2.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/368

(2021. gada 1. marts),

ar ko piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Aero-Sense NV2018. gada 2. februārī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 18. produkta veida atsevišķajam biocīdam Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Beļģijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-DX037393-17 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2)

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD kā aktīvo vielu satur 1R-trans-fenotrīnu, kas ir iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3)

Kompetentā novērtētājiestāde 2020. gada 7. maijā Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus.

(4)

Aģentūra 2020. gada 2. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu (2), Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD biocīda raksturojuma kopsavilkuma (BRK) projektu un atsevišķā biocīda novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5)

Atzinumā secināts, ka Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD ir biocīds, kas ir tiesīgs saņemt Savienības atļauju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 42. panta 1. punktu un, ja vien tiek nodrošināta atbilstība biocīda raksturojuma kopsavilkuma projektam, tas atbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(6)

Aģentūra 2020. gada 4. augustā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD piešķirt Savienības atļauju.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam Aero-Sense NV piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0024297-0000, lai atsevišķo biocīdu Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD piedāvātu tirgū un lietotu saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Savienības atļauja ir derīga no 2021. gada 22. marta līdz 2031. gada 28. februārim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  ECHA atzinums (2020. gada 17. jūnijs) par Savienības atļauju biocīdam Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD (ECHA/BPC/262/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

18. produktu veids. Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei (kaitēkļu kontroles līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0024297-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0024297-0000

1.   ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.   Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

1.2.   Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums

Aero-Sense NV

Adrese

Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare, Beļģija

Atļaujas numurs

EU-0024297-0000

R4BP vienuma numurs

EU-0024297-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

2021. gada 22. marts

Atļaujas derīguma termiņš

2031. gada 28. februāris

1.3.   Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Volcke Aerosol Connection

Ražotāja adrese

Industrielaan 15, 8520 Kuurne, Beļģija

Ražotnes atrašanās vieta

Industrielaan 15, 8520 Kuurne, Beļģija


Ražotāja nosaukums

Envasado Xiomara, S.L.

Ražotāja adrese

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo, Spānija

Ražotnes atrašanās vieta

Polígono Industrial La Torrecilla Chica, 6, 45220 Yeles – Toledo, Spānija


Ražotāja nosaukums

Aero-Sense NV

Ražotāja adrese

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare, Beļģija

Ražotnes atrašanās vieta

Kachtemsestraat 289, 8800 Roeselare, Beļģija

1.4.   Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

1R-trans-fenotrīns

Ražotāja nosaukums

Endura S.p.A

Ražotāja adrese

Viale Pietro Pietramellara 5, 40121 Bologna, Itālija

Ražotnes atrašanās vieta

39 Wenfeng Road, 225009 Yangzhou, Jiangsu, Ķīna

2.   BIOCĪDA SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1.   Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

1R-trans-fenotrīns

3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl- 3-(2-methylprop-1- enyl)cyclopropanecarboxylate

Aktīvā viela

26046-85-5

247-431-2

2,0

2.2.   Preparatīvais veids

AE – Aerosola izsmidzinātājs

3.   BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Savākt izšļakstīto šķidrumu.

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

Atbrīvoties no tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā.

4.   LICENCĒTAIS(IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.   Lietošanas apraksts

1. tabula. # 1–Odi – Gaisa kuģu apstrāde – Profesionāli lietotāji lietošanas veids

Produkta veids(-i)

18 pv – Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Insekticīds

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: Culex spp.

Vispārpieņemtais nosaukums: parastais ods

Attīstības stadija: pieauguši / insekti, zīdītāji (piem., grauzēji)

Zinātniskais nosaukums: Aedes spp.

Vispārpieņemtais nosaukums: meža dzēlējodu ģints

Attīstības stadija: pieauguši / insekti, zīdītāji (piem., grauzēji)

Zinātniskais nosaukums: Anopheles spp.

Vispārpieņemtais nosaukums: malārijods

Attīstības stadija: pieauguši / insekti, zīdītāji (piem., grauzēji)

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas

Pielietojums gaisa kuģa kabīnē un salonā, lai veiktu lidaparāta dezinsekciju.

Lietošanas metode(-es)

Sīks apraksts:

Izsmidzināšana

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanas deva: ieteicamā pielietošanas intensitāte: 35 g/100 m3 (t. i., 0,7 g aktīvā viela/100 m3).

Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts.

Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Apstrādāšana ir jāatkārto katrā lidojumā, kurā nepieciešama dezinsekcija.

Tikai viena apstrāde vienā lidojumā.

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

Apdrukāts alumīnija (ALU) flakons, 18 bāri – Apdruka pilnu krāsu iespiedumā

Balts vāciņš (vienreizēji piespiežams izpildmehānisms) vai zils vāciņš (vairākkārtīgi piespiežams izpildmehānisms)

Iepakots kartona iepakojumā, katrā pa 24 gabaliem

Pieejami dažādi flakonu izmēri:

40 g (34 ml)

60 g (52 ml)

100 g (86 ml)

4.1.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Lūdzu, skatīt borta instrukcijā, cik flakonu ir nepieciešams, lai veiktu dezinsekcijas apstrādi katram konkrētam gaisa kuģa tipam.

Pirms produkta lietošanas lidaparātā par dezinsekcijas veikšanu ir jāpaziņo pasažieriem. Pasažieriem jāiesaka aizvērt acis un aizsegt seju, kamēr tiek veikta dezinsekcijas procedūra.

Neizsmidzināt tieši uz ādas vai acīs.

Neizsmidzināt uz pārtikas vai tās tuvumā, pārtikas sagatavošanas zonām vai virtuves piederumiem.

Mazgāt rokas pēc darbību veikšanas ar produktu.

Nepieļaut, ka produktu lieto nepiederošas personas.

Noņemt vāciņu.

Turēt flakonu(-us) vertikāli izstieptas rokas attālumā.

“Vienreiz piespiežams” balts vāciņš: nospiest smidzināšanas sprauslas cilni, līdz tas nofiksējas. Aerosola produkts tiek izvadīts vienā nepārtrauktā plūsmā.

“Vairākkārtīgi piespiežams” zils vāciņš: nospiest smidzināšanas sprauslas cilni līdz brīdim, kad tiek izvadīts nepieciešamais daudzums, vai līdz flakona pilnīgai iztukšošanai.

Aerosols ar insekticīdu jāizsmidzina, aerosola izsmidzinātāja sprauslu virzot aptuveni 45° leņķī pret visu gaisa kuģa griestu platību.

Strūkla ir jāvirza nedaudz aiz lietotāja.

Izsmidzināt vienmērīgi visā platībā.

 

40 g (34 ml) – ar vienu flakonu var efektīvi apstrādāt 114 m3 gaisa tilpuma;

 

60 g (52 ml) – ar vienu flakonu var efektīvi apstrādāt 171 m3 gaisa tilpuma;

 

100 g (86 ml) – ar vienu flakonu var efektīvi apstrādāt 285 m3 gaisa tilpuma.

Dezinsekcija “izolētos apstākļos”

Šī procedūra tiek veikta pirms pacelšanās pēc pasažieru iekāpšanas un durvju aizvēršanas.

Pilotu kabīnē izsmidzināšanu veic pirms apkalpes iekāpšanas.

Lai dezinsekcija būtu efektīva, izsmidzināšanas laikā gaisa kuģa gaisa kondicionēšanas sistēma ir jāizslēdz. Apkalpei ir jāapstrādā visas iespējamās kukaiņu slēptuves, ieskaitot tualetes, kambīzes un drēbju skapjus, ja vien šajās vietās nav veikta izsmidzināšana vienlaicīgi ar pilotu kabīnes apstrādi pirms pasažieru iekāpšanas.

“Nolaišanās sākuma punkts” (izsmidzināšana lidojuma laikā)

Saskaņā ar PVO vadlīnijām izsmidzināšana pirms lidojuma un izsmidzināšana nolaišanās sākuma punktā ir divu posmu dezinsekcijas metode. “Nolaišanās sākuma punkts” (izsmidzināšana lidojuma laikā) ir šīs metodes otrais posms, un to veic “nolaišanās sākuma punktā”, jo gaisa kuģis sāk nolaišanos pirms ielidošanas galamērķa lidostā. Gaisa recirkulācija ir jāiestata normālā plūsmā.

Nav pierādīta atlikumu efektivitāte.

Produktus, kas satur 1R-trans-fenotrīnu, vienā un tajā pašā gaisa kuģī nedrīkst lietot gan pirmslidojuma apstrādei, gan apstrādei lidojuma laikā.

4.1.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Produktu drīkst lietot tikai vienu reizi vienā lidojumā.

Salona apkalpes loceklis dienā nedrīkst veikt vairāk kā vienu apstrādi.

Neizmantot/neizsmidzināt produktu tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības un dzērieniem vai to tuvumā, kā arī uz virsmām un priekšmetiem, kuri var nonākt saskarē ar pārtiku un dzērieniem.

Satur 1R-trans-fenotrīnu (piretroīdus), var būt bīstams kaķiem. Ja lidmašīnā atrodas kaķi, lietojot produktu, jāievēro piesardzība. Apstrādes laikā kaķiem ir jāatrodas citā vietā.

Apstrādātu gaisa kuģu tīrīšanu drīkst veikt tikai ar specializētiem produktiem, pēc kuru lietošanas nav nepieciešama šķidru atkritumproduktu novadīšana kanalizācijā un vietējāsnotekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Tīrīšanas aprīkojums (sukas, drānas, utt.), kas tiek lietots uz gaisa kuģa pēc produkta izmantošanas, ir jāiznīcina kā cietie atkritumi, un to nedrīkst lietot atkārtoti.

4.1.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas:

Vispārīgi

IEELPOJOT. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU. Nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ACĪM. Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Piretroīdi var izraisīt parestēziju (kairinātāju neierosinātu ādas kņudināšanas un dedzināšanas sajūtu). Ja simptomi nepāriet: meklēt medicīnisko palīdzību.

Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai, ja ir noticis negadījums

Novietojot atkritumu tvertnēs, norobežot un kontrolēt jebkuru noplūdušu un izšļakstītu produktu ar nedegošiem absorbējošiem materiāliem, piemēram, smiltīm, zemi, vermikulītu vai diatomīta zemi.

Novērst jebkāda materiāla nokļūšanu drenāžas sistēmā vai ūdenstilpnēs.

Nevirzīt ūdens strūklu uz noplūdes vietu vai izšļakstīto produktu.

Ļaujiet iztvaikot jebkuram produkta daudzumam, kas paliek noplūdes vietā vai ir radies izšļakstīšanās rezultātā.

4.1.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Gaisa kuģa vispārīgajā deklarācijā ir jāveic attiecīgs ieraksts, sniedzot sīku informāciju par dezinsekcijas procedūru kopā ar izlietoto smidzināšanas flakonu sērijas numuriem.

Tukšos izsmidzināšanas flakonus ir jāsaglabā pārbaudei, ko veic Ostas veselības pārvalde.

Neizliet produktu kanalizācijā vai ūdensceļos.

Nodrošināt, ka atkritumu apsaimniekošana tiek veikta, neapdraudot cilvēku veselību, nekaitējot videi un, it īpaši, neapdraudot ūdeni, gaisu, augsni, augus vai dzīvniekus.

Pārstrādāt vai iznīcināt atkritumos nonākušo produktu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, vēlams, izmantojot sertificētas savācējorganizācijas vai savācējuzņēmuma pakalpojumus.

Nepiesārņot zemi vai ūdeni produkta atkritumiem.

Neizvadīt produkta atkritumus vidē.

4.1.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt lietošanas norādījumus

5.   Vispārējie norādījumi par lietošanu (1)

5.1.   Lietošanas instrukcija

Skatīt 4.1.1. punktu

5.2.   riska samazināšanas pasākumi

Skatīt 4.1.2. punktu

5.3.   Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt 4.1.3. punktu

5.4.   Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt 4.1.4. punktu

5.5.   Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā vēsā (pie temperatūras, kas zemāka par 40 °C), sausā un labi vēdināmā vietā. Aizsargājiet pret salu.

Uzglabāt vietā, kas ir aizsargāta no tiešiem saules stariem, pat tad, ja iepakojums ir tukšs.

Glabāšanas laiks: 2 gadi

6.   CITA INFORMĀCIJA


(1)  Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.