17.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 91/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/460

(2021. gada 16. marts),

ar ko attiecībā uz ierakstu par Ukrainu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts Savienībā importēt un tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu, 8. panta 4. punktu un 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2009/158/EK (2009. gada 30. novembris) par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu, 24. panta 2. punktu un 25. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 798/2008 (3) ir izklāstītas veterinārās sertifikācijas prasības mājputnu un mājputnu produktu (“preču”) importam Savienībā un pārvadāšanai tranzītā caur to, arī uzglabāšanai tranzīta laikā. Tajā noteikts, ka preces importēt Savienībā un pārvadāt tranzītā caur to atļauts vienīgi no tām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kas norādīti minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulas 1. un 3. slejā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 798/2008 ir izklāstīti arī nosacījumi, kas jāizpilda, lai trešo valsti, teritoriju, zonu vai nodalījumu varētu uzskatīt par brīvu no augsti patogēniskās [augstas patogenitātes] putnu gripas (APPG).

(3)

Ukraina Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā ir norādīta kā trešā valsts, no kuras teritorijas noteiktām daļām atkarībā no APPG sastopamības ir atļauts Savienībā importēt un tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces. Pēc tam, kad 2020. gada 19. janvārī tika apstiprināts H5N8 apakštipa APPG uzliesmojums, minētā reģionalizācija tika noteikta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā, kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/352 (4).

(4)

Pēc APPG uzliesmojuma Ukraina ir īstenojusi pilnīgas izkaušanas politiku, lai kontrolētu un ierobežotu minētās slimības izplatīšanos. Turklāt pēc pilnīgas izkaušanas politikas īstenošanas mājputnu saimniecībā, kur 2020. gada janvārī tika apstiprināts APPG uzliesmojums, Ukraina īstenojusi vajadzīgos tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus. Ukraina ir iesniegusi atjauninātu informāciju par epidemioloģisko situāciju tās teritorijā un par pasākumiem, ko tā veikusi, lai novērstu APPG tālāku izplatīšanos, un Komisija šo informāciju ir izvērtējusi.

(5)

Pamatojoties uz minēto izvērtējumu, tika secināts, ka minētais uzliesmojums ir likvidēts un risks, kas saistīts ar mājputnu izcelsmes preču ievešanu Savienībā no Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas sarakstā norādītajiem Ukrainas apgabaliem, no kuriem imports ar minēto regulu, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/352, ir apturēts, nepastāv.

(6)

Tomēr 2020. gada 4. decembrī Ukraina apstiprināja H5 apakštipa APPG klātbūtni kādā mājputnu saimniecībā tās teritorijā. Minētā apstiprinātā APPG uzliesmojuma dēļ visu Ukrainas teritoriju vairs nevar uzskatīt par brīvu no minētās slimības, tāpēc Ukrainas veterinārās iestādes vairs nevar sertificēt mājputnu izcelsmes preču sūtījumus, ko paredzēts importēt Savienībā vai pārvadāt tranzītā caur to no minētā uzliesmojuma skartajiem apgabaliem. Pēc minētā uzliesmojuma Ukraina ir apstiprinājusi jaunus H5 apakštipa APPG uzliesmojumus mājputnu saimniecībās tās teritorijā.

(7)

Ukrainas veterinārās iestādes ir apstiprinājušas, ka pēc 2020. gada decembrī notikušā uzliesmojuma tās apturējušas sertifikātu izdošanu preču sūtījumiem, ko paredzēts importēt Savienībā vai pārvadāt tranzītā caur to, un īstenojušas pilnīgas izkaušanas politiku, lai kontrolētu APPG un ierobežotu tās izplatīšanos.

(8)

Turklāt Ukraina ir iesniegusi Komisijai informāciju par epidemioloģisko situāciju tās teritorijā un norādījusi apgabalus, kuriem noteikti ierobežojumi, kā arī pasākumus, ko tā veikusi, lai novērstu APPG tālāku izplatīšanos ārpus minētajiem apgabaliem. Minēto informāciju Komisija tagad ir izvērtējusi un, pamatojoties uz minēto izvērtējumu, kā arī uz Ukrainas sniegtajām garantijām, būtu jāsecina, ka ar mājputnu izcelsmes preču ievešanu Savienībā saistītos riskus var pietiekami mazināt, nosakot ierobežojumus minēto preču sūtījumu ievešanai Savienībā tikai no APPG skartajiem apgabaliem, kam Ukrainas veterinārās iestādes ir noteikušas ierobežojumus pašreizējo slimības uzliesmojumu dēļ.

(9)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulā ieraksts par Ukrainu būtu jāgroza, lai atspoguļotu pašreizējo epidemioloģisko situāciju minētajā trešā valstī.

(10)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2008. gada 8. augusts) par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/352 (2020. gada 3. marts), ar ko attiecībā uz ierakstu par Ukrainu to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu atļauts Savienībā importēt un tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces, groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu (OV L 65, 4.3.2020., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā ierakstu par Ukrainu aizstāj ar šādu:

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

Īpaši nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss(6)

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Noslēguma datums(1)

Sākuma datums(2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

“UA – Ukraina

UA-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

UA-1

Visa Ukrainas valsts teritorija, izņemot UA-2 teritoriju

WGM

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UA-2

Ukrainas teritorija, kas atbilst šādam apgabalam:

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Hersonas apgabals

WGM

 

P2

30.11.2016.

7.3.2020.

 

 

 

POU, RAT

 

P2

30.11.2016.

7.3.2020.

 

 

 

UA-2.2

Odesas apgabals

WGM

 

P2

4.1.2017.

7.3.2020.

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017.

7.3.2020.

 

 

 

UA-2.3

Černivcu apgabals

WGM

 

P2

4.1.2017.

7.3.2020.

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.1.2017.

7.3.2020.

 

 

 

UA-2.4

Vinnicas apgabals, Nemirivas rajons, pašvaldības:

ciemats Berezivka

ciemats Bratslav

ciemats Budky

ciemats Bugakiv

ciemats Chervone

ciemats Chukiv

ciemats Danylky

ciemats Dovzhok

ciemats Horodnytsia

ciemats Hrabovets

ciemats Hranitne

ciemats Karolina

ciemats Korovayna

ciemats Korzhiv

ciemats Korzhivka

ciemats Kryklivtsi

ciemats Maryanivka

ciemats Melnykivtsi

ciemats Monastyrok

ciemats Monastyrske

Nemirivas pilsēta

ciemats Novi Obyhody

ciemats Ostapkivtsi

ciemats Ozero

ciemats Perepelychcha

ciemats Rachky

ciemats Salyntsi

ciemats Samchyntsi

ciemats Sazhky

ciemats Selevintsi

ciemats Sholudky

ciemats Slobidka

ciemats Sorokoduby

ciemats Sorokotiazhyntsi

ciemats Velyka Bushynka

ciemats Vovchok

ciemats Vyhnanka

ciemats Yosypenky

ciemats Zarudyntsi

ciemats Zelenianka

WGM

 

P2

19.1.2020.

20.3.2021.

 

 

 

POU, RAT

 

P2

19.1.2020.

20.3.2021.”

 

 

 

UA-2.5

Mikolajivas apgabals

Hersonas apgabals, Hersonas (Bilozerkas) rajons, pašvaldības:

ciemats Tavriyske

ciemats Nova zoria

WGM

 

P2

4.12.2020.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

4.12.2020.

 

 

 

 

UA-2.6

Kijevas apgabals:

Ivankivas rajons,

pašvaldības:

ciemats Leonivka

ciemats Blidcha

ciemats Kolentsi

ciemats Zymovyshche

ciemats Rudnia-Talska

ciemats Sosnivka

Borodjankas rajons, pašvaldības:

ciemats Koblytsia

ciemats Talske

ciemats Myrcha

ciemats Stara Buda

ciemats Velykyi Lis

ciemats Krasnyi Rih

ciemats Mykhailivskyi

WGM

 

P2

24.12.2020.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

24.12.2020.

 

 

 

 

UA-2.7

Kijevas apgabals:

Borodjankas rajons, pašvaldības:

Borodjankas pilsētciemats

ciemats Kachaly

ciemats Shybene

ciemats Nebrat

ciemats Nove Zalissia

ciemats Berestianka

ciemats Zdvyzhivka

ciemats Babyntsi

ciemats Buda-Babynetska

Klavdijevo-Tarasoves pilsētciemats

ciemats Poroskoten

ciemats Pylypovychi

ciemats Nova Hreblia

ciemats Vablia

ciemats Druzhnia

ciemats Halynka

ciemats Zahaltsi

ciemats Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

viensēta “Blyzhni sady

Bučas rajons, pašvaldības: Nemišajeves pilsētciemats

ciemats Mykulychi

ciemats Dibrova

ciemats Kozyntsi

ciemats Chervona hilka

ciemats Plakhtianka

ciemats Myrotske

Vorzeļas pilsētciemata daļa, ko ierobežo Bilostotskykh iela un Pushkina iela.

WGM

 

P2

27.12.2020.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

27.12.2020.

 

 

 

 

UA-2.8

Hersonas apgabals:

Kahovskas rajons, pašvaldības:

ciemats Zaozerne

ciemats Skvortsivka

ciemats Maryanivka

ciemats Slynenko

ciemats Olhivka

Novotrojickes rajons, pašvaldības:

ciemats Volodymyro-Ilyinka

ciemats Sofiivka

ciemats Katerynivka

WGM

 

P2

29.12.2020.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

29.12.2020.

 

 

 

 

UA-2.9

Kijevas apgabals, Kijevas pilsēta:

apgabals, kas ietilpst 10 km rādiusā no Bučas rajona Hostomeļas ciemata un pulksteņrādītāju kustības virzienā sniedzas:

a)

ziemeļos, ziemeļrietumos, rietumos, dienvidrietumos – Kijevas apgabals, Bučas rajons, pašvaldības: ciemats Moshchun, Hostomeļas pilsētciemats, Kocjubinskes pilsētciemats, Irpiņas pilsēta, Bučas pilsēta, ciemats Horenka;

b)

ziemeļaustrumos, austrumos, dienvidaustrumos, dienvidos – Kijevas apgabala robeža ar Kijevas pilsētas Oboloņas, Podiļas un Sevčenko rajonu no Polarna, Avtozavodska, Semena Skliarenko ielu krustojuma līdz krustojumam ar Oleny Telihy, Oleksandra Dovzhenko ielu, tad līdz krustojumam ar Peremohy prospektu.

WGM

 

P2

18.1.2021.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

18.1.2021.

 

 

 

 

UA-2.10

Doneckas apgabals:

Volnovahas (agrāk Velika Novosilkas) rajons, pašvaldības:

ciemats Vesele

ciemats Fedorivka

ciemats Skudne

ciemats Dniproenerhiia

Velikas Novosilkas pilsētciemats

ciemats Rozdolne

ciemats Novyi Komar

ciemats Perebudova

ciemats Novoocheretuvate

ciemats Myrne

ciemats Ordadne

ciemats Komar

ciemats Vremivka

ciemats Voskresenka

ciemats Vilne Pole

ciemats Shevchenko

ciemats Burlatske

ciemats Pryvilne

Dnipropetrovskas apgabals:

Pokrovskes rajons, pašvaldības:

ciemats Maliivka

WGM

 

P2

3.2.2021.

 

 

 

 

POU, RAT

 

P2

3.2.2021.