25.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/52

(2021. gada 22. janvāris),

ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām benfluralīnam, dimoksistrobīnam, fluazināmam, flutolanilam, mekopropam-P, mepikvatam, metirāmam, oksamilam un piraklostrobīnam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļā noteiktas darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/2094 (3) darbīgo vielu dimoksistrobīna, mekopropa-P, metirāma, oksamila un piraklostrobīna apstiprinājuma periods tika pagarināts līdz 2021. gada 31. janvārim, bet darbīgo vielu benfluralīna, fluazināma, flutolanila un mepikvata apstiprinājuma periods – līdz 2021. gada 28. februārim.

(3)

Pieteikumi uz minēto vielu apstiprinājuma atjaunošanu tika iesniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (4).

(4)

Ņemot vērā to, ka no pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ šo darbīgo vielu novērtēšana ir aizkavējusies, to apstiprinājuma periodi, visdrīzāk, beigsies, pirms tiks pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tāpēc minētos apstiprinājuma periodus nepieciešams pagarināt.

(5)

Turklāt ir jāpagarina apstiprinājuma periods darbīgajām vielām flutolanilam, mepikvatam un piraklostrobīnam, lai atvēlētu laiku, kas nepieciešams, lai saskaņā ar procedūru, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 13. un 14. pantā, veiktu ar endokrīni disruptīvām īpašībām saistīto novērtēšanu.

(6)

Attiecībā uz gadījumiem, kad Komisijai jāpieņem regula, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai apstiprinājums netiek atjaunots, jo nav izpildīti apstiprināšanas kritēriji, Komisijai, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, apstiprinājuma termiņa beigas jānosaka vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai datumā, kurā stājas spēkā regula, ar ko darbīgās vielas apstiprinājums netiek atjaunots. Ja Komisijai ir jāpieņem regula, ar kuru paredz šīs regulas pielikumā minētas darbīgās vielas apstiprinājumu atjaunot, tā atbilstoši apstākļiem centīsies noteikt agrāko iespējamo piemērošanas datumu.

(7)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 22. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2094 (2019. gada 29. novembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām benfluralīnam, dimoksistrobīnam, fluazināmam, flutolanilam, mankocebam, mekopropam-P, mepikvatam, metirāmam, oksamilam un piraklostrobīnam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 317, 9.12.2019., 102. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012 (2012. gada 18. septembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 57. ierakstu par mekopropu-P datumu aizstāj ar “2022. gada 31. janvāris”;

2)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 81. ierakstu par piraklostrobīnu datumu aizstāj ar “2022. gada 31. janvāris”;

3)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 115. ierakstu par metirāmu datumu aizstāj ar “2022. gada 31. janvāris”;

4)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 116. ierakstu par oksamilu datumu aizstāj ar “2022. gada 31. janvāris”;

5)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 128. ierakstu par dimoksistrobīnu datumu aizstāj ar “2022. gada 31. janvāris”;

6)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 187. ierakstu par flutolanilu datumu aizstāj ar “2022. gada 28. februāris”;

7)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 188. ierakstu par benfluralīnu datumu aizstāj ar “2022. gada 28. februāris”;

8)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 189. ierakstu par fluazināmu datumu aizstāj ar “2022. gada 28. februāris”;

9)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 191. ierakstu par mepikvatu datumu aizstāj ar “2022. gada 28. februāris”.