas pakalpojumu sniegšanu pārrobežu mērogā.

4. pants

Dinamiska gaisa telpas konfigurācijas maiņa

Ja dalībvalsts nosaka “U-space” gaisa telpu kontrolējamā gaisa telpā, tā nodrošina, ka minētajā “U-space” gaisa telpā tiek piemērota dinamiska gaisa telpas konfigurācijas maiņa, kā noteikts ATS.TR.237. punktā Īstenošanas regulā (ES) 2021/665, ar ko izdara grozījumus Regulā (ES) 2017/373, lai nodrošinātu, ka tiek nošķirti pilotējami gaisa kuģi, kuriem sniedz gaisa satiksmes vadības pakalpojumus, un UAS.

5. pants

Kopīgie informācijas pakalpojumi

1.   Dalībvalstis kopīgo informācijas pakalpojumu satvarā attiecībā uz katru “U-space” gaisa telpu dara pieejamus šādus datus:

a)

“U-space” gaisa telpas horizontālās un vertikālās robežas;

b)

prasības, kas noteiktas saskaņā ar 3. panta 4. punktu;

c)

saraksts, kurā norādīti sertificēti “U-space” pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā “U-space” pakalpojumus “U-space” gaisa telpā, ar šādu informāciju:

i)

aktīvo “U-space” pakalpojumu sniedzēju identifikācija un kontaktinformācija;

ii)

sniegtie “U-space” pakalpojumi;

iii)

sertifikātā norādītie ierobežojumi, ja tādi ir;

d)

blakusesošā(-ās) “U-space” gaisa telpa(-as);

e)

UAS ģeogrāfiskās zonas, kas attiecas uz “U-space” gaisa telpu un ko dalībvalstis publicējušas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/947;

f)

statiski un dinamiski gaisa telpas ierobežojumi, ko noteikušas attiecīgās iestādes un ar ko pastāvīgi vai uz laiku “U-space” gaisa telpā ierobežo gaisa telpas daļu, kurā var notikt UAS operācijas.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka attiecīgie darbības dati, kas minēti ATS.OR.127. punktā Īstenošanas regulā (ES) 2021/665 ar ko izdara grozījumus Regulā (ES) 2017/373, kā arī dati, kas izriet no minētās regulas ATS.TR.237. punktā norādītās dinamiskās gaisa telpas konfigurācijas maiņas, kopīgo informācijas pakalpojumu satvarā ir pieejami attiecībā uz katru “U-space” gaisa telpu.

3.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji savu pakalpojumu noteikumus kopīgo informācijas pakalpojumu satvarā dara pieejamus attiecībā uz katru “U-space” gaisa telpu, kurā tie piedāvā savus pakalpojumus.

4.   Kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka 1., 2. un 3. punktā minētā informācija:

a)

ir darīta pieejama saskaņā ar II pielikumu;

b)

atbilst III pielikumā noteiktajām datu kvalitātes, latentuma un aizsardzības prasībām.

5.   Piekļuvi kopīgajiem informācijas pakalpojumiem attiecīgajām iestādēm, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem, “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un UAS ekspluatantiem piešķir bez diskriminācijas, tostarp nodrošinot tādu pašu datu kvalitātes, latentuma un aizsardzības līmeni.

6.   Dalībvalstis drīkst izraudzīties vienotu kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju, kas ekskluzīvi sniedz kopīgos informācijas pakalpojumus attiecībā uz visām vai dažām to atbildībā esošajām “U-space” gaisa telpām. Šādā gadījumā 1.–3. punktā minēto informāciju dara pieejamu vienotajam kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējam, kurš pēc tam to sniedz saskaņā ar 5. punktu.

7.   Šāds vienots kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbilstību 4. un 5. punktā minētajām prasībām un ir sertificēts saskaņā ar šīs regulas V nodaļu.

8.   Dalībvalsts, kas izraugās vienotu kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju, nekavējoties informē Aģentūru un pārējās dalībvalstis par visiem lēmumiem, kuri attiecas uz vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikātu. Aģentūra Regulas (ES) 2018/1139 74. pantā minētajā repozitorijā iekļauj informāciju par visiem lēmumiem, ko dalībvalstis paziņojušas saskaņā ar šo punktu.

III NODAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS UAS EKSPLUATANTIEM UN “U-SPACE” PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM

6. pants

UAS ekspluatanti

1.   Veicot operācijas “U-space” gaisa telpā, UAS ekspluatanti:

a)

nodrošina, ka UAS, ko paredzēts izmantot “U-space” gaisa telpā, atbilst spēju un veiktspējas prasībām, kuras noteiktas saskaņā ar 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu;

b)

nodrošina, ka šo operāciju laikā tiek izmantoti vajadzīgie “U-space” pakalpojumi, kas minēti 3. panta 2. un 3. punktā, un izpildītas to prasības;

c)

ievēro piemērojamos darbības nosacījumus un gaisa telpas ierobežojumus, kas minēti 3. panta 4. punkta c) apakšpunktā.

2.   UAS ekspluatanti drīkst sniegt “U-space” pakalpojumus kā pašpakalpojumus. Šādā gadījumā šīs regulas nolūkā tos uzskata par “U-space” pakalpojumu sniedzējiem.

3.   Pirms operāciju veikšanas “U-space” gaisa telpā UAS ekspluatanti nodrošina atbilstību Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 prasībām, tostarp attiecīgā gadījumā tiem ir reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes izdota ekspluatācijas atļauja vai sertifikāts, un ievēro darbības ierobežojumus, ko dalībvalsts noteikusi jebkurā UAS ģeogrāfiskajā zonā.

4.   Pirms katra atsevišķa lidojuma UAS ekspluatants savam “U-space” pakalpojumu sniedzējam iesniedz UAS lidojuma atļaujas pieprasījumu saskaņā ar IV pielikumu, šādā nolūkā izmantojot 10. pantā minēto UAS lidojumu atļaujas pakalpojumu.

5.   Kad UAS ekspluatants ir gatavs sākt lidojumu, tas lūdz “U-space” pakalpojumu sniedzēju aktivizēt UAS lidojuma atļauju. Kad UAS ekspluatants no “U-space” pakalpojumu sniedzēja ir saņēmis UAS lidojuma atļaujas aktivizēšanas apstiprinājumu, tam ir tiesības sākt lidojumu.

6.   UAS ekspluatanti ievēro UAS lidojuma atļaujas noteikumus, tostarp 10. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētās atļaujas novirzes robežvērtības, kā arī visas tās izmaiņas. “U-space” pakalpojumu sniedzējs jebkurā lidojuma posmā drīkst veikt atļaujas izmaiņas, un tādā gadījumā tas informē UAS ekspluatantus par šīm izmaiņām.

7.   Ja UAS ekspluatanti nespēj ievērot 10. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētās atļaujas novirzes robežvērtības, tie pieprasa jaunu UAS lidojuma atļauju.

8.   UAS ekspluatanti paredz ārkārtas pasākumus un procedūras. Tie savus ārkārtas pasākumus un procedūras dara zināmus “U-space” pakalpojumu sniedzējiem.

7. pants

“U-space” pakalpojumu sniedzēji

1.   “U-space” pakalpojumus sniedz juridiskas personas, kas sertificētas kā “U-space” pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar V nodaļu.

2.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji atbild par to, lai UAS ekspluatantiem visos operāciju posmos attiecīgajā “U-space” gaisa telpā tiktu sniegti 3. panta 2. un 3. punktā minētie “U-space” pakalpojumi.

3.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji vienojas ar gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem par pienācīgas darbību koordinācijas nodrošināšanu, kā arī attiecīgo darbības datu un informācijas apmaiņu saskaņā ar V pielikumu.

4.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji gaisa satiksmes datus apstrādā bez diskriminācijas, ierobežojumiem vai traucējumiem neatkarīgi no to sūtītāja vai saņēmēja, satura, lietojumprogrammas vai pakalpojuma, vai galiekārtas.

5.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji:

a)

savā starpā apmainās ar visu informāciju, kas ir svarīga drošai “U-space” pakalpojumu sniegšanai;

b)

ievēro kopīgu, drošu, sadarbspējīgu atvērtu sakaru protokolu un izmanto jaunāko informāciju, kas darīta pieejama saskaņā ar II pielikumu;

c)

nodrošina, ka informācijas apmaiņa notiek saskaņā ar III pielikumā noteiktajām datu kvalitātes, latentuma un aizsardzības prasībām;

d)

nodrošina piekļuvi informācijai, ar kuru notikusi apmaiņa, un tās nepieciešamo aizsardzību.

6.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji ziņo kompetentajai iestādei par:

a)

darbības sākšanu pēc 14. pantā minētā sertifikāta saņemšanas;

b)

attiecīgā gadījumā – darbības pārtraukšanu un tai sekojošu atsākšanu.

IV NODAĻA

“U-SPACE” PAKALPOJUMI

8. pants

Tīkla identifikācijas pakalpojums

1.   Tīkla identifikācijas pakalpojums ļauj visā lidojuma laikā nepārtraukti apstrādāt UAS attālināto identifikāciju un 4. punktā minētajiem pilnvarotajiem lietotājiem nodrošina UAS attālināto identifikāciju apkopotā veidā.

2.   Tīkla identifikācijas pakalpojums ļauj pilnvarotajiem lietotājiem saņemt ziņojumus ar šādu saturu:

a)

UAS ekspluatanta reģistrācijas numurs;

b)

bezpilota gaisa kuģa unikālais sērijas numurs vai privāti būvēta bezpilota gaisa kuģa gadījumā – papildierīces unikālais sērijas numurs;

c)

UAS ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tās absolūtais augstums virs vidējā jūras līmeņa un tās relatīvais augstums virs zemes virsmas vai pacelšanās punkta;

d)

maršruta kurss, kas mērīts pulksteņrādītāju kustības virzienā no ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, un UAS ātrums attiecībā pret zemi;

e)

tālvadības pilota ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai, ja tā nav zināma, UAS pacelšanās punkts;

f)

UAS avārijas stāvoklis;

g)

ziņojumu ģenerēšanas laiks.

3.   Tīkla identifikācijas pakalpojumu sniegto informāciju atjaunina tik bieži, cik noteikusi kompetentā iestāde.

4.   Pilnvarotie lietotāji ir:

a)

plaša sabiedrība attiecībā uz informāciju, ko uzskata par publisku saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un valsts noteikumiem;

b)

citi “U-space” pakalpojumu sniedzēji nolūkā nodrošināt operāciju drošumu “U-space” gaisa telpā;

c)

attiecīgie gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji;

d)

vienotais kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējs, ja tāds ir izraudzīts;

e)

attiecīgās kompetentās iestādes.

9. pants

Vietzinīguma pakalpojums

1.   UAS ekspluatantiem tiek sniegts vietzinīguma pakalpojums, kas satur šādu vietzinīguma informāciju:

a)

informācija par piemērojamajiem darbības nosacījumiem un gaisa telpas ierobežojumiem “U-space” gaisa telpā;

b)

UAS ģeogrāfiskās zonas, kas attiecas uz “U-space” gaisa telpu;

c)

pagaidu ierobežojumi, kas piemērojami gaisa telpas izmantošanai “U-space” gaisa telpā.

2.   Lai UAS ekspluatanti spētu reaģēt uz ārkārtas situācijām un avārijas situācijām, “U-space” pakalpojumu sniedzēji vietzinīguma informāciju nosūta laikus, kā arī norāda atjaunināšanas laiku kopā ar versijas numuru vai derīgu laiku, vai abiem.

10. pants

UAS lidojuma atļaujas pakalpojums

1.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji nodrošina UAS ekspluatantiem UAS lidojuma atļauju katram atsevišķam lidojumam, ar UAS lidojuma atļaujas pakalpojuma palīdzību nosakot attiecīgā lidojuma noteikumus.

2.   Ja “U-space” pakalpojumu sniedzējs no UAS ekspluatanta saņem UAS lidojuma atļaujas pieprasījumu, tas:

a)

pārbauda, vai UAS lidojuma atļaujas pieprasījums ir pilnīgs un pareizs un vai tas ir iesniegts saskaņā ar IV pielikumu;

b)

pieņem UAS lidojuma atļaujas pieprasījumu, ja lidojums saskaņā ar UAS lidojuma atļauju telpā un laikā nekrustojas ar kādu citu paziņoto UAS lidojuma atļauju tajā pašā “U-space” gaisa telpā, ievērojot 8. punktā izklāstītos prioritātes noteikumus;

c)

paziņo UAS ekspluatantam par UAS lidojuma atļaujas pieprasījuma pieņemšanu vai noraidīšanu;

d)

paziņojot UAS ekspluatantam par UAS lidojuma atļaujas pieprasījuma pieņemšanu, norāda atļautās UAS lidojuma atļaujas novirzes robežvērtības.

3.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji, izdodot UAS lidojuma atļauju, attiecīgā gadījumā izmanto meteoroloģisko informāciju, ko sniedz 12. pantā minētais meteoroloģiskās informācijas pakalpojums.

4.   Ja “U-space” pakalpojumu sniedzēji nevar piešķirt UAS lidojuma atļauju saskaņā ar UAS ekspluatanta pieprasījumu, “U-space” pakalpojumu sniedzēji var UAS ekspluatantam piedāvāt alternatīvu UAS lidojuma atļauju.

5.   Saņemot 6. panta 5. punktā minēto UAS lidojuma atļaujas aktivizēšanas pieprasījumu, “U-space” pakalpojumu sniedzēji bez nepamatotas kavēšanās apstiprina UAS lidojuma atļaujas aktivizēšanu.

6.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji izveido pienācīgu kārtību, saskaņā ar kuru tiek risināti jautājumi par konfliktējošiem UAS lidojuma atļaujas pieprasījumiem, ko no UAS ekspluatantiem saņēmuši dažādi “U-space” pakalpojumu sniedzēji.

7.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji pārbauda UAS lidojuma atļaujas pieprasījumu, ņemot vērā “U-space” gaisa telpas ierobežojumus un gaisa telpas pagaidu ierobežojumus.

8.   Apstrādājot UAS lidojuma atļaujas pieprasījumus, “U-space” pakalpojumu sniedzēji piešķir prioritāti UAS, kas veic speciālās operācijas, kuras minētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 923/2012 4. pantā.

9.   Ja diviem UAS lidojuma atļaujas pieprasījumiem ir vienāda prioritāte, tos apstrādā rindas kārtībā.

10.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji pastāvīgi pārbauda esošās lidojuma atļaujas, ņemot vērā jaunus dinamiskos gaisa telpas ierobežojumus un informāciju par pilotējamo gaisa kuģu satiksmi, kuru kopīgojušas attiecīgās gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienības, jo īpaši attiecībā uz pilotējamiem gaisa kuģiem, par kuriem zināms vai tiek uzskatīts, ka tie nonākuši ārkārtas situācijā, arī tad, ja notikusi nelikumīga iejaukšanās, un atjaunina vai atsauc atļaujas, ja to prasa apstākļi.

11.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji katrai UAS lidojuma atļaujai piešķir unikālu atļaujas numuru. Šis numurs ļauj identificēt atļauto lidojumu, UAS ekspluatantu un “U-space” pakalpojumu sniedzēju, kas izdevis UAS lidojuma atļauju.

11. pants

Satiksmes informācijas pakalpojums

1.   Satiksmes informācijas pakalpojums, ko sniedz UAS ekspluatantam, ietver informāciju par visu citu pamanāmu gaisa satiksmi, kas var notikt UAS lidojuma atrašanās vietas vai paredzētā maršruta tuvumā.

2.   Satiksmes informācijas pakalpojums ietver informāciju par pilotējamo gaisa kuģu un UAS satiksmi, kuru kopīgojuši citi “U-space” pakalpojumu sniedzēji un attiecīgās gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienības.

3.   Satiksmes informācijas pakalpojums attiecībā uz citu zināmo gaisa satiksmi nodrošina informāciju:

a)

kurā norādīta gaisa kuģa atrašanās vieta, ziņošanas laiks, kā arī ātrums, kurss vai virziens un informācija par avārijas stāvokli, ja zināma;

b)

kuru atjaunina tik bieži, cik noteikusi kompetentā iestāde.

4.   UAS ekspluatants, saņēmis satiksmes informācijas pakalpojumus no “U-space” pakalpojumu sniedzēja, attiecīgi rīkojas, lai novērstu sadursmes draudus.

12. pants

Meteoroloģiskās informācijas pakalpojums

1.   Sniedzot meteoroloģiskās informācijas pakalpojumu, “U-space” pakalpojumu sniedzēji:

a)

no uzticamiem avotiem vāc datus par laikapstākļiem nolūkā uzturēt drošumu un atbalstīt citu “U-space” pakalpojumu darbības lēmumus;

b)

sniedz UAS ekspluatantam laikapstākļu prognozes un faktisko informāciju par laikapstākļiem vai nu pirms lidojuma, vai tā laikā.

2.   Meteoroloģiskās informācijas pakalpojums ietver vismaz šādu informāciju:

a)

vēja virziens, kas mērīts pulksteņrādītāju kustības virzienā no ģeogrāfiskajiem ziemeļiem, un ātrums metros sekundē, ieskaitot brāzmas;

b)

zemākā saraustītu mākoņu vai vienlaidus mākoņainuma slāņa relatīvais augstums simtos pēdu virs zemes līmeņa;

c)

redzamība metros un kilometros;

d)

temperatūra un rasas punkts;

e)

konvektīvās aktivitātes un nokrišņu rādītāji;

f)

novērojuma vieta un laiks vai prognozes derīgie laiki un vietas;

g)

attiecīgs atmosfēras spiediens virs jūras līmeņa, norādot tā piemērojamības ģeogrāfisko atrašanās vietu.

3.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji UAS operācijas atbalstam sniedz aktuālu un uzticamu meteoroloģisko informāciju.

13. pants

Atbilstības uzraudzības pakalpojums

1.   Atbilstības uzraudzības pakalpojums ļauj UAS ekspluatantiem pārbaudīt, vai tie atbilst 6. panta 1. punktā noteiktajām prasībām un UAS lidojuma atļaujas noteikumiem. Šādā nolūkā šis pakalpojums brīdina UAS ekspluatantu, ja ir pārkāptas lidojuma atļaujas novirzes robežvērtības un nav izpildītas 6. panta 1. punkta prasības.

2.   Ja atbilstības uzraudzības pakalpojums konstatē novirzi no lidojuma atļaujas, “U-space” pakalpojumu sniedzējs brīdina pārējos UAS ekspluatantus, kas darbojas attiecīgās UAS tuvumā, pārējos “U-space” pakalpojumu sniedzējus, kas piedāvā pakalpojumus tajā pašā gaisa telpā, un attiecīgās gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienības, un tie apstiprina brīdinājuma saņemšanu.

V NODAĻA

“U-SPACE” PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU UN VIENOTO KOPĪGO INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SERTIFIKĀCIJA

14. pants

Sertifikāta pieprasīšana

1.   “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un, ja tādi ir izraudzīti, vienotajiem kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem jābūt sertifikātam, ko izdevusi to galvenās darījumdarbības vietas dalībvalsts kompetentā iestāde.

2.   “U-space” pakalpojumu sniedzēji un, ja tādi ir izraudzīti, vienotie kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji, kuru galvenā darījumdarbības vieta vai vieta, kurā tie iedibināti, vai dzīvesvieta ir trešā valstī, pieteikumu sertifikāta saņemšanai iesniedz Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūrai (“Aģentūra”).

3.   “U-space” pakalpojumu sniedzēja sertifikātu izdod saskaņā ar VI pielikumu.

4.   Vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikātu izdod saskaņā ar VII pielikumu.

5.   Sertifikātā nosaka turētāja tiesības un privilēģijas to pakalpojumu sniegšanā, uz kuriem sertifikāts attiecas.

6.   Pieteikumu “U-space” pakalpojumu sniedzēja vai vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikāta saņemšanai vai esoša sertifikāta grozīšanai iesniedz attiecīgi kompetentās iestādes vai Aģentūras noteiktā formā un veidā.

15. pants

Sertifikāta saņemšanas nosacījumi

1.   “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un, ja tādi ir izraudzīti, vienotajiem kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem sertifikātu piešķir, ja tie pierāda, ka:

a)

spēj sniegt pakalpojumus drošā, neapdraudētā, efektīvā, nepārtrauktā un ilgtspējīgā veidā, kas atbilst paredzētajām UAS operācijām un darbības rādītājiem, kurus dalībvalstis “U-space” gaisa telpai noteikušas saskaņā ar 3. panta 4. punktu;

b)

izmanto sistēmas un iekārtas, kas garantē “U-space” pakalpojumu vai kopīgo informācijas pakalpojumu kvalitāti, latentumu un aizsardzību saskaņā ar šo regulu;

c)

tiem ir pienācīgs neto kapitāls, kas ir samērīgs ar izmaksām un riskiem, kuri saistīti ar “U-space” pakalpojumu vai kopīgo informācijas pakalpojumu sniegšanu;

d)

spēj ziņot par atgadījumiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 III pielikuma A apakšiedaļas ATM/ANS.OR.A.065. punktu;

e)

īsteno un uztur pārvaldības sistēmu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 III pielikuma B apakšiedaļu;

f)

īsteno un uztur drošības pārvaldības sistēmu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 III pielikuma D apakšiedaļas ATM/ANS.OR.D.010. punktu;

g)

glabā ierakstīto darbības informāciju un datus vismaz 30 dienas, vai arī ilgāk, ja ieraksti attiecas uz nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu, līdz kļūst skaidrs, ka tie vairs nebūs vajadzīgi;

h)

tiem ir stabils uzņēmējdarbības plāns, kas norāda, ka tie spēj izpildīt savas faktiskās saistības nepārtraukti sniegt pakalpojumus vismaz 12 mēnešus pēc darbības sākšanas;

i)

ir ieviesuši pasākumus, kuru mērķis ir segt saistības, kas izriet no tiem uzticēto uzdevumu izpildes, atbilstīgi iespējamajiem zaudējumiem un kaitējumam;

j)

ja tie izmanto cita pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus, tie šajā nolūkā noslēguši vienošanos, kurā norādīts atbildības sadalījums;

k)

ir izstrādājuši ārkārtas situāciju plānu tādiem notikumiem, kuru rezultātā to darbība ir būtiski pasliktinājusies vai pārtraukta, tostarp gadījumam, ja notikuši drošības pārkāpumi, kas ietekmē pakalpojumu sniegšanu.

2.   Papildus 1. punktā noteiktajām prasībām “U-space” pakalpojumu sniedzējiem ir avārijas situāciju pārvaldības plāns, kura mērķis ir palīdzēt UAS ekspluatantam, kas nonācis avārijas situācijā, un komunikācijas plāns attiecīgo personu informēšanai.

16. pants

Sertifikāta derīgums

1.   “U-space” pakalpojumu sniedzēja vai vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikāts paliek spēkā tik ilgi, kamēr sertifikāta turētājs atbilst attiecīgajām šajā regulā noteiktajām prasībām.

2.   “U-space” pakalpojumu sniedzēja vai vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikāts zaudē spēku, ja sertifikāta turētājs:

a)

nav sācis darbību 6 mēnešu laikā pēc sertifikāta izdošanas;

b)

ir pārtraucis darbību un nav to atsācis vairāk nekā 12 mēnešus pēc kārtas.

3.   Kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, Aģentūra novērtē tā “U-space” pakalpojumu sniedzēja vai vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja darbības un finansiālos rādītājus, par kuru tā ir atbildīga.

4.   Kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, Aģentūra, pamatojoties uz 3. punktā minētās novērtēšanas rezultātiem, var noteikt īpašus nosacījumus sertifikāta turētājam, kā arī grozīt, apturēt, ierobežot vai anulēt sertifikātu.

VI NODAĻA

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Kompetento iestāžu spējas

1.   Kompetentajām iestādēm ir tehniskās un darbības spējas un zinātība savu pienākumu izpildei saskaņā ar 18. pantu. Šajā nolūkā:

a)

tām ir pienācīgi dokumentētas procedūras un atbilstoši resursi;

b)

tās nodarbina darbiniekus, kuriem ir pietiekamas zināšanas, profesionālā godprātība, kā arī pieredze un apmācība tiem uzticēto uzdevumu veikšanai;

c)

tās veic visas darbības, kas vajadzīgas, lai veicinātu drošas, efektīvas un neapdraudētas UAS operācijas “U-space” gaisa telpā, par kuru tās ir atbildīgas.

2.   Kompetentās iestādes spēj veikt vai sākt visus attiecīgos izpildes pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka to uzraudzībā esošie “U-space” pakalpojumu sniedzēji un vienotie kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji atbilst šīs regulas prasībām.

18. pants

Kompetento iestāžu uzdevumi

Izraudzītās kompetentās iestādes:

a)

izveido, uztur un dara pieejamu sertificēto “U-space” pakalpojumu sniedzēju un vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas sistēmu;

b)

nosaka, kādi satiksmes dati (tiešraides vai ierakstītie dati) “U-space” pakalpojumu sniedzējiem, vienotajiem kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējiem un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem ir jādara pieejami pilnvarotajām fiziskajām un juridiskajām personām, un norāda datu sniegšanas biežumu un datu kvalitātes līmeni, kas tiek prasīts, neskarot personas datu aizsardzības noteikumus;

c)

nosaka, kādā līmenī dažādiem kopīgo informācijas pakalpojumu lietotājiem ir piekļuve informācijai, un nodrošina, ka tā tiek darīta pieejama saskaņā ar II pielikumu;

d)

nodrošina, ka datu apmaiņa starp gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem un “U-space” pakalpojumu sniedzējiem notiek saskaņā ar V pielikumu;

e)

nosaka, kādā veidā fiziskas un juridiskas personas var pieteikties “U-space” pakalpojumu sniedzēja vai vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikāta saņemšanai saskaņā ar V nodaļu;

f)

izveido mehānismu koordinācijai ar citām iestādēm un struktūrām, arī vietējā līmenī, kas tiek veikta, nosakot “U-space” gaisa telpu, gaisa telpas ierobežojumus, kas piemērojami UAS attiecīgajā “U-space” gaisa telpā, un “U-space” pakalpojumus, kas sniedzami “U-space” gaisa telpā;

g)

izveido sertifikācijas un pastāvīgas uz risku balstītas uzraudzības programmu, kura ietver darbības un finansiālo rādītāju uzraudzību un ir samērīga ar risku, kas saistīts ar pakalpojumiem, kurus sniedz “U-space” pakalpojumu sniedzēji un vienotie kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji, par kuru uzraudzību tās ir atbildīgas;

h)

pieprasa, lai kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji un “U-space” pakalpojumu sniedzēji darītu pieejamu visu informāciju, kas vajadzīga, lai nodrošinātu, ka “U-space” pakalpojumu sniegšana veicina gaisa kuģu operāciju drošumu;

i)

veic “U-space” pakalpojumu sniedzēju un vienoto kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēju revīzijas, novērtēšanu, izmeklēšanu un pārbaudes, kā noteikts uzraudzības programmā;

j)

nosakot prasības katrai “U-space” gaisa telpai, kurai veikts gaisa telpas riska novērtējums, kas minēts 3. panta 1. punktā, ņem vērā vajadzīgo drošuma darbības līmeni;

k)

regulāri uzrauga un novērtē drošuma darbības līmeni un izmanto drošības rādītāju uzraudzības rezultātus, jo īpaši uz risku balstītas uzraudzības vajadzībām.

19. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 26. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/945 (2019. gada 12. marts) par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (OV L 152, 11.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 (2019. gada 24. maijs) par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (OV L 152, 11.6.2019., 45. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/373 (2017. gada 1. marts), ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (OV L 62, 8.3.2017., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/665 (2021. gada 22. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 groza attiecībā uz prasībām gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem “U-space” gaisa telpā, kas noteikta kontrolējamā gaisa telpā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 184. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012 (2012. gada 26. septembris), ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/666 (2021. gada 22. aprīlis), ar ko Regulu (ES) Nr. 923/2012 groza attiecībā uz prasībām pilotējamās aviācijas darbībai U-space gaisa telpā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 187. lpp.).

(8)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


I PIELIKUMS

Kritēriji spēju, veiktspējas prasību, darbības nosacījumu un gaisa telpas ierobežojumu noteikšanai, kas minēti 3. panta 4. punktā

A.   Kritēriji UAS spēju un veiktspējas prasību noteikšanai

Lai noteiktu UAS spējas un veiktspējas prasības saskaņā ar 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu, dalībvalstis ņem vērā šādus kritērijus:

1.

paredzamie UAS operāciju veidi un pilotējamo gaisa kuģu satiksmes blīvums;

2.

esošā gaisa telpas klasifikācija un struktūras;

3.

sniedzamie “U-space” pakalpojumi;

4.

visi citi papildu ierobežojumi.

B.   Kritēriji “U-space” pakalpojumu veiktspējas prasību noteikšanai

Lai noteiktu “U-space” pakalpojumu veiktspējas prasības saskaņā ar 3. panta 4. punkta b) apakšpunktu, dalībvalstis ņem vērā šādus kritērijus:

1.

risks uz zemes un gaisā;

2.

pārlidojamais ģeogrāfiskais apgabals;

3.

zināmi ļoti nelabvēlīgi laikapstākļi;

4.

infrastruktūras pieejamība “U-space” pakalpojumu atbalstam.

C.   Kritēriji darbības nosacījumu un gaisa telpas ierobežojumu noteikšanai

Lai noteiktu darbības nosacījumus un gaisa telpas ierobežojumus saskaņā ar 3. panta 4. punkta c) apakšpunktu, dalībvalstis ņem vērā šādus kritērijus:

1.   Darbības nosacījumi

a.

paredzamie lidojumu veidi;

b.

UAS procedūras ārkārtas un avārijas situācijām;

c.

procedūra, saskaņā ar kuru starp “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un attiecīgajām gaisa satiksmes pakalpojumu struktūrvienībām koordinē UAS lidojuma atļaujas pieprasījumu kontrolējamā gaisa telpā;

d.

procedūras dinamiskas gaisa telpas konfigurācijas izplatīšanai kontrolētā gaisa telpā.

2.   Gaisa telpas ierobežojumi

a.

UAS satiksmei pieejamā kapacitāte;

b.

pilotējamajai aviācijai pieejamā un plānotā kapacitāte;

c.

pilotējamās aviācijas piekļuve “U-space” gaisa telpai;

d.

laikapstākļu ierobežojumi “U-space” gaisa telpas izmantošanai; ietekme uz lidlaukiem un citām īpašām darbībām blakus ierosinātajai “U-space” gaisa telpai.


II PIELIKUMS

Kopīgās informācijas publicēšana, kas minēta 5. panta 4. punkta a) apakšpunktā

1.   

Kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka 5. panta 1., 2. un 3. punktā minētā informācija ir pieejama tiešsaistē, šādā nolūkā izmantojot kopīgas atvērtas, drošas, mērogojamas un ilgtspējīgas tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt vajadzīgo pieejamības un veiktspējas līmeni un kas nodrošina “U-space” pakalpojumu sadarbspēju un brīvu apriti Savienībā.

2.   

Kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji piekļuvi kopīgajai informācijai piešķir bez diskriminācijas.

3.   

“U-space” pakalpojumu sniedzēji un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji izmanto kopīgu drošu, sadarbspējīgu, atvērtu sakaru protokolu.


III PIELIKUMS

Datu kvalitātes, datu latentuma un datu aizsardzības prasības, kas minētas 5. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 7. panta 5. punkta c) apakšpunktā

A.   Lai izpildītu datu kvalitātes prasības, kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji un “U-space” pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka:

1.

tiek saglabāta datu kvalitāte;

2.

tiek izmantotas verificēšanas un validācijas metodes, kas nodrošina, ka saņemtie dati nav bojāti un ka nevienā datu apstrādes procesa posmā dati netiek bojāti;

3.

tiek vākti un saglabāti metadati;

4.

datu pārsūtīšanā tiek izmantots piemērots autentificēšanas process, kas ļauj saņēmējiem apstiprināt, ka dati vai informācija ir pārraidīti no sankcionēta avota;

5.

ir izveidoti un tiek uzturēti kļūdu paziņošanas, kļūdu mērīšanas un kļūdu novēršanas pasākumu mehānismi.

B.   Lai aizsargātu datus, kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēji un “U-space” pakalpojumu sniedzēji:

1.

īsteno drošības politiku, tostarp datu šifrēšanu un kritiski svarīgu datu aizsardzību;

2.

aizsargā atvērtus, drošus, sadarbspējīgus sakaru protokolus pret tīšu nesankcionētu elektronisku mijiedarbību, kas var izraisīt nepieņemamu sakaru pārrāvumu;

3.

nosaka, novērtē un vajadzības gadījumā mazina drošības riskus un nepilnības;

4.

ievēro drošības standartus un noteikumus, kas attiecas uz to, kur datus var glabāt, un nodrošina, ka pakalpojumu sniedzēji, kuri ir trešās personas, piekrīt ievērot drošības praksi;

5.

apraksta darbinieku informētības uzlabošanas un apmācības politiku un rīkus iekšnieku radīta riska mazināšanai un datu, tostarp intelektuālā īpašuma, aizsardzībai. To darot, tie uzrauga lietotāju un tīkla darbību, lai gūtu ieskatu par ekosistēmas neaizsargātību un apdraudējumiem;

6.

ievieš risinājumus, kas palielina apdraudējumu atklāšanas un izlūkošanas spējas un nodrošina tehnoloģiju aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

IV PIELIKUMS

UAS lidojuma atļaujas pieprasījums, kas minēts 6. panta 4. punktā

UAS lidojuma atļaujas pieprasījumā ietver šādu informāciju:

1.

bezpilota gaisa kuģa unikālais sērijas numurs vai privāti būvēta bezpilota gaisa kuģa gadījumā – papildierīces unikālais sērijas numurs;

2.

darbības režīms;

3.

lidojuma veids (speciālās operācijas);

4.

UAS operācijas kategorija (“atvērta”, “specifiska”, “sertificēta”) un UAS gaisa kuģa klase vai UAS tipa sertifikāts, ja piemērojams;

5.

4D trajektorija;

6.

identifikācijas tehnoloģija;

7.

paredzamās savienojamības metodes;

8.

ilgizturība;

9.

avārijas procedūra, kas piemērojama, ja zudis vadības un kontroles savienojums;

10.

UAS ekspluatanta un attiecīgā gadījumā bezpilota gaisa kuģa reģistrācijas numurs.


V PIELIKUMS

Attiecīgo darbības datu un informācijas apmaiņa starp “U-space” pakalpojumu sniedzējiem un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar 7. panta 3. punktu

1.   

Informācijas apmaiņu nodrošina, panākot vienošanos par pakalpojumu līmeni, kurā noteikta informācijas kvalitāte, un nosakot apmaiņas modeli, ko izmanto attiecīgajiem darbības datiem un informācijai.

2.   

Apmaiņas modelis:

a.

ļauj veikt informācijas pārvaldību un izplatīšanu digitālā formātā;

b.

apraksta informācijas, kuras apmaiņa tiek veikta, elementus, to īpašības, atribūtus, datu veidus un asociācijas;

c.

ietver datu ierobežojumus un validācijas noteikumus;

d.

piemēro standarta datu kodēšanas formātu;

e.

nodrošina paplašināšanas mehānismu, ar kura palīdzību lietotāju grupas var paplašināt esošo elementu īpašības un pievienot jaunus elementus, kam nav negatīvas ietekmes uz standartizāciju dalībvalstīs un starp tām.

3.   

“U-space” pakalpojumu sniedzēji un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji izmanto atzītu šifrēšanas metodi.

4.   

“U-space” pakalpojumu sniedzēji un gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēji izmanto kopīgu drošu, sadarbspējīgu, atvērtu sakaru protokolu.


VI PIELIKUMS

Attiecīgā gadījumā EASA vai valsts aviācijas iestādes LOGOTIPS

“U-space” pakalpojumu sniedzēja sertifikāts, kas minēts 14. panta 3. punktā

“U-SPACE” PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA SERTIFIKĀTS

[SERTIFIKĀTA NUMURS/IZDOŠANAS Nr.]

Saskaņā ar Regulu (ES) …/…. (un Regulu (ES) …/….,) un turpmāk norādītajiem nosacījumiem [kompetentā iestāde] ar šo apliecina, ka

[“U-SPACE” PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA NOSAUKUMS]

[“U-SPACE” PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA ADRESE]

ir “U-space” pakalpojumu sniedzējs ar tiesībām, kas norādītas pievienotajos pakalpojumu sniegšanas nosacījumos.

NOSACĪJUMI

Šis sertifikāts attiecas tikai uz pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem un tvērumu, kā norādīts pievienotajos pakalpojumu sniegšanas nosacījumos.

Šis sertifikāts ir spēkā, kamēr sertificētais “U-space” pakalpojumu sniedzējs atbilst Regulas (ES) …/… un citu piemērojamo noteikumu prasībām, kā arī, attiecīgā gadījumā, procedūrām, kas paredzētas “U-space” pakalpojumu sniedzēja dokumentācijā, kā prasīts Regulā (ES) …/…., Part-….

Ja tiek nodrošināta atbilstība iepriekšminētajiem nosacījumiem, šis sertifikāts ir spēkā, ja vien tas nav atdots, ierobežots, apturēts vai anulēts.

Izdošanas datums:

Paraksts:

[Kompetentā iestāde]

“U-SPACE” PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI

ir ieguvis tiesības sniegt šādus “U-space” pakalpojumus saskaņā ar šādiem nosacījumiem un ierobežojumiem:

(Liekās rindiņas svītrot!)

Pakalpojumi

Pakalpojuma veids

Nosacījumi

Ierobežojumi*

“U-space” pakalpojumi

Tīkla identifikācijas pakalpojums

 

 

Vietzinīguma pakalpojums

 

 

UAS lidojuma atļaujas pakalpojums

 

 

Satiksmes informācijas pakalpojums

 

 

Meteoroloģiskās informācijas pakalpojums

 

 

Atbilstības uzraudzības pakalpojums

 

 

Cits (kā noteikusi dalībvalsts)

 

 


VII PIELIKUMS

Attiecīgā gadījumā EASA vai valsts aviācijas iestādes LOGOTIPS

Vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja sertifikāts, kas minēts 14. panta 3. punktā

VIENOTĀ KOPĪGO INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA SERTIFIKĀTS

[SERTIFIKĀTA NUMURS/IZDOŠANAS Nr.]

Saskaņā ar Regulu (ES) …/…. (un Regulu (ES) …/….) [kompetentā iestāde] ar šo apliecina, ka:

[VIENOTĀ KOPĪGO INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA NOSAUKUMS]

[VIENOTĀ KOPĪGO INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA ADRESE]

ir vienotais kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējs.

Šis sertifikāts ir spēkā, kamēr sertificētais vienotais kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzējs atbilst Regulas (ES) …/…. un citu piemērojamo noteikumu prasībām, kā arī, attiecīgā gadījumā, procedūrām, kas paredzētas vienotā kopīgo informācijas pakalpojumu sniedzēja dokumentācijā, kā prasīts Regulā (ES) ….

Ja tiek nodrošināta atbilstība iepriekšminētajiem nosacījumiem, šis sertifikāts ir spēkā, ja vien tas nav atdots, ierobežots, apturēts vai anulēts.

Izdošanas datums:

Paraksts:

[Kompetentā iestāde]


Papildinājums

ATS gaisa telpas klases un sniegtie “U-space” pakalpojumi

Šajā papildinājumā sniegts kopsavilkums par katrā konkrētajā gaisa telpas klasē sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar “U-space” gaisa telpu. Tāpēc tajā nav norādītas nekādas specifikācijas papildus tām, kas jau noteiktas šajā regulā un Īstenošanas regulā (ES) 2021/666, ar ko izdara grozījumus Regulā (ES) Nr. 923/2012. Gaisa satiksmes vadības pakalpojumi, ko sniedz ATS struktūrvienības, un prasības IFR un VFR lidojumiem aizvien ir tās, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 923/2012 un apkopotas tās 4. papildinājumā.

Klase

Lidojuma veids

Atļauts “U-space” gaisa telpā

Pakalpojumi “U-space” gaisa telpā, ko sniedz “U-space” pakalpojumu sniedzēji (USPS)

A

Tikai IFR

Nē, ja netiek veikta dinamiska gaisa telpas konfigurācijas maiņa

 

UAS (1)

UAS lidojuma atļauja

Satiksmes informācija par UAS

B, C un D

IFR un VFR

Nē, ja netiek veikta dinamiska gaisa telpas konfigurācijas maiņa

 

UAS (1)

UAS lidojuma atļauja

Satiksmes informācija par UAS

E

IFR

Nē, ja netiek veikta dinamiska gaisa telpas konfigurācijas maiņa

 

VFR

Jā, ar nosacījumu, ka ar USPS tiek veikta informācijas apmaiņa par atrašanās vietu

Nav

UAS (1)

UAS lidojuma atļauja

Satiksmes informācija par UAS un VFR

F

IFR

Jā, ar nosacījumu, ka ar USPS tiek veikta informācijas apmaiņa par atrašanās vietu

Nav

VFR

Jā, ar nosacījumu, ka ar USPS tiek veikta informācijas apmaiņa par atrašanās vietu

Nav

UAS (1)

UAS lidojuma atļauja

Satiksmes informācija par UAS, IFR un VFR

G

IFR

Jā, ar nosacījumu, ka ar USPS tiek veikta informācijas apmaiņa par atrašanās vietu

Nav

VFR

Jā, ar nosacījumu, ka ar USPS tiek veikta informācijas apmaiņa par atrašanās vietu

Nav

UAS (1)

UAS lidojuma atļauja

Satiksmes informācija par UAS, IFR un VFR


(1)  Izņemot UAS lidojumus saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem.