27.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/73

(2021. gada 26. janvāris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu, 12. pantu un 75. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 (2) nosaka Regulas (ES) Nr. 1305/2013 piemērošanas noteikumus. Regula (ES) Nr. 1305/2013 ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/2220 (3), proti, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto lauku attīstības programmu darbības periods ir pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim, un dalībvalstīm ir dota iespēja pagarinātās programmas finansēt no atbilstošajiem budžeta piešķīrumiem 2021. un 2022. gadam. Turklāt Regula (ES) 2020/2220 pagarinātajām programmām no Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta (ESAI), kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) 2020/2094 (4), ir darījusi pieejamus papildu resursus, kuri 2021. un 2022. gadā izmantojami, lai finansētu Regulā (ES) Nr. 1305/2013 paredzētos pasākumus ar mērķi novērst Covid-19 krīzes ietekmi un sekas, ko tā atstājusi uz Savienības lauksaimniecības nozari un lauku apvidiem. Tāpēc attiecīgie Regulas (ES) Nr. 1305/2013 īstenošanas noteikumi būtu jāgroza.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 4. panta 2. punkts nosaka maksimālo skaitu lauku attīstības programmu grozījumu, ko dalībvalstis var iesniegt Komisijai. Lai dalībvalstis pagarinātajās programmās varētu elastīgāk izmantot budžeta piešķīrumu 2021. un 2022. gadam un integrēt papildu resursus no ESAI, minētajā pantā norādītais maksimālais grozījumu skaits būtu jāpalielina un pēdējo programmas grozījumu pieprasījumu iesniegšanas termiņi būtu jāpagarina. Turklāt skaidri jānosaka, ka attiecībā uz pieprasījumiem grozīt lauku attīstības programmas, kuri izteikti gadījumā, kad pēc Regulas (ES) 2020/2220 stāšanās spēkā grozījumi jāizdara, lai pagarinātu lauku attīstības programmu ilgumu un integrētu no ESAI piešķirtos papildu resursus, maksimālais grozījumu skaits nebūtu jāpiemēro.

(3)

Regula (ES) 2020/2220 paredz, ka pagarināto lauku attīstības programmu gadījumā mērķrādītāji jeb mērķi, ko nosaka saistībā ar darbības rezultātu satvaru, ir jānosaka 2025. gadam. Tāpēc ir jākonkretizē, ka darbības rezultātu satvara rādītāju mērķi attiecas uz sasniegumiem, kas plānoti līdz 2025. gada 31. decembrim. Turklāt Regula (ES) 2020/2220 noteic, ka darbības rezultātu satvaru ESAI papildu resursiem nepiemēro. Tāpēc iznākumi, kas finansēti no ESAI papildu resursiem, no darbības rezultātu satvara mērķiem būtu jāizslēdz.

(4)

Regula (ES) 2020/2220 paredz, ka ESAI papildu resursi ir jāplāno un jāuzrauga atsevišķi no Savienības atbalsta lauku attīstībai, vienlaikus principā piemērojot Regulā (ES) Nr. 1305/2013 izklāstītos noteikumus. Tātad gadījumos, kad darbības tiks atbalstītas ar ESAI papildu resursiem, attiecīgo pasākumu aprakstos lauku attīstības programmās un valstu sistēmu programmās būs vajadzīgas atsevišķas specifikācijas. ESAI papildu resursi atsevišķi būtu jānorāda arī lauku attīstības programmu, valstu sistēmu un valsts lauku tīklu finansēšanas plānos.

(5)

Turklāt rādītāju plānā attiecībā uz izvēlētajiem pasākumiem atsevišķi būtu jānorāda ar ESAI papildu resursiem finansēto plānoto iznākumu un plānoto kopējo publisko izdevumu starpsumma. Gada īstenošanas ziņojumos, ziņojot par saistībizdevumiem katrā pasākumā un prioritārajā jomā, būtu jānorāda saistību daļa, kas finansēta ar ESAI papildu resursiem.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta h) punkta ii) apakšpunktā prasīts finansēšanas plānā ietvert tabulu, kurā par katru pasākumu, par katru darbības veidu ar īpašu ELFLA ieguldījuma likmi, par Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. panta 1. punktā, 38. panta 3. punktā, 39. panta 1. punktā un 39.a pantā minēto darbības veidu, ja dalībvalsts piemēro minimālo zaudējumu robežvērtību, kas ir mazāka nekā 30 %, un attiecībā uz tehnisko palīdzību norāda kopējo plānoto Savienības ieguldījumu un piemērojamo ELFLA ieguldījuma likmi. Tā kā uz ieguldījumu no ESAI papildu resursiem attiecas tie paši noteikumi, attiecīgā gadījumā finansēšanas plānā būtu jānorāda katram šādam pasākumam un katram darbības veidam plānotais ESAI ieguldījums un ESAI ieguldījuma likme.

(7)

Ar Regulu (ES) 2020/2220 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 38. un 39. pants ir grozīts attiecībā uz minimālo zaudējumu robežvērtību, kuru dalībvalstis var noteikt savās lauku attīstības programmās un uz kuras pamata lauksaimnieki var no kopfondiem saņemt kompensāciju par zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku un augu slimības, kaitēkļu invāzijas un vides incidenti, un visu nozaru lauksaimnieki var saņemt kompensāciju no ienākumu stabilizācijas instrumenta. Tātad izdevumi par visiem riska pārvaldības instrumentiem, kurus reglamentē Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36. pants un kuros minimālā zaudējumu robežvērtība ir mazāka par 30 %, ir jāplāno atsevišķi, un gadījumos, kad jāziņo PTO, par tiem ir jāziņo atsevišķi. Šīs jaunās programmu plānošanas prasības un plānošanas kārtība ir attiecīgi jānorāda rādītāju plānā.

(8)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ņemot vērā ar Covid-19 krīzi saistīto steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014 groza šādi:

(1)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta e) apakšpunktu svītro;

b)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punkta i) apakšpunktā minētā veida programmu grozījumus var ierosināt ne vairāk kā četras reizes plānošanas perioda laikā.”;

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecībā uz visiem pārējiem grozījumu veidiem kopā:

a)

vienā kalendārajā gadā un attiecībā uz vienu programmu var iesniegt vienu grozījumu priekšlikumu; izņēmums ir 2025. gads, kurā drīkst iesniegt vairāk nekā vienu grozījumu priekšlikumu tikai attiecībā uz finansēšanas plāna pielāgošanu, ieskaitot jebkādas no tā izrietošas izmaiņas rādītāju plānā;

b)

visā plānošanas perioda laikā attiecībā uz vienu programmu var iesniegt četrus papildu grozījumu priekšlikumus.”;

iii)

trešās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja grozījumi ir nepieciešami pēc izmaiņām Savienības tiesiskajā regulējumā, tai skaitā izmaiņām, kas saistītas ar lauku attīstības programmu ilguma pagarināšanu, vai izmaiņām, kas saistītas ar papildu resursiem, kuri Savienības lauksaimniecības nozares un lauku apvidu atveseļošanai pieejami saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/2220 (*1);

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220 (2020. gada 23. decembris), ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 437, 28.12.2020., 1. lpp.).”;"

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Pēdējos programmas grozījumus, kas ir Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punkta iii) apakšpunktā minētā veida grozījumi, dalībvalstis Komisijai iesniedz līdz 2022. gada 30. septembrim.

Citu veidu programmas grozījumus Komisijai iesniedz līdz 2025. gada 30. septembrim.”;

(2)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

(3)

VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220 (2020. gada 23. decembris), ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 437, 28.12.2020., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433I, 22.12.2020., 23. lpp.).


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

daļas 7. punkta b) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

mērķi 2025. gadam. Mērķos nav jāņem vērā valsts papildu finansējums, kas minēts 12. punktā, valsts atbalsts papildu finansējuma veidā, kas minēts 13. punktā, un papildu resursi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā.”;

b)

daļas 8. punkta 2) apakšpunkta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un, attiecīgā gadījumā, summas vai atbalsta likmes aprēķināšanas metodika, vajadzības gadījumā – sadalījumā pa apakšpasākumiem un/vai darbības veidiem. Katram darbības veidam norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsttiesīguma nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī atlases kritēriju noteikšanas principi. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas un atbalsta maksimālais apjoms. Par pasākumiem vai pasākumu daļām, ko finansē ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem, sniedz atsevišķu aprakstu.”;

c)

daļas 10. punktu groza šādi:

i)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Finansēšanas plāns, kurā ietvertas atsevišķas strukturētas tabulas par a)–d) apakšpunktu un atsevišķi norādīta e) apakšpunktā minētā informācija par Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu:”;

ii)

punkta c) apakšpunkta v) punktu aizstāj ar šādu:

“v)

attiecībā uz darbībām, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 38. un 39. pantu, ja dalībvalsts nolemj minimālo zaudējumu robežvērtību noteikt 20–30 % apmērā, un attiecībā uz darbībām, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. panta 1. punktu un 39.a pantu, – piemērojamais ELFLA ieguldījums un indikatīvā ieguldījuma likme.”;

iii)

pievieno šādu e) apakšpunktu:

“e)

attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem:

i)

ikgadējais ieguldījums,

ii)

atbalstītajiem pasākumiem piemērojamā ieguldījuma likme,

iii)

sadalījums pa pasākumiem un prioritārajām jomām,

iv)

ieguldījums tehniskajā palīdzībā,

v)

ja pasākumu vai darbības veidu īsteno ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto finanšu instrumentu ieguldījumu, tabulā atsevišķi norāda finanšu instrumentu ieguldījuma likmes un Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta sniegto indikatīvo atbalstu, kas atbilst plānotajam ieguldījumam finanšu instrumentā,

vi)

attiecībā uz darbībām, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 38. un 39. pantu, ja dalībvalsts nolemj minimālo zaudējumu robežvērtību noteikt 20–30 % apmērā, un attiecībā uz darbībām, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. panta 1. punktu un 39.a pantu, – piemērojamais Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta ieguldījums un indikatīvā ieguldījuma likme.”;

d)

daļas 11. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

atbilstīgi prioritārajai jomai – kvantitatīvi mērķi, pie kuriem norādīti prioritārās jomas jautājumu risināšanai izvēlēto pasākumu plānotie iznākumi un plānotie kopējie publiskie izdevumi, kā arī to plānoto iznākumu un plānoto kopējo izdevumu starpsummas, kas finansēti ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem;”;

ii)

pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d)

plānotie kopējie publiskie izdevumi, kas saistīti ar atbalstu, kuru sniedz atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36. pantam, ja minimālo zaudējumu robežvērtība ir mazāka nekā 30 %.”;

2)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

daļas 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Tabula, kurā sadalījumā pa reģioniem un gadiem apkopots dalībvalstij visā plānošanas periodā atvēlētais kopējais ELFLA ieguldījums bez Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem un atsevišķi norādīts minēto papildu resursu ieguldījums dalībvalstij 2021. un 2022. gadā”;

b)

daļas 5. punkta 2) apakšpunkta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

darbības joma, atbalsta līmenis, atbalsttiesīgie saņēmēji un, attiecīgā gadījumā, summas vai atbalsta likmes aprēķināšanas metodika, vajadzības gadījumā – sadalījumā pa apakšpasākumiem un/vai darbības veidiem. Katram darbības veidam norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsttiesīguma nosacījumi, piemērojamās summas un atbalsta likmes, kā arī atlases kritēriju noteikšanas principi. Ja atbalstu sniedz finanšu instrumentam, ko īsteno saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 38. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu, – apraksts par finanšu instrumenta veidu, galasaņēmēju vispārīgās kategorijas, attiecināmo izmaksu vispārīgās kategorijas un atbalsta maksimālais apjoms. Par pasākumiem vai pasākumu daļām, ko finansē ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem, sniedz atsevišķu aprakstu.”;

3)

pielikuma 3. daļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Finansēšanas plāns, kurā norādīts:

a)

ikgadējais ELFLA ieguldījums bez Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem;

b)

kopējais Savienības ieguldījums un ELFLA ieguldījuma likme;

c)

attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem:

i)

ikgadējais ieguldījums,

ii)

kopējais ieguldījums un ieguldījuma likme.”


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

1)

apakšpunkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Informācija par LAP īstenošanu, ko mēra ar vispārējiem un specifiskiem rādītājiem; norāda, kādi ir panākumi attiecībā uz mērķiem, kuri noteikti katrai prioritārajai jomai, un kāds ir reālais iznākums salīdzinājumā ar plānoto iznākumu, kas noteikts rādītāju plānā. Sākot no gada īstenošanas ziņojuma, kas iesniedzams 2017. gadā, norāda sasniegumus ceļā uz darbības rezultātu satvarā noteiktajiem starpposma un galīgajiem mērķiem (F tabula). Papildu informāciju par LAP īstenošanas posmu sniedz ar datiem par finanšu saistībām katrā pasākumā un prioritārajā jomā un saistīto gaidāmo pietuvināšanos izvirzītajiem mērķiem.”;

2)

otrās daļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

A tabula. Saistībizdevumi katrā pasākumā un prioritārajā jomā; attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā minētajiem papildu resursiem šo informāciju norāda atsevišķi”.